Філологія

Psycholinguistics – наукове фахове видання, в якому проблематикою статей є теоретичні й прикладні аспекти психолінгвістики. У Збірнику презентуються результати аналізу досліджень з таких психолінгвістичних галузей, як: історії психолінгвістики, теорії й методології психолінгвістики, психолінгвістика породження й сприймання мовлення, психолінгвістика розвитку, рефлексивна психолінгвістика, психолінгводидактика, психолінгвістика в оволодінні мовами (рідною, другою, іноземною), психолінгводіагностика, психолінгвокорекція, психолінгвотерапія, етнопсихолінгвістика, психопоетика, патопсихолінгвістика, психосемантика, психосеміотика, психолінгвосинергетика, психолінгвістика мовленнєвого впливу, психолінгвістика комунікації й мовленнєвого спілкування, психолінгвістика професійного мовлення, психолінгвістика особистості, психолінгвістика перекладу, психолінгвістика білінгвізму та багатомовності, психолінгвістика соціальних комунікацій; психолінгвістика в освіті й корекційній педагогіці, патопсихології, афазіології, інженерній, військовій, космічній, політичній й судовій психології, криміналістиці, кібернетиці, рекламі, журналістиці, мас-медіа, діяльності ЗМІ, проблематиці штучного інтелекту, машинного перекладу, інформаційно-пошукових систем і комп’ютерних технологій тощо.
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету – електронне наукове фахове видання, яке сприяє популяризації наукових доробків у галузі ІКТ в освіті; поширює дослідження комп’ютерно-орієнтованих засобів у освітній діяльності та висвітлює інновації у цифровій педагогіці. Публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління закладами вищої та середньої освіти.
Закарпатські філологічні студії – науковий журнал, метою якого є висвітлювати та популяризувати сучасні наукові студії в царині української та іноземної філології, пропагувати наукові досягнення країни в галузі мовознавства. На сторінках видання аналізуються актуальні проблеми різних галузей філології, новітні методи викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації. У журналі висвітлюються актуальні питання української мови та літератури; мови та літератури зарубіжних країн; порівняльного літературознавства; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації.
Мова: класичне – модерне – постмодерне – журнал є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики.
Мовознавство – у виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія, Філологія – збірник містить статті з актуальних проблем педагогіки та методики викладання іноземних мов, порівняльного мовознавства, семантики, лексикології, граматики та синтаксису германських та романських мов. Наводяться статті з теорії та практики перекладу.
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти – наукове видання є педагогічним часописом, присвяченим проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі. Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків означеної галузі освіти. Збірник наукових праць висвітлює різні аспекти сучасної професійної освіти, результати теоретичних або експериментальних досліджень із педагогічних наук.
Слово і час – академічний науково-теоретичний журнал відкритого доступу, який публікує наукові статті й розвідки, що охоплюють широке коло проблем, пов’язаних із вивченням літератури, а саме: історія української літератури, сучасна теорія літератури, історія зарубіжних літератур, славістика, американістика, літературне джерелознавство і текстологія, порівняльне літературознавство, літературне краєзнавство, біобібліографія.
SpringerLink – (Платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.)
Бібліотека світової літератури – бібліотека поповнювалася хронологічно, починаючи з давньогрецької літератури. На сьогодні більш-менш повно представлена давньогрецька та давньоримська література, Середньовічна література, а також література для дітей. Менш повно - література Відродження та XVII століття. У розділі «Художня література» автори розміщені хронологічно, в інших - за алфавітом.
Бібліотека української літератури – електронна бібліотека української літератури, яка крім українських книжок пропонує також літературну енциклопедію, біографії, шкільні твори, учнівські реферати, стислі перекази змісту творів з української та зарубіжної літератури.
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Електронний архів Сумського державного університету – репозитарій наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки.
Інституційний репозитарій Рівненського державного гуманітарного університету – цей ресурс служить для накопичення академічних текстів наукового, навчального та методичного призначення, створених науковцями, докторантами, аспірантами, співробітниками, студентами Університету, а також для надання постійного безкоштовного повнотекстового доступу до цих документів засобами Інтернет-технологій.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова - архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
Репозитарій Ізмаїльського Державного Гуманітарного Університету – електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до електронних публікацій та електронних версій документів (творів) наукового та навчально-методичного призначення.
Чтиво – вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури. 
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Лінгвістичний портал Mova.info – мета лінгвістичного порталу – здійснювати систематичну довідково-інформаційну роботу стосовно української мови та української лінгвістики в мережі Інтернет. Ця система є своєрідним центром для тих, хто цікавиться українською мовою та хоче швидко отримати потрібну інформацію.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Мова – ДНК нації – освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої знання української мови; спроба трьох небайдужих людей поділитися закоханістю в рідну мову; мрія про те, що колись в Україні буде модно знати декілька мов, а говорити українською.
Український правопис – правопис складається з трьох підсистем: графіки (букв, якими позначають найтиповіші звуки), орфографії (закономірностей поєднання букв для передавання на письмі звукового образу української мови) і пунктуації (розділових знаків, за допомогою яких позначають змістове й інтонаційне членування висловленої думки). Кожна з цих підсистем, як і кожний з розділів правопису, мають свою історію.
 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню