Іноземні мови

Studia linguistica – Studia Linguistica прагне до публікації високоякісних оригінальних статей і надає міжнародний форум для обговорення теоретичних лінгвістичних досліджень, в першу чергу в області граматики, когнітивної семантики та мовної типології. Основна мета - відкрити канал зв'язку між дослідниками, що працюють в традиційно різних областях, продовжуючи при цьому приділяти увагу даними на природній мові.
Актуальні проблеми філології та перекладознавства – у науковому фаховому виданні містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавства тощо.
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету – електронне наукове фахове видання, яке сприяє популяризації наукових доробків у галузі ІКТ в освіті; поширює дослідження комп’ютерно-орієнтованих засобів у освітній діяльності та висвітлює інновації у цифровій педагогіці. Публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління закладами вищої та середньої освіти.
Іноземна філологія – у збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження у галузі іноземної філології в Україні з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, із застосуванням сучасних методів моделювання лінгвістичних об’єктів, а також перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов.
Іноземні мови – головним завданням фахового видання у галузі педагогічних наук є публікація результатів оригінальних теоретичних і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем методики навчання іноземних мов і культур з метою поширення сучасної наукової думки та новітніх досягнень у галузі педагогічних наук.
Мова: класичне – модерне – постмодерне – журнал є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики.
Мовознавство – у виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.
Психолінгвістика – у науковому фаховому виданні презентуються результати аналізу досліджень з таких психолінгвістичних галузей, як: історії психолінгвістики, теорії й методології психолінгвістики, психолінгвістика породження й сприймання мовлення, психолінгвістика розвитку, рефлексивна психолінгвістика, психолінгводидактика, психолінгвістика в оволодінні мовами (рідною, другою, іноземною), психолінгводіагностика, психолінгвокорекція, психолінгвотерапія, етнопсихолінгвістика, психопоетика, патопсихолінгвістика, психосемантика, психосеміотика, психолінгвосинергетика, психолінгвістика мовленнєвого впливу, психолінгвістика комунікації й мовленнєвого спілкування, психолінгвістика професійного мовлення, психолінгвістика особистості, психолінгвістика перекладу, психолінгвістика білінгвізму та багатомовності, психолінгвістика соціальних комунікацій; психолінгвістика в освіті й корекційній педагогіці, патопсихології, афазіології, інженерній, військовій, космічній, політичній й судовій психології, криміналістиці, кібернетиці, рекламі, журналістиці, мас-медіа, діяльності ЗМІ, проблематиці штучного інтелекту, машинного перекладу, інформаційно-пошукових систем і комп’ютерних технологій тощо.
SpringerLink – платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer. (англ., нім.).
Бібліотека світової літератури – бібліотека поповнювалася хронологічно, починаючи з давньогрецької літератури. На сьогодні більш-менш повно представлена давньогрецька та давньоримська література, Середньовічна література, а також література для дітей. Менш повно - література Відродження та XVII століття. У розділі «Художня література» автори розміщені хронологічно, в інших - за алфавітом.
Електронна бібліотека підручників – підручники, навчальні посібники, лекції, монографії.
Електронний архів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників НПУ імені М. Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики НПУ.
Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.
Інституційний репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського – електронний архів для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
Наукова періодика Українинаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – національна бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Електронна бібліотека “Культура України” надає можливість безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва.
Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова - архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ.
Репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – електронний архів наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імені А. С. Макаренка, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.
Репозитарій Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка – електронний архів, де накопичуються, зберігаються і підтримуються у належному стані документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені співробітниками будь-якого структурного підрозділу університету. Документи та інші дані зберігаються у вигляді файлів, доступних для постійного безкоштовного, повнотекстового їх перегляду через Інтернет.
Репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини – архів зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних.
Репозитарій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка – електронний архів містить у відкритому доступі публікації викладачів та співробітників університету, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичні книги та інші видання КДПУ ім. В. Винниченка.
Duolingo – ресурс для тих, хто володіє вже мовою та прагне її удосконалювати.
Educational Era – студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги.
Lingualeo – сервіс для ненудного вивчення мов.
Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проєкт безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх.
Studme.com.ua – сайт із конспектами лекцій з різних предметів.
Мислене древо – багатоцільовий український сайт для науки та освіти. Сайт розроблено і підтримується групою українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій і гуманітарних наук.
Найпопулярніші англійські слова – викладено 3000 найбільш вживаних англійських слів з українським перекладом і можливістю прослуховування.
Шкільні підручники – шкільні підручники з французької, німецької, іспанської, англійської мов, які можна переглядати в режимі онлайн та безкоштовно завантажувати.

 

Контакти


Aдреса:
вул. Старопортофранківська, 36
м. Одеса, 65020

Телефони:

(048) 753-07-64
(20 каб. - інформаційно-бібліографічний відділ)

 (048) 726-58-61
(3 каб. – відділ комплектування та обробки літератури)

© 2011-2021 Бібліотека Університету Ушинського

Пошук в моб меню