Управління та адміністрування

Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка – електронне наукове фахове видання України громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами». Проблематикою статей є теорія, методологія і технології адаптивного управління соціально-педагогічними системами; теоретичні засади кваліметричних досліджень в адаптивному управлінні освітою; управління адаптивними процесами в освітній теорії і практиці; зарубіжний досвід розвитку теорії і практики адаптивного управління соціально-педагогічними системами; адаптивний менеджмент освіти; історія розвитку адаптивного управління в системі «людина-людина».
Актуальні проблеми держави і правазбірник наукових праць, в якому публікуються статті вчених-юристів України та зарубіжних країн, присвячені актуальним питанням філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні, так і у країнах Європейського Союзу та світу.
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету  електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» Київського університету імені Бориса Грінченка (Серія «Освітні, педагогічні науки.
Державне управління: теорія та практика - електронний науковий фаховий журнал Національної академії державного управління при Президентові України.
Державне управління: удосконалення та розвиток  наукове фахове видання України з питань державного управління Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
Економіка. Екологія. Соціум – електронний науково-практичний журнал з економічних наук Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету та Державної вищої техніко-економічної Школи імені Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща). У журналі висвітлюються авторські дослідження та розробки щодо теоретичних та прикладних питань розвитку економіки, національних, регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції у світове господарство, формування бізнес-середовища та нових форм підприємництва, впровадження економічних інновацій.
Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах – електронний щоквартальний науково-практичний журнал Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Народна освіта – електронне наукове фахове видання Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інституту педагогіки НАПН України, Міжнародного освітнього фонду ім. Ярослава Мудрого.
Теоретичні та прикладні питання державотворення – наукове фахове видання Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Збірник охоплює широкий спектр питань державного управління. Теми розглядаються в різних аспектах теорії і практики регіонального і галузевого управління, місцевого самоврядування.
Теорія та методика управління освітою – електронне наукове фахове видання ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. У збірнику висвітлюються актуальні наукові проблеми педагогіки, психології професійної підготовки, управління освітою, дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; також питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, управління персоналом, економіка освіти, соціально-педагогічний та соціально-економічний менеджмент.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.)
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Електронний архів Київського національного університету технологій та дизайну – електронний архів Київського національного університету технологій та дизайну наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації, автореферати дисертацій, монографії, тези доповідей, матеріали конференцій. Документи та інші дані зберігаються у вигляді файлів, доступних для постійного безкоштовного, повнотекстового їх перегляду через Інтернет.
Електронний архів Сумського державного університету – електронний архів Сумського державного університету наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки. Документи та інші дані зберігаються у вигляді файлів, доступних для постійного безкоштовного, повнотекстового їх перегляду через Інтернет.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – бібліотека відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика України національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова – архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ. 
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
 
Білинська М. М.,
Гапанович Я. В.,
Гжибовська Т. С.
Долженков О. О.
Ручкіна М. М.
Сакалюк О. О.
Чебан О. І.
Черненко Н. М. 
Навчальні матеріали спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Борбунюк О. О. Регуляторні акти як різновид нормативно-правових актів / О. О. Борбунюк // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 46-52. Регуляторний акт є різновидом НПА, прийнятим відповідно до Закону, спрямованим на регулювання відносин, які виникають між регуляторними органами (або іншими органами державної влади) та суб’єктами господарювання. Спеціальними ознаками регуляторного акта є такі: 1) приймається уповноваженим регуляторним органом; 2) регулює управлінські відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання. Предметом його регулювання відповідно до ст.1 Закону є адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, спрямовані на забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 3) приймається із дотриманням особливих процедур підготовки, прийняття відстеження його результативності та перегляду.
Вступ до публічного адміністрування : навчальний посібник / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко, Л. Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Гавкалової Н. Л. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 382 с. Викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти створення та розвитку публічного адміністрування. Подано візуалізований теоретичний матеріал, що у вигляді схем і таблиць значно полегшує вивченню студентами даної дисципліни, заощаджує час, сприяє засвоєнню й запам'ятовуванню. Наведено завдання до самостійної роботи студентів за темами навчальної дисципліни у вигляді тестів і практичних завдань, виконання яких дозволить закріпити отримані теоретичні знання та здобути професійні компетентності у сфері публічного адміністрування. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників державних і місцевих органів влади й управління, некомерційних структур та громадських організацій.
Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с. У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється державній кадровій політиці, використаннюінструментів аналізу політики та проблемам політичного розвитку. Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державноуправлінською наукою.
Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с. Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі "Державне управління" відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти на основі узагальнення сучасного емпіричного матеріалу. Підручник є базовим для навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки та інших програм освітньої галузі "Державне управління", інших освітніх галузей, у яких досліджуються проблеми розвитку держави, державного управління, державної служби та управління персоналом. Підготовлений за результатами науководослідної роботи "Кадрова політика в системі державної служби на сучасному етапі державотворення України" (ДР № 0111U000145). Адресується студентам різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які беруть безпосередню участь у розвитку та реформуванні державного управління і державної служби та приведенні її у відповідність зі світовими стандартами з урахуванням національної специфіки, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами державної служби.
Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2013. - Т. 2. - 348 с. Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі "Державне управління" відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти на основі узагальнення сучасного емпіричного матеріалу. Підручник є базовим для навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки та інших програм освітньої галузі "Державне управління", інших освітніх галузей, у яких досліджуються проблеми розвитку держави, державного управління, державної служби та управління персоналом. Підготовлений за результатами науководослідної роботи "Кадрова політика в системі державної служби на сучасному етапі державотворення України" (ДР № 0111U000145). Адресується студентам різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які беруть безпосередню участь у розвитку та реформуванні державного управління і державної служби та приведенні її у відповідність зі світовими стандартами з урахуванням національної специфіки, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами державної служби.
Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір: монографія / А. Б. Грищук. – Львів: 2018. – 232 с. Досліджено на основі сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень правової науки, адміністративно-правове регулювання професійної підготовки державних службовців, а також сформульовано низку нових теоретичних положень, обґрунтовано висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України. Доведено на підставі комплексного аналізу предметно-системний зв’язок норм адміністративного, інформаційного, цивільного, трудового законодавства, що регламентують професійну підготовку державних службовців в Україні. Аргументовано, що у сфері правового регулювання професійної підготовки державних службовців норми інформаційного, цивільного, трудового права мають додаткове забезпечення від адміністративних норм, що безпосередньо впливають на реалізацію умов, які забезпечують високі результати у професійній діяльності. Обґрунтовано, що підвищення ефективності професійної підготовки державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні має розглядатися як комплексна проблема на теоретико-методологічному, дидактичному та методичному рівнях. Для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, науковців вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та слухачів зі спеціальностей: «Державне управління», «Державна служба», «Управління суспільним розвитком», «Публічне адміністрування».
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. переробл. та доповн. — Х. : Право, 2011. — 360 с. У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян. Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної ; 4-те вид., переробл. та допов. – Харків : Право, 2017. – 392 с. У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян. Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Навчально-методичний посібник / П. В. Ворона, А. М. Мучник. – Полтава, ПП Шевченко, 2010. – 98 с. У навчально – методичному посібнику розглянуто загальні та концептуальні засади державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні (інституції, конституційні визначення, законодавча база, їх формування, склад, повноваження). Велика увага в навчальному виданні приділена понятійному апарату, принципам функціонування основних інститутів як місцевої так і центральної влади. З метою контролю та перевірки рівня знань, додаткової роботи студентів та слухачів подано орієнтовний перелік тестових завдань, теми для обговорення і контрольні запитання. Для студентів та слухачів магістратури, викладачів вишів, державних службовців й службовців органів місцевого самоврядування, які вивчають курс «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» і підвищують кваліфікацію за фахом. Може бути корисним для тих, кого цікавлять проблеми та шляхи державотворення в Україні.
Державне управління (Основи теорії державного управління) : [навчальний посібник у трьох частинах] / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – ІSBN 978-966-336-273-1. Ч. 1. Основи теорії державного управління. – 2013. – 268 с. Навчальний посібник «Державне управління» (Основи теорії державного управління) зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Місцеве самоврядування». В даному навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми державного управління як самостійної галузі наукового знання. У ньому в єдиній логіці представлено базові категорії науки державного управління, її основні закони, принципи та функції й обґрунтована система керуючого впливу в єдності всіх її компонентів, дана характеристика всіх циклів управлінської діяльності та всіх її суб’єктів, від яких насамперед залежить ефективність управлінської праці. До складу навчального посібника входять також запитання для самоконтролю, матеріали для семінарських занять, тестові завдання, теми рефератів, словник основних термінів і список літератури. Навчальний посібник «Державне управління» (Основи теорії державного управління) призначений для слухачів магістратури Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності «державна служба» та «місцеве самоврядування», студентів факультету політичних наук, науковців, викладачів, що спеціалізуються в області державного управління, державних службовців.
Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с. У підручнику розкриваються актуальні питання державного управління, його теорії, історії та методології. Осмислюється системна природа державного управління, сучасний стан, а також тенденції і перспективи розвитку. Державне управління розглядається в контексті суспільних змін, висвітлюються шляхи його модернізації в Україні та світі. Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державноуправлінською наукою.
Державні фінанси : підручник / І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. - 510 с. У підручнику викладено теоретичні основи і практика функціонування державних фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю фінанси і кредит. Розкрито історичні передумови становлення державних фінансів і їх роль у процесі розподілу, перерозподілу сукупного продукту, методологію формування державних доходів і видатків. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення державного бюджету та бюджетний устрій, місцеві бюджети, зміст і призначення податків у формуванні державних доходів, фінансування бюджетних організацій і установ. З позицій вимоги часу охарактеризовано систему фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян України, механізм державного кредиту та обслуговування державного боргу, фінансовий контроль, державне регулювання фінансового ринку. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причино-наслідкові зв’язки між змінами в економіці України і фінансовими ресурсами, які акумулюються у централізованих і децентралізованих фондах. Підручник, для студентів за спеціальністю фінанси і кредит, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників державних організацій і установ, органів самоврядування, всіх, хто поглиблено вивчає фінанси громадянського суспільства.
Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 288 с. Досліджено теоретичну ідентифікацію понять “комунікація”, “соціальна комунікація”, “масова комунікація” та їх складових у контексті сучасних дослідницьких підходів; визначено атрибутивно-системні властивості комунікації в публічному управлінні; обґрунтовано роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікації у країнах європейського співтовариства; виокремлено та оцінено напрями посилення впливу громадянської комунікації на демократизацію системи публічного управління України; обґрунтовано напрями та шляхи використання маркетингових комунікацій у публічному управлінні. Для науковців, викладачів, докторантів і аспірантів, а також практичних політиків, журналістів, працівників ЗМІ та широкого кола читачів, які цікавляться комунікативною політикою, її взаємодією із громадянським суспільством.
Дурман М. О. Доповнення до класичної теорії управління при розробці нормативно-правових актів / М. О. Дурман // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2013. – № 1. У статті розглядаються доповнення до класичної теорії управлінні в частині функцій та етапів управління. Показано, що такий підхід дає змогу краще описати процес розробки та прийняття нормативно-правового акта з погляду проектного менеджменту і застосовувати до нього всі інструменти, нагромаджені в цій галузі знань.
Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. – К., 2017. У навчальному посібнику розкриваються проблеми екологічної безпеки як стану захищеності кожної окремої людини, суспільства, держави від надмірної загрозливої екологічної небезпеки. Аналізуються методологічні засади екологічної безпеки, її витоки, суть, еволюція, інструментарій; систематизовані оцінки стану природних систем України загалом і регіонів зокрема (атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери), їх вплив на здоров'я людини; аналізуються пріоритетні напрями державної політики щодо нейтралізації загроз екологічній безпеці України. Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів, державних службовців, усіх, хто не байдужий до світу, в якому живе. The textbook reveals the problems of environmental safety as a condition for safety of every individual, society, and state from excessive threatening environmental hazards. The methodological bases of ecological safety, its origins, essence, evolution, and tools are analyzed; the assessments of natural systems of Ukraine in general and regions in particular (atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere) are systemized, as well as their impact on human health; the priority directions of state policy concerning neutralization of threats to ecological safety of Ukraine are analyzed. For scientists, lecturers, students, post-graduate students, civil servants, and everyone who is not indifferent to the world in which he lives.
Електронне урядування : підручник / авт. кол. : В. П. Горбулін, Н. В. Грицяк, А. І. Семенченко, О. В. Карпенко та ін. ; за заг. ред. проф. Ю. В. Ковбасюка ; наук. ред. проф. Н. В. Грицяк, проф. А. І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2014. – 352 с. Підручник містить матеріали до вивчення навчальних дисциплін нормативної частини програми підготовки магістрів державного управління за спеціальністю “Електронне урядування”. Розкривається зміст ключових понять, висвітлюються особливості державного управління в умовах інформаційного суспільства, окреслюються його проблеми та перспективи. Для слухачів спеціальності “Електронне урядування”, аспірантів, докторантів, науковців та практиків державного управління, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами вітчизняного державотворення.
Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Навчальний посібник містить навчальні матеріали для викладання теми «Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії» та самостійної роботи для тих, хто навчається. У посібнику розкриваються теоретичні аспекти електронного урядування та електронної демократії. Розглядаються мета, цілі, основні завдання, моделі та еволюція електронного урядування, основні напрями розвитку та форми електронної демократії. Наведені приклади застосування електронного урядування та електронної демократії у зарубіжній та вітчизняній практиці. Для студентів і слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, студентів, аспірантів, представників громадських організацій та бізнесу, що опановують питання електронного урядування та електронної демократії.
Інвестиційний менеджмент: курс лекцій / О.І. Гуторов / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків. – 2014. – 203 с. У пропонованому курсі лекцій викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку інвестиційного менеджменту. Наведені основні характеристики суб’єкта господарювання в системі інвестиційного менеджменту. Висвітлено питання управління реальними та фінансовими інвестиціями. Розглянуто стратегії підприємства, ринки об’єктів інвестування та визначення інвестиційної привабливості держави, галузей, регіонів та підприємства. Наведені основні аспекти формування інвестиційної політики підприємства в умовах невизначеності та ризиків, розкрито особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців усіх профілів, робота яких пов’язана з інвестиційною діяльністю.
Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 234 с. В навчальному посібнику викладені теоретичні, практичні та тестові завдання з інноваційного менеджменту. Теоретична частина стисло вміщує узагальнений курс з інноваційного менеджменту, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України; практична частина містить приклади вирішення розрахункових завдань. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, що займаються питаннями інновацій.
Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник / О.В. Алейнікова, Н.М. Притула. ─ Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 614 с. В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного та інвестиційного розвитку господарюючих суб’єктів. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інвестиційному та інноваційному розвитку фірм та організацій з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінці кожного розділу наводяться питання для самоконтролю, приклади розрахункових завдань та завдання для самостійного опрацювання. У посібнику також вміщено тести для перевірки знань здобувачів вищої освіти та термінологічний словник. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять проблеми інноваційного та інвестиційного менеджменту, спеціалістів науково-дослідних організацій, а також широкого кола ділових людей.
Історія держави i права зарубiжних кpaїн: Навчальний посібник / А.В. Грубінко. - Тернопiль, 2010. - 392 с. У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” наведено найбільш яскраві приклади (типи) державно-правових систем ключових регіонів світу, що історично визначали і нині визначають основні тенденції розвитку держави і права або мали безпосередній вплив на формування державності і права України у різні періоди її історії (Росія, країни Центрально-Східної Європи). У посібнику зібрано і систематизовано провідні надбання вітчизняної та зарубіжної історико-правової науки, джерела права, наукові розробки з окремих проблем. Видання є спробою автора максимально вичерпно та водночас доступно викласти складні проблеми становлення і функціонування суспільно-економічних структур, державно-правових систем у різних країнах і регіонах світу у різні історичні періоди. Посібник розрахований для студентів всіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, усіх, хто цікавиться історико-правовими проблемами.
Історія держави і права зарубіжних країн в питаннях і відповідях : навч. посіб. / Д. А. Тихоненков. – Харків : Право, 2019. – 248 с. Використовуючи дану книгу при підготовці до здачі іспиту, студенти зможуть систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення цієї дисципліни, зосередити свою увагу на основних поняттях, їх ознаках і особливостях, сформулювати приблизну структуру (план) відповідей на можливі екзаменаційні питання. Даний посібник не підміняє існуючі підручники з історії держави і права зарубіжних країн. Його завдання: допомогти студенту в стислі строки підготуватися й успішно скласти іспит. Для студентів юридичних закладів вищої освіти і факультетів, а також усіх, хто цікавиться минулим і сучасним історії права різних народів і країн.
Історія держави і права зарубіжних країн. 2е вид. перероб. й доп. : Навч. посібник. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 730 с. Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опублікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначався для забезпечення навчання з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» у вищих закладах юридичної освіти ІІІ—IV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів з урахуванням зв’язків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед із теорією держави і права; застосовування нових підходів до періодизації історичного процесу державо і правотворення в зарубіжних країнах; детальнішого висвітлення історичних засад таких основних галузей права як конституційне, кримінальне, цивільне та суміжних з ним галузей права та ін.), автори водночас переробили й доповнили ту частину посібника, зміни котрої зумовлені дидактично-методичними потребами навчально-виховного процесу у зв’язку з приєднанням України до Болонської конвенції в галузі вищої освіти. Зокрема, змінена (укрупнена) колишня модульна побудова навчального матеріалу, доповнений джерельний (документальний) матеріал, додані тести для модульного контролю та переробені деякі завдання для самостійної роботи. Новим у цьому виданні є наведений у додатках до нього комплекс навчально методичних матеріалів, необхідних для організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системою навчання.
Історія держави і права зарубіжних країн: дефініції, схеми, таблиці: навч. посібник. / В. Д. Яремчук. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. - 244 с. Подано дефініції, схеми, таблиці з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн», яку вивчають в Україні у закладах вищої освіти, де здійснюють підготовку юристів. Видання спрямоване на поглиблене засвоєння навчального матеріалу та його систематизацію. Для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників.
Історія держави і права зарубіжних країн: навчальнометодичний посібник; словник-довідник / А.В. Грубінко. – Тернопiль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. - 125 с. Словник-довідник сформований за історико-хронологічним принципом та відповідає робочій програмі однойменної дисципліни, відображає ключові поняття тем курсу. Структурно видання складається з двох частин: 1) термінологічна частина (викладення основних термінів дисципліни в алфавітному порядку); 2) методична частина (розширений виклад робочої програми дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн”). Словник-довідник розрахований для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, усіх, хто цікавиться історико-правовими проблемами.
Кадровий менеджмент: Навчальний посібник / З.М. Пушкар, Б.Т. Пушкар. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 210 с. Навчальний посібник «Кадровий менеджмент» призначений для студентів економічних спеціальностей та спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, а також усіх, кого цікавлять проблеми менеджменту. Увагу приділено питанням побудови ефективної моделі управління персоналом; формування кадрової політики і кадрового планування в організації; технології найму, добору, адаптації, оцінки і атестації; планування кар’єри і підготовки керівників. Розкриті основні аспекти кадрового менеджменту і трудового законодавства в Україні. Наведені практичні ситуації, термінологічний словник. Запропонований посібник може бути корисним для керівників підприємств і організацій, менеджерів, аспірантів, викладачів та інших фахівців з менеджменту.
Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. пос. / Н.М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017 – 180 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми модулю «Комунікативна діяльність в державному управлінні». Посібник складається з чотирьох розділів, які відповідають змістовним модулям дисципліни. Четвертий розділ є практикумом для використання сучасних інформаційних технологій в державному управлінні. У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні та практичні основи комунікативної діяльності в державному управлінні. Акцент зроблено на світовому та вітчизняному досвіді. Посібник містить теоретичні й аналітичні матеріали, практичні і наукові розробки, питання для самоперевірки, практичні завдання, тести для підготовки до поточного та підсумкового контролів, списки використаних джерел для кожної теми розділів, загальний список використаних джерел. Розрахований на студентів та слухачів, які навчаються за програмами підготовки магістрів публічного управління та адміністрування. Може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які цікавляться питаннями комунікативної діяльності в державному управлінні.
Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В.М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с. Ǫидання містить навчальні матеріали для аудиторних занять та самостійної роботи з дисциплін: «Dzомунікації в публічному управлінні» (спеціальності напряму підготовки «Ǭержавне управління») та «Dzомунікації в публічній адміністрації» (спеціальність «Ƿублічне адміністрування»). Ǵатеріали навчального посібника також можуть бути використані під час вивчення окремих тем дисципліни «Інформаційна політика в ǻкраїні» (спеціальність «Ǭержавне управління»), а також у процесі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Ǭля слухачів спеціальностей освітньої галузі «Ǭержавне управління» та системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів, докторантів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. У навчальному посібнику з урахуванням напрацювань реалізації в Україні курсу «Академія лідерства» Ради Європи досліджується проблематика налагодження в публічному управлінні дієвої комунікативної взаємодії за допомогою розбудови управлінської та організаційної культур. При цьому ділове спілкування розглядається як складова комунікативної діяльності та динамічний процес: чіткого сприйняття, формулювання та передавання інформації; активного слухання; міжособистісної взаємодії співрозмовників. Досліджуються також проблеми неефективного управлінського спілкування. Практикум ділового спілкування допоможе керівнику або депутату будь-якого ієрархічного рівня проаналізувати свої комунікативні уміння й навички та оцінити власну особистість на предмет готовності, здатності, організації і здійснення ефективного й результативного ділового спілкування в процесі щоденної управлінської діяльності. Видання розраховане на керівників і представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, викладачів, студентів, слухачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами комунікативної діяльності та ділового спілкування в системі публічного управління.
Конституційне право України: Навч. посіб. / Годованец В.Ф. - К.: МАУП, 2005. – 360 с. У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші положення вчення про Конституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структуру, функції, порядок реалізації, тлумачення, внесення змін у неї та її охорону.
Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки «Менеджмент» і охоплює всі теми передбачені цією програмою. Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління бізнесом. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінському обліку в системі контролінгу. Висвітлені також прикладні засади контролінгу, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу, оперативного відстеження розвитку підприємства відповідно до встановлених орієнтирів. Наведені варіанти практичних завдань, що можуть бути використані для індивідуальної та самостійної роботи студентів. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», науковців, аспірантів і здобувачів, викладачів вузів економічного профілю, а також для використання у процесі перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, педагогічних та управлінських кадрів.
Контролінг для менеджерів [текст] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. Посібник присвячений теоретичним, методичним і практичним питанням формування і реалізації контролінгу на підприємстві. В посібнику поглиблено висвітлено теоретико-методологічні аспекти підвищення якості системи управління, синтезовано групу показників, які характеризують якісне функціонування системи управління; запропоновано науково-практичні рекомендації реформування організаційної структури, які передбачають створення служби контролінгу, інтегрування у ключових центрах контролінгу сукупності функцій, що становлять цикл стратегічного середньострокового та оперативного управління підприємствами у ринкових умовах. Розрахований для студентів, викладачів, керівників підприємств, а також для наукових працівників і тих, кого цікавить процес впровадження системи контролингу на підприємстві.
Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2013. – 216 с. У навчальному посібнику розглянуто сутність, соціально-економічні умови виникнення та розвитку менеджменту. Обґрунтовано зміст основних функцій менеджменту, сполучних процесів, моделей та методів прийняття управлінських рішень. Охарактеризовано особливості стратегічного та ситуаційного менеджменту, управління організаційними змінами та розвитком. Розкрито специфіку менеджменту у сфері юридичного консалтингу. Для студентів економічних і юридичних вищих навчальних закладів, науковців, викладачів і тих, хто самостійно вивчає курс менеджменту.
Менеджмент організацій: Навчальний посібник. / І. М. Писаревський, Л.А. Нохріна, О.В. Познякова. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 133 с. Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Менеджмент організацій», затверджений Міністерством освіти і науки України. У навчальному посібнику розглянуті питання комплексного бачення та гнучкої системної реакції підприємства на різноманітні виробничі, ринкові й інші ситуації, які швидко змінюються в умовах ринкової економіки. Це зумовило підготовку керівного складу підприємств таким чином, щоб вони могли передбачати можливі ситуації, змінювати структуру виробництва, управління підприємством, планувати види та обсяги продукції, інновації і інвестиції, прибуток для досягнення максимального ефекту. Особлива увага надана питанням антикризового управління, конкурентної політики та ризикозахищеністю, управлінню ефективністю діяльності підприємства. Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, які цікавляться системою управління організацією.
Менеджмент організацій: Навчальний посібник. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 560 с. На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дисципліни «Менеджмент організації» та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». Посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності і структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студентам, викладачам, підприємцям, менеджерам, керівникам організацій тощо.
Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика. Посібник для депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів / Б.А. Руснак. — Одеса, 2016. — 736 с. Посібник складається із чотирьох взаємопов’язаних частин. Перша частина присвячена теоретичним засадам місцевого самоврядування; у другій — розкрито функції і повноваження місцевого самоврядування, статус та повноваження депутатів місцевих рад, вміщено практичні рекомендації щодо розробки організаційно-розпорядчих документів місцевої ради, підготовки та ухвалення нею рішень, організації і проведення слухань в постійних комісіях ради, використання різних форм залучення громадян до участі у місцевому самоврядуванні, співпраці депутата місцевої ради з громадськими організаціями та засобами масової інформації, використання інтернету в роботі депутата; у третій — зібрано зразки найбільш актуальних локальних нормативно-правових актів; четверта містить основні міжнародні та національні законодавчі акти, які регулюють функціонування місцевого самоврядування в Україні. Завершується посібник термінологічним словником та переліком літератури з проблем місцевого самоврядування. Адресовано депутатам місцевих рад, працівникам органів місцевого самоврядування, лідерам територіальних громад, громадських організацій, усім, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. / А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. – К. : – 2017. – 110 с. Навчальний посібник підготовлено як текстову версію до навчальної дисципліни «Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування» і апробовано у Національній академії державного управління при Президентові України та на тренінгах, які проводить ГО «Інститут громадянського суспільства» для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та активістів об’єднаних територіальних громад. У виданні розглянуто теоретичні та прикладні питання сучасного розуміння децентралізації в Україні, аналізуються основні тенденції реалізації децентралізаційних реформ у світі. На основі опрацьованого матеріалу пропонуються концептуальні і правові засади реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою в умовах децентралізації повноважень в Україні. Обґрунтовано доцільність змін у системі місцевого самоврядування, які сьогодні впроваджуються та передбачають реалізацію принципів субсидіарності, повсюдності місцевого самоврядування, фінансової самодостатності територіальних громад, широке застосування механізмів демократії. Визначені стратегічні орієнтири приведення місцевого самоврядування та територіальної організації влади у відповідність до європейських стандартів і виконання взятих державою міжнародних зобов’язань у цій сфері згідно Європейської хартії місцевого самоврядування. У виданні використано матеріали ГО «Інститут громадянського суспільства». Розраховано на широке коло читачів.
Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науководослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт студентів і курсантів (курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи), а також вимоги й основні правила їх написання та захисту. Окремі розділи присвячені науково-дослідній роботі студентів, її структурі, змісту і формам, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. Методика написання, оформлення й захисту кандидатської та докторської дисертації розкрита в останньому розділі. Для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014. — 272 с. У навчальному посібнику подано лекційний курс, який висвітлює суть та роль науки у сучасному світі, теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, особливості наукового тексту, види кваліфікаційних робіт студентів та вимоги й основні правила їх написання; тестові завдання та питання для самостійної роботи, тлумачний словник та ряд додатків, які допоможуть студентам при підготовці до семінарських занять та написанні наукового дослідження. Навчальний посібник адресовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ, IV рівня акредитації, які навчаються за економічним напрямком.
Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / В.Т. Горбачук, Д. В. Горбачук – Слов’янськ: ТОВ «Видавництво „Друкарський двір”», 2013. – 124 с. Навчальний посібник має на меті допомогти студентам-філологам оволодіти понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи. У ньому подається узагальнена інформація з історії науки в Україні, аналізуються наукові жанри, з якими найчастіше зустрічається молодий науковець, розглядаються методи наукових досліджень, наводяться нові вимоги до бібліографічного опису джерел, описується методика виконання і захисту кваліфікаційної роботи. Пропонований посібник містить також короткий глосарій основних понять до курсу «Основи наукових досліджень». Навчальний посібник може бути використаний студентами, магістрантами, аспірантами та здобувачами, а також викладачами та науковими працівниками.
Основи наукових досліджень: Навчальний посібник/ В. В. Тушева, УМО НАПН України. — Харків: «Федорко», 2014. — 408 с. У навчальному посібнику розглядаються питання щодо методології, логіки і  організації педагогічного дослідження, його методи і  методика проведення, способи одержання і  переробки інформації в  навчально-дослідній роботі студентів. Висвітлюються деякі наукознавчі питання, можливі способи осмислення таких когнітивних конструктів, як  «наука», «науковий ідеал», «стиль наукового мислення». Акцентується увага на розкритті науково-дослідницької культури майбутнього вчителя як  особистісного феномену в  умовах фундаменталізації та  універсалізації вищої освіти, «онаучнення» сучасного освітнього простору, аналізуються історичні аспекти розвитку науково-дослідницької культури в  освіті. Пропонуються приклади з  дисертаційних робіт стосовно написання наукового апарату дослідження, які мають практичне значення, дозволяють студентам простежити взаємозв’язок між науковими категоріями, дають уявлення про наявний спектр досліджених проблем у галузі мистецької педагогіки. Посібник адресується студентам вищої педагогічної школи, зокрема музичних спеціальностей, вчителям, аспірантам, рекомендується застосовувати в  системі післядипломної педагогічної освіти.
Основи публічного права України : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. к.ю.н., проф. А.Ю. Олійника, к.ю.н., доц. М.І. Кагадія. – К. : КНУТД ; Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 448 с. У навчальному посібнику розглянуто основи публічного права України. Проаналізовано зародження і розвиток публічного права, окремі галузі публічного права. Для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, які опановують юридичні знання в межах програми з основ правознавства в системі Міністерства освіти і науки України та студентів, які вивчають право в неюридичних навчальних закладах, викладачів, аспірантів і докторантів, вчителів загальноосвітніх шкіл та усіх тих, хто цікавиться основами правознавства.
Основи регіонального управління в Україні : підручник // авт.-упоряд. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін.; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с. Викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регі- онального управління: основи теорії, суть, принципи та правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту та природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального розвитку. Розкрито особливості уп- равління регіональним природокористуванням, формуванням систем розселення та трудового потенціалу регіону, розвитком виробничої та соціальної інфраструктури. Проаналізовано особливості проблемних регіонів. Висвітлено сучасні форми відносин в управлінні розвитком регіонів. Наведено зарубіжний досвід державного регіонального управління і політики. Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів державних органів та органів місцевого самоврядування, фахівців з питань державної регіональної політики та реформування регіонального управління.
Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник, В. В. Шпачук. - К.: Видавництво Лира-К, 2017. – 256 с. Навчальний посібник призначений для ознайомлення та вивичення особливостей публічного управління та адміністрування як практичної, наукової та освітньої діяльності. Він зорієнтований на підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською програмою у галузі знань «»публічне управління та адміністрування»
Посібник з децентралізації у схемах / Під редакцією Н.Ю. Кузьмичової. – Київ, 2016. – 72 с. Даний посібник є частиною пілотного проекту «Школа децентралізації», реалізованого за підтримки спільного Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у межах Оріхівського району Запорізької області у травні 2016 р. У виданні представлена систематизована інформація щодо базових компонентів децентралізації, прописаних у відповідних нормативно-правових актах (прийнятих та/або їх проектах, що знаходяться на стадії обговорення) на момент реалізації пілотного проекту, а також запропоновані адаптовані до тематики пілотного проекту соціально-психологічні техніки взаємодії у проблемних ситуаціях, прийоми переконання та методики розкриття особистісних резервів. Посібник з децентралізації у схемах орієнтований на представників громад, що перебувають на стадії об’єднання, а також вже створених об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, представників громадського сектору, журналістів, студентів та інших осіб, які цікавляться процесом реалізації реформи децентралізації, а також вивченням проблемного поля, в межах якого здійснюється дане реформування.
Психологія управління в організації : навчальний посібник / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с. У посібнику розкриваються питання психології управління в організації. Увага акцентується на висвітленні проблем психології управління працею, людьми та організацією в цілому. Розглянуто питання історії та сучасного стану психології управління; психології менеджменту професійного підбору, комунікації, мотивації, конфлікту, нововведень, реклами, іміджу та ін. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.
Психологія управління. Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 664 с. Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоітеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління. З використанням методологічного апарату синергетики, представлено сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології. Висвітлено концепції людино-етичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловського, Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Конфліктологія», магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.
Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 384. У посібнику на основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної служби, обґрунтовуються теоретичні засади публічної служби, визначаються її системні характеристики. Здійснюється системний аналіз професіоналізму публічних службовців як умови та ресурсу забезпечення меритократичності управління. Узагальнюються підходи до модернізації публічної служби в контексті реформування державного управління. Для вчених, що працюють у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку: навч. посіб. / Т. К. Гречко, С. А. Лісовський, С. А. Романюк, Л. Г. Руденко. К. : НАДУ, 2015 . – 264 с. У навчальному посібнику висвітлено поняття «сталий (збалансований) розвиток», генезис формування засад сталого (збалансованого) розвитку; проаналізовано системи індикаторів, що застосовуються для відображення різноманітних аспектів сталого (збалансованого) розвитку та відповідної політики; здійснено аналіз публічного управління у впровадженні політики сталого (збалансованого) розвитку, застосування механізмів горизонтальної та вертикальної координації органів влади; розглянуто моделі, методи та вимоги до прийняття управлінських рішень при формуванні та реалізації політики сталого (збалансованого) розвитку. Навчальний посібник адресований слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, а також усім, хто виявляє інтерес до публічного управління при формуванні й реалізації політики сталого (збалансованого) розвитку, у тому числі працівникам органів виконавчої влади, представникам органів місцевого самоврядування, науковцям.
Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. У навчальному посібнику на основі наукових концепцій визначені методологічні підходи до адміністрування в публічному управлінні, встановлено роль і значення адміністрування в системах законодавчої, виконавчої та судової влади. Акцентовано увагу на економічній і адміністративній ролі органів державної виконавчої влади у забезпеченні суспільного розвитку в умовах існуючих загроз національній безпеці. Особливого значення в умовах децентралізації набуває управління територіальним розвитком і формування локальної ідентичності. В реформуванні публічного управління увага акцентується застосуванні світових практик, особливо комунікацій в публічній сфері і особливостей психології.
Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. / І. О. Луніна, Т. Г. Бондарук. - Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. - 304 с. У навчальному посібнику розглядаються питання формування цілісної концепції розвитку публічнихфінансів іміжбюджетних відносин на основі формування інститутів правової держави, застосування наукових підходів до модернізації податкової системи, зміни видів та структури бюджетних видатків. Визначено зміст поняття публічні фінанси та методологічні питання забезпечення їх стійкого розвитку. Розкрито невирішені проблеми процесів децентралізації в Україні та підходи до створення ефективної багаторівневої бюджетної системи, у рамках якої може бути забезпечено відповідальне виконання функцій публічної влади, ефективне використання ресурсів національної економіки, максимальне врахування переваг та інтересів громадян. До кожного розділу додаються контрольнізапитання і тестовізавдання. Розраховано на аспірантів, студентів, викладачів закладів вищої освіти, державних службовців, представників органів влади та місцевого самоврядування, науковців, широке коло фахівців.
Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с. У підручнику викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи і правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту і природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального розвитку. Розкрито особливості управління розвитком виробничої та соціальної інфраструктури. Проаналізовано особливості проблемних регіонів. Відображено сучасні форми відносин в управлінні розвитком регіонів. Вивчено зарубіжний досвід державної регіональної політики та управління регіональним розвитком. Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів, докторантів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, фахівців з питань державної регіональної політики та реформування регіонального управління.
Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 740 с. У підручнику викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи і правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту і природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального розвитку. Розкрито особливості управління розвитком виробничої та соціальної інфраструктури. Проаналізовано особливості проблемних регіонів. Відображено сучасні форми відносин в управлінні розвитком регіонів. Вивчено зарубіжний досвід державної регіональної політики та управління регіональним розвитком. Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів, докторантів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, фахівців з питань державної регіональної політики та реформування регіонального управління.
Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація: Монографія. / К. В. Мезенцев, Г. П. Підгрушний, Н. І. Мезенцева. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2014. – 132 с. Обґрунтовано наукові підходи до дослідження суспільно-просторової нерівності і поляризованості в регіональному розвитку України. Охарактеризовано особливості пострадянських економічних трансформацій та демографічних змін у регіонах держави, наслідком яких стало посилення суспільно-просторової нерівності та поляризації соціально-економічного розвитку. Виявлено їхні загрози за соціально-економічними та демографічними показниками. Запропоновано напрями оптимізації просторової організації суспільства країни на основі формування збалансованої за ієрархічним принципом мережі полюсів зростання, здатної стимулювати та підтримувати соціально-економічний розвиток регіонів усіх рівнів. Цією монографією Київський відділ Українського географічного товариства започатковує серію наукових праць «Суспільна географія ХХІ століття», в якій будуть висвітлюватись актуальні проблеми просторової організації суспільства. Для фахівців у галузі суспільної географії, регіональної економіки та управління розвитком регіонів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід [Текст] : монографія / М. І. Карпа. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. — 262 с. Представлено компетенційний підхід до розвитку публічної служби в Україні. Виявлено основні аспекти компетенційного підходу у сучасних концепціях публічного управління. На основі аналізу практики застосування компетенційного підходу у сфері публічної служби сформовано передумови до встановлення та розмежування компетенцій органів публічної влади. Здійснено аналіз професійної компетенції у діяльності публічних службовців, зокрема в частині визначення їх статусних характеристик, встановлення та реалізації основних компетенційних складових. Окрему увагу приділено можливості застосування компетенційного підходу у діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, зокрема щодо набуття та реалізації компетенцій органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами. Висвітлено практичні та теоретичні проблемні питання формування, встановлення та реалізації компетенцій суб’єктами публічної служби в Україні. Запропоновано алгоритм застосування компетенційного підходу до здійснення публічної служби, виявлено взаємозв’язки компетенцій суб’єктів публічної служби, сформовано схеми застосування компетенційного підходу у практиці публічного управління. Для фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, науковопедагогічних працівників, докторантів, аспірантів та слухачів закладів вищої освіти, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, політиків, а також усіх тих, хто цікавиться розвитком публічного управління.
Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – 652 с. У монографії обґрунтована парадигма забезпечення сталого розвитку шляхом створення соціальної безпеки. Розкрито сутність соціальної безпеки, закономірності, принципи і чинники її формування. Викладено структуру соціальної безпеки, передумови її формування в сучасних умовах. Розкрито особливості гарантування соціальної безпеки в умовах наявності різних форм власності. Значну увагу приділено проблемам наукового пошуку, обґрунтуванню шляхів підвищення соціальної безпеки як чинника сталого розвитку та зростання добробуту населення. Результати наукового пошуку щодо формування соціальної безпеки в контексті сталого розвитку можуть бути використані дослідниками для досягнення оптимального соціально-економічного розвитку. Розрахована також на аспірантів, викладачів, студентів, фахівців у сфері соціальноекономічного розвитку.
Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення [Текст] : монографія / О. Г. Сидорчук. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. — 492 с. Наведено результати наукових досліджень щодо проблем державного регулювання соціальної безпеки. Розроблено теоретико-методологічні основи формування та забезпечення соціальної безпеки. Розкрито трансформацію моделей соціальної безпеки в системах управління та правовому полі національної безпеки. Обґрунтовано чинники формування та механізми взаємодії багаторівневої системи соціальної безпеки: людини, суспільства, держави. Оцінено стан і проблеми забезпечення соціальної безпеки України. Розроблено науково-методологічні засади вимірювання соціальних ризиків і резервів соціальної безпеки. Розкрито зміст сучасних стратегій соціальної та національної безпеки розвинутих і пострадянських країн. Визначено особливості інституційного та організаційно-економічного забезпечення соціальної безпеки. Обґрунтовано можливості перетворення громадянського суспільства на суб'єкт управління соціальною безпекою. Розроблено і представлено проект Концепції забезпечення соціальної безпеки України. Видання орієнтоване для науковців та практиків у сфері публічного управління та економіки, представників громадських об’єднань та політичних діячів.
Соціальна і екологічна безпека діяльності та управління нею. Курс лекцій / С.С. Морозюк, О.Т. Лагутенко, Ю.А. Скиба, В.М. Лавріненко – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2013. – 144 с. Даний посібник призначений для самостійної роботи студентів, оскільки, на жаль, з даних курсів майже відсутні відповідні підручники і посібники. До пропонованого навчального посібника включені теоретичні та практичні матеріали для оволодіння програмами курсів, глосарій, література, питання контролю самостійної роботи студентів, приклади тестових завдань.
Теорія держави іправа. Академічний курс [Текст] : підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 c. Пропонований підручник є спробою розкрити предмет теорії держави і права з позицій сучасних вчень у даній галузі, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на державу і право в Україні та за її межами. Підручник написано колективом висококваліфікованих авторів – науковців і викладачів вищих юридичних навчальних закладів. Серед них – доктори юридичних наук, професори, академіки і члени-кореспонденти Академії правових наук України Структура підручника визначена навчальною програмою курсу та системою юридичних знань даної галузі. У підручнику відображена широка палітра думок авторів з дискусійних питань теорії держави і права. Підручник призначений для озброєння студентів вищих навчальних закладів системою загальнотеоретичних знань про державу і право. При цьому увага акцентується не на догмі права, а на його правильному тлумаченні й застосуванні, тобто праві у дії. Даний підручник стане у пригоді всім, хто бажає отримати надійні знання у галузі теорії держави і права, знання, які є передумовою успіху в науковій чи практичній діяльності юриста.
Теорія організації: підручник. 2-е видання, доповнене й перероблене. / Г.Л. Монастирський - Тернопіль: “Крок”, 2019. - 368 с. У підручнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об’єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Підручник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань, списком рекомендованої літератури та коротким термінологічним словником. За змістом підручник відповідає освітньо-професійним програмам підготовки фахівців за спеціальностями “Менеджмент” та “Публічне управління та адміністрування”. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також аспірантам, докторантам, науковцям і менеджерам-практикам.
Управління персоналом : навчальнометодичний посібник (видання друге, переробл. і доповнено) / О. П. Дяків, В. М. Островерхов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Управління персоналом» дає можливість студентам набути знання та вміння самостійно вирішувати практичні питання управління персоналом. Розроблені завдання у посібнику мають сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх професійно аналізувати діючі питання формування, розвитку, мотивації та стимулювання персоналу в сучасних умовах. Цей посібник може бути використаний студентами всіх економічних спеціальностей при вивченні системи організації кадрової роботи з персоналом.
Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. – Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 200 с. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти управління персоналом в органах державної влади, що посідає чільне місце у системі підготовки управлінців нового покоління. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації, оцінювання результатів його діяльності, планування та розвиток кар’єри на державній службі, мотивація персоналу, формування та розвиток корпоративної культури, управління командами.
Управління персоналом: Навч. посіб. / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич, Т.Л. Мостенська - К.: КОНДОР, 2012. - 324 с. В посібнику комплексно висвітлене у відповідності до нормативної програми дисципліни "Управління персоналом" широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом. Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, підприємцям та спеціалістам з управління персоналом, які займаються цими проблемами.
Управління проектами. Підручник / І. В. Гонтарева. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 444 с. Розглянуто основні етапи життєвого циклу процесу управління проектами. Подано матеріал, який дозволить оволодіти компетенціями щодо створення концепції, планування, організації виконання та контролю якості проектів. Наведено контрольні запитання, тести, практичні завдання та приклади їх вирішення. Запропоновано предметний покажчик основних термінів і основну та додаткову літературу. Рекомендовано для студентів галузей знань «Менеджмент і адміністрування» та «Економіка і підприємництво».
Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк – Тернопіль, 2014. – 270 с. Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Управління проектами», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму «Менеджмент». У ньому подано теоретичний матеріал згідно з навчальною програмою дисципліни, тестові завдання для самоконтролю знань, завдання, приклади виконання індивідуальних завдань. Розрахований на студентів напряму «Менеджмент», аспірантів економічного профілю, усіх хто цікавиться проблематикою управління проектами.
Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с. У запропонованому посібнику теоретичний матеріал викладено відповідно до логічної структури міжнародних стандартів з управління проектами (Керівництво до зведених знань з управління проектами, РМВоК; Керівництво з управління інноваційними проектами та програмами, Р2М). Пропонуються методичні рішення з виконання робіт проекту, які спираються на структуру процесів виконання (РМВоК), процесів моніторингу та управління (РМВоК), процесу управління інтеграцією на фазі виконання програми (Р2М). Посібник призначений для студентів спеціальності «Управління проектами», викладачів, менеджерів проектів та програм.
Управління ризиками: Навч. Посібник / І.М. Писаревський, О.Д. Стешенко. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 124 с. Трансформація системи управління соціальним розвитком вимагає від управлінців нових методів, форм, засобів попередження криз, ризиків, конфліктів. Все це потребує засвоєння управлінцями сучасних методів управління ризиками. Актуальність навчального курсу пов'язана з одного боку, з потребою в сучасних знаннях по проблемі ризик-менеджменту, а з іншого - з його недостатнім методичним забезпеченням. Навчальний посібник надає основні теоретичні підходи до управління ризиками в суспільному розвитку. Для студентів, аспірантів, викладачів, керівників та менеджерів підприємницьких структур, а також усіх, кого цікавить організація ризик-менеджменту.
Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі: навч. посіб. / [О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, В. С. Колтун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К. : – 2017. – 129 с. Навчальний посібник підготовлено як текстову версію до навчальної дисципліни «Демократія участі та комунікації в місцевому самоврядуванні» і апробовано у Національній академії державного управління при Президентові України та на тренінгах для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та активістів об’єднаних територіальних громад. У виданні розглянуто теоретичні та прикладні питання сучасного розуміння участі громадськості у процесах публічного управління, аналізуються кращий вітчизняний та світовий досвід демократії участі, концептуальні і правові засади забезпечення ефективної участі громадськості у процесах розвитку об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано доцільність впровадження змін у розвиток системи місцевого самоврядування шляхом активізації процесів локальної нормотворчості, поширення практик бюджету участі та залучення мешканців до стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад. Розраховано на широке коло читачів.
Фінанси: підручн. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. О.Я. Стойка. – К.: Алерта, 2017. – 406 с. У підручнику викладено теоретичні засади функціонування й еволюції фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бюджетної систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Подано загальну характеристику фінансiв суб’єктів господарювання та фінансів домашніх господарств, засади функціонування страхового та фінансового ринків, місцевих і міжнародних фінансів. Наприкінці кожної теми вміщено практикум, який складається із плану семінарських занять, тем рефератів, запитань для самоконтролю, практичних і тестових завдань, рекомендованої літератури. Підручник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів.


 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:
(048) 753-07-64
( 20 каб. -академічна доброчесність)
(048) 753-02-54
( 20 каб. - інформаційно-бібліографічні довідки)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню