Наукові та науково-методичні праці викладачів Університету Ушинського

Шановні читачі!

Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний День науки. Це свято, коли вшановуються наукові традиції, досягнення вчених, якими ми по праву пишаємося і на які покладаємо великі сподівання. Рівень соціально-економічного розвитку держави, її авторитет на міжнародній арені багато в чому визначаються науковим потенціалом, адже саме перед вченими життя ставить складні, але дуже цікаві завдання, вирішення яких великою мірою визначає місце держави у світовій спільноті.

Щиро вітаємо зі святом всіх науковців, викладачів, майбутніх вчених – студентів та аспірантів! Нових творчих успіхів, нехай найвищі висоти Науки завжди підкоряються вам!

З нагоди свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку наукових та науково-методичних праць викладачів Університету Ушинського.

{slider title="Історія" open="false" scroll="false" class="grey"}

Добролюбська, Ю. А. Філософія історії: типи та моделі [Текст] : [монографія] / Ю. А. Добролюбська; наук. ред. А. І. Кавалеров. – Одеса : Астропринт, 2010. – 232 с.
Анотація:
У монографії розглядаються проблеми, пов’язані з типами та моделями філософії історії. Особливу увагу приділено можливостям застосування системного підходу до типології філософії історії та виділенню когнітивних складових у сучасних моделях філософії історії.

Дослідження адресоване фахівцям у галузі соціальної філософії, філософії історії, теорії та історії історичної науки, студентам і аспірантам гуманітарного профілю, а також всім, кого цікавлять проблеми методології історичного пізнання.

Добролюбский, А. О. Археология Одессы [Текст] : монография / А. О. Добролюбский. – Одесса : Optimum, 2012. – 272 с. : ил.
Анотація:
В книге освещаются научные обстоятельства открытия в Одессе крупного античного города Борисфена (Гавани Истриан) и его историко-археологического изучения. Город был основан в V-III веках до н. э. Тогда он стал именоваться Одессосом в честь посещения этого места Одиссеем во времена Гомера. Привлекаются и новые исторические возможности изучения средневековых поселков и гаваней Джинестры и Хаджибея.

Рассматриваются исходные источниковедческие и ментальные подосновы существования здесь античных Борисфена и Одессоса, их культурологические контексты, последствия и плоды, а также их воздействие на ментальность и деятельность основателей Одессы в эпоху классицизма.

Добролюбский, А. О. ОДеССЕЯ одного археолога [Текст] : монография / А. О. Добролюбский; ред.-сост. А. Красножон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : [б. и.], 2013. – 420 с. : ил.
Анотація:
Книгу потомственого одеського вченого-історика, археолога Андрія Добролюбського важко визначити за стилем. Це водночас і мемуари, і роман-стенограма, або інтерв’ю, і розгорнутий епічний життєпис. Це ж і зріз епохи та культурної ситуації одного покоління в специфічному науковому соціокультурному середовищі. Книга дуже стильна, написана одеською розмовною мовою та на одеському життєвому фоні. Текст вельми колоритний, емоційний, темпераментний, насичений щирим одеським гумором.

Автор не розмежовує своє наукове, особисте, сімейне, викладацьке, громадське, культурне й повсякденне життя. Розповідь із самісінького виру цього життя веде її учасник, який органічно знаходиться у своєму природному науковому, побутовому й культурному середовищі. Як тонкому знавцю цього середовища та професійному вченому, автору вдається розгледіти й оцінити своє життя і епоху деструктивно та ретроспективно.

Добролюбський, А. О. Кочовики південно-західної України в X-XVII століттях [Текст] : монографія / А. О. Добролюбський, І. О. Смирнов; НАН України, Ін-т археології. – Київ; Миколаїв : Іліон, 2011. – 172 с.
Анотація:
У монографії цілісно досліджується історичний феномен номадизму на південному заході України у другому тисячолітті за Р.Х. на основі комплексного аналізу археологічних та письмових джерел. Розглядаються теоретичні проблеми кочознавства та питання регіональної історії у сучасній історіографії, роль кочовиків як суттєвого фактора у системі контактної зогни між осіло-землеробськими та кочовими світами. Вивчаються періодизаційні закономірності та особливості історичного розвитку кочовиків кінця ІХ- середини XVII століття – від печенігів до ногайців, їхнє місце та роль в історії України в епоху середньовіччя.

Для істориків, археологів, краєзнавців, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться середньовічною історією нашої країни.

Історія Середніх віків [Текст] : темат. хрестоматія : док. та матеріали / Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; уклад. Ю. А. Добролюбська. – Одеса : [ПНПУ], 2014. – 232 с.
Анотація:
В хрестоматії представлені документальні матеріали на тему «Середньовічне місто», яке зіграло роль в господарському, політичному і культурному розвитку Європи. Всі документальні матеріали групуються в шість розділів. Вони показують, як відбувалося зосередження ремісничого і торгового населення там, де цьому допомагали сприятливі умови,- зручні шляхи сполучення і безпека. Устрій ринків і заступництво першим поселенцям, засвідчені приведеними документами, показують, що самі феодали враховували ті вигоди, які їм обіцяло виникнення міст на їх територіях. Більш детально висвітлена боротьба громадян за свої права. Вони змальовують ту тривожну обстановку, в якій протикала діяльність перших купців, що знаходилися під постійною загрозою нападів, рятуючись від дорожніх і мостових мит, від розбійницького права. Особливе значення в становленні міст має боротьба комун за свої права, за вільності в самоврядування.

Окремо слід зазначити документ, що формулює знаменне правило: «міське повітря робить вільним». Наступні документи присвячені торгівлі, видам заступництва, яке надавалось торговцям окремими феодалами, а також різним обмеженням, пов’язаними з перебуванням в конкретному місті «гостей», тобто прийшлих, іноземних купців, чия діяльність сприяла протоку у нових товарів, але і наносила численні обмеження для іноземних купців, що містяться в наведених документах.

Красножон, А. В. Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях [Текст] = Belgorod (Akkerman) Fortress in Historical Images = Cetatea Alba (Akkerman) in imagini istorice : [монография] / А. В. Красножон; [отв. ред. В. П. Кирилко]; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, Высш. антропол. школа; Упр. охраны объектов культур. наследия Одес. облгосадминистрации. – Кишинев : [Stratum plus] ; Одесса: [б. и.], 2015.  – 475 с.
Аннотация:
В монографии опубликовано около четырехсот рисунков, гравюр и фотографий крепости Белгород на Днестре, в которых отражен ее облик за последние 250 лет. Большая часть изображений введена в научный оборот впервые. Материалы являются неисчерпаемым источником по истории строительной периодизации крепости.

Для медиевистов, специалистов по фортификации, историков, источниковедов и археологов.

Окорокова, В. В. Західноєвропейська утопія XVIII століття як приклад філософії історії епохи Просвітництва [Текст] : хрестоматія / В. В. Окорокова; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [СПД Бровкін О. В.], 2012. – 232 с.
Анотація:
Представлений у хрестоматії джерельний матеріал висвітлює утопічну думку західноєвропейських мислителів XVIII століття (переважно англійських та французьких), та за своїм сутнісним змістом розкриває їх історіософський підхід до буття людини. Головну увагу приділено тим матеріалам, які розкривають своєрідність ідеологічних уявлень за часів епохи Просвітництва. Практичну значущість даної хрестоматії надає можливість її широкого використання не лише в межах курсу «Філософія історії», а й в низці інших подібних курсів та спецкурсів по проблемам утопії.

Навчальний посібник призначено для студентів гуманітарного профілю (історія, філософія, культурологія) та фахівців у галузі соціальної філософії та філософії історії.

Збірка анотованих наукових праць учених Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського [Текст] : До 195 річниці витоків заснування ПНПУ ім. К. Д. Ушинського / [голов. ред. кол. О. Я. Чебикін]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 232 с.
Анотація:
В збірці представлено наукові досягнення вчених Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліогр. покажчик / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд. А. М. Доркену; наук. ред. П. І. Рогова]. – 3-е вид., допов. та переробл. – Одеса : Фенікс, 2014. – 320 с. : іл.
Анотація:
До біобібліографічного покажчика із серії «Академіки НАПН України" вміщено бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність А.М. Богуш, академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, засновника нового наукового напрям у вітчизняній педагогіці – дошкільної лінгвістики. Представлено науковий добірок ученого майже за 55 років наукової діяльності (1961 – 2014 рр.) – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, статті тощо та її наукову школу.

Наукова школа академіка Алли Богуш [Текст] : [монографія] / МОН України; [упоряд. і заг. ред. А. М. Богуш]. – Київ : Слово, 2009. – 528 с. : іл., портр.
Анотація:
У монографії представлено результати наукових досліджень наукової школи дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, професора А. М. Богуш.

Матеріали монографії можуть бути використані магістрантами, аспірантами, докторантами, науковими співробітниками.

Наукова школа академіка Олексія Чебикіна [Текст] / ПДПУ ім. К. Д. Ушинського; [упоряд. І. М. Пивоварчик; наук. ред. О. А. Копусь]. – Одеса : Друк. дім, 2009. – 96 с. : 37 с. кол. іл.
Анотація:
Книга висвітлює наукову школу академіка Олексія Яковича Чебикіна, ректора ДЗ «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». У книзі уміщено хроніку життя та діяльності вченого, покажчик наукових праць, література про нього, а також довідковий апарат видання.

Книга адресована науковцям, викладачам-педагогам, дослідникам-початківцям (магістрантам, аспірантам), учителям, студентам психологічних та педагогічних факультетів.

Наукова школа З. Курлянд [Текст] : наукове видання. – Одеса : Фаворит : Друкарський дім, 2012. – 180 с.
Анотація:
Книга висвітлює наукову школу Зінаїди Наумівни Курлянд, доктора педагогічних наук, професора ДЗ «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». У книзі уміщено віхи життя і творчості З. Н. Курлянд, покажчик наукових праць, література про неї.


Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського [Текст] / [уклад. Т. І. Койчева; за ред.: А. М. Богуш, О. Я. Чебикіна]. – Одеса : Друк. дім: Фаворит, 2007. – 256 с.
Анотація:
У книзі подано інформацію про наукові школи, що функціонують у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського. У ній уміщено докладні відомості про їх керівників, науковий склад, напрями роботи та здобутки.

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 1817-2007 [Текст] : іст. поступ, сучасність, майбутнє / О. Я. Чебикін, І. А. Болдирєв, А. О. Добролюбський [та ін.]. – Одеса : Фаворит, 2007. – 240 с. : фотоіл.
Анотація:
Книга присвячується 190-річчю Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, продовжувача справи підготовки вчительських кадрів на Одещині, розпочатої в 1817 році Педагогічним інститутом при Рішельєвському ліцеї. У цьому довідково-бібліографічному виданні висвітлюється історія провідного педагогічного закладу півдня України, розглядаються основні напрями діяльності його підрозділів, а також перспективи подальшого розвитку.

{slider title="Матеріали конференцій" open="false" scroll="false" class="grey"}

Адаптаційні можливості дітей та молоді [Текст] : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 11-12 верес. 2014 р. : присвяч. 95-річчю утворення каф. біології і основ здоров'я ДЗ "ПНПУ ім. К Д. Ушинського" / ПНПУ ім. К. Д. Ушинського; [голов. ред. А. І. Босенко]. Ч. 2. – Одеса : Юрид. література, 2014. – 304 с.
Анотація:
У збірнику матеріалів конференції представлені роботи широкого кола фахівців з сучасних проблем фізичного виховання і спорту. В статтях і тезах розкриваються медико-біологічні, фізіологічно-гігієнічні, психолого-педагогічні та валеологічні основи розширення адаптаційних можливостей дітей і молоді,зміцнення їх здоров`я.

Матеріали Міжнародної наукової конференції "Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання" [Текст] : [15-16 квіт. 2016 р.] / ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; [оргкомітет конф.: М. В. Поляков, О. Я. Чебикін (співголови) та ін.]. – Одеса; Дніпропетров. : [б. в.], 2016. – 234 с.
Анотація:
У збірнику зібрані праці вчених за наступною тематикою:

- ціннісні орієнтації сучасного суспільства;
- освітні технології у сучасному суспільстві;
- інновації сучасного філософського пізнання;
- несвоєчасні розмисли німецького мислителя Г. В. Ляйбніца та сучасні некласичні філософські проекти;
- великий інквізитор і сучасна релігійно-філософська думка.

Матеріали Міжнародної наукової конференції "Сучасне українське суспільство: цінності та смисли сучасних соціальних практик" [Текст] : присвяч. 200-річчю Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / МОН України, ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського", Південно-укр. від-ня САУ; [оргкомітет конф.: О. Я. Чебикін (голова) та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2016. – 221 с.
Анотація:
У збірнику праці вчених за наступною тематикою: динаміка соціальних практик населення в добу суспільних катаклізмів; трансформація ціннісно-нормативної системи суспільства і соціально-психологічна атмосфера; громадсько-політичні практики у соціологічному вимірі; трансформація системи масових комунікацій та освіти у суспільстві.

Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції "Освіта та соціалізація особистості" [Текст] : [13 трав. 2016 р.] : присвяч. 200-річчю Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського", КНВЗ "Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти"; [оргкомітет: О. Я. Чебикін, М. І. Романенко (співголови) та ін.]. – Одеса; Дніпропетров. : [б. в.], 2016. – 260 с.
Анотація:
У збірнику зібрані праці вчених за наступною тематикою:

- філософська культура педагога;
- соціокультурні особливості реформування системи української освіти,
- значення філософії освіти в сучасному світі;
- освітні стратегії соціалізації особистості в контексті суспільних потреб у сталому майбутньому;
- педагогічні моделі розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства;
- соціалізація особистості в сфері професійної освіти.

Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції "Методологія та технологія сучасного філософського пізнання" [Текст] : 27 трав. 2016 р. : присвяч. 200-річчю Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / МОН України, ДЗ "ПНПУ ім К. Д. Ушинського"; [оргкомітет конф.: О. Я. Чебикін (голова) та ін.]. – Одеса; Дніпропетров. : [б. в.], 2016. – 242 с.
Анотація: 
У збірнику зібрані праці вчених за наступною тематикою:

- методологія сучасного пізнання;
- трансформаційні процеси в сучасному суспільстві;
- сучасні підходи до вивчення цінностей та ціннісних орієнтацій;
- філософія історії в сучасному вимірі;
- філософсько-освітні парадигми сучасного суспільства.

Творчість І. Франка у вимірах часу [Текст] : зб. студ. наук. праць (Одеса, 10-11 трав. 2016 р.) / ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім К. Д. Ушинського", Ф-т укр. філології; [ред. кол.: М. Х. Гуменний (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського", 2016. – 222 с.
Анотація:
У збірнику публікуються наукові праці за результатами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Творчість І. Франка у вимірах часу».
Розраховано на викладачів вищих та середніх навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, студентів-філологів, учителів-словесників.

Україна-Литва: безпековий вимір нових геополітичних стратегій [Текст] : матеріали міжнар. наук. семінару (30 листоп. 2012 р.) / МОН МС України, Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, Посольство Литовської респупліки в Україні. – Одеса : Фенікс, 2012. – 120 с.
Анотація:
До збірки увійшли статті і тези доповідей наукового семінару, проведеного з метою визначення місця України в геополітичному просторі, пріоритетів, стратегії та тактики їх реалізації. У матеріалах наукового семінару відображено таку тематику: геополітичні пріоритети України; проблеми вибору; міжнародний механізм безпеки; шлях до європейського співробітництва; євроінтеграційний курс як основний напрямок української геостратегії; співробітництво в рамках Євроатлантичного партнерства; вивчення Литовського досвіду як прикладу партнерських зв’язків в європейському просторі.

Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтн. 2013 р. / редкол. Н. П. Гедікова та ін.]; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Букаєв Вадим Вікторович], 2013. – 128 с.
Анотація:
До збірника ввійшли матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої управлінню навчальними закладами, досвіду, проблемам та перспективам їх розвитку.

Науковці та студенти висвітлюють питання щодо управління навчальним процесом в умовах розвитку інноваційного середовища та організаційно-психологічних аспектів менеджменту в освіті.

{slider title="Мистецтво" class="grey"} 

     

Ефименко, В. Г. Виктор Георгиевич Ефименко [Изоматериал] : к 50-летию Худож.-граф. ф-та Южноукр. нац. пед. ун-та им. К. Д. Ушинского : кат. эскизов / В. Г. Ефименко. – Одесса : ЮНПУ им. К. Д. Ушинского, 2015. – 103 с. : ил.
Ч. 2. – 2016. – 99 с.
Ч. 3. – 2017. – 97 с.
Анотація:
Каталог содержит не публиковавшиеся эскизные работы В. Г. Ефименко. Из собрания ХГФ Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского.

Носенко, А. И. Николай Резниченко: Путь к Храму [Изоматериал] : графика : [альбом] / А. И. Носенко. – Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 64 с. : ил.
Анотація:
В книге представлены графические листы Николая Ивановича Резниченко – художника-просветителя, ученого. Произведения были созданы во время путешествий по Украине, городам России и Молдовы. Рисунки православных храмов наполнены искренним чувством, стремлением проникнуть через зримые формы сакральной архитектуры в духовную суть веры. Путь художника к постижению первообраза раскрывается в тексте А. И. Носенко.

Реброва, О. Е. Методологічні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспекти [Текст] : монографія / О. Е. Реброва; МОН молоді та спорту України НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [НПУ ім М. П. Драгоманова], 2012. – 283 с.
Анотація:
У монографії розглянуто ментальність як категорію пізнання, що досліджує і пояснює інтегровані процеси соціокультурного простору, у тому числі сучасного, зокрема у сфері освіти. Узагальнено наукові підходи щодо застосування категорії «ментальність» в педагогічній науці, визначено її педагогічний потенціал у формуванні ціннісних орієнтацій та духовності молоді. Доведено залежність ментальності від типу свідомості та культуротворчих процесів, традицій та досягнень людства. Розкрито сутність, функції, якісні ознаки та структуру педагогічної ментальності, окреслено її презентативність у наукових розвідках, обгрунтовано можливість формування ментальності в умовах фахової підготовки вчителів мистецьких дисциплін.

Реброва, О. Е. Методологія і методи досліджень педагогіки мистецтва [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. і магістрантів ін-тів мистецтва пед. ун-тів / О. Е. Реброва; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Ін-т мистецтв. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 127 с.
Анотація:
Навчально-методичний посібник містить робочу програму до курсу «Методологія та методи педагогічних досліджень педагогіки мистецтва», зміст лекційного курсу, додатки, методичні рекомендації та орієнтовні контрольні роботи для перевірки знань.
Посібник розрахований на студентів і магістрантів інститутів мистецтв, забезпечує на теоретичному, методологічному та методично-організаційному рівні їх підготовку до написання дипломної та магістерської роботи.

Реброва, О. Е. Теоретичне дослідження художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва [Текст] : монографія / О. Е. Реброва; МОН молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [НПУ ім М. П. Драгоманова], 2012. – 295 с.
Анотація:
У монографії розглянуто сутність художньої ментальності, сукупність категорій, через які вона визначається: художня каритна світу, художній світогляд, художнє мислення, інтерпретація тощо. Уточнено сутність даних понять в контексті ментальних процесів мистецької освіти. Представлена сукупність функцій художньої ментальності в педагогічному процесі. Культурологічний, герменевтичний та ін. підходи до художньої ментальності, праксеологічний та праксіметричний – до художньої ментальності особистості, їх застосування в проекції педагогіки мистецтва зумовили введення в науковий обіг поняття «художньо-ментальний досвід». У зв’язку з цим у монографії уточнено базові поняття «естетичний досвід», «художньо-естетичний досвід». Фаховий контекст художньої ментальності дозволив обгрунтувати сутність та побудувати компоненту структуру художньо-ментального досвіду майбутніх учителів мистецьких дисциплін.
Книга адресована науковцям, аспірантам, магістрантам, студентам педагогічних та мистецько-педагогічних навчальних закладів.

Тарасенко, А. А. Иероглиф красоты [Изоматериал] : скульптор Борис Румянцев : альбом / А. А. Тарасенко, О. А. Тарасенко. – Одесса : Укрпол, 2012. – 140 с., 190 ил.
Аннотация:
Книга предлагает по-новому воспринять современную скульптуру, представленную творчеством одного из ведущих мастеров Украины – одесского скульптора Б. А. Румянцева (1950-2008). Культурным фундаментом для него было искусство античности, в котором главным является божественная красота обнаженного тела – микро-космоса. Фигура человека являлась для скульптора своеобразной матрицей, на основе которой он создавал произведения, наполненные опытом и переживаниями личности миллениума. «Иероглиф красоты» - знак, который мастеру удалось почувствовать и воплотить как вечный первообраз. Мотивы и образы скульптуры Румянцева рассматриваются во вневременном мифологическом контексте. Мифология дает своеобразные «ключи» для осознания современным человеком своей причастности к мировой культуре. С помощью представленных типологических рядов произведения современного скульптора включены в широкий контекст искусства.
Книга предназначена для художников, искусствоведов, культурологов, студентов и всех интересующихся изобразительным искусством.

Тарасенко, А. А. Порталы мифа [Текст] : изобраз. искусство Одессы второй половины ХХ - начала ХХІ века в пространстве "большого времени" : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. А. Тарасенко. – Одесса : Укрпол, 2014. – 272 с. : ил.
Аннотация: В книге исследованы мифологические мотивы и образы в произведениях одесских художников второй половины ХХ – начала ХХI века. Определены основные типологические направления обращения к мифологии мастеров Одессы: неоклассическое, где античный миф выступает как парадигма, и фольклорное, в котором осуществляется реминиценция мотивов и образов традиционной национальной культуры в индивидуальном мифотворчестве. Установлено, что в произведениях мастеров неоклассического направления наиболее распространены воспринятые из древней мифологии мотивы творения мира, бинарного единства и противоположности мужчины и женщины, мотивы дионисийства, змееборчества, пути, обновления-освобождения, сна, рождения-смерти-возрождения. Основой индивидуального мифотворчества художников фольклорного направления является народная культура, фольклор, традиции ритуальной организации жизни. В творчестве этих мастеров выделены мифологические мотивы и образы, имеющие архетипическое инвариантное ядро: древо, дом, крест, космическое яйцо, предок, мать, ребенок. Художники осваивают наследие мирового искусства, что приводит к расширению временных и пространственных границ, полистилистике.

Ткачук, О. В. Психологія художніх здатностей [Текст] : монографія / О. В. Ткачук. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 372 с. : іл.
Анотація:
У монографії з позицій філософії, педагогіки, психології розглянуті основні підходи до художніх здатностей особистості.У межах концепції «онтології художньої свідомості особистості» запропоновані способи розгляду проблеми, де сприйняття мистецтва розглядається психологічною естетикою не в самому мистецтві й не за його межами, а з погляду закономірностей, які реалізуються у «практиці» художньої свідомості. Наведені адаптовані методи експериментальних досліджень художніх здатностей особистості.

Монографію призначено психологам, педагогам, аспірантам мистецьких спеціальностей, студентам-психологам, а також усім, кого цікавить психологія мистецтва.

{slider title="Педагогіка" class="grey"}

Біла, О. О. Першооснови соціально-педагогічного проектування [Текст] : навч.-метод. посібник / О. О. Біла; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О. : Астропринт, 2012. – 260 с.
Анотація:
У навчально-методичному посібнику висвітлюється авторська концепція підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери (майбутніх спеціальних педагогів, учителів початкової школи, керівників освітніх закладів, соціальних служб та ін.) до соціально-педагогічного проектування.

Посібник упорядковано відповідно до Стандартів вищої освіти України. В теоретичній частині посібника розкриваються теоретико-методичні засади організації проектної діяльності фахівців-соціономістів у соціально-педагогічній сфері та технологічний концепт розробки соціально-педагогічних проектів.
У практичній частині посібника представлені авторські програми елективних курсів «Першооснови соціально-педагогічного проектування», «основи формування проектної команди фахівців соціономічної сфери», «Управління соціально-педагогічними проектами», що впорядковані згідно із вимогами кредитно-модульної системи.
Навчально-методичний посібник може бути корисний для студентів бакалаврату та магістеріуму, які вивчають курси «Управління соціально-педагогічними проектами», «Управління персоналом», «Менеджмент соціальної роботи»; для викладачів вищих навчальних закладів педагогічного профілю, фахівців-соціономістів (керівників освітніх установ, соціальних педагогів, практичних психологів, учителів початкової ланки, класних керівників, соціальних працівників та ін.), керівників проектних команд, волонтерських загонів тощо.

Біла, О. О. Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності: теорія і практика [Текст] : монографія / О. О. Біла; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О. : Астропринт, 2013. – 424 с.
Анотація: 
У монографії представлено результати дослідження теоретико-методичних засад підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери (соціальних педагогів, менеджерів освіти) до проектування професійної діяльності в умовах вищого навчального закладу. Автором доведено прогностичні можливості розробленої структурно-функціональної моделі як педагогічної системи до проектування професійної діяльності з її поетапною реалізацією.

Монографія адресована науковцям, які вивчають проблему інновації професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери, а також може бути використана викладачами, аспірантами, магістрантами, студентами вищих навчальних закладів педагогічного профілю, фахівцями-соціономістами.

Богданова, І. М. Особистісна змобілізованість майбутнього вчителя як предмет психолого-педагогічних досліджень [Текст] : навч. посібник / І. М. Богданова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 122 с.
Анотація:
В контексті проведеного дослідження здійснено обґрунтування сутності і структури особистісної змобілізованості майбутнього вчителя й соціального педагога та запропоновано шляхи її формування. На завершальному етапі дослідження подано матеріали діагностування рівнів сформованості особистісної змобілізованості, як от: оптимального, помірного, пасивного за десятьма ознаками.

Мета посібника – допомогти майбутнім фахівцям поглибити знання своєї особистості, чіткіше зрозуміти свої можливості та способи їх досягнення.

Богданова, І. М. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посібник / І. М. Богданова; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Харків : Бурун Книга, 2011. – 160 с.
Анотація:
Навчальний посібник розкриває актуальність питання соціальної педагогіки з урахуванням вимог до підготовки відповідних спеціалістів. Матеріал структурований за модульним принципом, містить як теоретичну, так і практичну частину.

Розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачів та викладачів курсів підвищення кваліфікації, волонтерів у сфері соціальної роботи.

Богуш, А. Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у вимірі сучасності [Текст] : монографія / А. Богуш, В. Пікінер. – Київ : Слово, 2017. – 334 с.
Анотація: У монографії розкрито життя, педагогічну і наукову діяльність засновника вітчизняної дошкільної педагогіки Костянтина Дмитровича Ушинського: становлення педагогічної системи вченого; розвиток педагогічних ідей Ушинського в теорії педагогічної освіти і зокрема дошкільної освіти; схарактеризовано лінгводидактичну спадщину К. Д. Ушинського; представлено результати експериментального дослідження з використанням спадщини К. Д. Ушинського в сучасних закладах.
Монографія адресована науковцям, магістрам, студентам, викладачам, аспірантам, вихователям ДНЗ. 

Виховна робота зі студентською молоддю / за заг. ред. Т. Ю. Осипової. – Одеса : Фенікс, 2006. – 288 с.
Анотація:
У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, форми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих закладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний характер виховання , теоретичні засади соціалізації, виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засади досягнення завдань виховної системи й управління щодо планування виховної роботи, формування професійно-моральної культури у вищому закладі освіти, визначено шляхи взаємодії ВЗО з іншими навчально-виховними закладами та громадськими організаціями з проблем виховної роботи. Подано основні види діяльності з морального, трудового, економічного, фізичного, естетичного, емоційного, особистісно зорієнтованого виховання, а також самовиховання студентів, підготовки їх до сімейного життя. Визначено основні завдання, які постають перед студентами ВЗО, викладачами і кураторами академічних студентських груп, органами студентського самоврядування щодо виховної роботи зі студентською молоддю. Подано рекомендовані завдання для організації самостійної роботи, а також список використаної і рекомендованої літератури.

Для викладачів, кураторів груп вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Текст] / Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти; [голов. ред. ради Р. Г. Кремень]. – Київ : Знання України, 2009-2011. Одеська область [Текст] : до 195-річчя ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2012. – 320 с.
Анотація:
Підготовлена монографія – чергова в серії книг, присвячених комплексному аналізові вищої педагогічної освіти і науки в Україні. У ній висвітлено історію розвитку і становлення педагогічної освіти й науки Одещини; розкрито основні тенденції, що характеризують різні історичні періоди надбань у сфері педагогічної освіти й науки. Дослідження також відображає сучасні проблеми й перспективи подальшого розвитку означених галузей на Одещині.

Робота розрахована на науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів і всіх, хто має професійну необхідність у пізнанні педагогічної освіти і науки Одеської області.

Глосарій європейського простору вищої освіти [Текст] = Глоссарий европейского пространства высшего образования = Glossary european higher education area : до 195-річчя ПНПУ ім. К. Д. Ушинського / за заг. ред. О. Я. Чебикіна; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : СВД Черкасов М. П., 2011Раздільна : Лерадрук. – 210 с.
Анотація:
Важливою умовою запровадження основних положень Болонського процесу є використання всіма європейськими університетами загальновизнаних ключових понять, що описують ї характеризують Європейський простір вищої освіти (ЄВПО). У такому аспекті підготовлений глосарій пропонує основні терміни, що використовуються в рамкових стандартах і рекомендаціях щодо модернізації вищої освіти в України в контексті ЄПВО.
Глосарій стане в нагоді при вирішенні проблеми прозорості, порівнянності і сумісності термінів, які використовуються при описі класифікацій вищої освіти на національному і міжнародному рівнях, розробці їх профілів і змісту з використанням основних інструментів ЄПВО. Використання глосарію також сприятиме запровадженню європейських рамкових академічних та професійних стандартів для класифікацій вищої освіти, інноваційних навчальних програм тощо.

Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики [Текст] : навч. посібник : [у 2 ч.] / за ред. проф. І. М. Богданової. – Одеса : Пальміра, 2005-2008. – 
Ч. 1. – 2005. – 538 с.
Анотація:
Навчальний посібник пропонує інтеграцію актуальних питань соціально-педагогічної теорії і практики у вигляді навчальних курсів: «Вступ до спеціальності» , «Соціальна педагогіка» , «Технології соціально-педагогічно діяльності» , «Соціальна робота в Україні», «Соціальна-педагогічна профілактика правопорушень».

Розраховано на студентів, магістрантів, викладачів педагогічних закладів освіти, слухачів та викладачів курсів підвищення кваліфікації фахівців – соціальних педагогів і соціальних працівників.

Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики [Текст] : навч. посібник : [у 2 ч.] / за ред. проф. І. М. Богданової. – Одеса : Пальміра, 2005-2008. –
Ч. 2. – 2008. – 338 с.
Анотація:
Друга частина «Інтегрованого курсу соціально-педагогічної теорії і практики» охоплює три навчальні дисципліни, що входять до навчального плану за напрямом підготовки – 0101 Педагогічна освіта, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Курс «Соціальна робота у сфері дозвілля» пропонується для вивчення майбутнім фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр спеціальності – 6. 010105 – Соціальна педагогіка. Курс «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» пропонується для вивчення майбутнім фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст спеціальності – 7. 010105 – Соціальна педагогіка. Курс «Педагогіка вищої школи» пропонується для вивчення майбутнім фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр спеціальності – 8. 010105 – Соціальна педагогіка.

Розраховано на студентів, магістрантів, викладачів педагогічних закладів освіти, слухачів та викладачів курсів підвищення кваліфікації фахівців – соціальних педагогів і соціальних працівників.

Карпова, Е. Е. Теоретичні засади індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах заочного навчання у вищому навчальному закладі [Текст] : монографія / Е. Е. Карпова, В. В. Нестеренко. – Одеса : [Букаев Вадим Вікторович], 2012. – 196 с.
Анотація:
Розглядаються передумови оптимізації професійної підготовки у процесі заочного навчання та теоретичні засади індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів за заочною формою навчання.

Подані матеріали можуть бути використані у процесі підготовки фахівців у ВНПЗ усіх рівнів акредитації; при розробці навчальних програм, методичних, навчальних посібників із питань індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів за заочною формою навчання.

Княжева, І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури [Текст] : монографія / І. А. Княжева; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [ФОП Бондаренко М. О.], 2014. – 328 c.
Анотація:
У монографії розглядається теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури; науково обґрунтовано концепцію розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури, генезис і розвиток методичної культури як соціокультурного феномена; розглянуто концептуальну модель та педагогічні умови розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта»; подано педагогічну технологію розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» в умовах вищого педагогічного навчального закладу і доведено її ефективність.

Подані матеріали можуть бути використані у процесі підготовки фахівці за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» напряму «Педагогічна освіта»; для розробки навчальних програм, навчально-методичних посібників і рекомендацій для студентів та викладачів вищої школи, при оновленні змісту лекційних курсів і завдань педагогічної практики, створенні нових методик та технологій їх викладання; у системі підвищення кваліфікації викладачів вищої школи.

Койчева, Т. І. Теорія і практика формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності [Текст] : монографія / Т. І. Койчева. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2014. – 296 с.
Анотація:
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності; науково обґрунтовано концепцію формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету. Розроблено модель формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності і методику реалізації цієї моделі.

Для науковців, викладачів, керівників вищих навчальних закладів.

Комунікативно-мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України [Текст] : кол. монографія / Південний НЦ НАПН України; за заг. ред. акад. А. М. Богуш. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 268 с.
Анотація:
У монографії представлено проблему комунікативно-мовленнєвого супроводу професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України у різних фахових галузях: майбутніх педагогів, вихователів, логопедів, авіаторів. Висвітлено теоретичні засади формування полікультурного простору України, питання його специфіки та соціомовленнєвого середовища в полікультурному просторі південно-східного регіону України; подано соціолінгвістичний аналіз мовної ситуації півдня України та проаналізовано формування мовної особистості і художньо образного мовлення.

Видання адресовано науковцям, студентам гуманітарних спеціальностей, педагогам-словесникам, викладачам виші та вихователям ДНЗ.

Коргун, Л. Н. Дети с отклонениями в развитии. Психологические особенности. Психолого-педагогическая диагностика [Текст] : учеб. пособие для студ. психол.-пед. профиля / Л. Н. Коргун; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : [Лерадрук], 2012. – 277 с.
Анотація:
В учебном пособии рассматриваются основные виды отклонений психофизического развития детей; раскрываются причины возникновения дизонтогений; особенности когнитивного и личностного развития детей с различными видами психофизических дефектов; системы их обучения, воспитания и коррекции.

Пособие адресовано студентам психолого-педагогического профиля, практикующим психологам, коррекционным педагогам.

Коргун, Л. Н. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учеб. пособие для студ. психол.-пед. профиля / Л. Н. Коргун; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : [Изд. Н. П. Черкасов], 2009. – 168 с.
Анотація:
Курс «Основы коррекционной педагогики» введен в учебные планы педагогических Вузов Украины приказом министра образования № 691 от 02.12.05г. Изучение курса «Основы коррекционной педагогики» направленно на вооружение педагогов и психологов знаниями об основных видах аномального развития, основных методах их психолого-педагогической диагностики и коррекции.

Книга адресована, прежде всего, студентам- будущим педагогам и психологам.

Курлянд, З. Н. Педагогіка [Текст] : навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 304 с.
Анотація:
У посібнику розглядаються найбільш важливі питання загальних основ педагогіки ,дидактики та теорії виховання з позиції нового підходу :гуманізації, демократизації та національної полікультурної спрямованості педагогічного процесу; а також висвітлені теоретичні засади управління загальною середньою освітою в Україні.

У розділі «Нариси з історії педагогіки» особлива увага приділяється розвитку української педагогічної думки.

Науково-дослідна діяльність в галузі освіти [Текст] : навч.-метод. посібник / А. І. Босенко [та ін.]; Кам'янець-Поділ. нац. пед. ун-т. ім. І. Огієнка, ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського". – Кам'янець-Поділ. : Мєдобори-2006, 2014. – 160 c.
Анотація:
У посібнику розглядається наука як система знань, організаційна структура наукових досліджень, їх класифікація, історія виникнення розвитку, етапи організації та методологічні основи, види наукових робіт та вимоги до їх оформлення.

Адресовано широкому колу читачів, причетних до наукової діяльності, учням, студентам, магістрантам, здобувачам психолого-педагогічних та інших спеціальностей, організаторам та виконавцям науково-дослідницьких робіт.

Облачные технологии в инклюзивном образовании [Текст] : учеб. пособие / [сост. М. С. Кайсын и др.; науч. ред. С. М. Кайсын, Т. И. Мороз]; ГУО "Минский гор. ин-т развития образования". – Минск : МГИРО, 2014. – 170 с.
Аннотация:
Учебное пособие разработано в рамках программы подготовки педагогических работников в области инклюзивного образования.
В пособии представлены классификация и нормативное правовое обеспечение внедрения облачных технологий в систему образования; использование облачных технологий для развития навыков коммуникации и сотрудничества, критического мышления и креативности, инноваций и решения проблем; системы управления учебным процессом и средства для разработки электронного учебного контента Аdobe Сaptivate, Аdobe Рresenter, Аdobe Сonnect.
Адресовано педагогическим и руководящим работникам учреждений образования, специалистам органов управления на различных уровнях системы образования.

Осипова, Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва [Текст] : монографія / Т. Ю. Осипова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 412 с.
Анотація:
У монографії висвітлено питання педагогічного наставництва, подано теоретичне обґрунтування методологічних підходів у підготовці майбутніх учителів до педагогічного наставництва, визначено структуру зазначеного феномена. Визначено педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва, побудовано структурно-функціональну модель й подано експериментальну методику їхньої підготовки до здійснення наставницької діяльності.

Призначено викладачам педагогічних вищих навчальних закладів, учителям-практикантам, студентам, науковцям.

Пальшкова, І. О. Педагогіка : професійно-педагогічна культура вчителя [Текст] : навчальний посібник / І. О. Пальшкова; МОН молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 192 с.
Анотація:
У навчальному посібнику представлено теоретичний і практичний матеріал формування професійно-педагогічної культури в майбутніх учителів початкових класів на основі практико-орієнтованого підходу.

Призначений для студентів факультету початкового навчання вищих педагогічних закладів освіти.

Пальшкова, І. О. Практико-орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної культури вчителів початкової школи [Текст] : монографія / І. О. Пальшкова. – Одеса : [Букаев Вадим Вікторович], 2009. – 339 с.
Анотація: 
В монографії розглядається історія становлення теорії та практики початкової освіти і зв`язані з нею системи підготовки учителів початкових класів у період XIX- початок XXI століття. Аналізуються основні напрямки розробки теоретичних і методичних основ організації процесу підготовки майбутніх вчителів початкових класів у професійній діяльності в системі вищої педагогічної освіти, розкривається сутність культурологічної освітньої парадигми і її відображення у феномені професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів ,обґрунтовується практико-орієнтований підхід як принцип формування професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів у процесі їх підготовки у вищій школі.

Монографія адресована викладачам вищих навчальних закладів, дослідникам і практикам.

Педагогіка вищої школи : навч. посібник / за ред. проф. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 495 с.
Анотація: 
У навчальному посібнику розглядаються предмет і методи педагогіки вищої школи, дидактичні моделі змісту навчання студентів, їх самостійна робота, нові технології і комплексні форми організації навчання. Особлива увага приділяється формуванню педагогічної техніки вчителя, специфіці професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, педагогічному менеджменту. Висвітлюються різноманітні аспекти виховної роботи зі студентською молоддю, організація морального, правового, економічного та естетичного виховання.
Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, учителів-методистів, усіх, кого цікавить педагогіка вищої школи.

Постоян, Т. Г. Освітні технології [Текст] : навч. посібник / ДЗ ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, Т. Г. Постоян. – Одеса : [Букаєв Вадим Вікторович], 2014. – 204 с.
Анотація:
Зміст навчального посібника базується на сучасних досягненнях педагогічної науки щодо формування змісту освіти, освітніх стандартів, методів, технологій навчання особистості та оцінки якості освіти, що допомагає ефективно вирішувати завдання управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом.

Для студентів магістратури, слухачів курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю «Управління навчальним закладом», аспірантів, викладачів.

Теорія і методика професійної освіти [Текст] : навч. посібник / за ред. проф. З. Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2012. – 390 с.
Анотація:
У навчальному посібнику розкриваються наукові засади, мета, завдання і принципи професійної освіти, особливості педагогічного процесу у професійній школі різних ступенів (ПТУ, коледжі, технікуми, ВНЗ), що забезпечують як середню фундаментальну професійну підготовку, так і підготовку фахівців вищої кваліфікації. Розглядаються принципи, методи, форми організації навчання у професійно-технічних навчальних закладах, професійних коледжах, училищах, а також у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації; особливості організації самостійної роботи учнів і студентів у таких закладах; методика викладання предметів професійно-технічного циклу, методи педагогічних досліджень із проблем професійної підготовки спеціалістів.

Посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів вищих професійних навчальних закладів.

Торган, М. М. Аудит і оцінювання управлінської діяльності [Текст] : навч.-метод. комплекс : спец. "Управління загальноосвітнім навчальним закладом" / М. М. Торган; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Букаєв Вадим Вікторович], 2013. – 84 с.
Анотація:
Навчально-методичний комплекс висвітлює структуру навчальної дисципліни, основні визначення, конспект лекційних тем, тематику семінарських та практичних занять, завдання для самостійного опрацювання, індивідуально-дослідні завдання, підсумкові тестові завдання, тезаурус та списки рекомендованої літератури до кожної теми. Надані питання для самоконтролю, критерії оцінювання знань студентів.

Торган, М. М. Контрольно-діагностичні функції в управлінні ЗОШ [Текст] : навч. посібник / М. М. Торган. – Одеса : [ВМВ], 2011. – 120 с.
Анотація:
Навчальний посібник є авторською розробкою і призначений для слухачів зі спеціальності «управління навчальними закладами» та курсів підвищення кваліфікації різних форм навчання вищих педагогічних навчальних закладів.

Навчальний посібник призначений для відпрацювання, закріплення, удосконалення вмінь і навичок слухачів відповідно до загальної мети й навчальних цілей спецкурсу, який передбачає підготовку менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій. Він складений за таким алгоритмом: лекція-презентація, наочно-демонстративний матеріал до лекції-презентації, плани практичних занять, завдання на самостійне опрацювання.

Черненко, Н. М. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками: теорія і практика [Текст] : монографія / Н. М. Черненко. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – 386 с.
Анотація:
У монографії розглянуто теоретико-методологічні й практично-орієнтовані засади підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах. Обґрунтовано методику діагностування готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах. Репрезентовано та математично підтверджено ефективність методики формування готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах.

Монографія адресована фахівцям у галузі теорії і методики професійної освіти, науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів.

{slider title="Дошкільна педагогіка" class="grey"}

Богуш, А. М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах [Текст] : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2011. – 704 с.
Анотація:
Висвітлено науково-теоретичні положення лінгводидактики, що ґрунтуються на здобутках вітчизняної та зарубіжної методики розвитку мовлення дошкільників. У друге видання, доповнене, включена модульна програма курсу «Дошкільна лінгводидактика». Зміст підручника відповідає вимогам кредитно-модульної системи. Практичний матеріал побудовано на інноваційних педагогічних та лінгводидактичних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи студентів, що передбачає перехід на модульну систему навчання.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Богуш, А. М. Комунікативно-мовленнєвий супровід становлення україномовної особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти півдня України [Текст] : навч. посібник для студ. ф-тів дошк. освіти / А. М. Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кисельова; під заг. ред. акад. А. М. Богуш; ПНЦ НАПН України. – Одеса : Лерадрук, 2013. – 241 с.
Анотація:
У навчальному посібнику представлено сутність і характеристику комунікативно-мовленнєвого супроводу професійної й мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти півдня України та методику формування комунікативної і комунікативно-мовленнєвої компетенції у майбутніх фахівців дошкільної освіти. Подано вправи та практичні завдання з української фонетики,граматики, зв`язного мовлення порівняно з російськими. Матеріал дібрано відповідно до тематики занять з навчання української мови в дошкільному закладі.

Богуш, А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. ф-тів дошк. освіти / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – Київ : Слово, 2010. – 304 с.
Анотація:
Відповідно до програми курсу висвітлено зміст, завдання і методику організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Розкрито різні види художньо-мовленнєвої діяльності: театралізовану, образотворчо-мовленнєву, музично-мовленнєву, а також подано методику спільної роботи дошкільного закладу і сім`ї з художньо-мовленнєвої діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів: педучилищ, коледжів, інститутів, університетів.

Богуш, А. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку [Текст] : навч.-метод. посібник / А. Богуш, Н. Маліновська. – Київ : Слово, 2016. – 392 с.
Анотація:
У навчально-методичному посібнику розкрито особливості становлення і розвитку мовлення дітей першого, другого і третього років життя: передмовні стадії (гукання, гулення, трелі, белькіт), розуміння мовлення дорослих, оволодіння активним мовленням (звуковимова, словник, граматична будова мовлення, діалогічне, монологічне мовлення); орієнтовні показники розвитку мовлення дітей; подано методику розвитку мовлення дітей на першому, другому і третьому роках життя; презентовано ігри-заняття, покази, дидактичні мовленнєві ігри, конспекти спостережень, занять з картинками, художніми текстами, сценарії розваг і т. ін.; подано діагностичні методики щодо оцінки рівня розвитку мовлення дітей; роботу вихователя з дітьми в повсякденному житті і роботу із сім`ями; у додатках вміщено дидактичний матеріал для вихователів (тексти художніх оповідань, казок, ігри, пальчикова гімнастика і т. ін.).

Богуш, А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників [Текст] : мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посібник / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – Київ : Слово, 2012. – 304 с.
Анотація:
У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади мовленнєво-ігрової діяльності дітей дошкільного віку; подано характеристику і класифікацію різних видів ігор: дидактичних, словесних, вербальних; а також мовленнєвих, ігрових ситуацій і вправ. Представлено опис різних видів ігор, вправ, мовленнєвих ситуацій. У третій частині подано спецкурс для студентів «Мовленнєво-ігрова діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах».

Видання адресоване студентам, магістрантам, аспірантам дошкільних факультетів і вихователям дошкільних закладів.

Богуш, А. М. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот [Текст] : програма та навч.-метод. посібник / А. М. Богуш. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 136 с.
Анотація:
Програму і методичні рекомендації складено відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, а також з урахуванням чинних варіативних програм та рівня розвитку рідного мовлення дітей раннього і дошкільного віку. Під час укладання програми та методичних рекомендацій було використано результати експериментальних досліджень автора та її наукової школи з проблеми двомовності та навчання дітей раннього і дошкільного віку української мови як державної, а також практичних напрацювань вихователів дошкільних навчальних закладів з російською мовою навчання південно-східного регіону України.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів національних спільнот, батьків.

Богуш, А. М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік [Текст] : навч. посібник / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. – Київ : Слово, 2013. – 424 с.
Анотація:
У посібнику представлено теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до школи та навчання грамоти. Розкрито сутність понять «мовленнєва готовність», «передшкільна освіта», схарактеризовано варіативні методи і методики навчання дітей звукового аналізу, грамоти, раннього читання як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів з практичним ілюстративним матеріалом, а також подано методику підготовки руки дитини до письма.

Навчальний посібник адресовано студентам, магістрантам, вихователям, учителям початкової школи, батькам дітей раннього і дошкільного віку.

Розвиток мовлення дітей п'ятого року життя [Текст] : схвалено для використання в дошк. навч. закладах / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – Київ : Генеза, 2017. – 184 с. – (Серія "Настільна книжка вихователя").
Анотація:
 
Зміст навчально-методичного посібника відповідає базовому компоненту дошкільної освіти та чинним програмам розвитку, виховання дітей дошкільного віку. У виданні подано методику, приклади проведення занять з виховання звукової культури мовлення, збагачення словника, формування граматичної правильності мовлення дітей п’ятого року життя.
Для педагогів дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку, центрів і груп підготовки дітей до школи, студентів.

Богуш, А. М. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. М. Богуш, І. Попова. – Київ : Слово, 2014. – 200 с.
Анотація:
У посібнику розкрито сутність і характеристику понять «образне мовлення», «поетичне мовлення», «ейдетика»; особливості поетичних творів та сприйняття їх дітьми; понятті «гумор» і специфіку сприйняття дітьми гумору. Подано методику розвитку образного мовлення дітей дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності засобами поетичних гумористичних творів; описано конспекти різних видів і типів занять, ігрові вправи, сценарій свят.
Посібник адресовано студентам дошкільних факультетів педагогічних університетів (інститутів, коледжів, педучилищ), магістрантам, вихователям дошкільних навчальних закладів.

Богуш, А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку [Текст] : навч. посібник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – Київ : Слово, 2009. – 409 с.
Анотація: 
Висвітлено теоретичні положення розвитку мовлення дітей раннього віку в контексті дискурсивної лінгвістики. Розкрито особливості становлення і розвитку мовлення на різних етапах раннього дитинства. Представлено методику розвитку мовлення дітей раннього віку.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільне виховання».

Богуш, А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посібник / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – 407 с.
Анотація: 
Висвітлено теоретичні засади народознавства, історію розвитку етнопедагогіки, зміст і методику ознайомлення дітей з українською національною культурою, літературою, мистецтвом. Розкрито методичні прийоми ознайомлення дітей з джерелами і національними символами, побутом, святами, звичаями, обрядами, іграми, народним промислом. Друге видання (1-ше вид. – 1994 р.) доповнене новими результатами досліджень.
Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Дошкільна лінгводидактика [Текст] : словник-довідник : понад 600 термінів, понять та назв / упоряд.: А. М. Богуш, К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 200 с.
Анотація:
 Словник-довідник розкриває сутність лінгводидактичної термінології з вітчизняної та зарубіжної науки, що використовується в новітніх дослідженнях й уточнена під час захисту дисертацій з дошкільної лігводидактики, методики та дошкільної педагогіки за останні п’ять років. Основний обсяг словника-довідника становлять історичні й сучасні педагогічні терміни, які широко вживано в монографіях, періодичних виданнях, словниках.
Для студентів вищих навчальних закладів, студентів магістратури, які вивчають курс із дошкільної педагогіки та онтолінгвістики, здобувачів наукового ступеня, педагогів дошкільних навчальних закладів.

Листопад, О. А. Розвиток творчого потенціалу дітей раннього віку: творчі завдання, ігри, забавлянки [Текст] : навч.-метод. посібник / О. А. Листопад. – О. : [б. в.], 2012. – 180 с.
Анотація:
 У посібнику розкрито особливості творчого потенціалу дітей раннього віку. Детально йдеться про творчість як психологічну-педагогічну проблему. Окреслено загальні особливості творчих проявів дітей раннього віку. Представлені творчі завдання, ігри для розвитку творчого потенціалу дітей другого року життя та творчі завдання, ігри для розвитку творчих можливостей дітей третього року життя. Наведені найчастіше вживані забавлянки та колискові пісні, які сприяють розвитку творчого потенціалу дітей раннього віку.
Адресована студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам практикам, батькам.

Листопад, О. А. Теоретико-методичні засади формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] : монографія / О. А. Листопад; МОН України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [ФОП Бондаренко М. О.], 2015. – 328 с.
Анотація:
 У монографії розглядаються теоретико-методичні засади формування професійного творчого матеріалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, розроблено і науково обґрунтовано концепцію формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Розкрито сутність і структуру поняття «професійно-творчий потенціал майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів». Визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і експериментальну методику її реалізації. Визначено компоненти, показники та схарактеризовано рівні сформованості професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Схарактеризовані тенденції і закономірності формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі підготовки у вищому навчальному закладі.
Подані матеріали можуть бути використані у процесі підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «бакалавр» напрямку підготовки (спеціальності) «Дошкільна освіта» під час розробки й оновлення навчальних програм з дисциплін педагогічного циклу, педагогічної практики, фахових методик, створенні нових методик їх викладання; доповнення змісту лекцій і навчальних завдань для самостійної та науково-дослідницької післядипломної освіти вихователів дошкільних навчальних закладів і викладачів вищої педагогічної школи.

Нестеренко, В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / В. В. Нестеренко; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 219 с.
Анотація:
 У монографії розглядаються передумови становлення теорії і практики професійної підготовки майбутніх педагогів в системі заочного навчання; розкрито теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до професійної діяльності в системі заочного навчання; визначено індивідуалізацію як шлях забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти в умовах заочного навчання.
Подані матеріали можуть бути використані у процесі підготовки фахівців у ВНПЗ усіх рівнів акредитації; при розробці навчальних програм, методичних, навчальних посібників із питань індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів за заочною формою навчання.

Нестеренко, В. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання [Текст] : монографія / В. В. Нестеренко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : Лерадрук, 2012. – 399 с.
Анотація:
 У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання; схарактеризовано особливості студентів заочної форми дошкільної професійної підготовки як суб’єктів навчальної діяльності; обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання; подана методика реалізації андрагогічної моделі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання.
Подані матеріали можуть бути використані у процесі підготовки фахівців у ВНПЗ усіх рівнів акредитації; при розробці навчальних програм, методичних, навчальних посібників із питань індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів за заочною формою навчання.

Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності [Текст] : монографія / за заг. ред. А. М. Богуш; МОН України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О. : Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 236 с.
Анотація:
 У монографії подано результати наукових досліджень з розвитку особистості дитини дошкільного віку у взаємозв`язку різних видів діяльності: мовленнєвої, комунікативної, ігрової, художньо-предметної, образотворчої, музичної, пізнавальної та ін. Описано діагностувальні й експериментальні методики розвитку особистості дитини відповідно до освітніх ліній БКДО, а також представлено практичний матеріал з досліджуваної проблеми.
Монографія адресована магістрантам, аспірантам, студентам, викладачам, вихователям.

Руденко, Ю. А. Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] : монографія / Ю. А. Руденко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : Бондаренко М. О., 2015. – 460 с.
Анотація:
 У монографії розглядаються теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; науково обґрунтовано концепцію розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних закладів; описано методологічні концепти до розвитку увиразнення мовлення, майбутніх вихователів; визначено педагогічні умови та подано експериментальну методику розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів і доведено її ефективність.
Матеріали монографії стануть у пригоді науковцям та можуть використовуватись у фаховій підготовці майбутніх вихователів у процесі викладання курсів «Дошкільна лінгводидактика», «Культура мовлення та виразне читання», «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах», «Дитяча література», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Методика ознайомлення з українським народознавством дітей дошкільних навчальних закладах», «Дитяча література».

Сімейна педагогіка [Текст] : навч.-метод. комплекс / ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського" МОН України; розроб. програми Т. Г. Жаровцева. – Одеса : [М. О. Бондаренко], 2016. – 60 с.
Анотація:
 Пропонований навчально-методичний комплекс включає зміст лекцій та рекомендацій до практичних занять з курсу «Сімейна педагогіка». Розглядається роль сім`ї у вихованні дітей, її типологія та функції; особливості менталітету української сім`ї, її традиції та звичаї у вихованні дітей; питання взаємодії дошкільного навчального закладу з сім`єю та методи і прийоми надання психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні дітей; сутність сучасних підходів до організації домашнього виховання дітей. Програма передбачає також плани практичних занять, питання для обговорення, тематику рефератів, курсових та дипломних робіт з курсу «Сімейна педагогіка».
Адресовано викладачам педагогічних вищих закладів освіти, студентам, науковцям.

Формування мовної особистості на різних вікових етапах [Текст] : монографія / А. М. Богуш [та ін.]. – Одеса : [ПНЦ АПН України], 2008. – 272 с.
Анотація:
 У монографії подано результати досліджень принципів, чинників, педагогічних умов і методів, спрямованих на формування мовної особливості на різних вікових етапах – від дошкілля до дорослого віку в різних умовах діяльності. Приділено увагу можливостям формування мовленнєво-творчої особистості засобами художньообразного творення, розкриттю шляхів формування духовності молоді.
Видання адресовано науковцям, студентам гуманітарних спеціальностей, педагогам-словесникам, психологам, а також теоретикам художньої літератури й широкому загалові вихователів.

Формування особистості дошкільника в умовах сім'ї [Текст] : колективна монографія : до 200-річчя Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" / ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського" Ф-т дошк. педагогіки і психології, Каф. сімейної та спец. педагогіки і психології; [відп. ред. Т. Г. Жаровцева]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – 316 с.
Анотація:
 У монографії розкрито теоретико-методичні засади формування особистості дошкільника в умовах сім’ї. Висвітлюються теоретичні і практичні аспекти реалізації проблем формування особистості дитини в сімейному просторі. Схарактеризовано зміст стратегій і напрямків освіти дитини в сучасній сім’ї та особливості їх реалізації в сім’ях з різними моделями сімейного виховання.
Видання адресовано науковцям, викладачам, студентам ВНЗ, педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам.

{slider title="Психологія" class="grey"}

Вступ до загальної психології [Текст] : прогр. довідник / [уклад. Л. К. Велитченко]; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2010. – 406 с.
Анотація:
Довідник укладено відповідно до розроблених у ПНПУ імені К. Д. Ушинського програм курсу. До його змісту із сучасних довідникових видань залучено поняття та положення, які визначають зміст вихідних категоріальних засад загальної психології.

Довідник може стати у нагоді викладачам психології, студентам, магістрам, аспірантам, докторантам.

Дегтяренко, Т. В. Антропогенетика для психологов [Текст] : учебник [для студ. психол.-пед. профиля] / Т. В. Дегтяренко, В. Ф. Коджебаш. – Одесса : [Бондаренко М. А.], 2016. – 268 с.
Анотація:
Учебник содержит фундаментальные знания в области антропогенетики – освещает вклад современной молекулярной генетики нейробиологии в понимание природы межиндивидуальной вариантности фенотипических личностных особенностей.

Для студентов психолого-педагогического профиля, специалистов, преподавателей и широкого круга читателей, интересующихся комплексом наук о Человеке.

Дегтяренко, Т. В. Психофізіологія раннього онтогенезу [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Т. В. Дегтяренко, В. Г. Ковиліна. – Київ : [УАІД "Рада"], 2011. – 328 c.
Анотація:
Підручник створено з використанням інноваційних технологій на основі результатів науково-дослідної роботи й передового педагогічного досвіду за авторською програмою.

Для студентів і викладачів психолого-педагогічного профілю ВНЗ. Стане у нагоді фахівцям з дефектології і вікової та дитячої психології.

Казанжи, М. Й. Психологія фасилятивності [Текст] : монографія / М. Й. Казанжи. – Одеса : Куприєнко СВ, 2014. – 327 с. : іл., табл.
Анотація:
Монографія присвячена всебічному теоретико-емпіричному дослідженню феномену фасилятивності як прояву фасилятивного потенціалу особистості: структури фасилятивного потенціалу, форм його існування, прояву у відносинах людини в різних сферах соціального буття, чинників актуалізації та напрямків розвитку. Запропонована до уваги читачів монографія містить також відомості щодо комплексу методик, призначених для діагностики різних аспектів фасилятивності особистості.

Адресується психологам, викладачам педагогічних вищих навчальних закладів, учителям-практикам, студентам, науковцям

Массанов, А. В. Психологічні бар'єри в професійному самовизначенні особистості [Текст] / А. В. Массанов; ПНЦ АПН України. – Одеса : М. П. Черкасов, 2010. – 371 с.
Анотація:
У монографії розкривається природа психологічних бар’єрів у професійному самовизначенні особистості. Описуються види, типи психологічних бар’єрів, фази та етапи професійного самовизначення особистості. Висвітлюються умови виникнення бар’єрів та їхнього впливу на особистість, на її діяльність. Пропонуються основні стратегії подолання психологічних бар’єрів.

Адресується науковцям-психологам, викладачам, студентам педагогічних навчальних закладів, слухачам інститутів підвищення кваліфікації працівників освіти.

Плохих, В. В. Психология временной регуляции деятельности человека [Текст] : монография / В. В. Плохих. – Донецк : Лондон-ХХI, 2011. – 412 с.
Аннотация: В монографии приведен анализ представлений о времени в философии и естествознании. Психологическое время рассматривается как синтез переживаемой человеком длительности и отслеживаемой последовательности изменений действительности. Длительность действия определяется как временной параметр установки. Выделяемые взаимосвязанные временные компоненты составляющих системы деятельности человека в целостной организации рассматриваются как темпоральная структура действия. Анализируются факторы эффективности временной регуляции деятельности человека. Выделяются временные режимы деятельности. Приводится и описывается структурно-функциональная модель психологических механизмов временной регуляции деятельности человека. В работе представлены результаты собственных экспериментальных исследований автора.

Предназначается для специалистов в области общей психологии и психологии труда, для аспирантов и студентов-психологов.

Психічні процеси [Текст] : прогр. довідник / [уклад. Л. К. Велитченко]; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2010. – 394 с.
Анотація:
Довідник укладено відповідно до розроблених у ПНПУ імені К. Д. Ушинського програм курсу. До його змісту із сучасних довідникових видань залучено поняття та положення, які визнають зміст понять психічних процесів.

Довідник може стати у нагоді викладачам психології, студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам.

Психічні стани і психічні властивості [Текст] : прогр. довідник / ДЗ"ПНПУ ім. К. Д. Ушинського"; [уклад. Л. К. Велитченко]. – О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2011. – 290 с.
Анотація:
Довідник укладено відповідно до розроблених ПНПУ імені К.Д.Ушинського програм курсу. До його змісту із сучасних довідникових видань залучено поняття та положення, які визначають зміст поняття психічних процесів.

Довідник може стати у нагоді викладачам психології студентам, магістрантам, докторантам.

Санников, А. И. Психология жизненного выбора личности [Текст] : монография / А. И. Санников. – Одесса : ВМВ, 2015. – 440 с.
Аннотация: В монографии представлены результаты теоретико-эмпирического исследования проблемы принятия жизненных решений личностью. Предложена психологическая модель системы «принятия жизненных решений личностью», раскрыто ее содержания, структура и покомпонетный состав признаков. Рассмотрены психологические ресурсы, механизмы и специфика регуляции личностью жизненного выбора и его реализации. Предложен комплекс оригинального психодиагностического инструментария, предназначенный для изучения различных составляющих интегрального свойства личности-решимости.

Монография предназначена для научных работников, студентов, аспирантов, профессиональных психологов, специалистов по управлению персоналом, а также всех, кто интересуется проблемой выбора личности.

Санникова, О. П. Адаптивность личности [Текст] : монография / О. П. Санникова, О. В. Кузнецова. – Одеса : [Н. П. Черкасов], 2009. – 258 с. : табл.
Аннотация:
 В монографии изложены проблемы адаптивности личности. С авторских позиций рассмотрены методологические подходы относительно сущность адаптивности как устойчивого свойства личности, ее структуры и компонентного состава ее показателей. Осуществлен дифференциально-психологический анализ адаптивности в системе связей с психологическими адаптационными явлениями и свойствами личности. Исследована роль эмоциональности как индивидуально-типологического фактора адаптивности личности. Представлен авторский тест-опросник социальной адаптивности, приведен психодиагностический инструментарий, предназначенный для исследования разных аспектов психологической адаптации и адаптивности.

Для научных работников, психологов, аспирантов, студентов, а также широкой читательской аудитории.

Саннікова, О. П. Психологічні основи модерації [Текст] : навч.-метод. посібник / О. П. Саннікова, І. А. Страцинська, А. О. Саннікова; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – О. : [РІА "СМИЛ"], 2012. – 145 с.
Анотація
: У посібнику представлені найбільш важливі аспекти процесу модерації, як одного з оптимальних способів побудови нарад, проведення семінарів, переговорів, дискусій, презентації тощо. Аналізується форма, структура, етапи модерації, розглядаються характеристики її учасників. Посібник містить ряд завдань, питань роздуму, що допоможе краще засвоїти навчальний матеріал. Розглядається конкретні методики і прийоми модерації.

Посібник адресований широкому колу фахівців, що працюють у будь-якій сфері, пов’язаній з взаємодією людей, вибором стратегій спілкування і образу поведінки. Використання модерації може значно підвищити ефективність спільної діяльності і забезпечити успішне досягнення мети.

Саннікова, О. П. Сценічні бар'єри: диференціально-психологічний підхід [Текст] : монографія / О. П. Саннікова, А. О. Саннікова. – Одеса : BMB, 2014. – 238 с.
Анотація:
У монографії надані результати теоретико-емпіричного дослідження проблеми сценічних бар'єрів особистості. З авторських позицій концептуалізовано феномен сценічного бар'єра як актуального стану і як стійкої властивості особистості - схильності до переживання сценічного бар’єра; уточнено сутність феномена, досліджено його структуру та покомпонентний склад показників. Вивчено психологічні характеристики особистості виконавців, схильних і не схильних до сценічних бар’єрів, виявлено зміст і джерела їх виникнення.

Презентовано авторський тест-опитувальник індивідуальної міри виразності схильності до сценічного бар'єру та бар’єру публічних виступів; наведено оригінальний психодіагностичний інструментарій призначений для дослідження різних аспектів адаптивності та емоційності.
Для науковців, аспірантів, студентів, психологія, музикантів, представників творчих професій та широкої читацької аудиторії.

Сергеева, А. В. Психология интегральной идентичности [Текст] : монография / А. В. Сергеева. – Одесса : Лерадрук, 2013. – 316 с.
Аннотация:
В монографии представлены теоретико-методологические и эмпирические результаты исследования, направлены на решение актуальной проблемы изучения интегральной идентичности личности, процесса ее становления, трансформаций, психологических детерминант и т.п. С авторских позиций рассматриваются теоретические подходы к исследованию интегральной идентичности, раскрывается ее макро- и микроструктура, ее психологическое содержание, эксплицируются и описываются разноуровневые компоненты идентичности, обосновывается интегральность идентичности как психологического явления и как процесса трансформации и становления в разных условиях (в условиях профессионального обучения).

Для специалистов в области психологии, преподавателей, аспирантов, студентов психологических факультетов высших учебных заведений.

Симоненко, С. М. Візуальна креативність: діагностика та комп'ютерні технології розвитку [Текст] : монографія / С. М. Симоненко, О. М. Грек; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О. : Фенікс, 2010. – 203 с.
Анотація:
У монографії розкрито психологічний зміст візуальної креативності як процесуальної характеристики візуального мислення, визначено структуру означеного виду креативності. Описано онтогенетичні особливості розвитку візуальної креативності у підлітків, з’ясовано динаміку розвитку її структурних компонентів. Представлено діагностичний інструментарій для дослідження візуальної креативності, проаналізовано взаємозв’язки структурних компонентів візуальної та вербальної креативності. Встановлено вплив комп’ютерних технологій на розвиток візуальної креативності в підлітковому віці та описані особливості розробки комп’ютерного тренінгу.

Для науковців-психологів, викладачів психології та педагогіки вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, працівників шкільної психологічної служби, науковців, чия діяльність пов’язана зі створенням комп’ютерних розвиваючих технологій.

Философия психологии [Текст] : прогр. справочник / [сост. Л. К. Велитченко; под общ. ред. А. Я. Чебыкина]. – Одесса : [Букаев В. В.], 2012. – 554 с.
Аннотация: Справочник составлен в соответствии с разработанной автором-составителем программой курса. В него из справочных зданий включены сведения о развитии положений философии, психологи, философии науки в историческом аспекте в значении теоретико-методологической основы в изучении природы психического.

Справочник адресован преподавателям психологи, студентам, магистрантам, аспирантам, докторантам.

Чебикін, Олексій Якович Історія становлення психологічних шкіл на півдні України (ХІХ-ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / О. Я. Чебикін, І. М. Пивоварчик. – О. : вид. М. П. Черкасов, 2007. – 230 с.
Анотація: В монографії розглядається проблема становлення психологічних наукових шкіл на півдні України (ХІХ-ХХ ст.). Визначено теоретичні й методологічні підходи до дослідження феномена психологічних наукових шкіл. Розкрито зміст наукових шкіл та історичні форми їх трансформації. Запропоновано метод історико-критичного аналізу рівня сформованості наукових шкіл у психології. На матеріалі емпіричного дослідження авторами монографії показано, що в Одеському регіоні в різні часи працювали вчені-психологи, які представляють класично-інтроспективне, природничо-наукове, і культурно-гуманістичне спрямування . Розглянуто становлення одеських психологічних шкіл, які досягнули різного рівня сформованості.

Роботу адресовано вченим-психологам. Вона також може бути корисною для студентів, аспірантів, викладачів і практиків психологічного фаху.

Чебикін, О. Я. Вплив комп’ютерної діяльності на емоційну сферу студентів [Текст] : монографія / О. Я. Чебикін, Н. О. Кримова. – Одеса : Лерадрук, 2016. – 190 с.
Анотація:
Монографія присвячено дослідженню впливу комп’ютерної діяльності на емоційну стабільність студентів. Отримані в процесі дослідження результати стали основою для побудови цілеспрямованої системи формування емоційної стабільності та корекції негативних емоційних проявів у студентів, які активно працюють за комп’ютером.

Монографія адресована науковцям, аспірантам, викладачам, психологам та користувачем комп’ютерної техніки.

Чебикін, О. Я. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу [Текст] : монографія / О. Я. Чебикін, О. О. Ковальова. – Одеса : [СВД М. П. Черкасов], 2009. – 223 с.
Анотація:
В монографії викладаються психологічні особливості формування основ професійного іміджу. Визначено та систематизовано особистісні професійно важливі особливості, що детермінують імідж фахівця освіти; виокремлено типи іміджу (збалансований, суперечливий, інертно-напружений, спонтанно-інертно-пасивний). Представлено систему цілеспрямованого формування основ іміджу майбутніх фахівців освіти, яка враховує їх індивідуальні особистісні особливості, що сприяють цьому процесу.

Книга адресована студентам, аспірантам, викладачам психології, фахівцям освіти та працівникам соціонімічних професій.

Чебикін, О. Я., Ковальова, О. О. Психологічні основи розвитку професійного іміджу майбутнього вчителя / О. Я. Чебикін, О. О. Ковальова. – Одеса : Лерадрук, 2013. – 219 с.
Анотація:
Монографію присвячено дослідженню психологічних особливостей іміджу вчителя та основам його розвитку у студентів-педагогів. Розкрито особистісні особливості, що його зумовлюють та умови формування.
Монографія адресована аспірантам, викладачам, учителям, психологам та студентам-педагогам.

Чебикін, О. Я. Психологічні основи тренінгових технологій [Текст] : монографія / О. Я. Чебикін, Т. В. Сінєльнікова; ПНЦН АПН України. – Одеса : Лерадрук, 2013. – 229 с.
Анотація:
 В монографічній роботі розглядаються психологічні основи тренінгових технологій та підготовки майбутніх психологів до їх використання. Визначено теоретико-методологічні засади психологічних тренінгів та методичні вимоги до їх застосування. Виділено стилі тренерської діяльності фахівців, що реалізують психологічні тренінгові технології. Запропоновано систему, що дозволяє суттєво підвищити рівень підготовленості студентів-психологів до використання тренінгових технологій.

Робота адресована науковцям, студентам, магістрантам, аспірантам, а також, практичним психологам та соціальним педагогам, що застосовують у своїй професійній діяльності тренінгові технології.

Чебикін, О. Я. Психологія атрактивності дівчини [Текст] : [монографія] / О. Я. Чебикін, А. М. Кленчу; Півд. наук. центр АПН України. – Одеса : [СВД Черкасов], 2012. – 271 с.
Анотація:
У монографії представлені результати дослідження атрактивності дівчини. Уточнено сутність змісту властивості та симптокомплексу її характеристик; узагальнюються дані про соціально-психологічні чинники розвитку атрактивності та визначаються фактори специфіки її у дівчат юнацького віку. Представлено систему психологічної корекції емоційно-комунікативних особливостей атрактивності у дівчат та науково-методичні рекомендації щодо її використання в психологічній практиці.
Книга адресована психологам-науковцям, аспірантам, студентам та практичним психологам.

Чебикін, О. Я. Становлення емоційної зрілості особистості [Текст] : [монографія] / О. Я. Чебикін, І. Г. Павлова; Півден. наук. центр АПН України. – Одеса : [СВД Черкасов], 2009. – 230 с.
Анотація:
Робота присвячена дослідженню емоційної зрілості особистості в підлітковому та юнацькому віці. Уточнено поняття емоційної зрілості та її головні компоненти. Викладена методика діагностики емоційної зрілості. На матеріалі власного дослідження автори монографії встановлюють відмінності у прояві емоційної зрілості залежно від віку та статі, визначають етапи та закономірності становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці, створюють типологічну модель емоційної зрілості особистості.

Публікація адресована фахівцям з проблем розвитку емоційної сфери, практичним психологам, педагогам.

Чебыкин, А. Я. Теория и методика эмоциональной регуляции учебной деятельности : науч.-метод. пособие / А. Я. Чебыкин ; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, ЮНЦ АПН Украины. – Одесса : Астропринт, 1999. – 158 с.
Аннотация:
Постоянное усложнение учебной деятельности требует усиления эмоционального ее регулирования как с целью предотвращения отклонений в психическом здоровье учащихся, так и в целях обеспечения нормальных условий обучения. Настоящее пособие призвано в определенной степени восполнить пробелы в системе подготовки студентов педагогических факультетов к эмоциональной регуляции учебной деятельности, а также может быть использовано преподавателями высших заведений образования по различным аспектам данной проблемы.
Научно-методическое пособие рассчитано на психологов, педагогов, а также читателей, интересующихся проблемой эмоциональной регуляции поведения человека.

Ergonomics Design and Management: Theory and Applications = Эргономика и психология [Текст] : теория и практика : на англ. яз. / pед. А. Я. Чебыкин [и др.]. – Лондон : КРК Пресс, 2008. – 412 с.

{slider title="Фізична культура і спорт" class="grey"}

Босенко, А. І. Оздоровчий фітнес для учнівської та студентської молоді [Текст] : навч. посібник / А. І. Босенко, С. А. Холодов, О. Г. Коваль; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, Кам'янець-Поділ. НПУ ім. І. Огієнка,. – Кам'янець-Поділ. : Мєдобори-2006, 2016. – 88 c.
Анотація:
У посібнику розкриваються особливості перебігу фізіологічних процесів в організмі юнаків та дівчат, які займаються оздоровчою фізичною культурою, представлені сучасні норми фізичної активності. Акцентовано увагу на значення фізичної активності та фітнесу для збереження і зміцнення здоров’я людини, запропоновані типові програми з аеробного та силового фітнесу, стретчингу.
Для студентської та учнівської молоді та усіх тих, хто хоче бути здоровим і мати гармонійно розвинуте тіло.

Босенко, А. І. Фізіологія фізичного виховання і спорту [Текст] : підручник / А. І. Босенко, А. В. Макаренко, Л. С. Соколенко; ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського", Донбаський ДПУ, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. – Кам'янець-Поділ. : [Друкарня Рута], 2016. – 268 c. : іл.
Анотація:
В підручнику розкриваються особливості перебігу фізіологічних процесів в організмі людей, що займаються фізичною культурою і спортом. Акцентовано увагу на змінах у системах оргнанізму під час м’язової діяльності, механізмах формування рухових навичок та особливостях розвитку фізичних здібностей дітей і молоді на заняттях з фізичної культури. Окремим розділом подано матеріал з проблем стомлення та засобах рекреації працездатності людини. В кінці кожного розділу наводяться ситуаційні запитання і завдання для самоперевірки знань.
Адресовано студентам закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». Може бути корисним фахівцям і людям, що самостійно займаються фізичною культурою і спортом.

Джуринський, П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності [Текст] : монографія / П. Б. Джуринський; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : Лерадрук, 2012. – 422 с.
Анотація:
У монографії висвітлено питання здоров’язбереження в освітньому просторі, методологічні концепти, теоретичні і практичні засади, стан програмно-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності. Визначено компоненти, критерії, показники, педагогічні умови, розроблено та перевірено експериментальну модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності. Одержані результати досліджень засвідчили доцільність реалізації у вищому навчальному закладі експериментальної моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності із впровадженням визначених педагогічних умов.

Джуринський, П. Б. Теорія і методологія здоров'язбережувальної професійної підготовленності майбутніх учителів фізичної культури [Текст] : монографія / П. Б. Джуринський; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 326 с.
Анотація:
У монографії розглянуто теоретичні та методологічні концепти організації навчально-вихованого процесу у вищій школі з метою підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності, визначені сучасні вимоги до професійної підготовленості майбутніх учителів фізичної культури. Висвітлено основні питання здоров’язбереження в галузі освіти. Подано теоретичне обгрунтування здорового способу життя та здоров’язбережувальної професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури. Встановлено, що застосування активних форм і методів навчання, спрямованих на збереження й зміцнення здоров’я учасників педагогічного процесу, наявність комфортної психологічної атмосфери під час навчальних занять, обізнаність педагогів і школярів зі способами збереження здоров’я і дотримання ними здоров’язбережувальної поведінки, сприяють формуванню здоров’язбережувального освітнього середовища.

Долинський, Б. Т. Здоров'язбережувальна діяльність учителя початкової школи [Текст] : навч. посібник / Б. Т. Долинський; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; ПНЦ НАН України. – Одеса : вид. М. П. Черкасов, 2011. – 249 с.
Анотація:
В основу посібника покладено тексти лекцій спецкурсів «Основи культури здоров’я» та «Здоров’язбережувальна діяльність учителя початкової школи», а також завдання для самостійної роботи, що сприятимуть розширенню кола знань, умінь і навичок майбутніх учителів початкової школи щодо організації діяльності, спрямованої на формування культури і збереження здоров’я свого і молодших школярів та методичні рекомендації для студентів-практикантів.
Призначений студентам факультету початкового навчання вищих педагогічних закладів освіти.

Долинський, Б. Т. Методологія здоров'язберігаючої діяльності майбутнього вчителя початкової школи [Текст] : монографія / Б. Т. Долинський; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; ПНЦ НАН України. – Одеса : вид. М. П. Черкасов, 2010. – 266 с.
Анотація:
У монографії розглянуто методологічні (особистісно-діяльнісний, системно-цілісний, аксіологічний та культурологічний) концепти організації навчально-виховного процесу у вищій школі з метою підготовки майбутніх вчителів початкових класів до формування здоров’язберігаючих навичок і вмінь у молодших школярів, висвітлено основні питання здоров’язбереження в галузі освіти. Подано теоретичне обгрунтування здоров’язберігаючої діяльності майбутніх учителів початкової школи, визначено види діяльності майбутніх учителів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, розроблено класифікацію здоров’язберігаючих навичок і вмінь, які формуються в молодшому шкільному віці.
Призначено викладачам педагогічних вищих навчальних закладів, учителям-практикам початкової школи, студентам, науковцям.

Долинський, Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вчителів до формування здоров'язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності [Текст] : монографія / Б. Т. Долинський; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; ПНЦ НАН України. – О. : вид. М. П. Черкасов, 2010. – 269 с.
Анотація:
У монографії висвітлено питання освіти в галузі здоров’я, подано теоретичне обгрунтування здоров’язбережувальної діяльності майбутніх учителів початкової школи, визначено види діяльності майбутніх учителів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, розроблено класифікацію здоров’язбережувальних навичок і вмінь, які формуються в молодшому шкільному віці. Визначено педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів, побудовано експериментальну модель і подано змістовий аспект їхньої підготовки до здійснення здоров’язбережувальної діяльності в майбутній професійній діяльності.
Призначено викладачам педагогічних вищих навчальних закладів, учителям-практикам початкової школи, студентам, науковцям.

Іщенко, М. В. Здоров'я людини: фізична культура та здоровий спосіб життя [Текст] : навч. посібник / М. В. Іщенко; МОН України, ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 134 с.
Анотація:
Структура і зміст навчального посібника відповідають головному напрямку програми курсу «Фізичне виховання» для вищих навчальних закладів на оздоровлення студентів, на фізичну підготовку до професійної педагогічної діяльності. В посібнику враховано особливість контингенту студентів вищих навчальних закладів, більшість якого складають жінки. Розглянуто комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем фізичного виховання як єдиного цілого, що спрямовано на професійну підготовку студентів.
Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів. Може бути корисний викладачам фізичної культури навчальних закладів, широкого кола жінок-спецалістів.

Ищенко, М. В. Активизация учебной деятельности будущих учителей на занятиях по физическому воспитанию в высшем учебном заведении [Текст] : монография / М. В. Ищенко; МОН Украины, ГУ "ЮНПУ им. К. Д. Ушинского". – Одесса : Бондаренко О. М., 2014. – 136 с.
Аннотация:
В монографии рассмотрен комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем физического воспитания как единого целого, направленного на профессиональную подготовку студентов. Освещены основные черты современных направлений оздоровления. Учтены особенности контингента студентов высших учебных заведений, большинство которого составляют женщины. Структура и содержание монографии соответствуют главному направлению программы курса «Физическое воспитание» для высших учебных заведений на оздоровление студентов, на физическую подготовку к профессиональной педагогической деятельности.
Для студентов высших учебных заведений III-IV уровней. Может быть полезен преподавателям физической культуры учебных заведений, широкого круга женщин - специалистов.

Плахтій, П. Д. Фізіологія фізичних вправ [Текст] : підручник / П. Д. Плахтій, А. І. Босенко, А. В. Макаренко; Кам'янець-Поділ. НУ ім. І. Огієнка, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, Донбаський ДПУ. – Кам'янець-Поділ. : [Друкарня Рута], 2015. – 268 c.
Анотація: 
В підручнику розкриваються особливості перебігу фізіологічних процесів в організмі людини, що займаються фізичною культурою і спортом. Акцентовано увагу на змінах у системах організму під час м’язової діяльності, механізмах формування рухових навичок та особливостях розвитку фізичних здібностей дітей і молоді на заняттях з фізичної культури. Окремим розділом подано матеріал з проблем стомлення та засобах рекреації працездатності людини. В кінці кожного розділу наводяться ситуаційні запитання і завдання для самоперевірки знань. Адресовано студентам закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».
Може бути корисним фахівцям і людям, що самостійно займаються фізичною культурою і спортом.

Форостян, О. І. Проблеми корекційної спрямованості фізичного виховання дітей із сенсорними порушеннями в українській дефектології [Текст] : [монографія] / О. І. Форостян; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [ТЄС], 2010. – 439 с.
Анотація:
У монографії розглядаються теоретичні та практичні аспекти фізичного виховання дітей із сенсорними порушеннями в українській дефектології XX століття.

Рекомендовано вчителям фізичної культури спеціальних навчальних закладів, тренерам спортивних секцій, викладачам, студентам дефектологічних факультетів і факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів, аспірантам і докторантам, які досліджують проблеми виховання та розвитку дітей з сенсорними порушеннями.

{slider title="Фізика. Математика" class="grey"}

Альперін, М. М. Електронна теорія будови речовини [Текст] : навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / М. М. Альперін, Я. Д. Клубіс, А. О. Брюханов. – Одеса : Друк, 2007. – 200 с.
Анотація:
Електронна теорія була й залишається найважливішою дисципліною в системі підготовки фізиків-дослідників, учителів фізики й фахівців в області електронної техніки й твердотільної мікроелектроніки. Посібник містить у собі основні питання класичної і квантової електронної теорії, передбачені діючими програмами для педагогічних університетів і технічних ВУЗів. Зі змісту читач побачить, що в ньому відсутній розділ «надтекучість», не розглянута докладно робота транзистора й деякі інші важливі й цікаві питання. Це пов’язано насамперед з тим, що явище надтекучості, близьке по своїй природі до надпровідності й стосовне, як і останнє, до квантових макроскопічних явищ, але не являє собою все-таки типовий об’єкт електронної теорії й вимагає, крім того, для свого розгляду багатьох додаткових відомостей. Ми не акцентували також увагу на окремих пристроях мікроелектроніки. Звідси наша «неувага» до транзистора. У книзі повністю відсутня інформація про квантову електроніку. Цьому розділу сучасної фізики ми сподіваємося присвятити самостійний навчальний посібник.
При написанні книги значною мірою використані курси лекцій, що викладались авторами протягом багатьох років для студентів фізико-математичного факультету ЮГПУ ім. К. Д. Ушинського: «Електронна теорія», «Фізичні основи електронної техніки», «Інформатика – фізичні аспекти».

Гохман, А. Р. Дидактичні засоби самостійної роботи студентів в умовах кредитно-трансферного навчання [Текст] : навч.-метод. посібник для викладачів і студентів / А. Р. Гохман, Д. В. Ємельянова, О. Х. Тадеуш; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [Букаєв Вадим Вікторович], 2013. – 108 с.
Анотація:
У навчально-методичному посібнику проведено аналіз особливостей самостійної роботи студентів в умовах кредитно-трансферного навчання, виокремлено критерії, показники і види самостійної роботи, а також характерні риси традиційної і кредитно-трансферної систем навчання та функції самостійної роботи студентів у них.
Навчально-методичний посібник буде корисним для студентів і викладачів педагогічних університетів.

Клубіс, Я. Д. Збірник задач з електродинаміки [Текст] : навч. посібник / Я. Д. Клубіс, Н. М. Шкатуляк; МОН України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Фенікс, 2010. – 284 с.
Анотація:
Збірник містить понад 300 задач с курсу теоретичної фізики, розділу «Електродінаміка» і складений відповідно до діючої програми для фізичних і фізико-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Об’єм збірника та його зміст є оптимальним, щоб отримати навички вирішення задач з основних питань теорії електромагнітного поля. Особливістю збірника є те, що, за рідким виключенням, в ньому наведено рішення задач. Це дає змогу використати його як посібник для самостійної роботи тими студентами, які серйозно бажають засвоїти основні методи вирішення задач з електродинаміки. Викладачі можуть застосовувати його не тільки на практичних заняттях, але й для надання контрольних та самостійних завдань.
Для студенті фізичних і фізико-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Коростіянець, Т. П. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями [Текст] : монографія / Т. П. Коростіянець. – Одеса : [Букаєв Вадим Вікторович], 2011. – 382 с.
Анотація:
У монографії розкривається наукова сутність професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями. Здійснено аналіз компонентно-структурного складу професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, що є особливим феноменом, у якому на суб’єктивному рівні появляється інтегративна якість підготовленості професіонала до досягнення стабільності позитивних результатів професійної діяльності у сфері «людина - людина». Розглянуто чинники, які ефективно впливають на формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі навчання у вищому навчальному закладі.
Для студентів, магістрантів, викладачів, науковців, та працівників освіти.

Ордановська, О. І. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі [Текст] : [монографія] / О. І. Ордановська. – Одеса : Освіта України, 2015. – 340 с.
Анотація:
У монографії викладено теоретико-методичні основи підготовки майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі. Обґрунтовано технолого-орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи, висвітлені його сутність, основні положення, категорії і принципи, визначене місце серед інших методологічних підходів. Представлені концепція і модель підготовки вчителів фізико-математичних дисциплін профільної школи, які реалізуються під час навчання курсів «Методика навчання шкільного курсу фізики», «Методика навчання математики».
Для науковців, аспірантів, студентів, учителів і методистів.

Ордановська, О. І. Фізика + Книга 1 [Текст] : Механіка + Міжпредметні зв’язки у вивченні механіки : Молекулярна фізика + Міжпредметні зв’язки у вивченні молекулярної фізики та термодінаміки / О. І. Ордановська, О. І. Соколенко, О. Р. Гохман. – [Київ] : Освіта України, 2012. – 195 с.
Анотація: Методичний посібник присвячений міжпредметним зв’язкам фізики з математикою, хімією, біологією, медициною, екологією, охороною здоров’я. Мета «Фізики +» - заохотити вчителя знайти шляхи, якими фізична освіта стала б дійсно профільною, удосконалювала пізнавальні інтереси учнів, сприяла самоосвіті, формувала наукову картину світу. Використовуючи представлені матеріали, вчитель може довести учням, що фізичні закони лежать в основі усіх процесів життя людини.
Призначений для учителів фізики загальноосвітніх шкіл, студентів фізико-математичних факультетів педагогічних ВНЗ.

Скворцова, С. О. Методика навчання математики в першому класі [Текст] : метод. посібник для вчителів 1-х кл. та студ. пед. вузів / С. О. Скворцова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 240 с.
Анотація:
У посібнику, відповідно нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (2010 рік), запропоновано методику навчання першокласників окремих питань курсу математики: до числового періоду, нумерації чисел першого десятку і сотні, арифметичних дій додавання й віднімання в межах 10 та в межах 100 без переходу через розряд; формування поняття про задачу й навчання розв’язування простих задач; алгебраїчної, геометричної пропедевтики та вивчення величин (довжини, маси, й місткості). В методичному посібнику реалізовано програму з математики для 1 класу С. Скворцової та С. Тарнавської, що має гриф МОН України.

Скворцова, С. О. Методика навчання математики в другому класі [Текст] : навч. посібник для вчителів 2-го кл. та студентів / С. О. Скворцова. – Харків : Ранок, 2013. – 252 с.
Анотація:
У посібнику, відповідно нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 рік), нової навчальної програми з математики (2011 рік), запропоновано методику навчання учнів другого класу окремих питань курсу математики: узагальнення й систематизації знань учнів за 1 клас, арифметичних дій додавання й віднімання в межах 100 (табличного додавання й віднімання з переходом через десяток, додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу та с переходом через десяток, письмового додавання й віднімання), формування конкретного змісту арифметичних дій множення та ділення та таблиць множення й ділення; розв’язування простих задач; формування поняття про складену задачу й навчання розв’язування складених задач; алгебраїчної, геометричної пропедевтики та вивчення величин та одиниць їх вимірювання.

Скворцова, С. О. Методика навчання розв'язування сюжетних задач у початковій школі [Текст] : навч. посібник : у 2 ч. / С. О. Скворцова. – Одеса : Фенікс, 2011.
Ч. 1 : Методика формування в молодших школярів загального уміння розв'язувати сюжетні задачі – 268 с.
Анотація:
У посібнику викладено теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язування сюжетних задач. Визначається зміст понять «загальне уміння розв’язувати задачі», «окреме уміння розв’язувати задачі». Виділяється операційний склад загального уміння розв’язувати прості та складні задачі. На основі визначених концептуальних теоретичних основ конструюється модель методичної системи навчання учнів розв’язувати сюжетні задачі в курсі математики початкової школи, що спрямоване на формування загального уміння розв’язування задач та окремих умінь розв’язування задач певних видів. Методична система реалізується у 1-4 класах загальноосвітньої школи, нею передбачено навчання молодших школярів розв’язування задач усіх математичних структур, що містяться у чинних підручниках. В першій частині подано методику формування в молодших школярів загального уміння розв’язувати задачі.
Для студентів, вчителів й методистів.

Скворцова, С. О. Методика навчання розв'язування сюжетних задач у початковій школі [Текст] : навч. посібник : у 2 ч. / С. О. Скворцова. – Одеса : Фенікс, 2011.
Ч. 2 : Методика формування в молодших школярів умінь розв'язувати задачі певних видів – 156 с.
Анотація:
У посібнику викладено теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язування сюжетних задач. В другій частині подано методику формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів: задачі на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення, на знаходження невідомих за двома різницями, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу, на одночасних рух назустріч або у протилежних напрямах, на одночасних рух в одному напрямку (наздогін та з відставанням), задачі на знаходження середнього арифметичного. Усі типові задачі класифіковані на групи за способом розв’язання: задачі, що містять однакову величину для двох випадків, задачі на процеси та задачі на знаходження середнього арифметичного. В межах кожної групи здійснюється дослідження задач через зміну ситуації задачі або зміну числових даних, або зміну шуканого, або інших характеристик, й учні поступово узагальнюють математичну структуру та спосіб розв’язування задач.
Для студентів, вчителів і методистів.

Скворцова, С. О. Сюжетні задачі на процеси [Текст] : 3-4-ті кл. / С. О. Скворцова. – Київ : Ред. газ. з дошк. та початк. освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
Анотація:
У книжці подано зміст авторської методики формування в учнів початкових класів умінь розв’язувати сюжетні задачі та процеси. Задачі на спільну роботу та задачі на одночасний рух мають однакові математичні структури та аналогічні способи розв’язування. Це дає можливість об’єднати їх в одну групу й розробити методику навчання розв’язування цих задач. Центральною ідеєю цієї методики є всебічний аналіз і дослідження задачі.
Для вчителів початкових класів, викладачів і студентів факультетів початкового навчання педагогічних навчальних закладів.

Третьяк, А. И. Дифференциально-геометрические методы в теории дискретных ситем управления [Текст] : монография / А. И. Третьяк, А. В. Усов, А. П. Коновалов. – О. : Астропринт, 2008. – 360 с.
Аннотация:
Монография посвящена качественным вопросам исследования дискретных нелинейных систем управления. Отличительной чертой монографии является существенное использование методов дифференциальной геометрии и теории групп. Рассмотрены вопросы управляемости, транзитивности, достижимости, локальной управляемости, оптимальности, структуры орбит групп потоков, реализации отображений вход-выход в виде функциональных разложений в ряд Вольтерра, ранговых инвариантов, управляемых инвариантных распределений, а также методы линеаризации, декомпозиции и квантования.
Монография рассчитана на инженерно-технических и научных работников, преподавателей высших учебных заведений. Она может быть полезна студентам вузов.

Третьяк, А. И. Математическое моделирование и оптимизация в системе компьютерной математики Maple [Текст] : Посвящается 200-летию ЮНПУ им. Ушинского : [учеб. пособие] / А. И. Третьяк, А. В. Усов, А. П. Коновалов. – О. : Астропринт, 2015. – 252, [4] с.
Аннотация:
 Учебное пособие посвящено основным вопросам математического моделирования и оптимизации в системе компьютерной математики MAPLE. В приложении приведено свыше 250 задач по составлению математических моделей.
Учебное пособие рассчитано на студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников, инженеров, экономистов, руководителей предприятий.

Arov, D. Z. J-contractive matrix valued functions and related topics [Text] =
J-сжимающие матричные функции и связанные с ними темы / D. Z. Arov, H. Dym. – Cambridge : University press, [2008]. – 578 p. – Текст на англ. яз.

 

 

 

 

Arov, D. Z. Bitangential Direct and Inverse Problems for Systems of Integral and Differential Equations [Text] =
Битангенциальные приёмы и обратные задачи для систем интегральных и дифференциальных уравнений / D. Z. Arov, H. Dym. – Cambridge : University press, 2012. – 472 с. 
– Текст на англ. яз.

 

 


Nanоdevices and Nanomaterials for Ecological Security [Текст] =
Наноустройства и наноматериалы для экологической безопасности / ред.: Ю. Н. Шунин, А. Кив. – [Б. м.] : Springer, [б. г.]. – 348 с. – [Текст на англ. яз.]

{slider title="Філологія" class="grey"}

Гуменний, М. Х. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект [Текст] : монографія / М. Х. Гуменний. – Київ : Євшан-зілля, 2009. – 320 с.
Анотація:
У монографії досліджується одна із актуальних проблем сучасного літературознавства – типологічно-генетична сутність західного антивоєнного роману і аналогічної прози О. Гончара, що розглядаються в руслі жанрової своєрідності та стильової специфікації. Художньо-філософський феномен цього явища з’ясовано в літературному контексті, простежено генезис мистецького мислення А. Барбюса, Е. Хемінгуея і О. Гончара та загострення його соціальної актуальності, філософічності, інтелектуальності. Крім того, висвітлено процес ви кристалізації індивідуального письменницького стилю як безперервний процес художньої еволюції й оновлення.
Монографія призначена для літературознавців, викладачів та студентів-філологів, вчителів-словесників.

Гуменний, М. Х. Онтологічно-поетикальні аспекти компаративного дослідження [Текст] : монографія / М. Х. Гуменний. – Київ : Євшан-зілля, 2017. – 214 с.
Анотація:
У монографії розглядаються актуальні проблеми сучасного літературознавства – онтологічно-поетикальні аспекти західного антивоєнного роману і аналогічної прози О. Гончара. Виділяються принципово важливі його рівні: функціонування антивоєнних романів та їх художніх форм, накопичення художніх цінностей. На значному матеріалі простежується функціонування художніх систем А. Барбюса, Е. Хемінгуея й О. Гончара, образу-характеру в різних історико-естетичних ситуаціях. Розкривається співспрямованість ідейно-естетичних пошуків авторів, спорідненість їх творчого задуму, близькість певних збігів формально-художніх вирішень. Крім того, автор розробляє певні принципи й методики порівняння та вивчення літературного матеріалу в контексті історико-літературної епохи ХХ століття.
Монографія призначена для літературознавців, викладачів, учителів-словесників та студентів-філологів.

Ковалив, Ж. В. Адаптация иностранных студентов в иноязычной культурной среде [Текст] : рекомендации для препод. и иностр. студентов / Ж. В. Ковалив; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одеесса : [Полиграф], 2009. – 96 с.
Аннотация: 
Основная цель пособия – подготовить иностранных студентов к адаптации в иноязычной языковой сред и предоставить рекомендации преподавателям для усовершенствования процесса взаимодействия с ними.

 

Ковалив, Ж. В. Практикум по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся на музыкальных факультетах [Текст] : (2 сертификац. уровень) : учеб. пособие / Ж. В. Ковалив, Т. В. Цветкова; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : Н. П. Черкасов, 2010. – 158 с.
Аннотация:
Учебное пособие состоит из четырех основных разделов: учебного лексико-грамматического материала, заданий для самостоятельной работы к каждому тематическому блоку, тестов для итогового контроля и информационно-дополнительных материалов (фотогалерея, популярные песни, словарь музыкальных терминов и рекомендуемая литература).
Данное пособие рассчитано для аудиторной и самостоятельной работы иностранных студентов, обучающихся на музыкальных факультетах по дисциплине «Русский язык как иностранный» (ІІ сертификационный уровень) по научному и публицистическому стилям речи. Основная цель пособия – подготовка иностранных студентов к изучению материала по специальности.

Корольова, Т. М. Переклад офіційних паперів [Текст] = Перевод официальных бумаг = Translation of official documents : навч. посібник / Т. М. Корольова, О. В. Попова, С. Дін; МОН України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Інвац, 2014. – 204 с.
Анотація:
Навчальний посібник «Переклад офіційних паперів» розроблений для студентів старших курсів факультету іноземних мов, які паралельно вивчають англійську і китайську мови. Навчальний курс побудований на професійно-орієнтованому матеріалі та охоплює актуальні питання в галузі перекладознавства (класифікація документів; проблеми перекладу автобіографій, дипломів, довідок, свідоцтв, сертифікатів, контрактів, угод, меморандумів та інших документів з англійської та китайської мов на рідну і навпаки). Вправи для практичних занять відображають тематичний матеріал навчального курсу. Набуті студентами знання і навички перекладу офіційно-ділового дискурсу можуть прислужити їм у професійній діяльності.

Корольова, Т. М. Професійна англійська [Текст] = Professional English (for students and practicing teachers) : навч. посібник з проф. курсу англ. мови для студ. і практикуючих учителів / Т. М. Корольова, О. В. Попова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – 1-е вид., стер. – Одеса : [ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, ВМВ], 2008. – 84 с.
Анотація:
Навчальний посібник складається з добірки англомовних текстів за напрямами «Дошкільне виховання, початкове навчання, навчання у середньої школі», комплексу фонетичних та лексико-граматичних вправ. Побудований на професійно орієнтованому лексико-граматичному матеріалі, навчальний посібник мастить систему комунікативно спрямованих завдань, метою яких є формування у студентів педагогічних ВНЗ навичок спілкування англійською мовою у галузі професійної діяльності. Підібрані тексти враховують особливості когнітивного та психоемоційного розвитку дітей дошкільного й шкільного (6-15) віку. Посібник також може прислужитися викладачам англійської мови широкого профілю та студентам спеціальних факультетів ВНЗ для проходження педагогічної практики.
Навчальний посібник розроблено співробітниками кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського доктором філологічних наук Корольовою Тетяною Михайлівною та аспірантом кафедри Поповою Олександрою Володимирівною.

Мартинова, Р. Ю. Англійське писемне науково-педагогічне мовлення [Текст] =
English Scientific pedagogical writing : навч. посібник для магістрів пед. спеціальностей / Р. Ю. Мартинова, А. В. Маслова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Одеса : [Бондаренко О. М.], 2015. – 244 с.
Анотація:
Посібник являє собою практичну реалізацію лінгводидактичної концепції відносно повного засвоєння мовного матеріалу, що вивчається, (в даному випадку – науково-педагогічної термінології) і його вільного і безпомилкового використання в англійському науковому мовленні. Мовний і мовленнєвий матеріал посібника представлений у трьох циклах, кожний з яких співвідноситься з однією науково-педагогічною темою: «Teaching tolerance to schoolchildren», «Teaching patriotism and love for the country you live in», «Volunteer movement in the USA and Ukraine». Розвиток умінь наукового мовлення за кожною з тем здійснюється в дев’яти уроках, протягом яких вивчаються три версії одного і того ж автентичного англійського науково-педагогічного тексту: адаптованого, частково адаптованого і неадаптованого.
Навчальний посібник призначений для студентів і магістрів педагогічних спеціальностей, а також для всіх тих, хто бажає навчитись англійського мовлення в межах представленої тематики.

Мартинова, Р. Ю. Глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення [Текст] =
Global environmental problems of today and ways to solve them : інтегр. курс навчання : pасобами предмету "Іноземна (англ. мова)" / Р. Ю. Мартинова, А. В. Кордонова; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [ПНПУ], 2010. – 124 с.
Анотація:
Навчальний посібник є інтегрованим курсом навчання екології засобами англійської мови. Його призначено для студентів гуманітарних факультетів педагогічних університетів.
Посібник ґрунтується на дидактичному матеріалі, який реалізується шляхом повторення в кожному наступному розділі всіх мовних явищ, що вживалися у попередніх текстах. Особлива роль в процесі вивчення даного інтегрованого курсу відводиться розвитку вмінь іншомовної самоосвіти, оскільки під час сприймання матеріалу студенти вчаться аналізувати і інтерпретувати його, пропонувати власні варіанти рішення тих чи інших проблем, працювати з додатковою літературою, тощо.

Мартынова, Р. Ю. Грамматика английского языка в интенсивном режиме [Текст] : эксперим. учеб. пособ. по обучению старшекл. и студ. в 14 ч. / Р. Ю. Мартынова, И. А. Татарина; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : Н. П. Черкасов, 2009.
Ч. 1. – : Н. П. Черкасов, 2009. – 79 с.
Ч. 2. – : Друк, 2009. – 84 с.
Аннотация:
Учебное пособие представляет собой алгоритмизированную систему упражнений, последовательное выполнение которых в запрограммированном авторами режиме, обеспечивает большинству обучаемых осознанное и прочное усвоение основных языковых явлений современной англоязычной грамматики. За счет многократного и обязательного повторения нового материала со всем ранее изученным в языковых, предречевых и речевых действиях достигается сформированность механизмов англоязычной речи. Тема и объем усвоения грамматических единиц нарастают постепенно от становления умений употребления языкового явления к другому. Гарантируемая большинству гипермнезия обеспечивается нарастающей мотивацией в изучении каждой следующей дозы учебного материала; психологическими законами ускоренного запоминания изучаемой информации при ее прочном усвоении и недопущении пробелов в знаниях учащихся; а также суггестопедическими формулами прямого и опосредованного внушения.
Пособие состоит из 14 частей (циклов), каждый из которых представляет собой 3 учебных занятия по 4 академических часа и 1 контрольное занятие – 2 академических часа, методика проведения, которых изложена в научных трудах авторов.
Пособие предназначено для старшеклассников и студентов любых специальностей.

Мартинова, Р. Ю. Країнознавство "Великобританія" [Текст] : навч. посібник / Р. Ю. Мартинова, О. Б. Алексєєва; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – 2-ге вид., змін. і допов. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012. – 128 с.
Анотація:
Навчальний посібник створено на принципах взаємопов’язаного і взаємозалежного навчання видам мовленнєвої діяльності; використання перекладу як засобу, а письма як цілі навчання; свідомого сприйняття і засвоєння мовного матеріалу, що вивчається, і його багаторазового й систематичного повторення з раніше вивченим; самостійного розширення словарного запасу і вдосконалення мовленнєвих можливостей шляхом опанування додаткової інформації з різних наукових і літературних джерел.
Навчальний посібник призначено для студентів гуманітарних факультетів педагогічних університетів, а також для широкого кола тих, хто вивчає англійську мову поглиблено.

Мартынова, Р. Ю. Методологические основы презентации как вида речевой деятельности [Текст] : [монография] / Р. Ю. Мартынова; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : [Лрадрук], 2012. – 99 с.
Аннотация:
В монографии представлены компоненты презентации: «информация» и «убеждение», определены методологические особенности каждой из них. Обоснована необходимость рассмотрения презентации как любой другой субстанции, направленной на развитие интеллекта человека. Доказана эффективность презентации при условии ее реализации в соответствии с диалектическими законами: «единства и борьбы противоположности», «перехода количественных изменений в качественные» и «отрицания отрицания».
Работа предназначена для научных сотрудников в области гуманитарных наук, а также для магистрантов, аспирантов и докторантов, разрабатывающих теоретические основы обучения видам речевой деятельности в соответствии с их образовательно-развивающей функцией.

Мартынова, Р. Ю. Практический курс формирования потенциального словаря [Текст] : для студ. филол. спец. пед. ун-тов : в 2 ч. / Р. Ю. Мартынова, С. А. Логвина.
Ч. 1: "Светская хроника.
Ч. 2: "Мировые катаклизмы". – О. : [ЮНПУ им. К. Д. Ушинского], 2010. – 150 с.

 

 

 

Мартынова, Р. Ю. Практический курс формирования потенциального словаря [Текст] : для студ. филол. спец. пед. ун-тов : в 2 ч. / Р. Ю. Мартынова, С. А. Логвина.
Ч. 1: "Политика".
Ч. 2: "Экономика". – Одесса : [ЮНПУ им. К. Д. Ушинского], 2010. – 150 с.
Аннотация:
Данный практический курс представляет собой систему упражнений по формированию потенциального словаря студентов филологических специальностей, путем слухового восприятия масс-медиа сообщений.
Методическая основа курса представляет собой реализацию системно-коммуникативного метода обучения иностранным языкам.
Этот курс состоит из двух частей: «Политика» и «Экономика». В каждой части имеется по три цикла и по три урока в каждом из них. Все первые уроки каждого цикла направлены на образование производных форм от ранее изученных и прослушивание учебных текстов второго уровня сложности с их последующим обсуждением. Все третьи уроки направлены на изучение экспрессивной лексики и прослушивание аутентичных текстов с их последующей интерпретацией.
К данному практическому курсу прилагаются три дополнения; где первое представляет собой таблицы способов образования потенциального словаря на основе лексики употребляемой в СМИ сообщениях; второе – печатную форму всех текстов для аудирования; и третье – дополнительный аудио/видео материал для самостоятельной работы.
Этот практический курс может быть использован как при обучении аудированию СМИ сообщение, так и на продвинутом этапе изучения английского языка на языковых факультетах и курсах иностранных языков. Предполагается продолжение данного практического курса в двух частях: часть I «Научные открытия» и часть II «Здравоохранение».

Марчук, Л. М. Основи термінознавства [Текст] : навчальний посібник / Л. М. Марчук, О. А. Копусь, А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. – 224 с.
Анотація:
Посібник уклали на основі програми, розробленої для курсу «Основи термінознавства» для студентів спеціальності 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література (автор – доктор філологічних наук, професор Л. М. Марчук).
Навчальний посібник стане в нагоді не лише студентам та викладачам філологічного факультету, й усім, хто професійно чи принагідно торкається терміна як своєрідного мовного знака.

Образцова, О. М. Лінійна організація висловлення в англійській, російській та українській мовах [Текст] : монографія / О. М. Образцова; МОН України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – Харків : Бурун Книга, 2012. – 384 с.
Анотація:
В монографії представлено результати зіставного дослідження функціонування простого речення в англійській, російській та українській мовах. Комплексному аналізу піддано синтаксичну структуру речення (у варіантах лінійної послідовності елементів), смислорольову і референтну семантику речення в цілому і його складових. Виявлено, проаналізовано і систематизовано спільні і специфічні для зіставлюваних мов структурні, семантичні та когнітивні аспекти лінійної організації простого розповідного речення.
Принципово новим є обґрунтування виявленої в ході дослідження кореляції між синтаксичною структурою та семантикою речення, а також композиційно-мовленнєвими формами тексту, обґрунтування когнітивної обумовленості лінійної організації висловлення в зіставлюваних мовах. В монографії викладено основи теорії когнітивно-семантичного синтаксису, головним постулатом якої є ідея про діалектичну єдність синтаксису, семантики та когніції.
Для філологів та всіх тих, кого цікавлять питання лінгвістики.

Попова, О. В. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти [Текст] : монографія / О. В. Попова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського: [Атлант], 2016. – 660 с.
Анотація:
У монографії подано матеріал, який охоплює філософське, культурологічне, історіографічне та психолого-педагогічне підґрунтя проблеми підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в сучасному полікультурному просторі Авторка специфікує сутність професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців в умовах університетської освіти та характеризує її складники. Визначено методологічні орієнтири професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови у вищій школі в спектрі культурологічного, контекстного та компетентнісного підходів; обґрунтовано концепцію формування перекладацької компетентності майбутніх перекладачів китайської мови; змодельовано науково-методичну систему формування означеної компетентності; виявлено й схарактеризовано педагогічні умови, засоби, форми і методи організації експериментального навчання.
Монографія може бути в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема тих, хто навчається за спеціальностями «Філологія. Переклад», «Середня освіта. Мова і література», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівцям у сфері міжкультурної комунікації.

Попова, О. В. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти: теоретичний аспект [Текст] : монографія / О. В. Попова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського: [Атлант], 2016. – 454 с.
Анотація:
У монографії подано матеріал, який охоплює філософське, культурологічне, історіографічне та психолого-педагогічне підґрунтя проблеми підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в сучасному полікультурному просторі. Авторка специфікує сутність професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у вищому педагогічному навчальному закладі та характеризує складові професійної підготовки майбутніх фахівців перекладу в системі педагогічної освіти України. Визначено методологічні орієнтири професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови у вищій школі в спектрі культурологічного, контекстного та компетентнісного підходів.
Навчальний посібник може бути в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема тих, хто навчається за спеціальностями «Філологія. Переклад», «Філологія. Мова і література», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівцям в сфері міжкультурної комунікації.

Попова, О. В. Формування перекладацької компетентності майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного простору [Текст] : практикум для студ. спец. "Філологія. Переклад" : навч. посібник / О. В. Попова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – 176 с.
Анотація:
Навчальний посібник складається з п`ятьох практичних блоків, система вправ яких спрямована на формування перекладацької компетентності майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного простору на базі чотирьох мов — китайської, англійської, української та російської.
Навчальний посібник може стати в нагоді студентам бакалаврату гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема тих, хто навчається за спеціальностями «Філологія. Переклад (китайська, англійська мови)», «Середня освіта. Мова і література китайська, англійська мови», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівців у сфері міжкультурної комунікації.

Татарина, И. А. Теоретические основы формирования иноязычной коммуникативной культуры [Текст] : [монография] / И. А. Татарина. – Одесса : [ФОП "БВВ"], 2008. – 134 с.
Аннотация:
В монографии представлена структура речевой деятельности, проанализирована специфика формирования иноязычной речевой деятельности, что позволило автору раскрыть закономерности развития иноязычной коммуникативной культуры. Доказано, что в основе формирования иноязычной коммуникативной культуры лежит овладение языковой культурой, а также культурой речевого общения. Раскрыт потенциал педагогической риторики в процессе формирования иноязычной коммуникативной культуры.

Яблонська, Т. М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту [Текст] : навч. посібник для студентів / Т. М. Яблонська; МОН України, ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Букаєв Вадим Вікторович], 2014. – 252 c.
Анотація:
Посібник спрямовано на розвиток у студентів природного інтересу до оволодіння іноземною мовою завдяки читанню, розумінню й фундаментальному опрацюванню художніх творів англійських та американських авторів. Мета посібника полягає у розвитку логічного мислення у тих, хто навчається, у розумінні сутності художніх творів відомих письменників, у розвитку усного мовлення під час обговорення текстів.
Посібник може використовуватись студентами гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів та учителями англійської мови різних навчальних закладів.

{slider title="Філософія. Політика" class="grey"}

Борінштейн, Є. Р. Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства [Текст] : монографія / Є. Р. Борінштейн. – Одеса : Астропринт, 2006. – 400 с.
Анотація:
У монографії розглядаються теоретико-методологічні основи соціокультурної трансформації. По-новому досліджується специфіка соціокультурної трансформації в Україні в цілому і в окремих сферах культури, модернізаційний характер соціокультурних змін у сучасних трансформаційних процесах. Вперше в соціології культури розроблені основні концепції «нової соціокультурної реальності» в цілому як системної характеристики модернізаційних і постмодернізаційних змін. На основі аналізу емпіричних даних виявлені особливості соціокультурних трансформаційних процесів у сучасному українському суспільстві.
Автор сподівається, що запропонована монографія буде цікава не тільки фахівцям в області соціальних наук, дослідникам соціокультурної трансформації, викладачам, студентам і аспірантам, що спеціалізуються в області соціології, культури, філософії та культурології, але й приверне увагу всіх, кому цікаві проблеми соціальних і культурних змін в Україні.

Боринштейн, Е. Р. Личность: ее языковые ценностные ориентации [Текст] : [монография] / Е. Р. Боринштейн, А. А. Кавалеров. – Одесса : Астропринт, 2001. – 168 с.
Аннотация:
Авторы книги сделали попытку рассмотреть личность через ее место в структуре социума, проследить влияние социальных перемен на смысложизненные и ценностные ориентации общества, социальной группы и личности. В книге поднимаются проблемы свободы выбора языковых ориентаций, адаптаций личности к измененной языковой среде и преодоления языкового дискомфорта, раскрывается понятие «языковая личность» и др.
Книга будет полезна всем, кого интересует решение языковых проблем в независимой Украине.

Гедікова, Н. П. Європейський та український лібералізм: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / Н. П. Гедікова. – Одеса : [ВМВ], 2013. – 284 с.
Анотація:
У навчальному посібнику в історичній ретроспективі розкрито особливості теорії і практики європейського та українського лібералізму. На основі чіткої логічної схеми розглянуто ідейні та політико-правові засади лібералізму, його провідні напрямки та різновиди, визначено його сучасні досягнення та невирішені проблеми. Визначено можливість креативного втілення сучасних проектів ліберальної моделі в сучасній Україні.
Посібник складається із чотирьох модулів, які включають лекційний матеріал, питання для самоконтролю, теми рефератів, тестові завдання, літературу. Запропоновані форми навчання у посібнику дають можливість студентам у повному обсязі осмислити новий матеріал і закріпити його.
Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищих навчальних закладів, а також читачів, які цікавляться тематикою розвитку ліберальних ідей та їх імплементацією в політичну практику в Україні та світі.

Кавалеров, А. І. Євроінтеграція. Болонський процес і Україна [Текст] : [монографія] / А. І. Кавалеров, В. І. Ворніков. – Одеса : Астропринт, 2012. – 232 с.
Анотація:
В роботі на основі комплексного соціально-історичного, соціально-філософського аналізу розглянуто проблематику європейської інтеграції та інтеграції європейської вищої освіти. Особливу увагу приділено соціокультурним витокам і чинникам Болонського процесу, які суттєво взаємодіють з усіма сферами розвитку суспільства сучасної Європи. Практично зроблено концептуальну спробу розкрити сутність Болонського процесу, відтворюючи історію становлення його ідей через виявлення запитів на освіту європейської спільноти ХХ-ХХІ століття. Показано його вплив на соціально-економічний розвиток України і національну вищу школу.
Монографія може бути корисною для спеціалістів, педагогів, аспірантів, а також для всіх тих, хто цікавиться розвитком вищої освіти в сучасних посмодерних умовах світу.

Кавалеров, А. І. Наука ХХ століття: методологія, трансформації, епістемологія [Текст] : монографія / А. І. Кавалеров, О. О. Погорелова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О. : Астропринт, 2008. – 136 с.
Анотація:
В роботі на основі методологічного аналізу розглядаються основні проблеми трансформації гносеологічних концепцій ХХ ст. При цьому особлива увага приділяється аналізу і визначенню моделей пізнання, методології, постструктуралізму та концепції децентрації суб’єкта та ін. Знайшло своє розуміння питання критики концептуального ототожнення знання і методу, пізнання і мислення та смерті суб’єкта.
Монографія буде корисною для всіх тих, хто цікавиться цими проблемами, а також для викладачів і студентів філософського, соціологічного, політологічного та історичного факультетів.

Кавалеров, А. И. Социальная экология: проблемы и теории [Текст] : [монография] / А. И. Кавалеров, М. К. Григорьев, А. А. Кавалеров. – О. : Астропринт, 2005. – 168 с.
Аннотация:
В монографии рассматриваются основные проблемы социальной экологии как науки. Обращено внимание на вопросы места социальной экологии в системе антропологических проблем, особенностей влияния экономики и права на социальную экологию.
Работа будет полезной для всех тех, кому не безразлично положение экологии в современном мире, кто интересуется этой социальной проблематикой.

Кавалеров, А. І. Філософська пропедевтика [Текст] : навч.-метод. посібник / А. І. Кавалеров, В. І. Ворніков. – О. : Астропринт, 2013. – 96 с.
Анотація:
У навчально-методичному посібнику викладається історія філософії, аналізуються основні філософські категорії і системи. Згідно з поставленою метою і завдань філософія представлена як цілісна система знань, звернена увага на світоглядну орієнтованість і методологічну спрямованість філософії. Цьому відповідає саме концепція посібника. Розроблені і представлені методичні рекомендації до вивчення курсу.
Навчально-методичний посібник може бути корисний як студентам, так і магістрантам.

Лисеенко, Е. В. Политическая модернизация украинского общества [Текст] / Е. В. Лисеенко. – Одесса : Астропринт, 2008. – 208 с.
Анотація:
В монографии исследуются сущность и содержание политической модернизации, проблемы формирования украинской политической ментальности и особенности ее проявления в процессе модернизации. Освещаются концептуальные подходы к изучению процесса политической модернизации в Украине, изучают изменения в политической культуре населения современного украинского общества.
Книга рассчитана как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами модернизации современных обществ.

Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : [навч. посіб. для проф. підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Проект "Україна-Норвегія"] / МОН України, ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського"; [авт. передм. О. Я. Чебикін]. – Одеса : [ФОП Галуза Н. М.], 2015. – 224 с.
Анотація:
Завдяки реалізації проекту «Україна-Норвегія», до якого залучений провідний професорсько-викладацький склад університету, забезпечується перепідготовка військових, що дозволяє їм опанувати нові цивільні професії та соціально адаптуватися в своїй трудовій та кар’єрній діяльності.

Методологія та технологія сучасного філософського пізнання [Текст] : [монографія] / З. Атаманюк; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [ПНПУ], 2016. – 307 с.
Анотація:
У монографії розглядаються особливості, специфіка та проблеми сучасного філософського пізнання на різноманітному дослідницькому матеріалі творчого колективу професорсько-викладацького складу кафедри «Філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Актуальність науково-дослідної роботи зумовлена необхідністю пошуку шляхів оптимального вирішення проблем розвитку соціокультурної сфери та творчої особистості як засобу не тільки виходу суспільства із стану аномії, але й нарощування прискореного розвитку в умовах трансформації суспільства.
Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів соціально-гуманітарних спеціальностей, всіх, кого цікавлять проблеми розвитку суспільства, виховання творчої особистості.

Мисик, І. Г. Історія філософії в Україні [Текст] : навч. посібник / І. Г. Мисик; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Фенікс, 2011. – 134 с.
Анотація:
У навчальному посібнику представлена українська філософія в історичному конспекті формування духовної культури українського народу. Матеріал структурований відповідно до курсу «Історія філософії в Україні» і містить опис навчальної дисципліни, а також плани-конспекти занять, які розроблені та проведені магістрами в напряму з підготовки 8.0220303 Філологія (українська мова та література) факультету української філології інституту мов державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» як творче завдання з педагогічною спрямованістю.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться історією української філософії.

Мысык, И. Г. Философские основания лингвистического времени [Текст] : монография / И. Г. Мысык; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : Фенікс, 2009. – 254 с.
Анотація:
В монографии представлена методологическая разработка философской проблемы «время – язык», ориентированная на выявление и обоснование способов исследования лингвистического времени как репрезентативной формы темпоральности. Рассмотрены возможности системного, функционального и когнитивного подходов в единстве поисковой платформы познания предмета.
Монография адресована специалистам в области философии, лингвистики, темпорологии, студентам, аспирантам гуманитарного профиля, а также тем, кто интересуется философским, методологическим языковедческими проблемами, связанными с изучением времени.

Музиченко, Г. В. Жінки та чоловіки в європейських парламентах [Текст] : інформ. довідник / Г. В. Музиченко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 80 с.
Анотація:
Інформаційний довідник містить відомості про представництво жінок і чоловіків в європейських парламентах, а також необхідну для ґрунтовного ґендерного дослідження інституту парламентизму інформацію про структуру парламентів даних країн, термін обрання та загальну кількість місць в них, чисельність населення та частку жінок та чоловіків в ньому, їх тривалість життя, тощо.
Довідник стане в нагоді всім, хто цікавиться ґендерними дослідженнями, розбудовою демократії та становлення інституту парламентаризму в Україні та світі загалом.

Музиченко, Г. В. Концептуалізація державної політики країн пострадянського простору в умовах глобалізації змін [Текст] : монографія / Г. В. Музиченко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : Друк. дім, 2012. – 394 с.
Анотація:
Державна політика завжди перебуває в колі зору науковців, однак сучасність з її глобалізаційними процесами значно впливає на державну політику, вносячи корективи в процес здійснення державної політики. Дане дослідження спрямовано на науковий аналіз сучасного стану виховання та виконання державної політики країн пострадянського простору, враховуючи такі зовнішні чинники, спричинені дією глобалізації, як зміна функцій, ролі та місця держави в архітектурі світоустрою, ідеологічна та наукова кризи, тощо. Автор звертає увагу на аналіз самого процесу глобалізації, визначає його кризовий стан та перспективи подальшого розвитку. Особлива увага приділяється розгляду необхідності розвитку інституту місцевого самоврядування.
Дане дослідження є цікавим не тільки для професіоналів та наукових співробітників, але й для широкого кола читачів.

Музыченко, А. В. Общество потребления в эпоху глобализации: социально-политические аспекты [Текст] : монография / А. В. Музыченко, Н. С. Назарова, И. А. Стрижова; МОН Украины ГУ "ЮНПУ им. К. Д. Ушинского". – Одесса : [Печатный дом], 2014. – 200 с.
Аннотация:
Общество потребления и консюмеризм как объекты научного познания постоянно пребывают в курсе актуальных проблем социально-политических исследований. Особо остро необходимость их изучения стала в последнее время в странах постсоветского пространства, где эти идеи получают все большее распространение. Опыт зарубежных стран, прежде всего США и стран ЕС, доказывает всю пагубность консюмеризма для традиционных институтов семьи, государства, религии и т. д. имея примеры таких негативных последствий авторы работы показывают возможные перспективы распространения этих идей в нашем обществе, а также вклад государства, общественных и частных организаций, самого человека в дело их укрепления в сознании людей.
Предназначена широкому кругу читателей, интересующихся проблемами смысла жизни, своего будущего и всего человеческого общежития в целом.

Петинова О. Б. Экономический человек : опыт социально-философской экспликации [Текст] : монография / О. Б. Петинова; МОН Украины ГУ "ЮНПУ им. К. Д. Ушинского". – Одесса : [Печатный дом], 2016. – 336 с.
Аннотация:
В монографии обоснована социально-философская стратегия исследования культурно-типологической модели экономического человека. Дана экспликация понятия «экономический человек», связанная с выявлением, рассмотрением, анализом, сравнением моделей, которые основаны на различных теоретических концептах. Приоритетным методом изучения предмета стало системное моделирование в рамках параметрической общей теории систем.
Монография адресована специалистам в области социальной философии, философии экономики, философии антропологии, студентам и аспирантам гуманитарного и социально-экономического профиля, а также тем, кто интересуется философской и экономической проблематикой.

Политология [Текст] : учеб. пособие / О. А. Долженков [и др.]; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : [Букаев В. Викторович], 2013. – 190 с.
Аннотация:
Данное учебное пособии представляет собой краткое изложение курса политологии, позволяя студентам осмыслить основные узловые моменты каждой темы, категориальный аппарат практическую значимость курса политологии.

 

Чунаева, А. А. Философия в кратком изложении [Текст] / А. А. Чунаева, И. Г. Мысык; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – 6-е изд., испр. и доп. – Одесса; М. : Фенікс: Транс Лит, 2009. – 332 с.
Анотація:
Кризисные явления, возникшие в новых государствах на постсоветском пространстве, затрагивают не только сферу экономики, но и духовную культуру. Происходит переоценка прошлого опыта, неразрывно связанная с изменением ценностей ориентации общества, с восстановлением идеалов гуманизма, принципов общечеловеческой солидарности. В предлагаемом пособии авторы стремились, сохраняя сциентистскую ориентацию, предложить читателю обновленный курс философии, учитывающий реалии общества на рубеже тысячелетий. По ряду вопросов авторы предлагают собственные подходы, нетрадиционное видение и понимание научных и социальных проблем.
Пособие соответствует программе Министерства образования и науки Украины (Киев, изд. «Генеза», 1997).

{/sliders}

Список наукових та науково-методичних праць викладачів Університету Ушинського.docx

 20.05.2017

 

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2023 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню