b

 

10

Політичний маркетинг

Автор : Сергій Шубін

Видавництво : «Іліон»

Рік видання : 2018

Сторінок : 1156

Анотація : Монографія є першою в Україні фундаментальною науковою працею, присвяченою розкриттю сутності та основних функцій політичного маркетингу. У ній докладно описуються теоретичні основи політичного маркетингу, висвітлено сутність політичних маркетингових досліджень, аналізу, прогнозування якісного і кількісного типів. Велику увагу приділено управлінській функції політичного маркетингу в державному управлінні і політичному менеджменті. Монографія призначена викладачам суспільно-політичних дисциплін, аспірантам, студентам ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, практикуючим політикам і політтехнологам. Ця наукова праця може бути використана як підручник або навчальний посібник.

Зміст

09

Субєктивна та обєктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі

Автор : Микола Степаненко, Людмила Дейна

Видавництво : «Дивосвіт»

Рік видання : 2018

Сторінок : 268

Анотація: У пропонованому дослідженні здійснено лексико-семантичний, граматико-стилістичний, функційно-комунікативний аналіз суб'єктивної та об'єктивної оцінки на матеріалі щоденників українських письменників другої половини ХХ століття. З'ясовано філософьску, логічну й лінгвістичну природу суб’єктивної та об’єктивної оцінки, програмованої інтра- й екстралінгвальними параметрами діарійного дискурсу; схарактеризовано функційно-інтенційний діапазон аналізованої категорії; простежено механізм формування аксіологічної концептосфери щоденникаря та змодельовано кола його цінностей; інвентаризовано найпродуктивніші експлікатори й засоби інтенсифікації суб’єктивної та об'єктивної оцінки.

Для науковців, викладачів і студентів гуманітарних факультетів, учителів-словесників, журналістів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зміст

 08Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові

Автор : Микола Степаненко, Наталія Лукаш

Видавництво : «Дивосвіт»

Рік видання : 2018

Сторінок : 318

Анотація: У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. Зясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб’єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sud + Рread quant; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанта об'єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми.

Sud + Рread quant + Ехр, розмежовано облігаторний і факультативний її вияви; ідентифіковано чинні в українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.

Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зміст

07

Синтаксична і семантична валентність відносних  прикметників у сучасній  українській мові

Автор : Микола Степаненко, Ірина Кірічек

Видавництво : «Астрая»

Рік видання : 2017

Сторінок  236

Анотація: У монографії здійснено комплексне дослідження синтагматики відносних ад’єктивів; ідентифіковано типологію семантико-синтаксичних відношень, які виникають між компонентами словосполучень із відносним прикметником у ролі детермінованого і детермінувального компонента; виділено чинні в сучасній українській мові структурні моделі й субмоделі можливих конкретних реалізаторів синтаксичних конструкцій із відносним прикметником у ролі основного носія валентності та валентного партнера; проаналізовано лексико-семантичний діапазон заповнювачів конститутивних позицій прикметниково-іменникових, прикметниково-прийменниково-іменникових, прикметниково-прислівникових та іменниково-прикметникових словосполучень із відносним ад’єктивом.

   Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

06Закоханий лимон

Автор : Валентин Бушанський

Видавництво : Фенікс

Рік видання : 2017

Сторінок : 144

Анотація : Книга «Закоханий лимон» є збіркою оповідань. Місце дії більшості опові­дань - Київ. Та не лише час і місце об’єднує їхніх героїв. Попри те, що персонажі цілком відмінні за родом своїх занять і з ними трапляються геть несхожі пригоди, все ж є речі, які об’єднують більшість із них. Усі вони намагаються подолати са­мотність і протистояти безглуздості життя. Але не всім їм це вдається. 

Зміст

02

Сучасна українська драматургія для дітей та молоді

Автор : Марина Каранда

Видавництво : Чернігівський ЦНІІ

Рік видання : 2017

Сторінок : 138

Збірка містить п’єси з методичними рекомендаціями для постановки в аматорських молодіжних театрах. Драматичні тексти створені або інтерпретовані автором на основі досвіду виконання культурного проекту «Соціальний театр — мода на добре мистецтво» за фінансової підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні. Всі п’єси поставлені студентським соціальним театром «ЕХ LIВRІS», художнім керівником якого є автор збірки, на сцені Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, пройшли апробацію гастролями в області та участю у Всеукраїнських театральних фестивалях аматорських театрів. Тексти мають рекомендоване музичне оформлення. Збірка адресована учителям словесності, керівникам театральних гуртків, режисерам аматорських соціальних, психологічних, драматичних, молодіжних театрів.

01

Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944рр.

Автор : Левченко Юрій

Видавництво : НПУ імені М. П. Драгоманова

Рік видання : 2017

Сторінок : 404

Монографію посвячено особливостям реалізації окупаційної політики німецьких та румунських окупантів у адміністративно-територіальних одиницях, створених на території України: Рейхскомісаріаті “Україна”, дистрикті “Галичина”, “зоні військової адміністрації”, губернаторствах “Буковина”, “Бессарабія” і “Трансністрія”.

Висвітлені плани та методи німецьких і румунських загарбників перетворення українських територій на складові частини Німеччини та Румунії. Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності органів окупаційної влади в кожній адміністративно-територіальній одиниці. З’ясовано особливості організації та функціонування їх управлінських апаратів. Комплексно досліджена економічна політика в окупаційних утвореннях через фінансові системи та способи управління сільським господарством і промисловістю. Розкрито специфіку використання “людського ресурсу” та здійснення Голокосту. Здійснено порівняльну характеристику особливостей політики в сферах освіти, релігії та видавничій діяльності.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться або досліджує період окупації України 1941-1944 років

Зміст

03

Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови

Автор : А. М. Поповський

Видавництво : Ліра

Рік видання : 2015

Сторінок : 292

Кожен, хто вболіває за повнокровний розвиток рідної мови, мусить знати умови її формування в минулому, продовжувати й примножувати славні традиції відданих своїй справі і своєму народові талановитих попередників, які першими постали на захист рідного слова й засіяли благородні зерна освіти й науки на Полтавщині та й всій Україні. Свято берегти й шанувати тих полтавських лицарів Слова, які невтомно торували шлях для української освіти, народної творчості, театру, лінгвістики й преси попри всілякі валуєвські заборони й переслідування.

Ця праця адресована тим, хто вивчає історію свого народу й своєї мови, прагнучи до глибини знань і самовдосконалення.

Зміст

05

Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови

Автор : А. М. Поповський

Видавництво : Ліра

Рік видання : 2018

Сторінок : 324

У становленні української літературно-національної мови важлива роль належить Степовій Україні, де гартувався свободолюбивий дух запорозького козацтва, яке пильно оберігало не тільки свою землю від посягань ворожих нападів, а й рідну мову, віру, пісню і народні звичаї. І після зруйнування Запорозької Січі російськими військами в 1775 році тут не замулилися попри всякі офіційні й неофіційні заборони царськими сатрапами українського слова животворні джерела народної мови, фольклору, освіти. Зросла талановита когорта митців художнього слова і корифеїв українського театру, педагогів і видавців, які заклали міцний фундамент для формування української мовно-літературної норми.

Це дослідження адресоване тим, хто прагне знати історичні процеси становлення літературної мови свого краю і звитяжних борців за її повнокровне функціонування в усіх сферах суспільного життя.

Зміст

04

Ментальний вимір української цивілізації 

Автор : Я. С. Калакура,  О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій

Видавництво : Генеза

Рік видання : 2017

Сторінок : 560

Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації, її феномен, історичні витоки й основні етапи розвитку від найдавніших часів до сьогодення. Викладено теоретико-методологічне, історіософське та історіографічне підґрунтя цивілізаційного осмислення менталь­ності українського народу. Досліджується еволюція ментального образу українців під впливом зародження писемності, прийняття християнства, формування козацтва, розвитку книгодрукування, університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних цінностей епохи Рене­сансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін.

Значне місце відведено аналізу регіональних культурних, духовних, психоповедінкових особливостей менталітету українців на материковій території та в діаспорі. Досліджуються руйнівні наслідки для української ментальності репресивної політики імперських та комуністичного режимів, голодоморів та войовничого безбожництва, показано форми самозахисту менталітету українців, їх спротив асиміляційним процесам.

Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться істо­рією української культури, методологією її цивілізаційного пізнання.

Зміст

Репозитарій

c

Нові книги

FB

Лічильники

 Яндекс.Метрика   
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.