Психологія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія – наукове фахове видання, тематикою журналу є результати теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок із психології.
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова – у журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із педагогічних наук.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" – науковий журнал розкриває результати теоретичних та експериментальних розробок проблем фундаментальної та прикладної психології. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання соціальної, педагогічної, юридичної, економічної, медичної психології, особливості девіантної поведінки тощо. Публікуються дослідження у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних тощо) прийомів).
Проблеми сучасної психології – збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Психологічне консультування і психотерапія – у журналі представлені різноманітні психотерапевтичні підходи, методи та методи, пов'язані з психологічним та медичним простором сучасної психотерапії та консультування. Теоретичні та практичні питання з різних аспектів психотерапевтичного втручання при різних розладах та їх статі, техніки психодіагностики, взаємодії психотерапії та культури тощо.
Психологічний часопис – фаховий журнал є наукометричним виданням, що публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в таких галузях знань як: історія психології, загальна психологія, соціальна психологія, медична психологія, юридична психологія тощо.
Психологія і суспільствотеоретико-методологічний соціогуманітарний журнал.
Психологія особистості – науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Інституційний репозитарій Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – електронний архів містить у відкритому доступі публікації викладачів та співробітників університету, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичні книги та інші видання КДПУ ім. В. Винниченка.
Інституційний репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено (знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Репозитарій ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" – електронний архів призначений для оперативного накопичення, надійного зберігання та забезпечення відкритого доступу до інтелектуальних надбань університетської спільноти. Репозитарій створено рішенням вченої ради ПНУ з метою концентрації результатів наукових досліджень та освітніх матеріалів у єдиному сховищі, задля підвищення рівня цитування публікацій науковців університету та поширення їх у середовищі світового науково-освітнього співтовариства.
Репозитарій Одеського Нацiонального економічного унiверситету – електронний архів Одеського національного економічного університету - призначений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до електронних публікацій наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників університету.
Цифровий репозитарій Дніпропетровського національного університета імені Олеся Гончара репозитарій містить електронні версії книг, монографій, навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів лекцій, презентацій, розроблених викладачами та науковими співробітниками університету.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню