Педагогіка

Актуальні питання гуманітарних наук (Дрогобицький державний педагогічний університет) – у науковому збірнику публікуються статті з галузей педагогічних наук (011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),  016 Спеціальна освіта).
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Серія «Освітні, педагогічні науки– електронне наукове фахове видання з міжнародною редакційною колегією, яке сприяє поширенню передових наукових ідей у галузі педагогічних наук з метою висвітлення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для освітньої діяльності.
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка – проблематика публікацій наукових досліджень та практичних розробок у виданні представлена наступними категоріями: тенденції розвитку вищої освіти; актуальні проблеми дошкільної та загальної середньої освіти; підготовка фахівців у сфері професійної освіти; вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку освіти.
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія– науковий фаховий журнал. Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень педагогічної та психологічної наук за всіма напрямами і аспектами їх розвитку та практичного застосування.
Імідж сучасного педагога – проблематика публікацій зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту. Основне завдання журналу: публікація наукових статей з метою поширення найактуальнішої та найважливішої інформації в галузі педагогічних наук.
Інженерні та освітні технології – електронний фаховий науково-практичний журнал публікує статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, гуманітарних та педагогічних наук.
Інноваційна педагогіка – метою журналу є висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками, долучення до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці. Головні теми журналу «Інноваційна педагогіка»: загальна педагогіка та історія педагогіки; теорія та методика навчання (з галузей знань); корекційна педагогіка; теорія і методика професійної освіти; соціальна педагогіка; теорія і методика управління освітою; теорія і методика виховання; дошкільна педагогіка; теорія навчання; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Інформаційні технології в освіті – ITО публікує оригінали статей високої якості, присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються наукові праці, присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.
Людинознавчі студії. Серія Педагогіка – у збірнику публікуються статті з історії виховання, теорії і практики виховання, порівняльної педагогіки. Особливу увагу звернуто на історію виховання та педагогічної думки, освітні системи та інституції окремих країн, освітні реформи та педагогічні інновації, інноваційні технології та соціально-гуманістичні вектори у підготовці фахівців у різних типах закладів освіти.
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки – науковий збірник демонструє результати найважливіших напрямів теоретичних та науково-практичних досліджень із загальних проблем педагогічної наукиГалузь та проблематика:дошкільна освіта, початкова освіта, історія педагогіки, соціальна педагогіка, інклюзивна освіта, методика викладання, теорія та методика професійної освіти.
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки – у часописі серії 5 розглядаються результати теоретичних досліджень та експериментальної роботи з питань педагогічної науки, подано розкриття педагогічних, психологічних і соціальних аспектів, які зумовлюють актуалізацію поставленої проблеми та допоможуть вирішувати її на сучасному етапі розвитку освіти. У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із педагогічних наук.
Нова педагогічна думка– науково-методичний журнал, який сприяє оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, докторантів аспірантів та пошукувачів наукових ступенів й вчених звань. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень різних фахівців та сприяє їх актуалізації. Журнал публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в галузі педагогіки. Журнал розраховано на спеціалістів в означеній галузі знань, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників.
Новітня освіта – Галузь та проблематика: проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні , підготовка та навчання викладачів, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика; STEAM.
Освітологічний дискурс – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.
Педагогіка та психологія тематика публікацій пов’язана з дидактичними проблемами початкової, середньої та вищої освіти, професійно-педагогічними проблемами, питаннями історії педагогіки та порівняльної педагогіки, питаннями виховання особистості в різних типах навчальних закладів, а також з психологічними проблемами, зокрема роль ресурсного підходу в психологічному супроводі навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі.
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах – наукове фахове видання, метою якого є оприлюднення результатів наукових досліджень в галузі педагогіки.
Педагогічна думка– журнал Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Педагогічні науки (Херсонський державний університет) – науково-практичний журнал педагогічного напряму, в якому висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та педагогічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з педагогічної тематики.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології– науковий фаховий журнал Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Галузь науки: педагогічні науки.
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти– наукове видання є педагогічним часописом, присвяченим проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі. Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків означеної галузі освіти.
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ – тематика журналу - поширення наукових досягнень в галузях педагогічних наук та наук з фізичного виховання та спорту.
Український педагогічний журнал– статті в УПЖ публікуються за такими напрямами досліджень: теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти; теорія освіти і навчання; історія педагогіки; порівняльна педагогіка; якість освіти; управління розвитком освіти; методики шкільного навчання тощо.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії з педагогіки.
Електронний архів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників НПУ імені М. Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики НПУ.
Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.
Інституційний репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика України – національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – електронний архів наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імеіні А. С. Макаренка, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Репозитарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – електронний архів, де накопичуються, зберігаються і підтримуються у належному стані документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені співробітниками будь-якого структурного підрозділу університету. Документи та інші дані зберігаються у вигляді файлів, доступних для постійного безкоштовного, повнотекстового їх перегляду через Інтернет.
Репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – архів зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних.
Репозитарій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка –електронний архів містить у відкритому доступі публікації викладачів та співробітників університету, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичні книги та інші видання КДПУ ім. В. Винниченка.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 753-07-64
( 20 каб. -академічна доброчесність)
(048) 753-02-54
( 20 каб. - інформаційно-бібліографічні довідки)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню