04

Ментальний вимір української цивілізації 

Автор : Я. С. Калакура,  О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій

Видавництво : Генеза

Рік видання : 2017

Сторінок : 560

Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації, її феномен, історичні витоки й основні етапи розвитку від найдавніших часів до сьогодення. Викладено теоретико-методологічне, історіософське та історіографічне підґрунтя цивілізаційного осмислення менталь­ності українського народу. Досліджується еволюція ментального образу українців під впливом зародження писемності, прийняття християнства, формування козацтва, розвитку книгодрукування, університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних цінностей епохи Рене­сансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін.

Значне місце відведено аналізу регіональних культурних, духовних, психоповедінкових особливостей менталітету українців на материковій території та в діаспорі. Досліджуються руйнівні наслідки для української ментальності репресивної політики імперських та комуністичного режимів, голодоморів та войовничого безбожництва, показано форми самозахисту менталітету українців, їх спротив асиміляційним процесам.

Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться істо­рією української культури, методологією її цивілізаційного пізнання.

Зміст

11Тестові технології оцінювання компетентностей учнів

Автор : О. І. Ляшенко, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко,                               С. О. Науменко,А. В. Гривко

Видавництво : Київ : Видавничий дім «Сам»

Рік видання : 2017

Сторінок : 128

Анотація: У посібнику розкрито прикладні питання застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. На конкретних прикладах показано можливості визначення рівня сформованості компетентності: в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання.

Робота спрямована на підвищення якості підготовки працівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ управління освітою в галузі педагогічного оцінювання, тестування та моніторингу якості освіти. Може використовуватися у навчальному процесі за різними кваліфікаційними рівнями із спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання», в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у процесі організації педагогічних вимірювань у загальноосвітніх навчальних закладах.

 Зміст

Римське право

Автор: Підопригора О. А., Харитонова Є. О.

Видавництво : Київ : Юрінком Інтер

Рік видання : 2014

Сторінок : 528

Анотація: У підручнику комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.

Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців усіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.

 Зміст

Адміністративне право України (Загальна частина)

Автор : О. А. Задихайло

Видавництво : «Право»

Рік видання: 2016

Сторінок: 314

Анотація: У навчальному посібнику, який присвячений Загальній частині адміністративного права, на основі досягнень адміністративно-правової науки, новітніх нормативно-правових актів висвітлені основні теоретичні положення адміністративного права з урахування перспектив його подальшого розвитку відповідно до вимог адміністративно-правової реформи. Посібник зручний у використанні, вигідно відрізняється лаконічністю і доступністю подання навчального матеріалу.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративного права. 

 Зміст

Кримінальне право України (Загальна частина)

Автор Р. В. Вереша

Видавництво : Київ : «Центр учбової літератури»

Рік видання: 2016

Сторінок: 320

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням змін Кримінального кодексу України станом на вересень 2011 року. Зміст навчального посібника узгоджується з навчальною програмою з Загальної частини кримінального права України.

Видання розраховане на студентів, аспірантів викладачів, наукових

працівників, а також на всіх хто цікавиться питаннями кримінального права.

Зміст

Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у вимірі сучасності

Автор : Алла Богуш, Вікторія Пікінер

Видавництво : Київ : «Слово»

Рік видання: 2017

Сторінок: 344

Анотація: У монографії розкрито життя, педагогічну і наукову діяльність засновника вітчизняної дошкільної педагогіки Костянтина Дмитровича Ушинського: становлення педагогічної системи вченого; розвиток педагогічних ідей Ушинського в теорії педагогічної освіти і зокрема дошкільної освіти; схарактеризовано лінгводидактичну спадщину К. Д. Ушинського; представлено результати експериментального дослідження з використанням спадщини                         К. Д. Ушинського в сучасних закладах.

Монографія адресована науковцям, магістрам, студентам, викладачам, аспірантам, вихователям ДНЗ.

Зміст

Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики

Видавництво : Київ :  видавничій дім «Сам»

Рік видання: 2017

Сторінок: 400

Анотація: Книга містить праці провідних учених Національної академії педагогічних наук України з пріоритетних питань методології, теорії, історії освіти, педагогіки, психології, соціальної роботи. Особливу увагу приділено практичному впровадженню результатів фундаментальних і прикладних досліджень та

експериментальних розробок з метою модернізації вітчизняної системи освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації.

Видання присвячується 25-річчю Національної академії педагогічних наук України.

Зміст

Цивільне право України (Загальна частина)

Видавництво : Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2017

Сторінок: 976

Анотація: У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Загальній частині  висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті  немайнові права, право інтелектуальної власності.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Зміст

Цивільне право України (Особлива частина) 18

Видавництво : Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2017

Сторінок: 1176

Анотація: У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо), позадоговірні зобов'язання, спадкування.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Зміст

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи.

Видавництво : Київ

Рік видання: 2017

Сторінок: 90

Анотація: Методичні рекомендації підготовлено з метою вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання. Висвітлено основні напрями, методи та форми роботи шкільної бібліотеки, розглянуто питання комплектування фонду літературою національно-патріотичного спрямування, підготовки рекомендаційних бібліографічних посібників, інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу. У додатках вміщено орієнтовний план заходів із національно-патріотичного виховання у шкільній бібліотеці, інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання.

Видання призначено фахівцям бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, а також буде корисним усім, хто здійснює національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Зміст

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню