b

34

Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження

Видавництво: «Твори»

Рік видання: 2018

Сторінок: 395

Анотація: Дванадцятий випуск бібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» приурочений до ювілею Василя Олександровича Сухомлинського — видатного українського педагога-гуманіста. У виданні представлено бібліографію його праць та дослідження, присвячені науково-практичній діяльності вченого та її творчому використанню, що опубліковані впродовж 1945-2017 рр.

Покажчик адресовано вченим, педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, бібліотечним фахівцям, усім, хто вивчає і кого цікавить творча спадщина                           В. О. Сухомлинського.

Зміст

33

Історія соціальної роботи

Автори:  Анатолій Фурман, Марія Підгурська

Видавництво:  Київ : ВЦ «Академія»

Рік видання:  2018

Сторінок: 160

Анотація: Підручник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від давніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події в універсумі норм і цінностей соціальних принципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам соціальних установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом і забезпеченням життєдіяльності різних категорій населення.

Зміст

32

ЕВОЛЮЦІЙНА МОРФОЛОГІЯ

Автори:  Н.В. Лебединець, О.І. Плиска, А.І. Босенко, Л.М. Корінчак, В.В. Лазоришинець

Видавництво: Київ : Інтерсервіс

Рік видання: 2018

Сторінок: 224

Анотація: У підручнику викладено загальні положення еволюційної морфології, закономірності та напрямки морфологічних змін систем організму тварин і людини, етапи становлення планів будови у представників різних філогенетичних груп та способи морфологічної адаптації організмів до середовища їхнього існування в процесі еволюції. Теоретичний матеріал підручника дозволяє розібратися в проблематиці питань адаптивної еволюції та її морфологічних наслідків у тваринних організмів і людини.

Підручник адресовано студентам біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, а також споріднених спеціальностей інших вищих навчальних закладів.   

Зміст    

31

Ізофункдійні парадигми в системі предикатів стану в українській мові

Автори: Руслан Шрамко, Микола Степаненко

Видавництво: ПП «Астрая»

Рік видання: 2017

Сторінок: 284

Анотація: У дослідженні удокладнено схарактеризовано                три- /двокомпонентні ізофункційні синтаксичні парадигми речень із предикатами стану й стану-відношення суб ’єкта сучасної української мови; випрацювано чіткий механізм формування парадигм такого типу в українському мовознавстві; представлено семантичний діапазон предикатів зі значенням внутрішнього стану та стану-відношення носія української мови.

Для мовознавців, працівників мас-медіа, учителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зміст

Психодіагностична компетентність соціального працівника

Автори:  Анатолій В. Фурман, Анна Дубно

Видавництво: ТНЕУ

Рік видання: 2017

Сторінок: 102

Анотація: У монографії науково обґрунтована психодіагностика як наука і мистецтво, теорія і професійна практика розпізнання індивідуально-психологічних особливостей людини та порівняння їх з нормою. Опи­сана теоретична модель рівнів організації комплексного соціально-психологічного обстеження, що охоплює мікро-, мезо-, екзо- та макро- рівні і відповідні їм параметри (розумність, соціальність, креативність) психологічного пізнання особистості студента як клієнта і реального учасника інноваційно зорієнтованого кредитно-модульного процесу. Проаналізовані результати експериментально-діагностичного дос­лідження юнаків і дівчат спеціальності “Соціальна робота”  ТНЕУ яі суб’єктів освітньої взаємодії у часопросторі сучасного університету.

Для соціальних працівників і психологів, педагогів, управлінців, а також студентів, аспірантів, докторантів соціогуманітарного профілю.

Зміст

Історичне джерелознавство

Видавництво: Київ : «Либідь»

Рік видання: 2017

Сторінок: 512

Анотація: У підручнику з’ясовуються історичні, теоретично-методологічні й методичні проблеми історичного джерелознавства, його предмет, завдання, структура, теорія джерела, природа й інформативні можливості джерел, зокрема електронних, їх класифікація, методика й основні етапи опрацювання. Значне місце відведено характеристиці традиційної та електронної джерельної україніки, інформаційного потенціалу Національного архівного фонду України, музейних і бібліотечних колекцій, залученню основних груп джерел у дослідженнях з історії України.

Для студентів бакалаврських, магістерських програм та аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

28

Політичне сьогодення української мови

Автори: Микола Степаненко

Видавництво: Іванченко І.С.

Рік видання: 2017

Сторінок: 616

Анотація: У пропонованому читачеві виданні схарактеризовано найважливіші лексичні й лексико-семантичні зміни в сучасній українській мові, спричинені дією екстралінгвальних чинників - Помаранчевої революції та Революції Гідності. З'ясовано, зокрема, новий семантичний обсяг слова майдан (Майдан), проаналізовано й системно представлено неологізми, перифрази й перифрастичні ряди, що об'єктивують суспільно-політичні трансформації в Україні періоду 2004-2016 рр.

Для науковців, викладачів, журналістів, студентів-філологів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом української мови.

Зміст

 Е-Урядування та Е-Демократія. Начальний посібник у 15 частинах

Видавництво: Київ : ФОП Москаленко О. М.

Рік видання: 2017

Сторінок: 970

Публікація підготовлена за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва в рамках програми «Електронне врядування  задля підзвітності влади та участі громади», що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом InnovaBridge спільно з Державним агентством з питань електронного урядування України.

Програма EGAP спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що допомагають вдосконалити якість врядування, покращують взаємодію влади та громадян та сприяють соціальним інноваціям Україні. 

Частина 1,Частина 2Частина 3Частина 4Частина 5Частина 6Частина 7Частина 8Частина 9

Частина10, Частина 11, Частина 12, Частина 13, Частина 14, Частина 15  

26a

Воля проти рабства

Автори: Ксенія Сорокіна, Наталя Крестовська, Віктор Савченко, Тарас Гончарук, Олександр Бабіч

Видавництво: ООО «Новий Друк»

Рік видання: 2017

Сторінок: 524

Анотація: Перед вами початок великого проекту «Русь проти Росії». Відкриває його книга «Воля проти рабства».

 Авторами статей є знакові для сучасної України люди: доктор юридичних наук, професор Наталя Крестовська; письменник, кандидат історичних наук Віктор Савченко; доктор історичних наук, професор Тарас Гончарук; магістр Ксенія Сорокіна; історик та письменник Олександр Бабич.

Різні за структурою тексти поєднує спільна ідея. Вони являють собою системний виклад фактів споконвічного протистояння двох межових позицій: волі з боку наших предків і сучасних українців та рабства, носієм якого є Росія не одне століття поспіль.

 Особлива вдячність має бути висловлена консультантам проекту: кандидату політичних наук Ользі Михайловій та філософу Сергію Дацюку. Сподіваюсь, після прочитання книги «Воля проти рабства» ви переконаєтесь, що конфлікт, який переживає Україна, - це не тимчасове АТО, а ще один епізод тривалої війни за волю проти рабства.

Марк Гордієнко,

Автор проекту «Русь проти Росії»

Зміст

25

Рекреаційна психологія дитинства. Теорія і практика

Видавництво: Київ : «Центр учбової літератури»

Рік видання: 2017

Сторінок: 320

Анотація: В монографії розкриваються наукові розробки кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та співробітників психологічної служби УДЦ «Молода гвардія» в галузі рекреаційної психології дитинства. Розкриваються актуальні проблеми, механізми і закономірності відновлення психологічного здоровя та особистісного розвитку дітей в умовах рекреації.

Розраховано на студентів, магістрантів, аспірантів психологічних факультетів, а також психологів-науковців, практичних психологів та педагогів-організаторів, що працюють в дитячих оздоровчих закладах.

Зміст

 24Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоровя людини

Видавництво: Одесса

Рік видання: 2017

Сторінок: 232

Анотація: У збірнику матеріалів конференції розглянуті всебічні аспекти організації занять з фізичного виховання, спорту і здоровя людини.

 

 

 

 

Зміст

 23Методика викладання основ підприємництва. Конспекти лекцій з практикумом

Автори: В. К. Сидоренко, Й. М. Гушулей, О. М. Торубара,                     Ю. М. Ковбоса

Видавництво: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка

Рік видання: 2016

Сторінок: 216

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто загальні питання методики викладання основ підприємництва в середніх загальноосвітніх і професійних навчальних закладах.

Автори приділяють значну увагу добору ефективних форм організації навчального процесу, методів і засобів навчання на основі принципів навчання основ підприємництва. У посібнику подано поради щодо планування навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі організації їхньої самостійної навчальної діяльності. Поряд з теоретичним розглядом питань наводяться приклади лабораторно-практичних робіт.

Посібник призначений для вчителів середніх загальноосвітніх закладів (шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, МНВК), викладачів педагогічних ВНЗ і професійно-технічних закладів навчання та студентів. Робота буде корисною також слухачам закладів післядипломної освіти і аспірантам.

Зміст

 22Педагогические основы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности студентов неязыковых специальностей

Автори: Р. Ю. Мартынова

Видавництво: Освіта України

Рік видання: 2017

Сторінок: 208

Анотація: В монографии определена дидактическая сущность педагогической интеграции, обоснованы такие ее виды, как: предметная и процессуальная; последняя реализуется в три этапа. На первом — лингвопонятийном — усваиваются терминологические понятия изучаемого предмета, а вместе с ними и иноязычные средства их выражения. На втором — предметно-речевом — усваивается иноязычно выраженное содержание изучаемого предмета путем его конспектирования при восприятии, комментированного чтения и различных видов интерпретации. На третьем — образовательно-деятельностном — усваиваются способы творческого применения предметных знаний в их иноязычном сопровождении, которые представляют собой подготовку и презентацию профессионально-тематических докладов, а также разработку и апробацию проектов профессиональной деятельности.

Зміст 

21Теоретико-методологічні проблеми психологї (психосеміотичний аналіз понять)

Автори: В. В. Клименко

Видавництво: Київ : Видавничій Дім «Слово»

Рік видання: 2017

Сторінок: 304

Анотація: Нова праця В. В. Клименка, доктора психологічних наук, професора, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки присвячена дослідженню наукової мови психології за правилами семіотичних та лінгвістичних засобів: синтаксису - поняття-знаки підкорюються порядку і зв’язкам їх у реченні, семантики (знаки щось значать і мають смисл), сигматики - внутрішньої, позамовної форми психічних утворень (що з чого народжується) та прагматики (як регулювати розвитком понять, зберігати психічні утворення і благополуччя людини) - особливості користування мовними знаками у праксисі.

Студентам-психологам, магістрантам, соціальним працівникам і тим, хто цікавиться психосеміотичними проблемами психології.

Зміст

20Вплив мобільного телефону на емоційну сферу студентів

Автори: О. Я. Чебикін, А. О. Кабешева

Видавництво: ТОВ «Лерадрук»

Рік видання: 2017

Сторінок: 180

Анотація: Монографію присвячено дослідженню впливу комп’ютерної діяльності на емоційну сферу, емоційну стабільність студентів. Отримані в процесі дослідження результати стали основою для побудови цілеспрямованої системи формування емоційної стабільності та корекції негативних емоційних проявів у студентів, які активно працюють за компютером.

Монографія адресована науковцям, аспірантам, викладачам, психологам та користувачам комп’ютерної техніки.

Зміст

10

Політичний маркетинг

Автор : Сергій Шубін

Видавництво : «Іліон»

Рік видання : 2018

Сторінок : 1156

Анотація : Монографія є першою в Україні фундаментальною науковою працею, присвяченою розкриттю сутності та основних функцій політичного маркетингу. У ній докладно описуються теоретичні основи політичного маркетингу, висвітлено сутність політичних маркетингових досліджень, аналізу, прогнозування якісного і кількісного типів. Велику увагу приділено управлінській функції політичного маркетингу в державному управлінні і політичному менеджменті. Монографія призначена викладачам суспільно-політичних дисциплін, аспірантам, студентам ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, практикуючим політикам і політтехнологам. Ця наукова праця може бути використана як підручник або навчальний посібник.

Зміст

09

Субєктивна та обєктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі

Автор : Микола Степаненко, Людмила Дейна

Видавництво : «Дивосвіт»

Рік видання : 2018

Сторінок : 268

Анотація: У пропонованому дослідженні здійснено лексико-семантичний, граматико-стилістичний, функційно-комунікативний аналіз суб'єктивної та об'єктивної оцінки на матеріалі щоденників українських письменників другої половини ХХ століття. З'ясовано філософську, логічну й лінгвістичну природу суб’єктивної та об’єктивної оцінки, програмованої інтра- й екстралінгвальними параметрами діарійного дискурсу; схарактеризовано функційно-інтенційний діапазон аналізованої категорії; простежено механізм формування аксіологічної концептосфери щоденникаря та змодельовано кола його цінностей; інвентаризовано найпродуктивніші експлікатори й засоби інтенсифікації суб’єктивної та об'єктивної оцінки.

Для науковців, викладачів і студентів гуманітарних факультетів, учителів-словесників, журналістів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зміст

 08Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові

Автор : Микола Степаненко, Наталія Лукаш

Видавництво : «Дивосвіт»

Рік видання : 2018

Сторінок : 318

Анотація: У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. Зясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб’єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sud + Рread quant; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанта об'єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми.

Sud + Рread quant + Ехр, розмежовано облігаторний і факультативний її вияви; ідентифіковано чинні в українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.

Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зміст

07

Синтаксична і семантична валентність відносних  прикметників у сучасній  українській мові

Автор : Микола Степаненко, Ірина Кірічек

Видавництво : «Астрая»

Рік видання : 2017

Сторінок  236

Анотація: У монографії здійснено комплексне дослідження синтагматики відносних ад’єктивів; ідентифіковано типологію семантико-синтаксичних відношень, які виникають між компонентами словосполучень із відносним прикметником у ролі детермінованого і детермінувального компонента; виділено чинні в сучасній українській мові структурні моделі й субмоделі можливих конкретних реалізаторів синтаксичних конструкцій із відносним прикметником у ролі основного носія валентності та валентного партнера; проаналізовано лексико-семантичний діапазон заповнювачів конститутивних позицій прикметниково-іменникових, прикметниково-прийменниково-іменникових, прикметниково-прислівникових та іменниково-прикметникових словосполучень із відносним ад’єктивом.

   Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

06Закоханий лимон

Автор : Валентин Бушанський

Видавництво : Фенікс

Рік видання : 2017

Сторінок : 144

Анотація : Книга «Закоханий лимон» є збіркою оповідань. Місце дії більшості опові­дань - Київ. Та не лише час і місце об’єднує їхніх героїв. Попри те, що персонажі цілком відмінні за родом своїх занять і з ними трапляються геть несхожі пригоди, все ж є речі, які об’єднують більшість із них. Усі вони намагаються подолати са­мотність і протистояти безглуздості життя. Але не всім їм це вдається. 

Зміст

02

Сучасна українська драматургія для дітей та молоді

Автор : Марина Каранда

Видавництво : Чернігівський ЦНІІ

Рік видання : 2017

Сторінок : 138

Збірка містить п’єси з методичними рекомендаціями для постановки в аматорських молодіжних театрах. Драматичні тексти створені або інтерпретовані автором на основі досвіду виконання культурного проекту «Соціальний театр — мода на добре мистецтво» за фінансової підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні. Всі п’єси поставлені студентським соціальним театром «ЕХ LIВRІS», художнім керівником якого є автор збірки, на сцені Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, пройшли апробацію гастролями в області та участю у Всеукраїнських театральних фестивалях аматорських театрів. Тексти мають рекомендоване музичне оформлення. Збірка адресована учителям словесності, керівникам театральних гуртків, режисерам аматорських соціальних, психологічних, драматичних, молодіжних театрів.

01

Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944рр.

Автор : Левченко Юрій

Видавництво : НПУ імені М. П. Драгоманова

Рік видання : 2017

Сторінок : 404

Монографію посвячено особливостям реалізації окупаційної політики німецьких та румунських окупантів у адміністративно-територіальних одиницях, створених на території України: Рейхскомісаріаті “Україна”, дистрикті “Галичина”, “зоні військової адміністрації”, губернаторствах “Буковина”, “Бессарабія” і “Трансністрія”.

Висвітлені плани та методи німецьких і румунських загарбників перетворення українських територій на складові частини Німеччини та Румунії. Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності органів окупаційної влади в кожній адміністративно-територіальній одиниці. З’ясовано особливості організації та функціонування їх управлінських апаратів. Комплексно досліджена економічна політика в окупаційних утвореннях через фінансові системи та способи управління сільським господарством і промисловістю. Розкрито специфіку використання “людського ресурсу” та здійснення Голокосту. Здійснено порівняльну характеристику особливостей політики в сферах освіти, релігії та видавничій діяльності.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться або досліджує період окупації України 1941-1944 років

Зміст

03

Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови

Автор : А. М. Поповський

Видавництво : Ліра

Рік видання : 2015

Сторінок : 292

Кожен, хто вболіває за повнокровний розвиток рідної мови, мусить знати умови її формування в минулому, продовжувати й примножувати славні традиції відданих своїй справі і своєму народові талановитих попередників, які першими постали на захист рідного слова й засіяли благородні зерна освіти й науки на Полтавщині та й всій Україні. Свято берегти й шанувати тих полтавських лицарів Слова, які невтомно торували шлях для української освіти, народної творчості, театру, лінгвістики й преси попри всілякі валуєвські заборони й переслідування.

Ця праця адресована тим, хто вивчає історію свого народу й своєї мови, прагнучи до глибини знань і самовдосконалення.

Зміст

05

Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови

Автор : А. М. Поповський

Видавництво : Ліра

Рік видання : 2018

Сторінок : 324

У становленні української літературно-національної мови важлива роль належить Степовій Україні, де гартувався свободолюбивий дух запорозького козацтва, яке пильно оберігало не тільки свою землю від посягань ворожих нападів, а й рідну мову, віру, пісню і народні звичаї. І після зруйнування Запорозької Січі російськими військами в 1775 році тут не замулилися попри всякі офіційні й неофіційні заборони царськими сатрапами українського слова животворні джерела народної мови, фольклору, освіти. Зросла талановита когорта митців художнього слова і корифеїв українського театру, педагогів і видавців, які заклали міцний фундамент для формування української мовно-літературної норми.

Це дослідження адресоване тим, хто прагне знати історичні процеси становлення літературної мови свого краю і звитяжних борців за її повнокровне функціонування в усіх сферах суспільного життя.

Зміст

04

Ментальний вимір української цивілізації 

Автор : Я. С. Калакура,  О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій

Видавництво : Генеза

Рік видання : 2017

Сторінок : 560

Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації, її феномен, історичні витоки й основні етапи розвитку від найдавніших часів до сьогодення. Викладено теоретико-методологічне, історіософське та історіографічне підґрунтя цивілізаційного осмислення менталь­ності українського народу. Досліджується еволюція ментального образу українців під впливом зародження писемності, прийняття християнства, формування козацтва, розвитку книгодрукування, університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних цінностей епохи Рене­сансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін.

Значне місце відведено аналізу регіональних культурних, духовних, психоповедінкових особливостей менталітету українців на материковій території та в діаспорі. Досліджуються руйнівні наслідки для української ментальності репресивної політики імперських та комуністичного режимів, голодоморів та войовничого безбожництва, показано форми самозахисту менталітету українців, їх спротив асиміляційним процесам.

Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться істо­рією української культури, методологією її цивілізаційного пізнання.

Зміст

11Тестові технології оцінювання компетентностей учнів

Автор : О. І. Ляшенко, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко,                               С. О. Науменко,А. В. Гривко

Видавництво : Київ : Видавничий дім «Сам»

Рік видання : 2017

Сторінок : 128

Анотація: У посібнику розкрито прикладні питання застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. На конкретних прикладах показано можливості визначення рівня сформованості компетентності: в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання.

Робота спрямована на підвищення якості підготовки працівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ управління освітою в галузі педагогічного оцінювання, тестування та моніторингу якості освіти. Може використовуватися у навчальному процесі за різними кваліфікаційними рівнями із спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання», в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у процесі організації педагогічних вимірювань у загальноосвітніх навчальних закладах.

 Зміст

Римське право

Автор: Підопригора О. А., Харитонова Є. О.

Видавництво : Київ : Юрінком Інтер

Рік видання : 2014

Сторінок : 528

Анотація: У підручнику комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.

Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців усіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.

 Зміст

Адміністративне право України (Загальна частина)

Автор : О. А. Задихайло

Видавництво : «Право»

Рік видання: 2016

Сторінок: 314

Анотація: У навчальному посібнику, який присвячений Загальній частині адміністративного права, на основі досягнень адміністративно-правової науки, новітніх нормативно-правових актів висвітлені основні теоретичні положення адміністративного права з урахування перспектив його подальшого розвитку відповідно до вимог адміністративно-правової реформи. Посібник зручний у використанні, вигідно відрізняється лаконічністю і доступністю подання навчального матеріалу.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративного права. 

 Зміст

Кримінальне право України (Загальна частина)

Автор Р. В. Вереша

Видавництво : Київ : «Центр учбової літератури»

Рік видання: 2016

Сторінок: 320

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням змін Кримінального кодексу України станом на вересень 2011 року. Зміст навчального посібника узгоджується з навчальною програмою з Загальної частини кримінального права України.

Видання розраховане на студентів, аспірантів викладачів, наукових

працівників, а також на всіх хто цікавиться питаннями кримінального права.

Зміст

Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у вимірі сучасності

Автор : Алла Богуш, Вікторія Пікінер

Видавництво : Київ : «Слово»

Рік видання: 2017

Сторінок: 344

Анотація: У монографії розкрито життя, педагогічну і наукову діяльність засновника вітчизняної дошкільної педагогіки Костянтина Дмитровича Ушинського: становлення педагогічної системи вченого; розвиток педагогічних ідей Ушинського в теорії педагогічної освіти і зокрема дошкільної освіти; схарактеризовано лінгводидактичну спадщину К. Д. Ушинського; представлено результати експериментального дослідження з використанням спадщини                         К. Д. Ушинського в сучасних закладах.

Монографія адресована науковцям, магістрам, студентам, викладачам, аспірантам, вихователям ДНЗ.

Зміст

Наукове забезпечення розвитку освіти                                   в Україні: актуальні проблеми теорії і практики

Видавництво : Київ :  видавничій дім «Сам»

Рік видання: 2017

Сторінок: 400

Анотація: Книга містить праці провідних учених Національної академії педагогічних наук України з пріоритетних питань методології, теорії, історії освіти, педагогіки, психології, соціальної роботи. Особливу увагу приділено практичному впровадженню результатів фундаментальних і прикладних досліджень та

експериментальних розробок з метою модернізації вітчизняної системи освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації.

Видання присвячується 25-річчю Національної академії педагогічних наук України.

Зміст

Цивільне право України (Загальна частина)

Видавництво : Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2017

Сторінок: 976

Анотація: У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Загальній частині  висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті  немайнові права, право інтелектуальної власності.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Зміст

Цивільне право України (Особлива частина) 18

Видавництво : Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2017

Сторінок: 1176

Анотація: У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо), позадоговірні зобов'язання, спадкування.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Зміст

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи.

Видавництво : Київ

Рік видання: 2017

Сторінок: 90

Анотація: Методичні рекомендації підготовлено з метою вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання. Висвітлено основні напрями, методи та форми роботи шкільної бібліотеки, розглянуто питання комплектування фонду літературою національно-патріотичного спрямування, підготовки рекомендаційних бібліографічних посібників, інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу. У додатках вміщено орієнтовний план заходів із національно-патріотичного виховання у шкільній бібліотеці, інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання.

Видання призначено фахівцям бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, а також буде корисним усім, хто здійснює національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Зміст

 

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   
FB

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.