Початкова школа

Періодичні видання:

 1. Information Technologies in Education - ITО публікує оригінали статей високої якості, присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються наукові праці, присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.
 2. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Серія «Освітні, педагогічні науки – електронне наукове фахове видання з міжнародною редакційною колегією, яке сприяє поширенню передових наукових ідей у галузі педагогічних наук з метою висвітлення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для освітньої діяльності.
 3. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія – науковий фаховий журнал, метою якого є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень педагогічної та психологічної наук за всіма напрямами і аспектами їх розвитку та практичного застосування.
 4. Імідж сучасного педагога – електронне наукове фахове видання України. Проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.
 5. Новітня освіта – міжнародний рецензований журнал, який публікує рукописи з усього світу у сфері вищої освіти та навчання протягом життя. Галузь та проблематика: проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні іноземної мови, підготовка та навчання викладачів іноземної мови, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика; STEAM.
 6. Освітологічний дискурс – наукове фахове видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.
 7. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти – наукове видання є педагогічним часописом, присвяченим проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі. Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків означеної галузі освіти.
 8. Український педагогічний журнал – статті в УПЖ публікуються за такими напрямами досліджень: теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти; теорія освіти і навчання; історія педагогіки; порівняльна педагогіка; якість освіти; управління розвитком освіти; методики шкільного навчання тощо.

 

Бібліотеки, каталоги, репозитарії, архіви:

 1. SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
 2. Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
 3. Електронний архів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників НПУ імені М. Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики НПУ.
 4. Інституційний репозитарій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнкаінституційний репозитарій, де розміщені повнотекстові матеріали конференцій, журналів, вісників, наукові праці наших викладачів тощо.
 5. Інституційний репозитарій Херсонського державного університету – архів містить наукові публікації працівників та студентів Херсонського державного університету, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, матеріали доповідей і конференцій та надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.
 6. Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка – забезпечення накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення наукових матеріалів у світовому науковоосвітньому просторі.
 7. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
 8. Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
 9. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
 10. Репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – електронний архів наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імені А. С. Макаренка, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 

Освітні онлайн-ресурси:

 1. Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
 2. Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
 3. Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
 4. Вчитель вчителю, учням та батькам – поурочні, календарні, тематичні плани, розробки уроків, виховних заходів, статті освітньої тематики.
 5. Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
 6. Мій найкращий урок – мета сайту допомогти педагогічним працівникам підготуватися до уроків, виховних справ, позакласних заходів. На сайті розміщуються конспекти навчальних занять, сценарії виховних справ, які проводяться у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, програми виховної роботи, методичні рекомендації, розробки заходів просвітницької діяльності, програми діагностичної та корекційно-розвивальної роботи.
 7. Навчально-методичний кабінетсайт для педагогів, вчителів, вихователів, студентів, батьків та всіх тих, хто займається вихованням і навчанням дітей. Освітній портал, на якому можна отримати багато цікавої та корисної інформації, а також обмінятися з колегами своїм педагогічним досвідом і майстерністю.
 8. Початкова школа освітній портал. Конспекти уроків, методичні розробки.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 753-07-64
( 20 каб. -академічна доброчесність)
(048) 753-02-54
( 20 каб. - інформаційно-бібліографічні довідки)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню