А

74.58

А13        Абабілова, Н. М. Формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.04 / Наталія Миколаївна. Абабілова; наук. кер. А. Ф. Линенко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 261 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 174-203.

УДК 378.013+418.020.92

74.1

А21        Авраменко, О. О. Соціалізація дітей у різновікових групах дошкільного навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Оксана Олександрівна Авраменко; наук. кер. Н. В. Рогальська; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 203 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-194.

УДК 37.013.42

74.584

А29        Адєєва, О. В. Підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Вікторівна Адєєва; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 210 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-193.

УДК 378:373:613

74.1

А36        Айзенбарт, М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Мар'яна Михайлівна Айзенбарт; наук. кер. О. В. Квас; ДЗ"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 274 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 167-196.

УДК 373.2:371.382(043.3)

88.1

А39        Акимов, С. К. Психологические особенности интернет-аддиктивных изменений в структуре личности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Сергей Константинович Акимов; науч. рук. В. В. Плохих; МОН Украины, ГУ"Пивдэнноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2014. – 185 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 169-185.

66

А45        Алаликіна, О. М. Інтеракція політичних еліт як чинник демократизації суспільства [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ольга Миколаївна Алаликіна; наук. кер. Д. В. Яковлев; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 190 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-190.

УДК 323.2(477).001.73

74.584

А46        Александров, В. М. Методика інтенсивного навчання інженерів професійно-орієнтованої англійської мови [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Вячеслав Миколайович Александров; наук. кер. Л. М. Черноватий; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 219 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 174-200.

УДК 811.111:371.315:373.6

81

А46        Александрова, О. В. Варіативність соціолекту молоді [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ольга Володимирівна Александрова; наук. кер. Т. М. Корольова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 242 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-205.

УДК 378+81'276.1+316.77+81-115

87.632

А48        Александрова, С. С. Социальный субъект: особенности его изменения в историческом процессе [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Светлана Станиславовна Александрова; науч. рук. И. Ш. Шенгелая; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2010. – 171 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 155-171.

УДК [316:17.021.2].000.93

74.102.12

А47        Алексєєнко-Лемовська, Л. В. Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Людмила Владиславівна Алексєєнко-Лемовська; наук. кер. Н. В. Горбунова; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2009. – 266 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-200.

УДК 373.2(461:81'233:371.382)

81.18

А59        Альшева, А. О. Лінгвопрагматичні особливості перекладу електронного гіпертексту (на матеріалі "Вікіпедії") [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Анна Олексіївна Альшева; наук. кер. Т. Р. Кияк; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 181 с. – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 146-181

УДК 81'255=112.2:161.2

74.102.12

А61        Аматьева, Е. П. Методика обучения выразительности речи детей старшего дошкольного возраста [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Елена Петровна Аматьева; науч. рук. А. М. Богуш; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1997. – 247 с. – Библиогр.: с. 178-204.

УДК 372.808.2

88.1

А61        Амплєєва, О. М. Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності психолога [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ольга Михайлівна Амплєєва; наук. кер. Л. Ф. Бурлачук; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2013. – 293 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-219.

УДК 159.923

88.840

А64        Ананьев, А. М. Визуальная психодиагностика эмоциональных проявлений у учащихся [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Антон Михайлович Ананьев; науч. рук. А. Я. Чебыкин; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 284 с. – Библиогр.: с. 206-228.

УДК 152.27+154.2

87.632

А64        Ананьева, Е. П. Мультикультурализм и толерантность как социально-философские концепции социокультурного пространства [Текст] : дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / Елена Павловна Ананьева; науч. консультант Е. Р. Боринштейн; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2016. – 467 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 417-467.

УДК 172.3+130.2+316.61.+1:316.2-047.82

74.33

А65        Андрасян, А. Л. Музично-дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з вадами зору [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Анжела Львівна Андрасян; наук. кер. Б. Г. Шеремет; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 200 с. – Бібліогр.: с. 165-187.

УДК 371.911+372.212.3+78.06

74.3

А70        Андрусева, И. В. Развитие речи детей 6-летнего возраста с общим недоразвитием речи в процессе ознакомления с природой [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ирина Владимировна Андрусева; науч. рук. Л. И. Редькина; РВУЗ "Крым. гуманит. ун-т". – Ялта, 2010. – 326 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 194-222; 317.

УДК 37.015.31:57.081.1:81'233-053.2-056.264

74.900.55

А65        Андрющенко, В. П. Педагогические условия формирования готовности будущих учителей к музыкально-эстетической деятельности [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Виктор Павлович Андрющенко; науч. рук. А. Ф. Линенко; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2000. – 208 с. – Библиогр.: с. 170-184.

УДК 378.95+378.14+159

74.1

А66        Андрющенко, Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Тетяна Костантинівна Андрющенко; наук. консультант І. П. Рогальська-Яблонська; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 2015. – 503 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 400-444.

УДК 373.2:613.954

74.580

А68        Аннєнкова, І. П. Формування емоційної культури майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ірина Петрівна Аннєнкова; наук. кер. О. М. Якубовська; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2002. – 240 с. – Бібліогр.: с. 200-214.

УДК 378.637.03(043.5)

87.632

А72        Антонов, О. В. Социально-философский анализ государственной власти в контексте общественных отношений [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Олег Владимирович Антонов; науч. рук. И. Г. Мисик; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2016. – 242 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 217-242

УДК 316.3+316.4+323.2+342.5

88.4

А72        Антропов, А. П. Детермінанти переживання психічних станів членами екіпажу морського судна [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Анатолий Петрович Антропов; наук. кер. А. М. Ананьєв; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 244 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 206-232.

УДК 159.923+159.95+159.947.24

66.037

А77        Апселямова, А. І. Міжетнічні комунікації народів Криму (політичний і соціокультурний аспекти) [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Аліме Ісмаїлівна. Апселямова; наук. кер. П. В. Кузьмін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 215 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 193-215.

УДК 32:316.77

81.411.1

А86        Артемова, О. І. Розвиток креативного мовлення молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Іванівна Артемова; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 209 с. – Бібліогр.: с. 193-109.

УДК 808:372.4

87.632

А92        Атаманюк, З. М. Соціально-філософські концепції української національної еліти [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Зоя Миколаївна Атаманюк; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 180 с. – Бібліогр.: с. 164-180.

УДК 316.344.42(043.5)

81.432.1

А95        Ахмед Гулала-Нури Обучение англоязычной профессиональной речи будущих журналистов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ахмед Гулала Нури; науч. рук. Р. Ю. Мартынова; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2014. – 212 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 180-212.

УДК 371.333:811.112.2=379.832

74.580

А95        Ахмедзянова, Л. М. Теоретические основы и практика развития педагогического призвания [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Лифа Мухаметзяновна Ахмедзянова; науч. консультант Н. В. Кузьмина; АПН Украины, Ин-т педагогики и психолологии проф. образования. – Киев, 1996. – 566 с. – Библиогр.: с. 388-431.

Б

66.037

Б12        Бабіна, В. О. Інституціоналізація політичної рекламістики в умовах демократизації суспільства [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Валентина Олександрівна Бабіна; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 234 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 211-234.

УДК 321.107

74.584(2)738.8

Б12        Бабченко, О. В. Формирование духовной культуры учителя в процессе последипломного образования [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ольга Владимировна Бабченко; науч. рук. А. К. Брыль; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1995. – 149 с. + прил. (15 с.). – Библиогр.: с. 136-149.

88

Б12        Бабчук, О. Г. Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Олена Григоріївна Бабчук; наук. кер. О. П. Саннікова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 222 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-203.

УДК 159.9+179.9+159.942.5

87

Б15        Бадюл, О. С. Трансформація ціннісних установок особистості в освітньому процесі [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Оксана Станіславівна Бадюл; наук. кер. Є. Р. Борінштейн; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 201 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-178; 183-201.

УДК 316.613.227

87.632

Б18        Байрамова, Е. В. Знания в содержании сознания: социально-философский аспект [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Елена Викторовна Байрамова; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2007. – 183 с. – Библиогр.: с. 168-183.

УДК 001+100.32+130

74.261.4

Б19        Бакаленко, И. Н. Становление методики преподавания русского языка как родного (вторая половина ХІХ столетия) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ирина Николаевна Бакаленко; науч. рук. В. К. Иваненко; Запорожский гос. ун-т. – Запорожье, 1998. – 224 с. – Библиогр.: с. 200-221.

УДК 808.2(07)(091)"ХІХ"

83.3(4Укр)

Б19        Бакаленко, І. М. Використання спадщини Ф. І. Буслаєва, К. Д. Ушинського та І. І. Срезнєвського у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Миколаївна Бакаленко; наук. кер. Т. О. Пахомова; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 280 с. – Бібліогр.: с. 179-209.

УДК 808.3(07)(091):378.14(477)

87.632

Б19        Бакума, І. М. Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної поведінки молоді [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інесса Миколаївна Бакума; наук. кер. А. А. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 196 с. – Існує електронна копія рукопису - Бібліогр.: с. 169-196.

УДК 300.4/.5+154.3+152.3

74.268.1

Б20        Балабуха, К. В Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до навчання старшокласників фразеології [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Катерина Володимирівна. Балабуха; наук. кер. С. В. Боднар; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 321 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-225.

УДК 378.973+378.126+378.14+4.2/3-20

74.58

Б20        Балакірєва, В. А. Підготовка майбутніх учителів до організації самостійної навчальної роботи молодших школярів у закладах інтернатного типу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Анатоліївна Балакірєва; наук. кер. І. О. Пальшкова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 274 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 162-188.

УДК 378.013+372+374.012+37.018.32

74.202

Б20        Балан, Е. Л. Дидактическое взаимодействие преподавателей и студентов как фактор оптимизации процесса обучения [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Елена Леонидовна Балан; науч. рук.: Р. И. Хмелюк, З. Н. Курлянд; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1994. – 173 с. – Библиогр.: с. 137-158.

74.58

Б20        Балан, Л. А. Формирование у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий в профессиональной деятельности : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лилия Александровна Балан; науч. рук. И. М. Богданова; ГУ "Пивденноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2016. – 281 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 206-245.

87.632

Б20        Балашенко, И. В. Языковое пространство в контексте межнациональных отношений [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Инна Валерьевна Балашенко; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2004. – 175 с. – Библиогр.: с. 154-175.

УДК 300.3+100.32+323+130+41

378.147

Б21           Балюк, А. С.

Педагогічні умови професійної соціалізації студентів магістратури соціогуманітарного профілю [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анна Сергіївна Балюк; наук. кер. З. Н. Курлянд; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 243 с. : табл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 180-202

УДК 378.147 + 316.476 + 37.091.12:159-051 + 371.134

74.100.551

Б24        Барабаш, О. Д. Формування духовної культури дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ольга Дмитрівна Барабаш; наук. кер. Г. К. Бриль; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1994. – 185 с. – Бібліогр.: с. 158-178.

74.100

Б24        Баранова, В. В. Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників засобами образотворчої діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Вероніка Володимирівна Баранова; наук. кер. А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 277 с.: іл.– Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 193-216.

УДК 372.2+80.4+7.04

74.58

Б24        Барбан, М. М. Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Маріанна Миколаївна Барбан; наук. кер. С. К. Хаджирадєва; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 257 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-208.

УДК 378.14+372+374.14

74.580

Б25        Баркасі, В. В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Володимирівна Баркасі; наук. кер. А. Ф. Ліненко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 250 с. – Бібліогр.: с. 172-232.

УДК 378.147+811

81.411.1+81.432.1

Б24        Барміна, Є. О. Особливості перекладу дебітивної модальності з української на англійську мову [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Євгенія Олександрівна Барміна; наук. кер. В. В. Овсянніков; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-226.

УДК 81'25:[811.161.2:811.111]

74.58

Б26        Бартенева, И. А. Профессиональная деятельность учителя по воспитанию эмоционально-положительного отношения подростков к обучению [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ирина Александровна Бартенева; науч. рук. З. Н. Курлянд; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2000. – 238 с. – Библиогр.: с. 168-186.

УДК 371.1+371.044+371.302+371.302.3

88.1

Б28        Батраченко, І. Г. Психологічні закономірності розвитку антиципації людини [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Іван Георгійович Батраченко; наук. консультант Г. О. Балл; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 461 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 410-461.

УДК 159.95:001.18

74.10

Б30        Бахіча, Е. Е. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності в полікультурному середовищі Криму [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Елеонора Екремівна Бахіча; наук. кер. Е. Е. Карпова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2001. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-200.

УДК 378.013+179.9+370.711

81.43

Б32        Бачинська, Н. Я. Формування соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англійського фольклору [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Ярославівна Бачинська; наук. кер. С. В. Боднар; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-226.

УДК 378+37.018.554+398+811.111

74.580

Б33        Башавець, Н. А. Професійна діяльність учителя з розвитку фізичних якостей старшокласників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Андріївна Башавець; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 300 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-211.

УДК 378.937+378.126+378.14+370.1

159.923

Б38           Бедан, В. Б.

Індивідуально-типологічні особливості схильності особистості до переживання самотності [Текст]  : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 : 05 / Вікторія Борисівна Бедан; наук. кер. О. П. Саннікова; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 319 с. : рис., табл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 207-234

УДК 159.923 + 177.82

88.4

Б59        Бедная, И. С. Особенности проявления оперативного мышления студентов гуманитарных специальностей в процессе решения компьютерных задач [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Инна Семеновна Бедная; науч. рук. А. Я. Чебыкин; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2009. – 197 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 178-197.

УДК 153.42.371.334.66.378.34

74.1

Б38        Бедрань, Р. В. Педагогічні умови виховання культури здоров'я дітей дошкільного віку в різновікових групах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 /. Руслан Вікторович Бедрань; наук. кер. А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 277 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 165-197.

УДК 372.3+373.2+613.954

22.3

Б40        Безпальчук, В. М. Мультимасштабне моделювання фазоутворення в бінарних наносистемах із ГЦК структурою [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Володимир Миколайович Безпальчук; наук. кер.: А. М. Гусак, О. О. Богатирьов; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 154 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 139-151.

УДК 539.2, 544.01

88.1

Б43        Белова, М. Э. Психологические особенности лиц с различным уровнем стрессоустойчивости (на примере работников стессогенных профессий) [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Маргарита Эдуардовна Белова; науч. рук. Н. Ф. Будиянский; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 225 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 184-205.

УДК 159.923+159.942(043.5)

88.1

Б43        Белоусова, Р. В. Индивидуально-типические особенности коммуникативной креативности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Руслана Викторовна Белоусова; науч. рук. О. П. Санникова; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2004. – 198 с. – Библиогр.: с. 165-181.

УДК 159.922

81.43

Б48        Береза, В. О. Система творчих завдань з англійської мови як засіб формування критичного мислення майбутніх філологів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Вадим Олексійович Береза; наук. кер. А. І. Кузьмінський; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 249 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-214.

УДК 378.147:811.111

74.58

Б48        Березовська, І. В. Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально-професійній діяльності [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Володимирівна Березовська; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 263 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-200.

УДК 370.153+152.26+154.7

81.411.1

Б48        Березовська, Л. І. Розвиток творчого мовленнєвого самовираження старших дошкільників в ігрових казкових ситуаціях [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Людмила Іванівна Березовська; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 217 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 193-213.

УДК 152.27+371.044.1+155.4+8-343.4

88.1

Б48        Береснева, М. А. Психологические аспекты самоорганизации жизни человека в рекреационный период (на примере туристического отдыха в Крыму) [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Марина Анатольевна Береснева; науч. рук. В. К. Калин; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2009. – 200 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 185-200.

УДК 159.923

87.2

Б48        Берестецкая, Т. А. Интерпретация как методологическая проблема гносеологии : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Татьяна Алексеевна Берестецкая; науч. рук. А. А. Чунаева; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2002. – 177 с. – Библиогр.: с. 161-177.

УДК 168.009

81.432.1+74.268.1Англ

Б48        Бершадська, Н. С. Методика формування англомовної усної дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальностей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ніна Сергіївна Бершадська; наук. кер. С. В. Боднар; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 309 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 197-220.

УДК 378.013+372+420+372.6

74.3

Б53        Беседа, В. В. Дифференцированный подход к коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 3-6 лет [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Владимир Викторович Беседа; науч. рук. А. П. Романчук; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2015. – 217 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 162-178.

УДК 364-787.84+376.3+616.7-053.4

74.3

Б53        Бессарабова, О. В. Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності у слабозорих дітей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Олена Вікторівна Бессарабова; наук. кер. Н. Г. Байкіна; ДВНЗ "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя, 2011. – 266 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 15-16.

УДК 376.352-053.5:3704.382

88.8

Б54        Бетина, А. О. Особенности социального развития дошкольников в организованном игровом пространстве [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Анна Олеговна Бетина; науч. рук. Е. В. Черный; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2014. – 222 с.: ил. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 163-189.

УДК 159.922.7

87.632

Б43        Бєлоброва, О. Д. Соціальна диференціація суспільства в умовах його трансформації: (соціально-філософський аспект) [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ольга Дмитріївна Бєлоброва; наук. кер. Е. А. Гансова; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 191 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-191.

УДК 100+324+302.52

74.268.1Укр

Б43        Бєляєва, О. В. Методика розвитку зв'язного діалогічного мовлення першокласників у процесі опрацювання художніх текстів різних жанрів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олександра Вікторівна Бєляєва; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 306 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 208-229.

УДК 372.011.044+371.302.81

81.411.1

Б43        Бєляк, О. М. Методика розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-словесників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Миколаївна Бєляк; наук. кер. А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 284 с. – Бібліогр.: с. 200-227.

УДК 378.013+371.3+302.2+491.79

88.1

Б60        Бикова, С. В Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 /. Світлана Валентинівна Бикова; наук. кер. О. П. Саннікова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 204 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-193.

УДК 159.923.3

74.261р4+74.261.3

Б61        Билык Е. Н. Факультативный курс "Введение в славянские языки" как средство повышения уровня языковой компетенции учащихся старших классов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Елена Николаевна Билык; науч. рук. Л. М. Черняк; Харьков. гос. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 1997. – 242 с. – Библиогр.: с. 157-180.

УДК 373.1.02:372.8

74.58

Б59        Бігунова, Ю. В. Підготовка майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності з учнями на півдні України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Юлія Володимирівна Бігунова; наук. кер. Л. Г. Яновська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 225 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 162-190.

УДК 378.22+93/94+572.9+008

81.432.1

Б62        Бідна, Т. О. Реалізація концептів жінка та чоловік в оригіналі та перекладах художнього тексту (на матеріалі перекладів романів М. Мітчел "Gone with the Wind" і Дж. Голсуорсі "The Forsyte Saga") [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Бідна; наук. кер. О. М. Білоус; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – 303 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 264-303.

УДК 81'255.4-055.1/3

81.411.1

Б61        Біл, О. М. Реалізація "рідномовних обов'язків" Івана Огієнка в позакласній роботі з учнями 5-7 класів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олена Мансафівна Біла; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 253 с. – Бібліогр.: с. 199-213.

УДК 373.5:811.161.2

74.580+74.266.4

Б61        Біла, О. О. Формування готовності студентів до активізації художньої діяльності молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Олена Олександрівна Біла; наук. кер. Н. В. Кічук; Ізмаїл. держ. пед. ін-т. – Ізмаїл, 1999. – 267 с. – Бібліогр.: с. 186-208.

УДК 378.937+378.14+371.036

81.411.1

Б61        Білан, О. І. Навчання дітей старшого дошкільного віку розповіді за ілюстраціями [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олександра Іванівна Білан; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 225 с. – Бібліогр.: с. 198-218.

УДК 372.214+372.43+372.52

66.037

Б61        Білоусов, О. С. Інформаційне суспільство як соціальне середовище формування нового типу громадянської участі в сучасній Україні [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Олександр Сергійович Білоусов; наук. консультант Г. В. Музиченко; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – 437 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 395-437.

УДК 316.334.3:327.3

88.1

Б61        Білошицька, А. С. Індивідуально-психологічні особливості рівневої структури самодостатності особистості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Анастасія Сергіївна Білошицька; наук. кер. М. Й. Казанжи; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 287 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 229-255.

УДК 159.9+159.923.3+159.9.07

87.632

Б73        Богатая, Л. Н. Символ в функционировании социального организма [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Лидия Николаевна Богатая; науч. рук. М. С. Дмитриева; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2001. – 202 с. – Библиогр.: с. 192-202.

УДК 100.31+301.192

74.5

Б73        Богатирьов, К. О. Підготовка майбутніх менеджерів-аграріїв до управлінського спілкування [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Констянтин Олександрович Богатирьов; наук. кер. О. С. Цокур; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 214 с. – Бібліогр.: с. 189-210.

УДК 378.937+378.14

74.03

Б73        Богданець-Білоскаленко, Н. І. Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. - 50-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Наталія Іванівна Богданець-Білоскаленко; наук. кер. Н. Я. Дзюбишина-Мельник; Київ. міський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – Київ, 2007. – 211 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-196.

74.58

Б73        Богданова, М. К.

Педагогические условия формирования личностно ориетированного общения у будущих учителей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Марина Константиновна Богданова; науч. рук. Р. И. Хмелюк; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2000. – 199 с. – Библиогр.: с. 181-199.

74.58

Б74        Богуш, О. Ю. Психологічні чинники навчання кульової стрільби майбутнього офіцера [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ольга Юріївна Богуш; наук. кер. Л. А. Снігур; Військова академія. – Одеса, 2016. – 209 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 166-202.

УДК 378.9+378.144

88.8

Б75        Боделан, О. Р. Психологічне забезпечення адаптації дітей шестирічного віку до навчальної діяльності [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ольга Русланівна Боделан; наук. кер. О. Я. Чебикін; ПНЦ АПН України. – Одеса, 2000. – 202 с. – Бібліогр.: с. 166-188.

УДК 37.015.3

74.580

Б75        Боднар, Л. В. Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням електронних засобів навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лілія Василівна Боднар; наук. кер. І. М. Богданова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 247 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 174-191.

УДК 378.937+378.126+370.192.2

74.268.1Укр

Б82        Боднар, Н. М Формування навички скоропису молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 /. Наталя Миколаївна Боднар; наук. кер. В. А. Трунова; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2009. – 229 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-199.

УДК 378:159.9:331.101.3

74.102.125р4

Б75        Боднар, С. В. Методика использования языковых и неязыковых средств коммуникации в обучении английскому языку детей старшего дошкольного возраста [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Светлана Викторовна Боднар; науч. рук. Т. Е. Еременко; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 189 с. – Библиогр.: с. 167-180.

87.632

Б77        Бойко, А. І. Світоглядні орієнтації пострадянської людини (соціально-філософський аналіз) [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Анжела Іванівна Бойко; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 180 с. – Бібліогр.: с. 169-180.

УДК 140.8(477)

74.1

Б77        Бойко, О. В. Формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ольга Вікторівна Бойко; наук. кер. К. Й. Щербакова; Маріупол. держ. гуманіт. ун-т. – Маріуполь, 2008. – 231 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 168-190.

УДК 372.46:811.111'243(043.5)

74.580

Б72        Бойчев, І. І. Підготовка майбутнього вчителя до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Іван Іванович Бойчев; наук. кер. О. С. Цокур; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2004. – 230 с. – Бібліогр.: с. 198-217.

УДК 378.937+378.126+152.21

66.037

Б78        Бокоч, В. М. Електоральний маркетинг в політичному процесі: теорія та міжнародна практика [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Вікторія Михайлівна Бокоч; наук. кер. В. М. Бебик; МОН України, Ун-т "Україна". – Київ, 2014. – 211 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-211.

УДК 324:321.74

87.6

Б79        Большакова, О. В. Суб'єктивне та об'єктивне у правовій свідомості: соціально-філософське осмислення [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ольга Віталіївна Большакова; наук. кер. А. І. Кавалеров; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 213 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-213.

УДК 1+316+34+165.2

87.632

Б81        Бондар, Л. В. Філософія щастя: ціннісно-праксеологічний аспект [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Лілія Василівна Бондар; наук. кер. А. І. Кавалеров; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 186 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 169-186.

УДК 37.012:101

87.632

Б81        Бондаренко, А. В. Правова ментальність у національній культурі [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Альбіна Володимирівна Бондаренко; наук. кер. А. А. Кавалеров; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 176 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 157-176.

УДК 340.12+94+1+008

87.632

Б81        Бондаренко, О. М. Соціальна адаптація особистості в умовах пострадянського суспільства [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Олена Михайлівна Бондаренко; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 202 с. – Бібліогр.: с. 181-202.

УДК 300.372(043.5)

87.6

Б82        Боринштейн, Е. Р. Свобода личности в контексте языковых изменений [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Евгений Русланович Боринштейн; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 179 с. – Библиогр.: с. 161-173.

87.632

Б82        Борінштейн, Є. Р. Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Євген Русланович Борінштейн; наук. консультант А. І. Кавалеров; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2010. – 460 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 396-439.

УДК 94(477):316.7.001.73

74.58

Б83        Борщенко, В. В. Формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валерія Володимирівна Борщенко; наук. кер. В. В. Долинський; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 252 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 166-197.

УДК 378.937+378.126

81.411.1

Б85        Босак, Н. Ф. Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів південно-східного регіону України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ніна Федорівна Босак; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 259 с. – Бібліогр.: с. 200-216.

УДК 378.98+378.14+833

22.3

Б87        Британ, В. Б. Вплив домішок атомарного водню на електричні та оптичні властивості монокристалів CdTe і CdZnTe, вирощених методом сублімації [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Віктор Богданович Британ; наук. кер. Р. М. Пелещак; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 133 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 111-133.

УДК 539.229.3,532.538.261.1

81.411.1-3

Б90        Бугайчук, О. В. Методика подолання лексико-граматичної інтерференції в усному українському мовленні студентів нефілологічних факультетів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олена Віталіївна Бугайчук; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – 274 с. – Бібліогр.: с. 188-199.

УДК 378.937+378.14+2181Укр

88.374

Б90        Буганова, В. Н. Дискретность психического развития в масштабе времени [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ванда Николаевна Буганова; науч. рук. Б. И. Цуканов; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1997. – 215 с. – Библиогр.: с. 199-215.

УДК 15.010+15.019.45

88.4

Б90        Бугерко, Я. М. Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ярослава Миколаївна Бугерко; наук. кер. А. В. Фурман; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Одеса, 2009. – 255 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 194-219.

УДК 159.955.4

74.580

Б90        Будак, С. В. Дидактичні умови підготовки майбутніх педагогів до навчання англійської мови дітей дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сергій Валерійович Будак; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 288 с. – Бібліогр.: с. 178-200.

УДК 378.4.811.111

81.411.1

Б90        Буднік, А. О. Формування дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Анжела Олександрівна Буднік; наук. кер. Ж. Д. Горіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 270 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 190-191, 198-220.

УДК 378.169.14+371.3+491.79

74.58

Б90        Буздуган, О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Олена Анатоліївна Буздуган; наук. кер. Т. Г. Жаровцева; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 233 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 174-190.

УДК 378.14+372.2+374.6

88.834

Б94        Булах, І. С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Ірина Сергіївна Булах; наук. консультант І. Д. Бех; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 581 с. – Бібліогр.: с. 472-509.

УДК 159.923.2

88.8

Б90        Булгакова, В. О. Особливості правової культури в юнацькому віці та умови її психологічної корекції [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Валентина Олексіївна Булгакова; наук. кер. О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 213 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 164-181.

УДК 34+008+159.922.6+159.9

88.840

Б90        Булгакова, О. Ю. Усвідомлення небезпечної поведінки дітьми підліткового віку [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Юріївна Булгакова; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 254 с. + дискета. – Бібліогр.: с. 191-207.

УДК 152.27+152.32

88.4

Б90        Булка, Н. І. Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв'язками [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Надія Ігорівна Булка; наук. кер. Т. Б. Партико; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 245 с. – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 190-204.

УДК 159.954+159.923.33

811.1/2'367

Б91           Бурковська, О. Й.

Теорія односкладного речення в європейській лінгвістиці ХІХ - початку ХХІ століть [Текст]  : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Оксана Йосипівна Бурковська; наук. кер. В. А. Глущенко; ДНВЗ "Донбаський державний педагогічний університет"; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Слов'янськ, 2018. – 221 с. : іл.  – Існує електронна копія рукопису  – Біліогр.: с. 191-221

УДК 811.1/.2'367.3-11"18/20"

74.1

Б93        Бутенко, О. Г. Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ольга Григорівна Бутенко; наук. кер. Т. Д. Кочубей; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 2011. – 286 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-190.

УДК 372:37.018

88.4

Б93        Бутузова, Л. П. Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження віл статевим шляхом [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Лариса Петрівна Бутузова; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 265 с. – Бібліогр.: с. 194-215.

УДК 152.26+613.88

В

88.840

В17        Ван Джун Психологічні особливості самосприйняття як фактор соціалізації підлітків [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ван Джун; наук. кер. М. Ф. Будіянський; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 229 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 212-229.

УДК 155.413+303.32+305.235

74.58

В18        Варварецька, Г. А. Формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Галина Анатоліївна Варварецька; наук. кер. В. В. Корнещук; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 270 с. – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 204-236.

УДК 378.013+371.3+510+623.880.92

88.4

Д18        Варе, І. С. Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Сергіївна Варе; наук. кер. Л. К. Велитченко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 260 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 185-211.

УДК 159.9+159.923.2

88.8

В18        Варнава, У. В. Психологічні особливості розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Уляна Володимирівна Варнава; наук. кер. М. Б. Коробіцина; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 224 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 190-214.

УДК 159.922.7+616.-092

88.4

В19        Василенко, И. А. Психологические особенности эмоциональности и общительности детей младшего школьного возраста [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ирина Анатольевна Василенко; науч. рук. О. П. Санникова; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2004. – 184 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 153-174.

74.58+88.40

В19        Васильев, Г. И. Педагогические условия адаптации курсантов к обучению в вузах МВД [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Георгий Иванович Васильев; науч. рук. Г. Х. Яворская; Одес. ин-т внутренних дел. – Одесса, 1997. – 243 с. – Библиогр.: с. 187-200.

УДК 378.14.1+378.126.+378.180.6

66.037

В20        Васютіна, В. В. Інформаційна політика України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Владлена Володимирівна Васютіна; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 234 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 211-233.

УДК 323.39:316.652(477)

74.1

В21        Ватаманюк, Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Галина Петрівна Ватаманюк; наук. кер. М. А. Печенюк; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ., 2014. – 332 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 198-226.

УДК 373.2.016:31-028.31:78(043.3)

87.3

В21        Ватковська, М. Г. Самореалізація особистості в освітньому просторі [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Марина Григорівна Ватковська; наук. кер. Б. В. Братаніч; Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Дніпропетровськ, 2009. – 218 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 193-218.

УДК 37.013.73

74.58+74.202.4

В23        Ващенко, Л. Ф. Формирование оценочного компонента профессиональной деятельности у будущих учителей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 /. Людмила Феликсовна Ващенко; науч. рук. Н. И. Дидусь; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 183 с. – Библиогр.: с. 160-183.

УДК 378.937+378.14

88.40

В26        Везенкова, Г. І. Психологічні особливості життєвих домагань майбутніх учителів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ганна Іванівна Везенкова; наук. кер. І. Г. Головська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 279 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 202-229.

УДК 159.922.6+37.015.3+155.2

74.1

В27        Величко, Т. Д. Підготовка майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Тетяна Дмитрівна Величко; наук. кер. Т. Г. Жаровцева; МОН України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 273 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с.174-198.

УДК 378+371.13+188

81.432.1+74.268.1Англ

В31        Вереітіна, І. А. Інтегроване навчання майбутніх екологів професійно-орієнтованого спілкування англійською мовою [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Анатоліївна Вереітіна; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 269 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 204-240.

УДК 378.147

87.632

В31        Верецька, Л. І. Феномен справедливості у контексті соціальної комунікації [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Любов Іванівна Верецька; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 178 с. – Бібліогр.: с. 168-178.

УДК 300.36+177.3

74.1

В31        Вертугіна, В. М. Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Валентина Миколаївна Вертугіна; наук. кер. Н. І. Луцан; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 244 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-201.

УДК 37.013+37.3.2[]:376-056.262(043.3)

74.580

В97        Вєйланде, Л. В.-В. Підготовка студентів університету до роботи з підлітками девіантної поведінки : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лілія Вольдемар-Вікторівна Вєйланде; наук. кер. О. М. Якубовська; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 252 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-221.

УДК 371.4-053.6(477.74)(043.5)

88.40

В92        Виговський, С. Є. Емпатія як чинник розвитку смислової сфери особистості в юнацькому віці [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Сергій Євгенович Виговський; наук. кер. О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 177 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 161-177.

УДК 159.92:37.03

75.0р4

В54        Вицько, С. Н. Основы методики физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, имеющими нарушения функций спинного мозга в грудном отделе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Сергей Николаевич Вицько; науч. рук.: В. Г. Григоренко, Б. В. Сермеев; Славян. гос. пед. ин-т. – Славянск, 1994. – 159 с. – Библиогр.: с. 148-159.

74.58

В55        Вишневська, К. Г. Педагогічні умови професійно орієнтованого навчання іноземних мов майбутніх фахівців економічного профілю [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Кіра Георгіївна Вишневська; наук. кер. І. О. Пальшкова; Криворіз. екон. ін-т ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". – Кривий Ріг, 2011. – 248 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-197.

УДК 371.15:373.3

87.632

В42        Відьменко, М. О. Соціально-філософські аспекти девіантної поведінки : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Марія Олексіївна Відьменко; наук. кер. О. В. Халапсіс; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2013. – 188 с. – Бібліогр.: с. 171-188.

УДК 172+316.624

74.58

В42        Візнюк, В. В. Формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів в умовах магістратури [Текст] : дис. ... канд. з пед. наук: 13.00.04 / Валентина Василівна Візнюк; наук. кер. А. Ф. Линенко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 268 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-204.

УДК 37.091.113+15-027.45+378.22

88.8

В48        Вінтюк, Ю. В. Усвідомлення старшокласниками стану власного здоров'я як умова адекватного професійного самовизначення [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юрій Володимирович Вінтюк; наук. кер. А. М. Ананьєв; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 255 с. – Бібліогр.: с. 238-255.

УДК 159.955:371.71

81'38:82-252

В58          Власенко, І. В.

Типи оказіоналізмів в жанрі фентезі (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) [Текст]  : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Інна Василівна Власенко; наук. кер. Н. П. Матвєєва; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 258 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 194-226

УДК 81'38:82-252

323.2:355.426

В61          Вовк, С. О.

Громадянська війна як засіб зміни вектора політичного процесу [Текст]  : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Світлана Олександрівна Вовк; наук. кер. С. М. Наумкіна; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Старобільськ, 2017. – 433 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 396-433

УДК 323.2:355.426

81.411.1

В66        Вовкотруб, Р. П. Розвиток усного мовлення учнів першого класу в процесі навчання грамоти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Раїса Петрівна Вовкотруб; наук. кер. В. А. Трунова; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2005. – 270 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 192-210.

УДК 372.461

88.1

В61        Вовнянко, Т. А. Суб'єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Тетяна Анатоліївна Вовнянко; наук. кер. С. М. Симоненко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 214 с.– Бібліогр.: с. 183-200.

УДК 159.9+159.9(09)

74.261.4р4

В62        Водолага, Н. В. Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Володимирівна Водолага; наук. кер. Н. В. Гавриш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 216 с. – Бібліогр.: с. 182-200.

УДК 372.21+372.212.3+372.614

88.1

В65        Войновская, О. А. Психологические особенности личностной религиозности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ольга Александровна Войновская; науч. рук. Н. Ф. Калина; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2007. – 250 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 216-232.

УДК 159.923

81.411.2р4

В65        Войцешук, Л. А. Учет взаимной интерференции и использование транспозиции при усвоении орфоэпических норм русского языка студентами педвузов Украины : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лариса Адамовна Войцешук; науч. рук. А. М. Богуш; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1993. – 177 с. – Библиогр.: с. 125-132

81.411.1

В67        Волкова, І. В. Формування і розвиток мовних компетентностей учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи (на прикладі вивчення словотвору й орфографії) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Вікторівна Волкова; наук. кер. О. В. Джежелей; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2009. – 235 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 211-235.

УДК 371.315.6:811.161.2'35'373.611

74.584

В68        Воловник, В. Є. Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валентина Євгенівна Воловник; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 280 с. – Бібліогр.: с. 188-211.

УДК 378.356+378.14+378.241

22.3

В67        Волчок, Н. А. Количественные характеристики текстуры и анизотропия упругих свойств деформированных α -твердых растворов на основе титана [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Наталья Аркадиевна Волчок; науч. рук. А. Р. Гохман; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2011. – 173 с. – Имеется электронная копия рукописи– Библиогр.: с. 156-173.

УДК 538.911:548.735:53.081.7

87.22

В75        Ворников, В. И. Природа гносеологического образа в науке [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Виктор Иванович Ворников; науч. рук. М. С. Дмитриева; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2006. – 186 с. + дискета. – Библиогр.: с. 174-186.

88.37

В75        Воронов, А. И. Прояление индивидуальных свойств личности в малой армейской группе : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Александр Игоревич Воронов; науч. рук. Б. И. Цуканов; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1997. – 219 с. – Библиогр.: с. 169-185.

УДК 152.3+152.34

74.58

В75        Воронова, С. В. Підготовка менеджерів освіти до роботи з громадськими організаціями в умовах післядипломної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Віталіївна Воронова; наук. кер. С. К. Хаджирадєва; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 237 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 173-211.

УДК 378.14+378.148+302.35

87

В75        Воронцова, Т. В. Превентивна освіта як об'єкт філософського аналізу [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Тетяна Володимирівна Воронцова; наук. кер. Б. В. Британіч; Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. методології освіти та управління. – Дніпропетровськ, 2010. – 196 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-196.

УДК 371.71+37013.73

Г

81

Г12        Гаврилюк, Х. Ю. Переклади "Енеїди" Івана Котляревського": інтерпретація національної та світової міфології [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Христина Юріївна Гаврилюк; наук. кер. М. І. Зимомря; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 319 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-200.

УДК 81'255.4+821.161.2+82.343

81.411.1+74.58

Г13        Гадомська, А. А. Методика мовленнєво-культурної адаптації іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Аліна Анатоліївна Гадомська; наук. кер. Ж. Д. Горіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 257 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 187-212.

УДК 378+81'374+378.14+37.032+659.123

66.037

Г14        Гайдаенко, Н. В. Система стримувань та противаг в сучасних демократіях [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Наталія В'ячеславівна Гайдаенко; наук. кер. В. В. Попков; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 220 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 198-220.

УДК 342.33:321.7(043.5)

81.2

Г14        Гайдаржий, К. А. Інтеграційне та диференційне в дериваційному аналітизмі: функціонально-зіставний аспект [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Катерина Аркадіївна Гайдаржий; наук. кер. Т. О. Бровченко; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 256 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-197.

УДК 81'1+81'44

74.580

Г15        Галіцан, О. А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процессі навчання у вищому навчальному закладі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Анатоліївна Галіцан; наук. кер. З. Н. Курлянд; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 278 с. – Бібліогр.: с. 166-198.

УДК 378.013+378.169.14+370.113

378:33+37.016:34

Г16           Галущак, І. Є.

Теорія і технології формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти [Текст]  : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ірина Євгенівна Галущак; наук. кер. Я. В. Кічук; Ізмаїльський держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2018. – 512 с. : табл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378:33 + 37.016:34

74.3

Г15        Галущенко, В. І. Особливості формування просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Вікторія Іванівна Галущенко; наук. кер. С. Ю. Конопляста; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 220 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 196-220.

УДК 372.881'342.1:616.89-008-434.3-053.2

74.56+74.58

Г19        Ганопольский, А. Р. Формирование профессионально-педагогической направленности будущих инженеров-педагогов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Александр Романович Ганопольский; науч. рук. П. А. Ярмоленко; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 268 с. – Библиогр.: с. 181-219.

УДК 378.96.+378.14

74.580

Г12        Гапійчук, І. М. Педагогічні умови емоційної взаємодії "викладач-студент" у процесі навчання у класичному університеті [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інна Миколаївна Гапійчук; наук. кер. О. М. Якубовська; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – 250 с. – Бібліогр.: с. 188-206.

УДК 378.14:371.21(043.5)

74.58

Г25        Гвоздій, С. П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Світлана Петрівна Гвоздій; наук. консультант Е. Е. Карпова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 525 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 371-455.

УДК 378.147.011.32:614.8(043.5)

74.584

Г25        Гвоздій, С. П. Підготовка майбутніх учителів природного циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Петрівна Гвоздій; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 246 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-210.

УДК 378.133:574.2

66.037

Г28        Гедікова, Н. П. Ідейні та політико-правові засади лібералізму: українська перспектива [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Наталя Пилипівна Гедікова; наук. консультант С. М. Наумкіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 430 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 383-430.

УДК 329.12:34.01(477)(043.5)

88.3р4

Г31        Геллер, И. И. Переживание как категория общей психологи [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Игорь Ильич Геллер; науч. рук. И. Г. Белявский; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1994. – 143 с. – Библиогр.: с. 135-143.

81.2

Г46        Гідора, А. Л. Терміносистеми правових актів ЄС (на матеріалі англійської, німецької, французької та української мов) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Алла Леонідівна Гідора; наук. кер. Т. Р. Кияк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Одеса, 2017. – 265 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-197.

УДК 81'340/113.1:811.111/112/133/161

88.40

Г51        Гірняк, Г. С. Психологічне проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів з гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Галина Степанівна Гірняк; наук. кер. А. В. Фурман; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2013. – 313 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 215-241.

УДК 159.922:37.015.3

74.58

Г55        Глущук, Ю. О. Підготовка державних службовців до аналітичної діяльності в системі післядипломної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Юлія Олександрівна Глущук; наук. кер. Н. А. Липовська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2009. – 245 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 183-209.

УДК 378.22-0.5734

74.03

Г60        Головань, Т. М. Становление и развитие общественного дошкольного воспитания в Крыму (вторая половина ХІХ - начало ХХ века) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Татьяна Михайловна Головань; науч. рук. Т. И. Пониманская; Ривнен. гос. гуманит. ун-т. – Ривне, 2007. – 229 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 196-216.

УДК 372:2(477.75)18.19

81

Г61        Головньова-Коппа, О. О. Просодичні особливості ділових переговорів в українській та англійській мовах (експериментально-фонетичне дослідження) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ольга Олексіївна Головньова-Коппа; наук. кер. Т. М. Корольова; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 183 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 165-182.

УДК 811.111'342:81'276.6

74.584

Г61        Голотюк, О. В. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франції [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Олена Володимирівна Голотюк; наук. кер. Л. В. Кнодель; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2007. – 243 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 193-213.

УДК 371.134:81'243(44)

87.632

Г61        Голошубова, А. А. Понятие уникального в историко-культурных исследованиях (методологический анализ) [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Алла Александровна Голошубова; науч. рук. А. Ю. Цофнас; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2005. – 167 с. – Библиогр.: с. 153-167.

УДК 130.1:156.1(043.5)

87.6

Г62        Голубович, И. В. Методологические проблемы ситуационного подхода и его применение в современных гуманитарных исследованиях [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Инна Владимировна Голубович; науч. рук. И. Я. Матковская; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1997. – 202 с. – Библиогр.: с. 183-202.

УДК 101.8+300.41

81.0

Г65        Гончаренко, Л. О. Лінгвокогнітивні, функціонально-прагматичні та адаптаційні ознаки лексичних запозичень у сучасній німецькомовній та україномовній пресі [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Людмила Олексіївна Гончаренко; наук. кер. А. М. Науменко; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2010. – 205 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 163-205.

УДК [811.112.2'373.45+811.161.2'373.45]:82-92

87.632

Г65        Гончарова, Н. И. Становление самосознания украинского народа в условиях повседневного бытия [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Наталья Ивановна Гончарова; науч. рук. М. С. Дмитриева; Южноукр. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 203 с. – Библиогр.: с. 183-203.

УДК 100.32+300.311+111

81.411.1

Г67        Горбунова, Н. В. Теорія та методика розвитку словника дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Наталія Володимирівна Горбунова; наук. консультант Н. В. Гавриш; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2011. – 508 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 379-443.

УДК 372.461

81.411.1

Г67        Горіна, Ж. Д. Розвиток українського розмовного мовлення студентів національних груп нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів південного регіону України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Жанна Дмитрівна Горіна; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 270 с. – Бібліогр.: с. 203-219.

УДК 378.937+378.14+378.61(4Укр)

74.584

Г69        Горліченко, М. Г. Педагогічні умови адаптації курсантів до навчання у вищих військових навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Марина Григорівна Горліченко; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 246 с. – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 190-210.

УДК 355.232+355.23+371.031+378.126

74.580

Г70        Горожанкіна, О. Ю. Формування духовної культури студентів музично-педагогічних факультетів вищих закладів освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Юріївна Горожанкіна; наук. кер. Л. О. Смирнова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – 189 с. – Бібліогр.: с. 168-189.

УДК 378.95+378.14+210+009

81.43

Г67        Горпініч, Т. І. Методика формування професійної англомовної компетентності у читанні у майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітивних стилів навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тетяна Ігорівна Горпініч; наук. кер. Л. І. Морська; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 300 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 187-211.

УДК 378.147.808.111

74.58

Г67        Горщенко, Ю. А. Розвиток естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Юлія Анатоліївна Горщенко; наук. кер. І. О. Пальшкова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 264 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-216.

УДК 378.124+372.4+371.5+7

321.7

Г75         Грабіна, Г. ВСубкультура влади як фактор політичних перетворень в межах хвиль демократизації [Текст]  : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 : 05 / Ганна Вікторівна Грабіна; наук. кер. О. Ю. Хорошилов; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова МОН України. – Одеса, 2018. – 237 с. : іл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 198-218

УДК 321.7-027.19:316.723:303.446(043.3)

74.1

Г76        Грама, Г. П. Підготовка майбутніх вихователів до формування елементарних математичних уявлень у дошкільників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Геннадій Петрович Грама; наук. кер. Т. Г. Жаровцева; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 282 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 193-221.

УДК 372.0+372.14+372.126

88.840

Г80        Грек, О. М. Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп'ютерного тренінгу [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Миколаївна Грек; наук. кер. С. М. Симоненко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 266 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 243-266.

УДК 379.28+153.14+005.118

87.632

Г83        Григорьев, М. К. Взаимосвязи социальной экологии, экономики и права: социально-философский анализ [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Михаил Кузьмич Григорьев; науч. рук. А. А. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2003. – 186 с. – Библиогр.: с. 168-186.

УДК 133+321.01+34.01

74.266.4+85.100.50

Г83        Григорьева, В. Б. Формирование навыков композиционной деятельности на первоначальном этапе обучения (в системе подготовки художников-педагогов) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Валентина Борисовна Григорьева; науч. рук. А. С. Рындин; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1998. – 242 с. – Библиогр.: с. 198-215.

УДК 378.95+372.52+378.14

81.411.1

Г90        Грудок-Костюшко, М. О. Методика формування україномовної діалогової компетентності в учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Марина Олександрівна Грудок-Костюшко; наук. кер. Н. М. Черненко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 272 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-232.

УДК 372.14+374.12+811.161.2

74.58

Г93        Гузалова, О. В. Педагогічні умови організації творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Валеріївна Гузалова; наук. кер. З. Н. Курлянд; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 255 с. – Існує електронна копія рукопису– Бібліогр.: с. 163-182.

УДК 378.013+378.169.14+153.35+500

88.840

Г93        Гузенко, В. А. Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Віра Анатоліївна Гузенко; наук. кер. І. О. Меліхова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 241 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-196.

УДК 155.5+152.4+153.8

74.580

Г95        Гурін, Р. С. Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Руслан Сергійович Гурін; наук. кер. І. М. Богданова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 249 с. – Бібліогр.: с. 172-193.

УДК 378.937+378.126+370.179.2

88.1

Г96        Гусєв, А. І. Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Андрій Ігоревич Гусєв; наук. кер. П. В. Лушин; Ун-т менеджменту освіти АПН України. –Київ, 2009. – 233 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-199.

УДК 159.923:316.647.5(043.3)

88.1

Г96        Густодымова, В. С. Анализ феномена психологической зависимости в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Вера Сергеевна Густодымова; науч. рук. В. И. Колесникова; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2015. – 210 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 161-175.

УДК 159.964.26

Д

83.3(4Укр)

Д24        Дворніков, А. С. Метод поетичного перекладу Миколи Лукаша в полісистемі української літератури (на матеріалі перекладів трагедії Й.-В. Гете "Фауст" і поезій Ф. Шиллера) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Андрій Сергійович Дворніков; наук. кер. І. В. Сойко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 250 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 223-244.

УДК 81'25=112.2 Лукаш: 821.161.2

74.100

Д26        Дегирменджи, М. Подготовка специалистов дошкольного образования в высших учебных заведениях Турции [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Мюджахит Дегирменджи; науч. рук. Т. Г. Жаровцева; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2015. – 214 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 151-167.

УДК 378-373.2(560)

88.840

Д26        Дегірменджі, Е. В. Психологічні особливості інтенсивного навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Еліна Володимирівна Дегірменджі; наук. кер. О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 220 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-196.

УДК 37.015.3+81'243+378.147

81.411.1

Д30        Дем'яненко, О. Є. Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації багатомовності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Євгенівна Дем'яненко; наук. кер. К. Л. Крутій; Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Запоріжжя, 2004. – 230 с. – Бібліогр.: с. 193-218.

УДК 372.461

81.411.1

Д30        Дем'яненко, С. Д. Пропедевтика мовних понять у дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Світлана Дмитрівна Дем'яненко; наук. кер. Л. О. Калмикова; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Переяслав-Хмельниц., 2006. – 257 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 186-203.

УДК 372.46+37.016:81-128.31

81.411.1+81.47

Д30        Дем'янова, Н. О. Лінгвістична структура та гендерні особливості звертань в українській і французькій мовах [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Надія Олександрівна Дем'янова; наук. кер. Т. М. Корольова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 235 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 209-235.

УДК 811[161.2:133.1]:316.346.2

74.268.1

Д30        Демиденко, О. П. Методика навчання студентів немовних спеціальностей стандартів повсякденної комунікативної поведінки американців [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Павлівна Демиденко; наук. кер. О. Б. Тарнопольський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики. – Київ, 2012. – 349 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-208.

УДК 371.134:811.111

74.58

Д30        Демидова, В. Г. Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента професійної діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Віола Григорівна Демидова; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 298 с. – Бібліогр.: с. 161-184.

УДК 371.132(043.3)

74.58

Д30        Демір, М. І. Формування інтерпретаційної культури в майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Марина Ігорівна Демір; наук. кер. А. Ф. Линенко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 264 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-203.

УДК 378+781.68+008+371.13

88.834

Д33        Денисенко, А. А. Психологическая готовность старших подростков и юношества к супружеским взаимоотношениям [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Анжела Александровна Денисенко; науч. рук. А. Я. Чебыкин; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2003. – 303 с. – Библиогр.: с. 193-208.

УДК 370.156+613.96+613.88

74.10

Д37        Деснова, І. С. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ірина Сергіївна Деснова; наук. кер. Н. В. Горбунова; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2011. – 185 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 161-185.

УДК 373.2.016(075.8)

88.40

Д40        Джелілова, Л. Р. Психологічні особливості розвитку професійного мислення майбутніх вчителів початкових класів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Лілія Рефіківна Джелілова; наук. кер. Н. А. Побірченко; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ, 2007. – 220 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-198.

УДК 159.923.2:373.546

87.632

Д42        Джулай, А. А. Музыкальная ментальность: социально-философский анализ : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Анна Андреевна Джулай; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2003. – 181 с. – Библиогр.: с. 170-181.

УДК 100.32

74.58

Д42        Джуринський, П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Петро Борисович Джуринський; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 559 с. – Бібліогр.: с. 396-494.

УДК 378.013+613.7+370.113

74.39

Д42        Джуринський, П. Б. Фізична реабілітація дітей зі сколіотичними вадами хребта в системі навчально-оздоровчої роботи школи-інтернату [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Петро Борисович Джуринський; наук. кер. Б. Г. Шеремет; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 252 с. – Бібліогр.: с. 173-191.

УДК 371.916+615.825

87.6

Д43        Дзюбенко, М. А. Ненасилие в аспекте социально-философской мысли [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Мария Александровна Дзюбенко; науч. рук. И. Г. Мысык; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2013. – 173 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 153-173.

УДК 1+316+179.7

66.037

Д43        Дзюбенко, Ю. М. Феномен гібридних режимів в сучасному політичному просторі [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Юлія Михайлівна Дзюбенко; наук. кер. М. А. Польовий; Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2016. – 210 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-210.

УДК 321.6/7:342.3

74.58+76.261.7Фр

Д46        Димова, Л. С. Методика обучения студентов языковых вузов общению в социально-бытовой сфере средством лингвострановедческой лексики [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лариса Степановна Димова; науч. рук. В. Л. Скалкин; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1996. – 178 с. + прил. (76 с.). – Библиогр.: с. 156-178.

УДК 378.09+804.085

88.4

Д46        Дин Синь Психологическое сопровождение социальной адаптации китайских студентов в Украине [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дин Синь; науч. рук. Н. Д. Хмель; Пивденноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2009. – 197 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 166-188.

74.33

Д50        Дичко, В. В. Формування рухових дій у молодших школярів з порушенням зору [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Владислав Вікторович Дичко; наук. кер. Б. Г. Шеремет; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 206 с. – Бібліогр.: с. 176-194.

УДК 372.36+612.733.22

74.03+74.100.5

Д50        Дичковская, И. Н. Индивидуальное воспитание детей дошкольного возраста в педагогическом наследии М. Монтессори [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Илона Николаевна Дичковская; науч. рук. Т. И. Пониманская; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 236 с. – Библиогр.: с. 197-220.

УДК 371.481+372.212

88.4

Д44        Дишель, К. А. Мультиплікаційні засоби як чинник емоційного розвитку молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Катерина Анатоліївна Дишель; наук. кер. О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 194 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 158-177.

УДК 159.942:791.5

81

Д44        Дідур, Ю. І. Особливості функціонування ергонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі (в українській, англійській та російських мовах) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Юлія Ігорівна Дідур; наук. кер. О. Ю. Карпенко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 174 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 161-173.

УДК [811.111:811.161.1:811.161.2]'373.237'26(043.5)

66

Д53        Дмитрашко, С. А. Націонал-соціалізм як політична модель тоталітарного панування [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Світлана Анатоліївна Дмитрашко; наук. кер. М. І. Мілова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 199-234.

УДК 321.64

88.840

Д53        Дмишко, О. С. Психологічні детермінанти розвитку локус-контролю підлітків [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олександра Степанівна Дмишко; наук. кер. Б. С. Мар'єнко; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 238 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-202.

УДК 159.947.3-053.6

66.037

Д56        Доброва, М. П. Роль переговорного процесу у врегулюванні політичних конфліктів [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Марина Павлівна Доброва; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 182 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 165-182.

УДК 303.6+327.5

81

Д56        Добровольська, Д. М. Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською мовами [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Д. М. Добровольська; наук. кер. Н. В. Кондратенко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-211.

УДК 81'255.4:811.111+659.1

74.268.1Укр

Д56        Добровольська, Л. С. Розвиток іншомовних умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх курсів англійською мовою [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Леся Станіславівна Добровольська; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 276 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 184-203.

УДК 371.238+4Англ.

87.632

Д56        Добролюбська, Ю. А. Типологія сучасної системи філософії історії [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Юлія Андріївна Добролюбська; наук. консультант А. І. Кавалеров; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 409 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 358-409.

УДК 300.3+301+930.1

87.632

Д56        Добролюбська, Ю. А. Антропологічна методологія історичних процесів [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Юлія Андріївна Добролюбська; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – 217 с. – Бібліогр.: с. 178-196.

УДК 300.3+301+930.1

74.1

Д58        Довбня, С. О. Трансформації програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку (друга половина ХХ -початок ХХІ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Софія Олегівна Довбня; наук. кер. Н. В. Кудикіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 257 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 202-241.

УДК 373.213.15.025./26:793(091)(477)

87.6

Д58        Довгополова, О. А. Принцип толерантности в контексте духовной культуры переходных эпох [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Оксана Андреевна Довгополова; науч. рук. И. Я. Матковская; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1997. – 167 с. – Библиогр.: с. 156-167.

УДК 300.331.+211

87.632

Д58        Довгополюк, В. О. Соціальна девіантність у молодіжному середовищі: передумови, різновиди та регулятиви [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Віктор Олександрович Довгополюк; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 186 с. – Бібліогр.: с. 168-186.

УДК 316:54

81.0

Д64        Долбіна, К. Д. Когнітивні аспекти функціонування зоонімних пропріальних одиниць [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Каріне Давидівна Долбіна; наук. кер. О. Ю. Карпенко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. –Одеса, 2014. – 181 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 153-172.

УДК [811.111:811.161.1:811.161.2]'373.2:165.194(043:5)

87.632

Д64        Долголенко, И. А. Образование в контексте ценностных ориентаций (социально-философский аспект) [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Ирина Анатольевна Долголенко; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2007. – 167 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 151-167.

УДК 316.613.227.006.7(043.3)

74.58

Д64        Долинський, Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров'язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Борис Тимофійович Долинський; наук. консультант А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 549 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 400-450.

УДК 378.937+378.126+370.12

74.26

Д67        Дон, О. М. Вибір і поєднання методів навчання вчителями предметів природничо-математичного циклу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Миколаївна Дон; наук. кер. І. М. Богданова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 248 с. – Бібліогр.: с. 185-196.

УДК 371.1+373.8

87.6р4

Д67        Донникова, И. А. Личностный смысл социального бытия культуры [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Ирина Анатольевна Донникова; науч. рук. Г. Л. Баканурский; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1999. – 171 с. – Библиогр.: с. 152-171.

УДК 300.54

88.4

Д67        Дончак, А. М. Психологічні чинники особистісного становлення майбутнього офіцера [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Андрій Михайлович Дончак; наук. кер. Л. А. Снігур; Військовий ін-т Одес. нац. політехн. ун-ту. – Одеса, 2012. – 250 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-198.

УДК 159.923.5:738.635

22.3

Д72        Драгомерецька, О. А. Вплив орієнтації кристалів і залишкових напружень на коерцитивну силу деяких сплавів заліза [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Олена Анатоліївна Драгомерецька; наук. кер. Н. М. Шкатуляк; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 134 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 119-131.

УДК 669-176+539.219.2:537.624.8+537.622.4

66.011.1

Д72        Драшкович, А. І. Політична участь громадян у процесі прийняття владних рішень в умовах перехідного суспільства [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Анастасія Ігорівна Драшкович; наук. кер. Л. М. Дунаева; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 191-226.

УДК 364:323.21(477)

74.03

Д73        Дреерман, М. Г. Становление и развитие высшего педагогического образования в Израиле [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марк Григорьевич Дреерман; науч. рук. А. В. Глузман; РВУЗ "Крым. гуманит. ун-т". – Ялта, 2007. – 307 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 207-222.

УДК 378.13:811

74.58

Д75        Дроздова, К. В. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до моніторингу фізичного стану молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Катерина Валеріївна Дроздова; наук. кер. Р. І. Хмелюк; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 246 с. – Бібліогр.: с. 187-225.

УДК 378.4+378.126+378.14+371.73.

86.35

Д79        Ду Хон Вей Духовные ценности человека в философии и практике буддизма [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Ду Хон Вей; науч. рук. Б. П. Шубников; Киев. гос. лингвист. ун-т. – Киев, 2000. – 177 с. – Библиогр.: с. 166-177.

УДК 129+294.2

74.58

Д74        Дубініна, Н. В. Педагогічні умови застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутніх інженерів-будівельників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталя Василівна Дубініна; наук. кер. І. А. Левіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 269 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 159-198.

УДК 378.013+370.113+370.112

81.43

Д81        Дука, М. В. Методика формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Марія Володимирівна Дука; наук. кер. О. Г. Квасова; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 265 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-218.

УДК 378.14:371.134-057.875:81'27:371.15:821=111(043.5)

74.58

Д82        Думко, Ф. К. Підготовка курсантів до професійно-педагогічної роботи з неблагополучними сім'ями [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Феофан Каленикович Думко; наук. кер. Г. І. Васильєв; Одес. ін-т внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – 205 с. – Бібліогр.: с. 190-204.

УДК 378.9+370.182.62

87.632

Д44        Дыдышко, И. И. Парадигмы развития технического знания в цивилизованной истории человечества [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Иосиф Иосифович Дыдышко; науч. рук. О. П. Пунченко; Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова. – Одесса, 2015. – 199 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 182-199.

УДК 0082+004+621.391.25+930.85

74.58

Д99        Дяченко, В. І. Формування професійної усталеності курсантів вищих закладів освіти системи МВС [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Василь Іванович Дяченко; наук. кер. Г. Х. Яворська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 236 с. – Бібліогр.: с. 177-185.

УДК 378.9+378.144

22.3

Д99        Дячок, Д. О. Розвиток пошкоджень в текстурованих полікристалах α -заліза з феритно-мартенситною структурою [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Дмитро Олександрович Дячок; наук. кер. А. О. Брюханов; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 124 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 108-124.

УДК 539.21;669.176

Е

75.09р4

Е27        Евтухова, Т. А. Оптимизация коррекционно-воспитательной работы со школьниками с глубокими нарушениями зрения на основе подвижных игр профессионально-бытового характера [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Татьяна Анатольевна Евтухова; науч. рук.: В. Г. Григоренко, Б. Г. Шеремет; Славян. гос. пед. ин-т. – Славянск, 1996. – 163 с. – Библиогр.: с. 146-163.

74.584

Е40        Економова, Е. К. Сумісна діяльність співака і концертмейстера у професійній підготовці студента-вокаліста [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Еліна Констянтинівна Економова; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 259 с. – Бібліогр.: с. 165-186.

УДК 378.978+378.126+378.14+784

74.58

Е79        Ерсьозоглу, І. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ісмаїл Ерсьозоглу; наук. кер. Н. М. Черненко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 330 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-192.

УДК 378+37-057.212+373

74.58

Е87        Ерсьозоглу, Р. Формування професійної надійності майбутніх менеджерів освіти засобами тренінгових технологій у фаховій підготовці [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Рукіє Ерсьозоглу; наук. кер. В. В. Корнещук; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 234 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-204

УДК 373.61+378.6+371.4

88.840

Е91        Ефимова, Н. А. Отображение в сознании молодежи особенностей содержания стендовой рекламы [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталья Алексеевна Ефимова; науч. рук. А. Я. Чебыкин; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2004. – 237 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 189-209.

УДК 152.26+659.1

Є

66.037

Є27        Євтушенко, О. Н. Державна влада і місцеве самоврядування в умовах модернізації політичної системи сучасного українського суспільства [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Олександр Никифорович Євтушенко; наук. консультант М. С. Іванов; Чорномор. держ. ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – 457 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 384-457.

УДК 352.07

88.40

Є13        Євченко, І. М. Психологічні засади формування у студентів здатності до самоствердження [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Миколаївна Євченко; наук. кер. В. В. Турбан; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Лаб. психології навчання ім. І. О. Синиці. – Київ, 2013. – 234 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 185-203.

УДК 159.923

323:323.3.396

Є60          Ємельянова, Г. І.

Потенціал політичної еліти в Україні: особливості формування та впливу на сучасний політичний процес [Текст]  : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ганна Іванівна Ємельянова; наук. кер. Ю. К. Маслов; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 217 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 204-209

УДК 323:323.3.396

74.580

Є60        Ємельянова, Д. В. Формування готовності мабутніх учителів гуманітарних дисциплін до самостійної роботи в умовах кредитно-модульного навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Дар'я Володимирівна Ємельянова; наук. кер. І. М. Богданова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". –Одеса, 2001. – 279 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 204-224.

УДК 378.147+371

74.580

Є60        Ємельянова, Н. Л. Підготовка майбутніх вихователів до роботи над засвоєнням старшими дошкільниками народознавчої лексики [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Леонідівна Ємельянова; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 224 с.– Бібліогр.: с. 164-178.

УДК 378.937+378.14+413(4Укр)

83.07

Є61        Єнчева, Г. Г. Лінгвокогнітивне моделювання процесу перекладу авіаційних термінів (на матеріалі англо-українських версій нормативно-технічної документації ІСАО) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Галина Григорівна Єнчева; наук. кер. А. Г. Гудманян; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2011. – 239 с. –Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 206-239.

УДК 81'255.2:6(043.3)

74.58

Є72        Єрмакова, С. С. Додатки до дис. ... д-ра пед. наук. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів : 13.00.04 / Світлана Станіславівна Єрмакова; наук. кер. Н. В. Кічук; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". –Одеса, 2013. – 103 с. – Існує електронна копія рукопису.

УДК 378.937 + 378.126 + 378.14 + 372.22

74.58

Є72        Єрмакова, С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Світлана Станіславівна Єрмакова; наук. консультант Н. В. Кічук; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". –Одеса, 2013. – 477 с. + Додатки / С. С. Єрмакова. - Одеса, 2013. - 103 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 409-477.

УДК 378.937+378.126+378.14+372.22

74.580

Є72        Єрмакова, С. С. Формування професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Станіславівна Єрмакова; наук. кер. Р. І. Хмелюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 263 с. – Бібліогр.: с. 187-212.

УДК 378.937+378.126+378.14+372.22.

87.632

Є91        Єфіменко, С. А. Соціально-філософські основи бізнесу у контексті сучасного громадянського суспільства [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Сергій Анатолійович Єфіменко; наук. кер. Є. Р. Борінштейн; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 222 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 203-222.

УДК 101.1+314.2

Ж

74.580

Ж35       Жаровцева, Т. Г. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім'ями [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Григорівна Жаровцева; наук. консультант Р. І. Хмелюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 470 с. – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 371-412.

УДК 378.937+378.126+372.217+371.398.

81.0

Ж68       Жигоренко, І. Ю. Концепт кохання у сучасному німецькомовному та українському художньому тексті: ленгвокогнітивні та функціональні особливості [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ірина Юріївна Жигоренко; наук. кер. А. М. Науменко; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – 266 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 233-266.

УДК 81'1(811.112.2+811.161.2):165.194(043.5)

81.4

Ж77       Жмаєва, Н. С. Особливості фонетичної адаптації англо-американськіх запозичень у сфері інформаційних технологій (експериментально-фонетичне дослідження) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Наталя Сергіївна Жмаєва; наук. кер. Т. М. Корольова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". –Одеса, 2010. – 235 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-202.

УДК 81'342.6'373.45+001.4(043.5)

88.84

Ж78       Жогно, Ю. П. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юрій Петрович Жогно; наук. кер. І. Г. Головська; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. –249 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-205.

УДК 370.15+370.153+152.4

88.8

Ж91       Журавльова, Л. П. Психологічні основи розвитку емпатії людини [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Лариса Петрівна Журавльова; наук. консультант О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 469 с. – Існує електронна копія рукопису - Бібліогр. : с. 424-469

УДК 159.92:37.03+591.5

81.4

Ж91       Журавльова, О. М. Гармонізація смислу в перекладі релігійних текстів [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Оксана Михайлівна Журавльова; наук. кер. А. Г. Гудманян; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 279 с. – Існує електронна копія рукопису  - Бібліогр.: с. 249-270.

УДК 81'255:811.111:2(043.5)

З

81.2р4

З-12       Заболотская, О. А. Методика обучения устной экспрессивной речи на основе информационных текстов в старших классах гимназии (английский язык) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Александровна Заболотская; науч. рук. В. Л. Скалкин; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1993. –184 с. – Библиогр.: с. 145-168.

74.580

З-12       Заболотська, О. О. Теоретико-методичні засади формування індивідуальності майбутніх учителів-словесників у професійній підготовці [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ольга Олександрівна Заболотська; наук. консультант І. А. Зязюн; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2007. – 551 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 520-551.

УДК 371.134:811.111.161.2:159..923(043)

74.03

З-12       Забута, Т. В. Дитяче самоврядування в педагогічній спадщині Януша Корчака [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тамара Василівна Забута; наук. кер. М. Н. Ямницький; Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т. – Рівне, 1997. – 222 с. – Бібліогр.: с. 183-205.

УДК 371.49

74.58

З-13       Завалевська, О. В. Педагогічні умови формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Олена Василівна Завалевська; наук. кер. А. Ф. Линенко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 268 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-198.

УДК 378.0+378.1+378.03+378.4

87.223

З-14       Загребельная, Е. Т. Инженерное познание как деятельность (социально-гносеологический аспект) [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Елена Тимофеевна Загребельная; науч. рук. А. В. Чайковский; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1996. – 162 с. – Библиогр.: с. 156-162.

УДК 169.9+100.7

(373.2.015.31:34):373.29

З-15          Задорожна, Г. С.

Педагогічні умови правового виховання дітей 6-7 років у взаємодії сім'ї і закладу освіти [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ганна Сергіївна Задорожна; наук. кер. І. П. Рогальська-Яблонська; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2018. – 273 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 200-225

УДК (373.2.015.31:34):373.29

87.632

З-15       Задорожная, Л. К. Педагогическая антропология в социально-философском контексте [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Любовь Кирилловна Задорожная; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2007. – 196 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 176-196.

74.58

З-18       Закорченная, Г. М. Подготовка студентов к педагогическому менеджменту в дошкольном образовании [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Галина Михайловна Закорченная; науч. рук. О. С. Цокур; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2000. – 249 с. – Библиогр.: с. 165-190.

УДК 378.937+378.176

87.632

З-20       Закревский, В. Э. Артетип совершенного человека как феномен общественного сознания [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Владимир Энгельсович Закревский; науч. рук. М. С. Дмитриева; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2002. – 163 с. – Библиогр.: с. 145-163.

66

З-23       Залєвська, І. І. Інформаційна безпека України в сучасних умовах: політичний аспект : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ірина Іванівна Залєвська; наук. кер. А. О. Силенко; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2011. – 203 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-203.

УДК 32.001:004.056(477)

74.10

З-26       Замрозевич, С. Р.

Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі у процесі фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Світлана Романівна Замрозевич; наук. кер. Н. І. Луцан; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 270 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 241-270.

УДК 373.29:37.037

87.6

З-33       Запорожченко, О. В.

Феномен відчуження в умовах сучасного соціуму [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Олексій Володимирович Запорожченко; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 165 с. – Бібліогр.: с. 151-165.

УДК 301.162

74.100.551р4

З-38       Захарова, В. Л.

Обучение как условие формирования творчества в изобразительной деятельности дошкольников [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Виктория Леонидовна Захарова; науч. рук. В. П. Котляр; Южноукр. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1995. – 197 с. – Библиогр.: с. 157-166.

74.584

З-43       Звєкова, В. К.

Підготовка майбутніх вчителів до організації здоров'язберігаючого дозвілля школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Корніївна Звєкова; наук. кер. М. А. Князян; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. –Ізмаїл, 2009. – 213 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-198.

УДК 378.637.233+372.013

74.39

З-63       Зінов'єв, О. М.

Корекція психічного і фізичного розвитку інвалідів з порушенням функцій спинного мозку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Олександр Миколайович Зінов'єв; наук. кер. В. М. Пристинський; Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2003. – 197 с. – Бібліогр.: с. 182-197.

УДК 372.36+616.988.23

88

З-67       Злагодух, В. В.

Психологічні чинники розвитку саморегуляції професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Вікторія Вікторівна Злагодух; наук. кер. Л. В. Помиткіна; Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Одеса, 2016. – 263 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-231.

УДК 159.9.019.4+159.922.6+371.15

81.432.1

З-67       Златніков, В. Г.

Методика навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Валентин Геннадійович Златніков; наук. кер. П. О. Бех; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 234 с. – Бібліогр.: с. 188-213.

УДК 378.147:811.111:355

87.63р4

З-80       Золотарев, Э. А.

Социальная мобильность (философский аспект) [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Эдуард Александрович Золотарев; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1995. – 173 с. – Библиогр.: с. 162-173.

УДК 301.085.113/119

74.10

З-88       Зотова, И. В.

Формирование речевого общения дошкольников в разновозрастном детском коллективе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ирина Васильевна Зотова; науч. рук. А. М. Богуш; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2010. – 250 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 209-228.

УДК 372+372.4+410+372.452

И

88.840

И20        Иванов, Д. И. Психологический анализ системы детско-родительских отношений в парадигме глубинной психологии [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дмитрий Иванович Иванов; науч. рук. Н. Ф. Калина; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Одесса, 2005. – 185 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 174-185.

УДК 159.922.73.-(055.5/.7)

74.584.71

И21        Иванова, Д. Г. Формирование готовности будущих учителей к развитию творческой активности младших школьников [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дора Георгиевна Иванова; науч. рук. Р. И. Хмелюк; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1997. – 208 с. – Библиогр.: с. 148-174.

УДК 378.937+378.22+370.17

22.3

И75        Иовчев, С. И. Формирование текстуры и анизотропия свойств в поликристаллах α -железа [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Сергей Иванович Иовчев; науч. рук. А. А. Брюханов; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2014. – 134 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 118-134.

УДК 539.21;669.176

І

81.432.4

І-18        Іваненко, Я. А. Функціональна специфіка доперекладацького аналізу тексту сучасних німецькомовних новел [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Ярослава Андріївна Іваненко; наук. кер. О. Ф. Кудіна; МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 232 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-200.

УДК 811.112.2'255.4:82-32(043.3)

74.58

І-19        Іванніков, С. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сергій Іванович Іванніков; наук. кер. Е. Е. Карпова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 214 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-206.

УДК 371+373.1+377.35

87.632

І-20        Іванов, О. О. Здоров'я у дискурсі соціального буття людини [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Олексій Олександрович Іванов; наук. кер. Є. Р. Борінштейн; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 213 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-213.

УДК 1:316.3+613

74.584

І-18        Іванова, І. В. Підготовка майбутніх учителів до основ гендерної освіти старшокласників у процесі навчально-професійної діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ірина Василівна Іванова; наук. кер. О. С. Цокур; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 255 с. – Бібліогр.: с. 191-223.

УДК 378.937+378.126+370.157

87.632

І-21        Іванова, Н. В. Духовно-онтологічні стратегії мислення: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Наталія Володимирівна Іванова; наук. консультант Є. Р. Борінштейн; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 475 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 438-469.

УДК 101.1:37.013.73:141.7:140.8

87.3

І-20        Іванова, Н. В. Метатеорія Г. Сковороди: філософсько-освітній аспект [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Наталія Володимирівна Іванова; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2010. – 190 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-190.

УДК 37.012+101.9

159.9

І-21          Іванова, Я. ВАдаптивність як психологічний чинник пасіонарності особистості [Текст]  : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 : 05 / Янна Володимирівна Іванова; наук. кер. О. В. Кузнєцова; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 250 с. : табл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 204-230

УДК 159.9 + 159.964.21

74.584

І-23        Іванченко, Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Євгенія Анатоліївна Іванченко; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 262 с. – Бібліогр.: с. 182-202.

УДК 378.933+378.126+378.14

88.8

І-18        Іванчук, М. Г. Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Марія Георгіївна Іванчук; наук. консультант І. Д. Бех; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – 473 с. – Бібліогр.: с. 384-421.

УДК 37.018.4:37.03

74.1

І-23        Іванчук, С. А. Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури споживання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Сабіна Айдинівна Іванчук; наук. кер. О. П. Аматьєва; ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2017. – 310 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 212-245.

УДК 373.2.015.31:33

74.3

І-17        Івахненко, А. А. Розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Анна Аркадіївна Івахненко; наук. кер. І. М. Ляхова; Класичний приват. ун-т. –Запоріжжя, 2012. – 240 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 160-190.

УДК 376.33-053.5:612.825.2:796.2

74.58р4

І-25        Івлієва, О. М. Критеріально-орієнтоване тестування в системі формування професійної готовності вчителя початкових класів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Михайлівна Івлієва; наук. кер. С. І. Тадіян; Ізмаїл. держ. пед. ін-т. – Ізмаїл, 2001. – 234 с. – Бібліогр.: с. 162-186.

УДК 378.937+378.14+371.126

74.584

І-26        Ігнатенко, С. О. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування моральних якостей молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сузанна Олександрівна Ігнатенко; наук. кер. Р. І. Хмелюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 235 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 169-192.

УДК 378.937+378.126+370.12

87.632

І-50        Імамвердієв Насимі Алекбер огли Феномен національного у буденній свідомості суспільства, що трансформується [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Імамвердієв Насимі Алекбер огли; наук. кер. А. А. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 190 с. – Бібліогр.: с. 167-190.

УДК 1:316

66.011.1

І-11        Іовчу, Г. М. Політична участь громадян країн ЄС та України: порівняльний аналіз [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ганна Михайлівна Іовчу; наук. кер. В. В. Попков; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т соц. наук. – Одеса, 2011. – 215 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 174-195.

УДК 324-054.5[(477)+(4-672ЄС)](043.5)

74.58

І-84        Ірхіна, Ю. В. Формування професійної толерантності майбутніх викладачів вищої школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Юліана Валентинівна Ірхіна; наук. кер. Е. Е. Карпова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 230 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-204.

УДК 378.013+179.9+370.711

74.58р4

І-58        Ісаєнко, М. М. Формування комунікативних умінь у курсантів вищих закладів освіти системи МВС [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Максим Миколайович Ісаєнко; наук. кер. Г. Х. Яворська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 171 с. – Бібліогр.: с. 171-187.

УДК 378.094

74.261.4

І-98        Іщенко, Л. В. Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Людмила Валентинівна Іщенко; наук. кер. В. Г. Кузь; Уман. держ. пед. ін-т ім. П. Г. Тичини. –Умань, 1997. – 262 с. – Бібліогр.: с. 151-167.

УДК 372.362+372.21+372.22

81.432.1

І-98        Іщенко, Т. В. Англійська мова спорту: когнітивні та перекладацькі аспекти [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Тамара Володимирівна Іщенко; наук. кер. Т. Р. Кияк; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – 310 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 218-252.

УДК 81'253:811.111

К

88.4

К12        Кабешева, А. О. Психологічний вплив засобів мобільного зв'язку на емоційно-комунікативну сферу студентів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Аліса Олександрівна Кабешева; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – 203 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 169-182.

УДК 372.461+17.018.21+621.395.31

66.011.1

К12        Кавалеров, А. А. Особливості політичного процесу в умовах перехідного періоду в Україні [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Анатолій Анатолійович Кавалеров; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 209 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-209.

УДК 321.01:342.5

74.58

К12        Кавиліна, Г. К. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ганна Костянтинівна Кавиліна; наук. кер. В. О. Інжестойкова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 176 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 151-176.

УДК 370.711р378.169.14+372.21+700

88.3

К13        Кадишева, Л. Б. Психологічні детермінанти почуття власної гідності [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Людмила Борисівна Кадишева; наук. кер. О. П. Саннікова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 214 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 197-214.

УДК 159.923.3

87

К13        Кадієвська, І. А. Цінності освітнього гуманізму в контексті глобалізації [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Ірина Аркадіївна Кадієвська; наук. консультант А. І. Кавалеров; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 405 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 371-405.

УДК 37.012+144+514.74

87.632

К13        Кадієвська, І. А. Українська наукова інтелігенція в умовах трансформації суспільства [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ірина Аркадіївна Кадієвська; наук. кер. А. В. Місуно; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2004. – 297 с. – Бібліогр.: с. 177-197.

УДК 321.96+300.36(043.5)

66.037

К13        Кадук, Н. І. Трансформація політичного режиму в Україні у контексті демократичного транзиту [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Наталія Іванівна Кадук; наук. кер. А. І. Скрипник; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 196 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-196.

УДК 329.001(477.7)

74.1

К13        Кадырова, Л. И. Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста на традициях этнопедагогики крымских татар [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Левиза Иловиевна Кадырова; науч. рук. Л. И. Редькина; РВНЗ "Крымский гуманит. ун-т". – Ялта, 2008. – 250 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 78-97.

УДК 649.68+370.114+305.8

74.580

К14        Казанжи, І. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ірина Володимирівна Казанжи; наук. кер. С. А. Литвиненко; Миколаїв. держ. пед. ун-т. – Миколаїв, 2002. – 230 с. – Бібліогр.: с. 184-206.

УДК 378.14+373.31

88.1

К14        Казанжи, М. Й. Психологія фасилятивного потенціалу особистості [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Марія Йосипівна Казанжи; наук. консультант О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 464 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-426.

УДК 159.923+159.9.019.4

88.8

К14        Казанжи, М. Й. Психологічні особливості фасилятивності як властивості особистості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Марія Йосипівна Казанжи; наук. кер. О. П. Саннікова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. –Одеса, 2006. – 252 с. – Бібліогр.: с. 187-205.

УДК 152.3+152.33+159

81.411.1+74.1

К14        Казанцева, Л. І. Теоретичні і методичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Лариса Іванівна Казанцева; наук. консультант А. М. Богуш; МОН України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 490 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 409-464.

81.43

К18        Каменська, І. Б. Формування англомовної лінгвістичної компетенції в усному мовленні майбутніх менеджерів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Борисівна Каменська; наук. кер. О. В. Глузман; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2010. – 338 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 198-236.

УДК 37.091.33:811.111

88.4

К63        Камінська, О. В. Психологічні основи інтернет-залежності молоді [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Ольга Володимирівна Камінська; наук. консультант Л. П. Журавльова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 478 с. + Додаток / О. В. Камінська. - Одеса, 2016. - 344 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 408-478.

УДК 159.9:161.162:004.738.5

88.4

К18        Камінська, О. В. Додатки до дис. ... д-ра психол. наук. Психологічні основи інтернет-залежності молоді [Текст] : 19.00.07 / Ольга Володимирівна Камінська; наук. консультант Л. П. Журавльова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 344 с. – Існує електронна копія рукопису.

УДК 159.9:161.162:004.738.5

66.037

К19        Каневський, І. О. Інституціалізація верховенства права в умовах демократизації політичних систем: структурний аспект  [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ілля Олександрович Каневський; наук. кер. О. М. Максимова; Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2014. – 206 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 184-206.

УДК 321.011.5(477)

81.0

К19        Кантур, К. А. Антропосемические эвфемизмы и их функционально-прагматические особенности (на материале английского, французского, украинского и русского языков) [Текст] : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.15 / Кирилл Александрович Кантур; науч. рук. В. Я. Мизецкая; Нац. ун-т "Одес. юрид. академия". – Одесса, 2011. – 304 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 263-304.

УДК 81'373.49(811.111/133.1+811.161.1/2)

87.6

К20        Каплан, Г. А. Межличностные отношения как форма социальной деятельности [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Геннадий Абрамович Каплан; науч. рук. В. П. Ключников; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 195 с. – Библиогр.: с. 177-195.

74.3р4

К21        Карабанова, Н. С. Содержание и методика занятий по ритмике с глухими детьми в специальном детском саду [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Надежда Семеновна Карабанова; науч. рук. Б. В. Сермеев; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1993. – 189 с. – Библиогр.: с. 166-189.

66.037

К21        Карагіоз, Р. С. Механізми досягнення політичної згоди в сучасному політичному процесі [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Руслан Степанович Карагіоз; наук. кер. С. М. Наумкіна; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 218 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 198-218.

372.3-043.5

К21          Карагозлю, Фатма

Педагогічні умови взаємодії дошкільного навчального закладу з сім'єю у полікультурному вихованні старших дошкільників [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Фатма Карагозлю; наук. кер. Т. Г. Жаровцева; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 307 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 372.3-043.5 + 37-027.553 + 008

74.268.1Англ

К21        Караєва, Т. В. Методика навчання ділової англійської мови з урахуванням рівня автономії студентів економічних спеціальностей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тетяна Вячеславівна Караєва; наук. кер. О. Б. Тарнопольський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 260 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 194-219.

УДК 378.147:811.111(0433)

87.632

К21        Каранфилова, Е. В. Девиантность творческой деятельности в образовании [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Елена Владимировна Каранфилова; науч. рук. И. А. Кадиевская; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2012. – 209 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 181-202.

УДК 100+153.35+158.1

74.58

К21        Карасу, Л. Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в іноземних слухачів підготовчого відділення [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. Карасу; наук. кер. О. О. Сакалюк; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 294 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 194-225.

УДК 376.68+37.011.32+372.461

81

К21        Карат, О. В. Діахронічні універсалії в лінгвістиці ХХ ст. [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Олена Василівна Карат; наук. кер. В. А. Глущенко; ДЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Одеса, 2015. – 228 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-228.

УДК 81-112"19"

159.923

К21          Каргіна, Н. В.

Ресурси та чинники психологічного благополуччя особистості [Текст]  : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 : 05 / Наталья Вікторівна Каргіна; наук. кер. М. Й. Казанжи; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 269 с. : табл., рис.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 207-241

УДК 159.923:17.023.3:364.14

81.411.1

К21        Кардаш, І. М. Творчий розвиток філологічної спадщини О. Потебні в сучасній лінгводидактиці [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Миколаївна Кардаш; наук. кер. А. М. Богуш; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2009. – 235 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 230-231.

УДК 410+491.79+372.651

87.223р4

К26        Карпенко, М. М. Когнітивне, семантичне і символічне у змісті поняття [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.02 / Микола Миколайович Карпенко; наук. кер. Б. П. Шубняков; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1998. – 158 с. – Бібліогр.: с. 144-158.

74.03

К21        Карпинська, Л. О. Формування професійної майстерності майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти Канади [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лілія Олексіївна Карпинська; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 221 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 195-209.

УДК 378.937+378.14+370(71)

74.58

К26        Карпова, С. Н. Формирование художественно-профессиональной культуры будущих архитекторов в процессе подготовки в высших учебных заведениях [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Светлана Николаевна Карпова; науч. рук. Э. Э. Карпова; ГУ "Пивдэнноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2013. – 246 с.: ил. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 169-201.

УДК 378.14+72+008+7.071

74.584

К27        Картель, Т. М. Професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Миколаївна Картель; наук. кер. Р. І. Хмелюк; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 303 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 199-233.

УДК 378.937+378.05+378.03

81.07

К28        Касяненко, Д. С. Особливості перекладу та лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в контексті евроінтеграції України [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Дар'я Сергіївна Касяненко; наук. кер. Т. Р. Кияк; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 257 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-208.

УДК 81':25:340.113:327.39(061.1)

87.6р4

К29        Катаева, Л. А. Личность и культура: проблема целостности и взаимодействия [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Любовь Александровна Катаева; науч. рук. В. А. Зайцев; Одес. гос. морская академия. – Одесса, 1994. – 147 с. –Библиогр.: с. 134-147.

74.580

К31        Качеровська, Т. В. Навчально-ігрове проектування у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Василівна Качеровська; наук. кер. Р. І. Хмелюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 275 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-206.

УДК 378.126+378.14+372.213

87.632

К32        Квятковский, Д. О. Социально-гуманистические идеалы украинской молодежи в трансформирующемся обществе (социально-философский аспект) [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Дмитрий Олегович Квятковский; науч. рук. Л. Л. Блохина; Одес. нац. акад. пищ. технологий. – Одесса, 2008. – 219 с. – Библиогр.: с. 183-198.

УДК [159.923.5:37.017.93:316.422](477)

74.3

К35        Кемкіна, В. І. Корекція рухової сфери дорослих сліпих засобами ігрової діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Вікторія Ігорівна Кемкіна; наук. кер. Н. Г. Байкіна; ДВНЗ "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя, 2009. – 241 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-195.

УДК 376.32-053.8:371.382

74.100.551.3

К35        Кен, В. В. Воспитание личности детей четырех-шестилетнего возраста в процессе индивидуальных музыкальных занятий [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Владимир Викторович Кен; науч. рук. Р. И. Хмелюк; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1994. – 136 с. – Библиогр.: с. 120-136.

66.037

К36        Кербаль, М. О. Трансформація сучасного молодіжного руху в Україні: (на прикладі південного регіону) [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Маргарита Олегівна Кербаль; наук. кер. М. О. Багмет; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2010. – 221 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 183-217.

УДК 329.78(477.7)

88.4

К36        Кернас, А. В. Психологическая коррекция предстартовых эмоциональных состояний спортсменов-единоборцев в юношеском возрасте [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / А. В. Кернас; науч. рук. И. Г. Павлова; ГУ "Пивдэнноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2015. – 257 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 181-209.

УДК 152.3+155.93+158.6

74.267.5+75.711.76

К38        Кизыма, А. В. Возрастные особенности управления движениями в прыжках в длину с разбега (у школьников 10-17 лет) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Анатолий Владимирович Кизыма; науч. рук. Т. Н. Цонева; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1980. – 171 с. – Библиогр.: с. 139-171.

88.4

К41        Кинелева, О. В. Возрастные и гендерные особенности временной компетентности личности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Оксана Викторовна Кинелева; науч. рук. Е. В. Черный; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2015. – 225 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 161-185.

УДК 159.9.072

88.835

К43        Киреева, З. А. Развитие понятий и представлений о времени в сознании детей и юношества [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Зоя Александровна Киреева; науч. рук. Б. И. Цуканов; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. –Одесса, 1998. – 158 с. – Библиогр.: с. 147-158.

УДК 159.922.6.

66.037

К43        Кириленко, В. В. Сучасна політична міфотворчість як технологічний чинник політичних процесів [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Вероніка Валеріївна Кириленко; наук. кер. Г. П. Гребенник; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 195 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 169-195.

УДК 32.019.5[(470+571):73:477](043.5)

74.100.12

К43        Кирста, Н. Р. Методика використання поетичної спадщини Марійки Підгірянки в лексичній роботі з дітьми старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Романівна Кирста; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1997. – 214 с. – Бібліогр.: с. 173-189.

УДК 372.772.

74.100

К44        Кисельова, О. І. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ольга Ігорівна Кисельова; наук. кер. О. С. Трифонова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 278 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-202.

УДК 649.68+370.114+398

75.67

К44        Киссе, А. И. Самостоятельные занятия в системе физического воспитания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Антон Иванович Киссе; науч. рук. Б. В. Сермеев; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1998. – 193 с. – Библиогр.: с. 168-187.

УДК 372.36+616.988.23

88.374+74.580

К46        Кияшко, Л. А. Индивидуально-стилевые особенности проявления и коррекции профессиональных стереотипов при смене специальности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Лариса Александровна Кияшко; науч. рук. А. Я. Чебыкин; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. –220 с. – Библиогр.: с. 162-181.

УДК 15.010+378

88.4

К43        Кірейчев, А. В. Формування психологічної готовності майбутніх вчителів початкових класів до профілактики і корекції проявів дитячої агресивності [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Андрій Вячеславович Кірейчев; наук. кер. В. А. Семиченко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 196 с. + дод. (окр. кн.). – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-196.

УДК 371.132:616.89-088.444.9-053.5

88.374

К43        Кірєєва, У. В. Психологічні особливості розвитку Я-концепції майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Уляна Валеріївна Кірєєва; наук. кер. А. В. Фурман; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2013. – 200 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 156-174.

УДК 159.9:331.108.2:355

87.6

К45        Кіт, Н. В. Соціальні регулятори освітянського процесу [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Наталя Володимирівна Кіт; наук. кер. А. А. Кавалеров; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 173 с. –Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 156-173.

УДК 301.12+37.4

88.840

К46        Кічук, А. В. Психологічні особливості ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Антоніна Валеріївна Кічук; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 231 с. – Бібліогр.: с. 210-231.

УДК 378.016:34(043)

74.580

К46        Кічук, Я. В. Теоретичні і методичні засади формування правової компетентності майбутнього соціального педагога в умовах університетської педагогічної освіти [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ярослав Валерійович Кічук; наук. консультант М. П. Лещенко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 519 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 376-422.

УДК 378.016:34(043)

74.584

К38        Кічук, Я. В. Соціально-педагогічні умови формування правосвідомості майбутніх учителів у педагогічних коледжах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ярослав Валерійович Кічук; наук. кер. І. Д. Звєрєва; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. –Ізмаїл, 2002. – 205 с. – Бібліогр.: с. 156-175.

УДК 378.937+378.125+378.14+34

88.374

К48        Кленчу, А. М. Емоційно-комунікативні особливості атрактивності та їх корекція у дівчат старшого юнацького віку [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Аліна Миколаївна Кленчу; наук. кер. О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 250 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-198.

УДК 159.942+159.922.8+159.9.072

87.632

К52        Клюева, С. Д. Девиантность творческой личности [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Снежанна Дмитриевна Клюева; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2007. – 192 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 178-192.

УДК 300.36+300.38+152.32+152.822

66.037

К52        Клюєв, К. Г. Сучасні технології розв'язання політичних конфліктів [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Костянтин Георгійович Клюєв; наук. кер. Л. М. Дунаєва; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2016. – 210 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 190-210.

УДК 329.1/.6

74.58

К54        Княжева, І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 : 13.00.08 / Ірина Анатоліївна Княжева; наук. консультант Е. Е. Карпова; МОН України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 534 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 415-473.

УДК 378.22+371.15+373.2+374.147+008

74.580р4

К54        Князян, М. О. Навчально-дослідницька діяльність студентів як засіб актуалізації професійно значущих знань [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Маріанна Олексіївна Князян; наук. кер. Н. В. Кічук; Ізмаїл. держ. пед. ін-т. – Ізмаїл, 1998. – 217 с. – Бібліогр.: с. 154-176.

УДК 378.937+378.14+42.44

74.584

К54        Князян, М. О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Маріанна Олексіівна Князян; наук. консультант Н. В. Кічук; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2007. – 518 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 404-445.

УДК 378.937+378.126+378.144

66.037

К56        Ковадло, Н. П. Політичний традиціоналізм та інновації в процесі демократизації України [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ніна Петрівна Ковадло; наук. кер. С. М. Наумкіна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 199-217.

УДК 321.7:364.462(477)043.5

74.580

К56        Ковалів, Ж. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Жанна Володимирівна Ковалів; наук. кер. І. М. Богданова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 207 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-185.

УДК 378.937+378.14+378.126+35

88.40

К62        Ковальова, О. О. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу у майбутніх педагогів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Олександрівна Ковальова; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 340 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-213.

УДК 378.937+378.126+370.153

74.58+81.411.1

К56        Ковтун, О. В. Теоретико-методологічні засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 : 13.00.04 / Олена Віталіївна Ковтун; наук. консультант А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 533 с. –Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 404-449.

УДК 378+371.134+656.7+811

74.1

К56        Ковшар, О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти дітей п'яти років [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Олена Вікторівна Ковшар; наук. консультант А. М. Богуш; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2016. – 625 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 399-440.

УДК 373.091.29

74.3+75.67+53.541

К56        Ковшова, И. В. Коррекционное значение дыхательной гимнастики для детей-инвалидов с нарушением слуха и патологией органов дыхания [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ирина Викторовна Ковшова; науч. рук. Н. Г. Байкина; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1998. – 227 с. – Библиогр.: с. 138-155.

УДК 374.0+371.73+371.913

74.33

К56        Ковылина, В. Г. Коррекция двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушениями зрения [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Вероника Геннадиевна Ковылина; науч. рук. Б. Г. Шеремет; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2004. – 258 с. – Библиогр.: с. 202-222.

УДК 371.911+372

74.584

К58        Кожемякіна, Н. І. Соціально-педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх менеджерів-аграріїв [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Іванівна Кожемякіна; наук. кер. С. К. Хаджирадєва; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2006. – 248 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 168-186.

УДК 378.963+378.126+378.14

378.937

К58          Кожуріна, І. ЄПідготовка майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ірина Євгенівна Кожуріна; наук. кер. Б. Г. Шеремет; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 245 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378.937 + 378.126 + 370.12

74.5

К59        Козак, С. В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов морского флота [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 /Светлана Васильевна Козак; науч. рук. Л. Н. Голубенко; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2001. – 270 с. – Библиогр.: с. 196-224.

УДК 373.62+374.6

87.3

К60        Козленко, П. Е. Нравственный вектор образования как ценностно-смысловой императив духовного бытия личности [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.10 / Павел Ефимович Козленко; науч. рук. О. П. Пунченко; Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова. – Одесса, 2009. – 185 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 168-185.

УДК 3000.54+00.18+101.8+300.4/5+124.5+154

74.58

К55        Койчева, Т. І. Теорія і методика формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Іванівна Койчева; наук. консультант Е. Е. Карпова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 475 с. –Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 385-434.

УДК 378.124(1-73)+001+06.06

74.580

К59        Койчева, Т. І. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Іванівна Койчева; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 304 с. – Бібліогр.: с. 199-228.

УДК 378.937+378.14+378.126

87.632

К59        Кокорев, А. В. Техническое знание в структуре духовных ценностей социума [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Алексей Викторович Кокорев; науч. рук. О. П. Пунченко; Гос. служба спец. связи и защиты информации Украины; Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова. – Одесса, 2012. – 195 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 180-195.

УДК 300+16:167/168:141.7:316.4:101.2:101.8

74.58

К60        Колбіна, Л. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Людмила Анатоліївна Колбіна; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 306 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 164-194.

УДК 378.937+378.126+378.14+372.22

87.77

К60        Колесник, А. Г. Воспитание у детей эмоционально положительного отношения к дошкольному учреждению [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Алла Георгиевна Колесник; науч. рук.: Р. И. Хмелюк, В. Я. Лыкова; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1994. – 149 с. – Библиогр.: с. 125-144.

УДК 372.212.2

87.6

К60        Колесова, О. А. Інноваційна освіта в парадигмі інформаційних технологій [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Олена Анатоліївна Колесова; наук. кер. А. І. Кавалеров; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 189 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-189.

УДК 37.012+371.3+115.81

74.320.256

К61        Колишкін, О. В. Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Олександр Володимирович Колишкін; наук. кер. Ю. О. Лянной; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2004. –245 с. – Бібліогр.: с. 179-199.

УДК 376.3:796.035:796.853.27

87.632

К60        Коломієць, О. Г. Ідея справедливості як інструмент соціальної політики: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Олена Германівна Коломієць; наук. кер. В. С. Богданов; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 187 с. – Бібліогр.: с. 176-187.

УДК 300.36(177)

88.4

К61        Коломієць, Т. В. Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Володимирівна Коломієць; наук. кер. Л. П. Журавльова; Житомир. нац. агроекол. ун-т. –Житомир, 2015. – 197 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-197.

УДК 159.922.8:37.035

74.3

К61        Коломійченко, О. Ю. Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Олег Юрійович Коломійченко; наук. кер. Б. Г. Шеремет; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 250 с.: іл.  – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 168-184.

УДК 371.911+370.156+370.18

88.40

К61        Колот, С. А. Психологические механизмы и условия формирования культуры эмоций студентов высших технических заведений образования [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Светлана Александровна Колот; науч. рук. А. Я. Чебыкин; Южный науч. центр АПН Украины. – Одесса, 1999. – 307 с. –Библиогр.: с. 175-193.

УДК 159.942.001:378.14

66.037

К61        Колотвін, П. О. Електронні мас-медіа у формуванні демократичного дискурсу: європейський досвід та українські реалії [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Павло Олександрович Колотвін; наук. кер. О. Ю. Хорошилов; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 221 с. –Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 194-218.

УДК 32.316.77

74.58

К61        Колоянова, О. Г. Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Геннадіївна Колоянова; наук. кер. І. В. Пастир; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2013. – 266 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 196-223.

УДК [378.674.011.3+74.071.2]-052

66

К62        Кольцов, В. М. Конструювання сучасного дизайну політичних систем на пострадянському просторі [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Віталій Михайлович Кольцов; наук. кер. В. В. Попков; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 224 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 205-224.

УДК 32.01:323.1:329

87.632

К63        Комар, М. М. Особистість в умовах інформатизаціі освіти (соціально-філософський аспект) [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Михайло Миколайович Комар; наук. кер. А. А. Чунаєва; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Каф. філософії та соціології. – Одеса, 2007. – 182 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 159-178.

УДК 300.54+370+681.142.37

74.200

К63        Комаренко, Н. Г. Формы организации методической работы в гимназии [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Надежда Григорьевна Комаренко; науч. рук. О. С. Цокур; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 225 с. – Библиогр.: с. 166-187.

УДК 371.218.9+37.018

83.07

К64        Кондратьєва, О. В. Когезія та когерентність у перекладі наукової прози [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Оксана Валеріївна Кондратьєва; наук. кер. А. Г. Гудманян; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2011. – 238 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-238.

УДК 81'255:81'342.8(043.5)

87.632

К64        Кондрусєва, В. М. Інформаційне суспільство у контексті сучасної цивілізаційної ситуації [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Валентина Михайлівна Кондрусєва; наук. кер. Т. М. Поплавська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 231 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 210-231.

УДК 1+37+17.021.2+37.03+165.242.1

74.58

К64        Коноваленко, Т. В. Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Василівна Коноваленко; наук. кер. О. С. Цокур; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 273 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 193-216.

УДК 378.937+378.126+152.3

378.147

К64          Коновалова, К. І.

Формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Катерина Ігорівна Коновалова; наук. кер. О. В. Ковшар; ДВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 310 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 212-221

УДК 378.147:373.2.011.3-051(043.3)

74.1

К64        Кононенко, Н. В. Формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Наталія Вячеславівна Кононенко; наук. кер. А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 284 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-202.

УДК 371.13+37.011.31+372.3

66.011.1

К65        Константинова, Т. В. Політичний вибір у процесі комунікативної взаємодії: чинники та складові [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Тетяна Віталіївна Константинова; наук. кер. Л. О. Ануфрієв; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 215 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-215.

УДК 323.39:316.652.2(477)

81.411.1

К55        Копіца, Є. П. Збагачення словникового запасу учнів гімназії науковою навчально-термінологічною лексикою на міжпредметній основі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Євгенія Петрівна Копіца; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 227 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 185-202.

УДК 370.182+413=833(Укр.)

81.432.1

К66        Кордонова, А. В. Розвиток умінь самонавчання англійської мови студентів гуманітарних спеціальностей у процесі позааудиторної роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Алла Вікторівна Кордонова; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 216 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-191.

УДК 378.147+378+811.111

74.58

К67        Корнещук, В. В. Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соціономічної сфери діяльності [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Вікторівна Корнещук; наук. консультант Е. Е. Карпова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2009. – 434 с. –Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 361-415.

УДК 378.013+371.260.13

68.4(2)39р4

К67        Корнещук, В. В. Взаимное обучение курсантов как средство повышения эффективности учебного процесса [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Виктория Викторовна Корнещук; науч. рук. Г. Х. Яворская; Одес. ин-т сухопутных войск. – Одесса, 1998. – 195 с. – Библиогр.: с. 156-179.

УДК 378.14

74.1

К67        Корнєєва, О. Л. Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Оксана Леонідівна Корнєєва; наук. кер. О. П. Аматьєва; Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2011. – 307 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 196-233.

УДК 373.211.24(477.6)

88.33

К68        Коростелина, К. В. Типические особенности процесса принятия решения [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Карина Валентиновна Коростелина; науч. рук. В. К. Калин; Симферопол. гос. ун-т. – Симферополь, 1994. – 155 с. – Библиогр.: с. 114-132.

22.1+74.58

К68        Коростіянець, Т. П. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Тамара Петрівна Коростіянець; опоненти: М. М. Солдатенко [та ін.]; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 538 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 393-457.

УДК 378.013+370.711+510

811.161.2'373.611

К68          Коротка, І. М.

Семантична організація лексичних гнізд зі значенням 'рости', 'збільшуватися' у германських, слов'янських та балтійських мовах [Текст]  : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Ірина Миколаївна Коротка; наук. кер. О. І. Іліаді; Центр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Кропивницький, 2018. – 233 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 194-216

УДК 811.161.2'373.611

87.632

К69        Корсак, М. В. Личность как субъект творческой деятельности [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Маргарита Викторовна Корсак; науч. рук. А. А. Чунаева; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2012. – 178 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 160-178.

УДК 370+100+153.35

74.584

К71        Косаревська, О. В. Формування професійної правової свідомості курсантів на початковому етапі навчання у вищих навчальних закладах МВС України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Віталіївна Косаревська; наук. кер. О. С. Цокур; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. –250 с. – Бібліогр.: с. 181-209.

УДК 378.96+378.14

74.58

К72        Костенко, Р. В. Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ростислав Валерійович Костенко; наук. консультант І. М. Богданова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 492 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 409-458.

УДК 378.013+332.45+330.092+332

74.580

К72        Костенко, Р. В. Формування соціальних цінностей майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ростислав Валерійович Костенко; наук. кер. О. М. Яцій; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 291 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-213.

УДК 378.937+378.126+378.179.2

88

К72        Косьянова, О. Ю. Поліграфічне дослідження схильності до обману осіб з різними типами емоційної зрілості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Олена Юріївна Косьянова; наук. кер. О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 267 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 218-240.

УДК 159.923+159.942+159.9.078

81.411.1

К73        Котик, Т. М. Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгводидактики [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Тетяна Миколаївна Котик; наук. консультант А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 440 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 407-436.

УДК 372.8

88.37р4

К73        Котляр, Л. И. Влияние внутригрупповых отношений на волевое развитие личности (на материале подготовки будущих учителей) [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Людмила Ивановна Котляр; науч. рук. И. Г. Белявский; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1996. – 153 с. – Библиогр.: с. 126-143.

87.632

К73        Котляров, Л. П. Девиантность как предмет социально-философского анализа [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Леонид Петрович Котляров; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2003. – 184 с. – Библиогр.: с. 167-184.

УДК 300.54+301+152.32

74.100.54р4

К55        Коцан, И. Я. Педагогические основы коррекционной работы по физическому воспитанию глухих школьников младшего возраста [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Игорь Ярославович Коцан; науч. рук.: Б. В. Сермеев, Б. Г. Шеремет; Южноукр. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, Каф. дефектологии и физ. реабилитации. – Одесса, 1995. – 175 с. – Библиогр.: с. 160-175.

88.8

К76        Кошлань, И. Г. Психологические особенности эмоциональности подростков и стили семейного воспитания [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ирина Григорьевна Кошлань; науч. рук. О. П. Санникова; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2004. – 246 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 185-211.

УДК 152.26+152.34+370.153

66.037

К78        Кравець, Г. В. Революція як механізм зміни вектора політичного процесу [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ганна Василівна Кравець; наук. кер. Л. М. Дунаєва; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 214 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 214.

УДК 323.27:93

87.632

К78        Кравцов, Ю. С. Соціальна реальність у контексті правової освіти [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Юрій Сергійович Кравцов; наук. консультант М. С. Конох; Дніпродзерж. держ. тенх. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2014. – 402 с. –Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 370-402.

УДК 37.01:130.2

538.9

К78          Кравцова, Д. Ю.

Електронна структура та фізико-хімічні властивості мета- і наноматеріалів [Текст]  : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 : 0402 / Дар'я Юріївна Кравцова; наук. кер. Р. М. Балабай; Державний вищий навч. заклад "Криворізький державний педагогічний університет"; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 151 с. : іл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 135-147

УДК 538.9

85.31р4

К78        Кравцова, Н. Є. Формування професійної готовності студентів до музично-творчої діяльності в шкільних фольклорних колективах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Наталія Євгеніївна Кравцова; наук. кер. Р. І. Хмелюк; Одес. держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1994. – 186 с. – Бібліогр.: с. 150-168.

88.8р4

К78        Краснова-Соколова, Е. И. Психолого-педагогические условия формирования профессионально значимых качеств личности учителя у студентов музыкально-педагогических факультетов педагогических институтов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Елена Игоревна Краснова-Соколова; науч. рук.: Р. И. Хмелюк, А. К. Мазур; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1993. – 224 с. –Библиогр.: с. 151-176.

93/94(477)

К78          Красножон, А. В.

Еволюція довгочасної фортифікації та історична топографія міст Північно-Західного Причорномор'я на початку ХV - наприкінці ХVІІ ст. [Текст]  : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Андрій Васильович Красножон; наук. кер. М. Д. Руссєв; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Одеса, 2018. – 491 с. + Додаток (Альбом ілюстрацій) / А. В. Красножон. - Одеса, 2018. - 656 с.  Бібліогр.: с. 422-475. - Перелік іл. матеріалу: с. 476-491

УДК 93/94(477.7)"14-17"

88

К79        Кременчуцкая, М. К. Психологический анализ мыслительных процессов компьютерных пользователей [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Маргарита Константиновна Кременчуцкая; науч. рук. И. Г. Белявский; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2005. – 280 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 171-185.

УДК 159.955

74.58

К79        Кремешна, Т. І. Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Іванівна Кремешна; наук. кер. А. Ф. Ліненко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. –Одеса, 2008. – 250 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 190-210.

УДК 378.145

87.226.5

К79        Кретов, П. В. Гносеологічний аспект філософського символізму [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.02 / Павло Васильович Кретов; наук. кер. Б. П. Шубняков; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2000. – 179 с. – Бібліогр.: с. 166-179.

УДК 165.6/.8

88.8

К82        Кривоногова, О. В. Психологические факторы возникновения у подростков опийной наркомании и ее коррекция [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Оксана Валериевна Кривоногова; науч. рук. Т. В. Дегтяренко; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2010. – 218 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 171-188.

УДК 155.5+370.711+615.78

74.3

К82        Криличенко, О. В. Корекція витривалості школярів з вадами зору засобами фізичної культури [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ольга Володимирівна Криличенко; наук. кер. Б. Г. Шеремет; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 254 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-208.

УДК 371.911.+372.86+796.07

87.6

К82        Кримець, Л. В. Соціальна взаємодія у постіндустріальному суспільстві [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Людмила Володимирівна Кримець; наук. кер. М. С. Дмитрієва; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 180 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 162-180.

УДК 302+301+316.324

88.48

К82        Кримова, Н. О. Психологічний зміст комп'ютерної діяльності як чинник емоційної стабільності студентів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Олексіївна Кримова; наук. кер. О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 201 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-198.

УДК 378.14+159.9+371.15+378.14.5

88

К84        Крутикова, О. О. Отношения с матерью как фактор конституирования женской идентичности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ольга Олеговна Крутикова; науч. рук. Н. Ф. Калина; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2010. – 206 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 192-206.

УДК 159.923.1-055.2

74.102.12р4

К84        Крутій, К. Л. Методика активізації вживання службових частин мови в мовленні старших дошкільників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Катерина Леонідівна Крутій; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1996. – 186 с. + дод. (11 с.). – Бібліогр.: с. 163-186.

74.58

К88        Куева, Л. Д. С. Формування рефлексивої компетентності в майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Луїс Давіла Сократес Куева; наук. кер. А. Ф. Линенко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 183-212.

УДК 377.112.4+378-047.22+371.13+378.147+78

74.200.53

К89        Кузнецова, Е. А. Педагогические условия формирования нравственных норм поведения младших школьников [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Елена Анатольевна Кузнецова; науч. рук. Р. И. Хмелюк; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1997. – 185 с. – Библиогр.: с. 152-166.

УДК 372.22+370.174

81.43

К89        Кузнецова, Н. В. Методика навчання англійського діалогічного мовленнія обдарованих старшокласників профільної школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Володимирівна Кузнецова; наук. кер. О. О. Заболотська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 247 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 196-224.

УДК 371.3:81'24.811.11:376-056.45

88.1

К89        Кузнецова, О. В. Индивидуально-типологические факторы адаптивности личности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Оксана Владимировна Кузнецова; науч. рук. О. П. Санникова; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2005. – 233 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 181-209.

УДК 152.3

87.632

К89        Кузьмичева, О. А. Социальная детерминация научной инновации [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Ольга Анатольевна Кузьмичева; науч. рук. М. С. Дмитриева; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2005. – 200 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 181-200.

УДК 130+100.7+100.37

74.3

К94        Кукса, Н. В. Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5-10 років зі спастичними формами церебрального паралічу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Наталія Вікторівна Кукса; наук. кер. Ю. О. Лянной; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2009. – 252 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 191-214.

УДК 371.916+616.836+305.23

74.584

К90        Кулакова, М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Майя Володимирівна Кулакова; наук. кер. А. В. Семенова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 248 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 166-190.

УДК 378.96+378.126+378.1

66.037

К90        Кулачинський, М. М. Парламентаризм у Великобританії: фактори та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Микола Миколайович Кулачинський; наук. кер. А. О. Сіленко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 198 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-198.

УДК 323.28(048)

81.411.1-7

К90        Кулибчук, Л. М. Розвиток образного мовлення учнів 5-7 класів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Людмила Миколаївна Кулибчук; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – 260 с. – Бібліогр.: с. 181-197.

УДК 371.31+481

22.3

К90        Кулик, Н. Я. Вплив напруженої гетеромежі на електронні, дифузійні та електричні властивості наногетеросистем [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Надія Ярославівна Кулик; наук. кер. Р. М. Пелещак; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Одеса, 2016. – 128 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 113-126.

УДК 538.971,538.915

81.432.1

К88        Кумпан, М. Б. Формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / М. Б. Марина Борисівна Кумпан; наук. кер. С. В. Боднар; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 269 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 212-244.

УДК 371.3+811.111+81'373+782

74.261.5

К93        Курач, С. Н. Методика обучения обособленным второстепенным членам предложения как средству развития речи учащихся [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Светлана Николаевна Курач; науч. рук. Е. П. Голобородько; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 199 с. – Библиогр.: с. 162-178.

УДК 371.302+482

74.100

К93        Курчатова, А. В. Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Анжеліка Віталіївна Курчатова; наук. кер. Т. М. Степанова; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – 298 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-233.

УДК 378.14

66.037

К94        Куспляк, І. С. Електронне урядування як інструмент формування прозорої та відкритої політичної влади [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ігор Сергійович Куспляк; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 204 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 164-187.

УДК 321.7:004

88.412р4

К95        Кухтина, И. Г. Механизмы опознания приборной информации и их связь с динамикой состояния напряженности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.03 / Ирина Григорьевна Кухтина; науч. рук. Л. Д. Чайнова; АН СССР, Ин-т психологии. – М., 1984. – 219 с. – Библиогр.: с. 179-197.

66.037

К95        Куцова, О. М. Стратегії формування іміджу політичного лідера: регіональний вимір [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Олена Миколаївна Куцова; наук. кер. Д. В. Яковлев; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 236 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 199-236.

УДК 323.39:316.46(477.7)

74.3

К96        Кучеренко, Г. В. Розвиток силових якостей глухих підлітків у процесі фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Геннадій Васильович Кучеренко; наук. кер. Б. Г. Шеремет; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: с. 177-195.

УДК 371.037+371.044.3+796/799

87.632

К95        Кучерук, О. О. Трансформація молодіжної свідомості в контексті масової культури: соціально-філософський аспект [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Олег Олексійович Кучерук; наук. кер. Ю. А. Добролюбська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 197 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 173-197.

УДК 130.122+133.4+304.4

74.268.1Укр

К95        Кучерява, О. А. Додатки до дис. ... канд. пед. наук. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів [Текст] : 13.00.02 / Оксана Анатоліївна Кучерява; наук. кер. Ж. Д. Горіна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 95 с. – Існує електронна копія рукопису.

УДК 378.01 + 378.14 + 4Укр

74.268.1Укр

К96        Кучерява, О. А. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Оксана Анатоліївна Кучерява; наук. кер. Ж. Д. Горіна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 219 с. + Додатки / О. А. Кучерява. - Одеса, 2007. – 95 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-219.

УДК 378.01+378.14+4Укр

88.8

К88        Кучманич, І. М. Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ірина Миколаївна Кучманич; наук. кер. М. Й. Боришевський; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2010. – 210 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 174-191.

УДК 159.923.2+364.28

Л

87

Л13        Лаврова, Л. В. Здоровий спосіб життя як предмет філософсько-освітнього аналізу [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Лариса Василівна Лаврова; наук. кер. М. І. Романенко; Дніпропетр. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Дніпропетровськ, 2011. – 192 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-192.

УДК 37.013.79

81

Л15        Ладиненко, А. П. Лінгво-інтерпретаційні та функціональні особливості іншомовних включень у художньому тексті [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Альбіна Павлівна Ладиненко; наук. кер. В. Я. Мізецька; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 215 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-215.

УДК [81'373.45/613]

87.632

Л17        Лазарева, А. О. Національний менталітет як фактор розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Алла Олександрівна Лазарева; наук. кер. Є. Р. Борінштейн; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Каф. філософії та соціології. – Одеса, 2014. – 216 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-216.

УДК 159.95:323.112:316.3

66.037

Л17        Лазарєв, С. С. Політичні ресурси: формування та засоби розподілу у владній взаємодії [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Сергій Сергійович Лазарєв; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 196 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-196.

УДК 329.1/.6

87.632

Л17        Лазюк, С. С. Сімейний побут в етносоціальному дискурсі [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Сергій Станіславович Лазюк; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 163 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 153-163.

УДК 301.085

75.090р4

Л19        Лактюшина, Т. Л. Совершенствование коррекционного обучения двигательным действиям инвалидов с нарушением функций спинного мозга в грудном отделе на основе вербальных методов психорегулирующей направленности [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Татьяна Леонидовна Лактюшина; науч. рук. Б. Г. Шеремет; Славян. гос. пед. ин-т. – Славянск, 1996. – 194 с. – Библиогр.: с. 171-187.

74.58

Л22        Ланова, О. В. Підготовка майбутніх учителів англійської мови до навчання учнів просодичних засобів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 /Оксана Володимирівна Ланова; наук. кер. Т. М. Корольова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 244 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-198.

УДК 378.613:81'42:801.6(043.3)

81.411

Л25        Ларіна, Е. В. Просодія толерантності / інтолерантності в політичному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Еліна Вікторівна Ларіна; наук. кер. Т. М. Корольова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 221 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-220.

УДК 81'342'42(043.5)

74.261.4

Л26        Ласунова, С. В. Розвиток описового мовлення старших дошкільників засобами української народної іграшки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Світлана Валеріївна Ласунова; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 195 с. – Бібліогр.: с. 175-189.

УДК 372.211+372.213

88.4

Л33        Лебединський, Е. Б. Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу особистості школяра в умовах рекреації [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 29.00.07 /Едуард Броніславович Лебединський; наук. кер. С. М. Симоненко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 212 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-187.

УДК 159.9.072:378.146

74.580

Л36        Левина, И. А. Профессиональная деятельность учителя по формированию познавательной самостоятельности подростков средствами моделирования [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Инна Анатольевна Левина; науч. рук. З. Н. Курлянд; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2001. – 283 с.– Библиогр.: с. 198-220.

УДК 378.937+378.14

74.58

Л36        Левицька, І. М. Формування педагогічного розуміння в майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ірина Миколаївна Левицька; наук. кер. А. Ф. Линенко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 272 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: c. 181-203.

УДК 378.126+378.14+78

81.43

Л38        Левчик, І. Ю. Формування професійно оріентованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Юріївна Левчик; наук. кер. Л. І. Морська; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2014. – 225 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-202.

УДК 811.111:159.9+378

378.011.3-051

Л50          Лесіна, Т. М.

Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок у дітей предшкільного віку [Текст]  : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : 13.00.08 / Тетяна Миколаївна Лесіна; наук. кер. А. М. Богуш; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 488 с. : рис., табл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378.011.3-051:373.2]:376.42(043.3)

74.03р4

Л54        Лещинский, А. П. Становление и развитие базисного етапа в системах высшего образования США и Украины [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Александр Петрович Лещинский; науч. рук. А. М. Богуш; Южноукр. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1995. – 213 с. – Библиогр.: с. 197-209.

74.320.255

Л54        Лещій, Н. П. Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Наталія Петрівна Лещій; наук. кер. Б. Г. Шеремет; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 220 с. – Бібліогр.: с. 154-175.

УДК 376.3:796.035.1:796.853.27

74.39

Л55        Ли Ю Сан Развитие двигательных способностей у школьников І-ІV классов с детским церебральным параличом и их коррекция на уроках физической культуры [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ли Ю Сан; науч. рук. Б. В. Сермеев; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1998. – 151 с. – Библиогр.: с. 136-151.

УДК 372.36+616.988.23

81.2

Л59        Линтвар, О. М. Лінгвостилістичні засоби вираження ідіостилю В. М. Теккерея в оригіналі і перекладі (на матеріалі тексту роману "Ярмарок суєти" і його екранізацій) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Ольга Миколаївна Линтвар; наук. кер. А. Г. Гудманян; Нац. авіац. ун-т. – Одеса, 2015. – 260 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 213-246.

УДК 81'25/'38:821.111-31(477+470)Теккерей:7.094(043.5)

74.1

Л63        Листопад, О. А. Теоретико-методичні засади формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 : 13.00.08 / Олексій Анатолійович Листопад; наук. консультант Е. Е. Карпова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 529 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 396-462.

УДК 371.15+371.13+372.3+37.036

74.261

Л64        Литвиненко, С. А. Українська народна казка як засіб гуманістичного виховання першокласників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Світлана Анатоліївна Литвиненко; наук. кер. С. Я. Дем'янчук; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1994. – 183 с. – Бібліогр.: с. 147-156.

159.923+616.89

Л63          Лісовенко, А. Ф.

Індивідуально-психологічні особливості переживання почуття заздрощів [Текст]  : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 : 05 / Анна Федорівна Лісовенко; наук. кер. О. П. Саннікова; МОН України, Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 259 с. : іл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 206-224

УДК 159.923 + 616.89-008.444.7 + 159.942

74.580

Л63        Лісовий, В. А. Формування у майбутніх учителів музики дослідницької позиції у здійсненні професійної діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вадим Анатолійович Лісовий; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 222 с. – Бібліогр.: с. 178-203.

УДК 378.978+378.14

377.3

Л63          Лісовська, О. М.

Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти сфери послуг [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Михайлівна Лісовська; наук. кер. І. М. Богданова; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 261 с. : іл.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 377.3-057.2 + 338.46

74.10

Л63        Лісовська, Т. А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Тетяна Адамівна Лісовська; наук. кер. Т. М. Степанова; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – 284 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 206-226.

74.580

Л68        Лобанова, Т. Д. Системный подход в формированиии коммуникативно-языковой компетенции студентов неязыковых высших учебных заведений [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тамара Дмитриевна Лобанова; науч. рук. Ю. Н. Шунин; Ин-т менеджмента информационных систем. – Рига, 2009. – 243 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 187-210.

УДК 372.881.111.1

74.584

Л70        Лобода, Ю. Г. Педагогічні умови використання комп'ютерно-інтегрованих технологій у процесі підготовки майбутніх інженерів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 /Юлія Геннадіївна Лобода; наук. кер. І. М. Богданова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 280 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-212.

УДК 378.013+620.009.2+020+371.334

81.43

Л69        Логвіна, С. А. Формування потенційного англомовного словника майбутніх філологів для сприймання автентичного мовлення [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Світлана Андріївна Логвіна; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; МОН України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 289 с. – Існує електронна копія рукопису - Бібліогр.: с. 170-196.

УДК 378,147:811.111

66.011.1

Л73        Локтіонова, Д. А. Електоральна поведінка громадян Південного регіону України в контексті виборчих систем [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Дінара Анатоліївна Локтіонова; наук. кер. Н. О. Ніколаєнко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – 224 с. – Існує електронна копія рукопису.

УДК 324:342.8:329(477)

66.011.1

Л74        Ломжець, Ю. В. Інститут парламентаризму в сучасній Україні: становлення та динаміка [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Юлія Вікторівна Ломжець; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 218 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 196-218.

УДК 328.1/328.3.

88.8

Л74        Ломова, Т. О. Психологічні особливості агресивної поведінки старшокласників та її корекція в процесі навчальної діяльності [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Олександрівна Ломова; наук. кер. Л. С. Яковицька; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2009. – 222 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-186.

УДК 159.9.019.4+159.922.8

74.58р4

Л75        Ломонова, М. Ф. Формирование творческого отношения студентов к учению [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марина Федоровна Ломонова; науч. рук. Р. И. Хмелюк; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1992. – 168 с. – Библиогр.: с. 134-148.

74.261.4

Л77        Лопатинська, Н. А. Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх семантики дітьми старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Анатоліївна Лопатинська; наук. кер. К. Л. Крутій; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 231 с. – Бібліогр.: с. 166-188.

УДК 373.21:808.3-541.45

87.632

Л77        Лопуга, О. І. Духовна культура сучасної української молоді: соціально-філософський аспект [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ореста Іванівна Лопуга; наук. кер. Є. Р. Борінштейн; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 234 с. – Бібліогр.: с. 210-234.

УДК 130.122+17.023+316.346.32-053

81.411.1

Л84        Лук'яник, Л. В. Формування лінгвоукраїнознавчої компетенції молодшого школяра в умовах західного регіону [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Людмила Василівна Лук'яник; наук. кер. Г. П. Коваль; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011. – 315 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 206-230.

УДК 372.461/07)

74.580

Л84        Лук'янченко, І. О. Формування інформаційної культури майбутніх учителів англійської мови [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Олегівна Лук'янченко; наук. кер. С. В. Боднар; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 293 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-225.

УДК 378.937+378.126+378.14+020+306

74.102.12р4

Л86        Луцан, Н. І. Методика розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку за текстами українських народних ігор [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Надія Іванівна Луцан; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1995. – 186 с. + дод. (36 с.). – Бібліогр.: с. 171-186.

81.411.1

Л87        Луцан, Н. І. Теорія і практика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Надія Іванівна Луцан; наук. консультант А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 467 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 407-436.

УДК 372.212.+372.31+372.213

88.1

Л82        Лущикова, Д. В. Психологічні складові схильності особистості до самозмінювання [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Діана Вікторівна Лущикова; наук. кер. О. П. Саннікова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 240 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 191-212.

УДК 155+155.2+155.25

81.411.1

Л93        Любашина, В. В. Формування діалогічних умінь у дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Вікторія Володимирівна Любашина; наук. кер. Н. В. Горбунова; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2006. – 243 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-209.

УДК 372.46:82

74.1

Л93        Любченко, І. І. Педагогічні умови розвитку логічного мислення у старших дошкільників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інна Іванівна Любченко; наук. кер. Т. Д. Кочубей; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2014. – 318 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 148-183.

УДК 159.955:372(043.3)

81.43

Л97        Лямзіна, Н. К. Методика навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англійського монологічного мовлення з використанням інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Костянтинівна Лямзіна; наук. кер. О. Г. Квасова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 306 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-197.

УДК 378:811.111+004

74.39р4

Л97        Лянной, Ю. О. Физическая реабилитация инвалидов старшего школьного возраста с последствиями спинно-мозговой травмы в грудном отделе позвоночника в позднем периоде [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Юрий Олегович Лянной; науч. рук. А. В. Брижатый; Сумской гос. пед. ин-т им. А. С. Макаренко. – Сумы, 1998. – 179 с. – Библиогр.: с. 159-177.

УДК 371.916

74.102.12р4

Л97        Ляпунова, В. А. Лінгводидактичні засади індивідуалізації та диференціаціі навчання дітей дошкільного віку української мови [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Валентина Анатоліївна Ляпунова; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1995. – 198 с. – Бібліогр.: с. 168-182.

М

88

М13       Мадхі, Ал Дафар Абд Ал Барі Психологічні особливості розвитку образу світу у студентів Іраку та України [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ал Дафар Абд Ал Барі Мадхі; наук. кер. С. М. Симоненко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 287 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 198-215.

УДК 159.92+172.42+378.169.14

88.1я

М12       Мазоха, І. С. Індивідуально-психологічні особливості агресивності особистості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Інна Степанівна Мазоха; наук. кер. О. П. Саннікова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 197 с. – Бібліогр.: с. 180-197.

УДК 155.2+302.54

66.037

М13       Мазур, О. Г. Концептуалізація політичного режиму в умовах демократичної трансформації в Україні [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Оксана Геннадіївна Мазур; наук. консультант Г. П. Щедрова; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 434 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 382-434.

УДК 321.7:316.32

66.011.1

М12       Мазуренко, Л. І. Політичні механізми розвитку малого та середнього бізнесу в умовах демократизації українського суспільства [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Людмила Іванівна Мазуренко; наук. кер. А. О. Сіленко; Одес. нац. акад. зв'язку ім. А. С. Попова. – Одеса, 2013. – 207 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 186-207.

УДК 321.7:332.021(477)

88.840

М14       Майданюк, О. О. Психологічні особливості розвитку соціально спрямованих потреб особистості у юнацькому віці [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Олександрівна Майданюк; наук. кер. І. О. Меліхова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 191 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-191.

УДК 159.9.018+159.923+159.955

81.411.1

М15       Макаренко, С. І. Збагачення словника дітей 5-го року життя в процесі образотворчої діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Світлана Іванівна Макаренко; наук. кер. Н. В. Гавриш; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – 247 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-225.

УДК 378.245.373.2

74.580

М15       Макарова, О. С. Формування готовності майбутнього вчителя до комунікації з молодшими школярами засобами образотворчого мистецтва [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Станіславівна Макарова; наук. кер. І. В. Пастир; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2004. – 273 с. – Бібліогр.: с. 182-206.

УДК 378.637+371.13+5.047

74.261.4

М16       Маковецька, Н. В. Навчання старших дошкільників суфіксального творення іменників і прикметників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Валеріївна Маковецька; наук. кер. К. Л. Крутій; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 201 с. – Бібліогр.: с. 172-190.

УДК 373.21:808.3-541.45

74.584

М16       Макоєд, Н. О. Формування у майбутніх інженерів умінь перекладу фахових текстів із застосуванням комп'ютерних технологій [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталя Олексіївна Макоєд; наук. кер. І. М. Богданова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 243 с. – Бібліогр.: с. 174-187.

УДК 378.031.4:[651.926:681.3]

88.1

М17       Максименко, Е. Г. Особенности функционирования механизмов психологической защиты личности в условиях родительской депривации [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Елена Георгиевна Максименко; науч. рук. Т. Б. Ильина; Донец. ин-т последиплом. образования инж.-пед. работников. – Донецк, 2008. – 426 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 402-426.

УДК 159.923.2+159.964.21

88.4

М17       Максимець, С. М. Вплив емпатійності на соціально-психологічну адаптацію майбутніх учителів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Світлана Миколаївна Максимець; наук. кер. Л. П. Виговська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 164 с. – Бібліогр.: с. 149-164.

УДК 159.922.2:37.03

81.411.1

М17       Максимчук, Г. М. Методика збагачення мовлення молодших школярів етнокультурознавчою лексикою на міжпредметній основі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ганна Миколаївна Максимчук; наук. кер. Н. І. Луцан; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 311 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 202-227.

УДК 372+305.234+302.2+305.8+401.4

88.834

М18       Малєєва, О. В. Психологічні особливості дезадаптації старших дошкільників та шляхи її подолання [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Оксана Валентинівна Малєєва; наук. кер. О. Ю. Пономарьова; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2012. – 238 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-204.

УДК 159.922.736.3

88.1

М18       Малєєва, О. Л. Психологічні особливості схильності особистості до переживання почуття провини [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Олена Львівна Малєєва; наук. кер. О. П. Саннікова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 286 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 223-246.

УДК 155.23+155.24+158.2

88.8

М20       Малихіна, О. Є. Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Євгенівна Малихіна; наук. кер. Л. І. Волошенко; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2009. – 219 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 202-219.

УДК 159.928-057.874

377.8

М19         Малишева, Л. С.

Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Леся Сергіївна Малишева; наук. кер. С. М. Кондратюк; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Одеса, 2018. – 296 с.  Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 377.8-051.613

74.58

М19       Малік, М. В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Марина Валентинівна Малік; наук. кер. С. К. Хаджирадєва; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 300 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 186-221.

УДК 378.14+371.113+37.015

74.1

М19       Малікова, Ю. В. Педагогічні умови сенсорного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Юлія Віталіївна Малікова; наук. кер. В. О. Інжестойкова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 260 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-225.

УДК 372.21+372.8+371.957

74.102.12

М19       Маліновська, Н. В. Методика використання лінгводидактичних ідей С. Ф. Русової у навчанні дошкільників переказу художніх текстів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Василівна Маліновська; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1997. – 159 с. – Бібліогр.: с. 144-156.

УДК 371.21

88.1

М19       Малкин, В. М. Психологические особенности самоконституирования субъекта в виртуальной реальности [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Василий Максимович Малкин; науч. рук. Н. Ф. Калина; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – 199 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 166-184.

УДК 159.922.1:37.018.1

74.1

М25       Мардарова, І. К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ірина Костянтинівна Мардарова; наук. кер. І. А. Княжева; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 239 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-194.

УДК 378.14+372+004.41

88.1

М26       Маричева, А. В. Типология психологических механизмов самоконституирования субъекта [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Анастасия Викторовна Маричева; науч. рук. Н. Ф. Калина; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Одесса, 2005. – 197 с. – Библиогр.: с. 190-197.

УДК 159.923.2

81.0

М26       Марковська, А. В. Прагмалінгвістичні особливості фразеологізмів сучасної німецькомовної та україномовної преси [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Антоніна В'ячеславівна Марковська; наук. кер. А. М. Науменко; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – 232 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 200-232.

УДК 81'373.7:[811.112.2:070+811.161.2:070]

74.268.1Укр

М26       Маркотенко, Т. С. Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів соціально-обрядовими фразеологізмами [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тамара Савеліївна Маркотенко; наук. кер. Н. В. Гавриш; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2001. – 244 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-196.

УДК 378.16:811.161.2

74.58

М29       Мартенчук, М. Д. Формування професійно-творчої компетентності майбутніх фахівців ювелірної справи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Марина Дмитрівна Мартенчук; наук. кер. З. Н Курлянд; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 273 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 166-187.

УДК 371.15+739.2

66.037

М27       Марунченко, О. П. Інформаційна війна в сучасному політичному просторі [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Олександр Петрович Марунченко; наук. кер. А. О. Сіленко; ДУ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 209 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-209.

УДК 323.2:327

74.58

М30       Марченко, В. С. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до розвитку математичного мислення учнів основної школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Сергіївна Марченко; наук. кер. З. Н. Курлянд; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 266 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-203.

УДК 37.011.31+51+159.955

81.43

М31       Маслова, А. В. Навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів у процесі аналізу фахових досліджень з педагогіки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Аліна Вікторівна Маслова; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 330 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 198-221.

УДК 378.22+811.111+001.8+37

88.37

М31       Массанов, А. В. Психологічні бар'єри в професійному самовизначенні особистості [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Анатолій Вікторович Массанов; наук. консультант О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 407 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 355-396.

УДК 159.9+159.923+37.047

87.632

М33       Матвієнко, О. В. Соціальний час українського етносу: аксіологічний аспект [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ольга Володимирівна Матвієнко; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 180 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 169-180.

УДК 124.5:316.7.52:303.733(477)(043.5)

74.580

М34       Матіяш, В. В. Педагогічне краєзнавство в підготовці майбутніх учителів початкових класів до гуманітаризації навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валентина Василівна Матіяш; наук. кер. С. М. Корнієнко; Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 206 с. – Бібліогр.: с. 154-177.

УДК 378:908:370:182

81.432.1

М38       Матюха, Г. В. Методика формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Галина Василівна Матюха; наук. кер. О. О. Фунтікова; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2008. – 252 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-221.

УДК 372.218+372.65

87.25

М33       Матюшина, І. І. Комунікативна природа смислу [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.02 / Інна Іванівна Матюшина; наук. кер. Л. М. Сумарокова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 205 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 186-205.

УДК 165.2

74.580

М42       Медведєва, А. С. Підготовка мабутніх учителів до структурування навчальної інформації у дидактичному процесі загальноосвітньої школи (на матеріалі математики і фізики) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Анастасія Сергіївна Медведєва; наук. кер. І. М. Богданова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 220 с. – Бібліогр.: с. 184-205.

УДК 378.937+378.14+373

88.840

М42       Медянова, Е. В. Когнитивные составляющие как фактор развития ценностной сферы личности студента-медика [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Елена Владимировна Медянова; науч. рук. И. В. Ершова-Бабенко; Одес. нац. мед. ин-т. – Одесса, 2013. – 277 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 202-234.

УДК 159.923:165.194

88

М47       Меленчук, Н. І. Психологічні чинники схильності особистості до авантюрної поведінки [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Наталія Іванівна Меленчук; наук. кер. О. І. Санніков; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 267 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 206-229.

УДК 159.9+159.923.3

74.580

М48       Мельниченко, Г. В. Педагогічні засади модульної технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови і літератури [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Галина Володимирівна Мельниченко; наук. кер. І. М. Богданова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 286 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 191-217.

УДК 378.937+378.126+378.14+802

74.03+88.412

М51       Меньшикова, Ж. А. Личностно-ориентированное педагогическое взаимодействие учителя и учащихся при компьютерном обучении [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Жанна Анатольевна Меньшикова; науч. рук.: З. Н. Курлянд, Н. В. Яблонская; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 198 с. – Библиогр.: с. 158-179.

УДК 370.179+371.67

74.200.544-221р4

М52       Мерлян, А. В. Совместная деятельность школы и семьи по совершенствованию физического воспитания учащихся 1-4 классов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Анатолий Васильевич Мерлян; науч. рук.: Б. В. Сермеев, Ф. И. Казанжи; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1994. – 181 с. – Библиогр.: с. 96-111.

81.43

М54       Метьолкіна, М. М. Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Марія Миколаївна Метьолкіна; наук. кер. П. О. Бех; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 274 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 205-231.

УДК 378.147=111

811.[111+161.2]'373:81-13

М57         Мигалець, О. І.

Лексико-семантична група "Конфліктні дії": системно-структурний підхід (на матеріалі української та англійської мов) [Текст]  : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Оксана Іванівна Мигалець; наук. кер. М. П. Фабіан; Державний вищий навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т"; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Ужгород, 2019. – 293 с. + Дод. (И. Матриця ЛСГ "Конфліктні дії" в сучасній англійській мові)Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 180-202

УДК 811.[111+161.2]'373:81-13

22.3

М59       Микитенко, Н. О. Оптимізація фізичних та службових характеристик перовскітних та полімерних трекових наноструктур [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Наталія Олександрівна Микитенко; наук. кер. А. Ю. Ків; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 119 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 106-119.

УДК 539.2

87.632

М59       Микулинская, О. С. Куррикулум как социально-философский феномен [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Ольга Сергеевна Микулинская; науч. рук. И. Г. Мысык; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2012. – 229 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 201-229.

УДК 37.012+30

74.580

М64       Мироненко, Т. П. Формирование гражданской зрелости у будущих учителей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Татьяна Платоновна Мироненко; науч. рук. А. Ф. Линенко; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2001. – 241 с. – Библиогр.: с. 199-227.

УДК 378.937+378.14+410

74.1

М95       Мисан, І. В. Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інна Володимирівна Мисан; наук. кер. Л. О. Калмикова; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельниц., 2015. – 237 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 168-195.

УДК 373.2.016:811.161.2'373.7

81.43

М66       Митник, М. М. Навчання іншомовної професійної презентації майбутніх фахівців сфери туризму [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Марія Миколаївна Митник; наук. кер. Л. І. Морська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 202 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-202.

УДК 378.147+371.3+811.133.1+379.85

87.632

М69       Михайлик, О. Г. Ценность жизни как объект социально-философского исследования [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Олег Григорьевич Михайлик; науч. рук. В. А. Еременко; Одес. нац. морской ун-т. – Одесса, 2011. – 200 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 183-200.

УДК 128+130.2+17.121.7

74.58+81.2Англ+74.261.7

М69       Михайлова, Л. А. Формирование профессионально-педагогической направленности личности будущего учителя в процессе обучения иностранному языку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Людмила Алексеевна Михайлова; науч. рук. О. С. Цокур; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 216 с. + прил. (112 с.). – Библиогр.: с. 169-185.

УДК 372+44

81.411.1

М69       Михайлова, Л. І. Розвиток розмовного мовлення дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лідія Іванівна Михайлова; наук. кер. А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 264 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 196-218.

УДК 372.461

88.834

М69       Михаэли, С.Психологические особенности интеграции подростков в новую социокультурную среду [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Соня Михаэли; науч. рук. В. К. Калин; Симферопол. гос. ун-т. – Симферополь, 1999. – 316 с. – Библиогр.: с. 166-179.

87

М59       Мікулак, Н. М. Філософсько-освітні засади становлення модернової жіночої ментальності [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Наталія Михайлівна Мікулак; наук. кер. М. І. Романенко; Дніпропетр. обл. ін-т після дипломної пед. освіти. – Дніпропетровськ, 2011. – 205 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-205.

УДК 37.013.79

74.58

М60       Мілова, М. М. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до педагогічної імпровізації у професійний діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Маргарита Миколаївна Мілова; наук. кер. І. М. Богданова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 226 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 167-185.

УДК 378.013+370.711+371.8

66.037

М60       Мілюкова, А. О. Політико-інституційні трансформації в перехідних суспільствах: закономірності та український досвід [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / / Анастасія Олександрівна Мілюкова; наук. кер. Н. Є. Степанова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2014. – 208 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-208.

УДК 328(47+57):316.422(043.5)

74.2

М63       Міркович, І. Л. Інтегроване навчання англійського діалогічного мовлення учнів 4-х класів на основі драматизації автентичних казок [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інна Леонідівна Міркович; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 321 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 205-230.

УДК 37.091.313+811.111+373.3+398.21

87.22

М64       Мірошкіна, Н. В. Природничо-наукові аспекти цивілізаційних досліджень (методологічний та філософсько-історичний аналіз) [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.02 / Наталія Валеріївна Мірошкіна; наук. кер. В. А. Дьяков; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 162 с. – Бібліогр.: с. 147-162.

УДК 100.72

74.580

М64       Мірошніченко, О. В. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження дидактичних технологій у початковій школі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Вікторівна Мірошніченко; наук. кер. Л. М. Дудко; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2009. – 221 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-195.

УДК 378.937+378.126+378

87.632

М64       Мітрошенко, Г. А. Соціальний конфлікт у побуті [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ганна Анатоліївна Мітрошенко; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 176 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 157-176.

УДК 316.485-058.83

74.580

М69       Міхеєнко, О. І. Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Олександр Іванович Міхеєнко; наук. кер. Ю. О. Лянной; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2004. – 211 с. – Бібліогр.: с. 164-182.

УДК 378.2:613

74.580

М69       Міхова, Т. В. Підготовка майбутніх учителів до формування у школярів продуктивних способів образотворчої діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Володимирівна Міхова; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 233 с. – Бібліогр.: с. 185-210.

УДК 378.937+378.147+371.036

74.3

М74       Мога, Н. Д. Коррекция двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Николай Данилович Мога; науч. рук. Б. Г. Шеремет; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2007. – 250 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 198-215.

УДК 372.212.1+371.927

74.58р4

М74       Могилевская, И. М. Реализация принципа целостности в процессе совершенствования профессиональной подготовки учителя музыки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ирина Михайловна Могилевская; науч. рук. Р. И. Хмелюк; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1994. – 139 с. – Библиогр.: с. 112-132.

159.922

М74         Можаровська, Т. В.

Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків з деструктивних сімей [Текст]  : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 : 05 / Тетяна Вікторівна Можаровська; наук. кер. Л. П. Журавльова; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Одеса, 2018. – 220 с. : рис., табл.  Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 174-197

УДК 159.922:159.922.62:37

74.03

М74       Мокеева, Л. Н. Становление и развитие благотворительности и патронирования в системе образования Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Лилия Николаевна Мокеева; науч. рук. Л. И. Редькина; РВУЗ "Крым. гуманит. ун-т". – Ялта, 2010. – 298 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 188-217.

УДК (378.31+364.048.6)(477.75)"18","19"

88.374

М75       Молдованова, А. О. Психологічні засади запобігання проявам агресивності у професійній діяльності вчителів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Агнесса Олександрівна Молдованова; наук. кер. В. А. Семиченко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 260 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 169-194.

УДК [373.091.12](043.3)

81.411.1

М76       Молчко, О. О. Художнє порівняння як категорія перекладознавства (на матеріалі укранської та англійської мов) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Оксана Орестівна Молчко; наук. кер.: Б. М. Задорожний, О. В. Дзера; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – 256 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 215-256.

УДК 811.111'25'262

81.411.1

М77       Монке, О. С. Формування оцінно-етичних суджень у художньо-мовленнєвій діяльності дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олена Станіславівна Монке; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 228 с. – Бібліогр.: с. 199-214.

УДК 378.937+378.14+372.212.2+372.215

88.40

М79       Моргун, Я. І. Гендерно зумовлені психологічні особливості кар'єрного самовизначення особистості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ярослав Ігорович Моргун; наук. кер. Т. В. Говорун; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2013. – 225 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 173-193.

УДК 159.923.2

81.0

М80       Мороз, А. В. Лінгвопрагматичний та термінологічний аспекти фахової мови торгівлі (на матеріалі німецької та української мов) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Аліна Василівна Мороз; наук. кер. Т. Р. Кияк; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 274 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 216-246.

УДК [811.112.2+811.161.2]'373.46:339

74.100.54р4

М80       Мороз, И. В. Использование средств наглядности в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 5-6 лет с нарушением зрения [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Игорь Викторович Мороз; науч. рук.: В. П. Ермаков, Б. В. Сермеев; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1994. – 128 с. – Библиогр.: с. 112-128

74.3

М80       Мороз, Л. В. Розвиток рухової активності в учнів з дитячим церебральним паралічем засобами нетрадиційних технологій навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Людмила Василівна Мороз; наук. кер. Ю. О. Лянной; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – 248 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 185-209.

УДК 371.9+371.044.2+616.831.009.11

81.43

М82       Москалюк, О. В. Навчання англійського публічного мовлення майбутніх політологів на основі виступів британських і американських політичних діячів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олена Вікторівна Москалюк; наук. кер. І. О. Татарина; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 251 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 186-215.

УДК 32+371.15+378.147+811.111+372.461

74.03

М86       Моцовкина, Е. В. Развитие конфессиональных учебных заведений Крыма в ХІХ - первой половине ХХ века [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Елена Владимировна Моцовкина; науч. рук. Л. И. Редькина; РВУЗ "Крым. гуманит. ун-т". – Ялта, 2001. – 231 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 185-205.

УДК 37.018.56(477.75)"18/194"

74.584

М90       Музика, Ю. О. Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Юлія Олегівна Музика; наук. кер. Р. І. Хмелюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 268 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 184-214.

УДК 378.937+371.03

66.037

М89       Музиченко, Г. В. Державна політика країн пострадянського простору [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ганна В'ячеславівна Музиченко; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 422 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 366-418.

УДК 321.01:327:339.924

74.580

М90       Мунтян, І. С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Іван Савелійович Мунтян; наук. кер. О. С. Цокур; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 297 с. – Бібліогр.: с. 174-189.

УДК 378.937+378.126+152.21

74.58

М91       Мусиенко-Репская, В. Н. Подготовка студентов к педагогическому самоменеджменту в профессиональной деятельности [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валентина Николаевна Мусиенко-Репская; науч. рук. О. С. Цокур; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2000. – 232 с. – Библиогр.: с. 181-208.

УДК 378.937+378.176

74.320

М91       Мутьев, А. В. Развитие двигательной сферы глухих школьников средствами спортивных единоборств [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Андрей Викторович Мутьев; науч. рук. Н. Г. Байкина; Запорожский гос. ун-т. – Запорожье, 2003. – 239 с. – Библиогр.: с. 158-176.

УДК 376.3:796.035.1:796.853.27

87.3

М65       Мысык, И. Г. Методологические основания лингвистического времени в контексте философии образования [Текст] : дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.10 / Ирина Георгиевна Мысык; науч. консультант А. И. Кавалеров; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2010. – 390 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 345-390.

УДК 37.012+115+81-13

87.22р4

М95       Мысык, И. Г. Принцип системности в гуманитарном знании (на материале лингвистики) [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Ирина Георгиевна Мысык; Южноукр. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1995. – 142 с. – Библиогр.

Н

87.632

Н17        Надибська, О. Я. Національне у самосвідомості особистості поліетнічного соціуму [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Оксана Ярославівна Надибська; наук. кер. А. А. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 185 с. – Бібліогр.: с. 164-185.

УДК 165.242.1:316.356.4

81.411.1

Н17        Надолинська, А. С. Формування лексикографічної компетенції у студентів філологічних спеціальностей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Анастасія Станіславівна Надолинська; наук. кер. Ж. Д. Горіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 236 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 195-236.

УДК 378+81'374+378.14+37.032

87.6р4

Н20        Найдорф, М. И. Структурирующие моделии в самоорганизации общества (социально-философский анализ) [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Марк Исаакович Найдорф; науч. рук. М. С. Дмитриева; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 185 с. – Библиогр.: с. 175-185.

87

Н30        Нарядько, Г. Я. Особистість в ціннісній парадигмі соціуму перехідного періоду [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Галина Яківна Нарядько; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2010. – 170 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 150-170.

УДК 126+303.372+301

81.0

Н31        Насакіна, С. В. Структура та функціональне навантаження власних назв у рекламних текстах фармацевтичних препаратів [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Світлана Вікторівна Насакіна; наук. кер. О. Ю. Карпенко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2014. – 207 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-207.

УДК [811.111+811.161.1+811.161.2]'373.2:659.131:615.03

811.111

Н34          Науменко, О. В.

Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її відтворення у перекладах [Текст]  : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ольга Володимирівна Науменко; наук. кер. Т. М. Корольова; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили МОН України; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" МОН України. – Миколаїв, 2018. – 268 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 200-219

УДК 811.111'255.4:[811.161.2+811.161.1+811.112.2]:821.111(73)

87.632

Н34        Науменко, О. Н. Становление и развитие административной субкультуры в Украине [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Ольга Николаевна Науменко; науч. рук. В. М. Чугуенко; Одес. нац. акад. пищ. технологий. – Одесса, 2006. – 199 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 186-199.

УДК 316.723.008

87.632

Н36        Начев, А. П. Ценностные ориетации личности в контексте информатизации общества [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Андрей Петрович Начев; науч. рук. Е. Р. Боринштейн; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2014. – 172 с. – Имеется электронная копия рукописи– Библиогр.: с. 156-172.

УДК 124.5+1+316.774

74.58

Н41        Негрівода, О. О. Підготовка майбутніх учителів до професійно орієнтаційної роботи зі старшокласниками [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Олена Олексіївна Негрівода; наук. кер. Г. Х. Яворська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 255 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 162-183.

УДК 378.013+370.711

81.0

Н47        Неклесова, В. Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Валерія Юріївна Неклесова; наук. кер. О. Ю. Карпенко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 230 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 204-230.

УДК 811.111'1'373.2

74.102.12р4

Н53        Непомнящая, И. Н. Методика использования лингводидактических идей Е. И. Тихеевой в обогащении бытового словаря детей старшего дошкольного возраста [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ирина Николаевна Непомнящая; науч. рук. А. М. Богуш; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 181 с. – Библиогр.: с. 168-181.

66.037

Н54        Нерубащенко, І. А. Глобальне громадянське суспільство: шляхи формування та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ірина Анатоліївна Нерубащенко; наук. кер. С. І. Ростецька; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 197 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 164-197.

УДК 316.334.3:327.3

74.58+74.100

Н56        Нестеренко, В. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 : 13.00.08 / Вікторія Володимирівна Нестеренко; наук. консультант Е. Е. Карпова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 507 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 376-435.

УДК 370.711+378.013+372.21+378.175.4

74.580

Н56        Нестеренко, В. В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Володимирівна Нестеренко; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 230 с. – Бібліогр.: с. 179-205.

УДК 378.937+378.14+372.12

81.432

Н56        Нестеренко, О. А. Методика навчання студентів мовних спеціальностей другої іноземної мови після англійської [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олег Афанасійович Нестеренко; наук. кер. О. Б. Тарнопольський; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – 287 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 195-225.

УДК 81-13:004.738.5=134.2=111

74.580

Н42        Нєдялкова, К. В. Педагогічні умови інтелектуального розвитку майбутніх учителів математики у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Катерина Василівна Нєдялкова; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 218 с. – Бібліогр.: с. 164-178.

УДК 378.937+378.126+371.302

74.58

Н50        Нємцева, Н. С. Професійно-особистісне становлення майбутніх інженерів у культурно-освітньому середовищі вищого технічного навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Сергіївна Нємцева; наук. кер. Р. К. Серьожникова; Красноармійський індустріальний ін-т ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 245 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 159-181.

УДК 378.147

74.58

Н62        Никифорова, Л. А. Формування професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лілія Анатоліївна Никифорова; наук. кер. Т. Ю. Осипова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 280 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-211.

УДК 378+370.113+158.6+613.7+370.15

316.77:316.773.2

Н60          Нівня, Г. О.

Ритуал як символічна форма соціальної комунікації [Текст]  : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ганна Олександрівна Нівня; наук. кер. І. Г. Мисик; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" МОН України. – Одеса, 2018. – 243 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 219-241

УДК 316.77:316.773.2 + 115.4 + 2-5

66

Н63        Ніколаєнко, Н. О. Адміністративний ресурс як недемократичне явище сучасного політичного процесу [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Наталія Олександрівна Ніколаєнко; наук. консультант С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 404 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 354-404.

УДК 342:388:392(477)

87.226

Н63        Ніколенко, О. О. Пізнавальні функції діагностики [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.02 / Олена Олегівна Ніколенко; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 181 с. – Бібліогр.: с. 172-181.

УДК 168.521

74.580

Н72        Новаченко, Т. В. Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Василівна Новаченко; наук. кер. А. Ф. Ліненко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 207 с. – Бібліогр.: с. 163-187.

УДК 370+152.32

74.37

Н74        Новикова, Н. В. Развитие речевого дыхания у дошкольников с общим недоразвитием речи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Надежда Владимировна Новикова; науч. рук. М. К. Шеремет; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2009. – 209 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 177-193.

УДК 371.91+372.927

74.58

Н76        Ногінська, А. О. Формування корпоративної культури в майбутніх виноробів у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Аліна Олександрівна Ногінська; наук. кер. Н. І. Кожемякіна; Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса, 2010. – 245 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-196.

УДК 378.013+379

О

74.584

О-36       Оганезова-Григоренко, О. В. Формування професійного менталітету майбутніх вокалістів у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Вадимівна Оганезова-Григоренко; наук. кер. Н. Є. Кравцова; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 235 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 192-218.

УДК 378.013+370+782.009.2

81'367.5"19"

О-39         Огієнко, К. О.

Актуальне членування речення в теоретичному і прикладному мовознавстві ХХ століття [Текст]  : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Катерина Олександрівна Огієнко; наук. кер. В. А. Глушенко; ДНВЗ "Донбаський державний педагогічний університет". – Слов'янськ, 2018. – 246 с.  Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 198-235

УДК 81'367.5"19"

74.58

О-39       Огороднійчук, І. А. Формування правової компетентності майбутніх інженерів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ірина Анатоліївна Огороднійчук; наук. кер. І. М. Богданова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 230 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 159-181.

УДК 378.937

81.43

О-39       Огреніч, М. А. Формування мовленнєвого етикету в майбутніх економістів в англомовному діловому спілкуванні [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Марія Анатоліївна Огреніч; наук. кер. С. В. Боднар; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 316 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 199-222.

УДК 330.092+395.52+420

81.432.1+74.268.1Англ

О-36       Огурцова, О. Л. Навчання майбутніх економістів діловій англійській мові з використанням Інтернет-ресурсу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Леонідівна Огурцова; наук. кер. О. Б. Тарнопольський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 334 с. – Бібліогр.: с. 309-334.

УДК 378.147:802.0

74.580

О-40       Одарій, В. В. Підготовка майбутніх педагогів до правового забезпечення професійної діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валерій Васильович Одарій; наук. кер. Е. Е. Карпова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 216 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-194.

УДК 378.035:78

81.432

О-51       Окопна, Я. В. Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Яна Володимирівна Окопна; наук. кер. О. Б. Бігич; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2012. – 302 с. – Бібліогр.: с. 179-217.

УДК 371.333:811.112.2=379.832

87.632

О-51       Окорокова, В. В. Утопія як елемент суспільної свідомості перехідного часу [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Віра Вікторівна Окорокова; наук. кер. А. А. Чунаєва; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2010. – 178 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 156-178.

УДК 100.7+121.3+321.07

88.1

О-53       Олефір, В. О. Психологія саморегуляції суб'єкта діяльності [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Валерій Олександрович Олефір; наук. консультант В. В. Плохіх; Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2016. – 428 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 361-468.

74.58

О-54       Оліяр, М. П. Теоретико-методичні засади формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 : 13.00.04 / Марія Петрівна Оліяр; наук. консультант А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 551 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 419-477.

УДК 371.13:316.454.5:372.4

74.265.8

О-54       Оліяр, М. П. Навчально-пізнавальна культура молодших школярів (на матеріалі української мови) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Марія Петрівна Оліяр; наук. кер. А. М. Богуш; Одес. держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1993. – 192 с. – Бібліогр.: с. 142-160.

74.268.1Укр

О-57       Омеляненко, А. В. Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіди-роздуми [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Алла Володимирівна Омеляненко; наук. кер. А. Я. Зрожевська; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2007. – 229 с. – Існує електронна копія рукопису– Бібліогр.: с. 192-212.

УДК 372.214:372.43:372.52

74.58

О-65       Ордановська, О. І. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі: технолого-орієнтований підхід [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Олександра Ігорівна Ордановська; наук. консультант З. Н. Курлянд; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 499 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 373-442.

УДК 378:371.3

81.411.1

О-65       Орєхова, Л. І. Формування оцінного компонента професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх учителів української мови і літератури [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лариса Іванівна Орєхова; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 227 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-217.

УДК 378.93+378.126+378.14+83.3

88.1

О-65       Орищенко, О. А. Дифференциально-психологический анализ эмпатии [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Оксана Анатольевна Орищенко; науч. рук. О. П. Санникова; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2004. – 223 с. – Библиогр.: с. 178-196.

УДК 159.922

88.8

О-66       Орловская, К. А. Психологические особенности жизненных перспектив подростков, которые воспитываются в разных социальных условиях [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ксения Александровна Орловская; науч. рук. А. Я. Чебыкин; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2008. – 221 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 204-221.

УДК 155.418 2

66.037

О-66       Орловський, В. К. Партійно-політична опозиція в Україні: проблеми конструювання політичної реальності [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Віктор Кузьмич Орловський; наук. кер. Н. О. Ніколаєнко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – 215 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-215.

УДК 321.01:328.123

66.037

О-74       Осипова, С. А. Сучасні практики державотворення в світовому політичному просторі [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Світлана Анатоліївна Осипова; наук. консультант С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 422 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 365-422.

УДК 316.334

74.58

О-74       Осипова, Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Юріївна Осипова; наук. консультант З. Н. Курлянд; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 501 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 369-426.

УДК 378.937+371.03

74.58р4

О-74       Осипова, Т. Ю. Формування професійно орієнтованої особистості майбутнього вчителя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Юріївна Осипова; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 248 с. – Бібліогр.: с. 181-206.

УДК 378.937+371.03

87.632

О-76       Остапенко, І. Г. Соціокультурні детермінанти економічної теорії та практики: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ірина Григорівна Остапенко; наук. кер. Є. Р. Борінштейн; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 190 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-190.

УДК 101+314.2+54

74.58

О-79       Оськіна, Н. О. Підготовка магістрантів педагогічних університетів до організації кредитно-модульного навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Олександрівна Оськіна; наук. кер. І. М. Богданова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 220 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 166-192.

УДК 370.13+378.169.14+371.302.81

74.58

О-95       Очеретна, О. Ю. Формування акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв'язку в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Юріївна Очеретна; наук. кер. З. Н. Курлянд; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 250 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 190-221.

УДК 37.03+372.461+669+057.21

П

74.58

П12        Павелків, К. М. Формування рефлексивної культури у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Катерина Миколаївна Павелків; наук. кер. С. А. Литвиненко; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011. – 224 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-204.

УДК 378.14.011.31:008

88.8

П12        Павелко, И. И. Гуманистическая направленность общения как условие преодоления агрессивных тенденций у подростков [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ирина Ивановна Павелко; науч. рук. В. В. Рыбалка; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2007. – 318 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 212-235.

УДК 152.32+370.153.1+370.153.4

74.580

П14        Павлова, В. В. Підготовка магістрантів і аспірантів гуманітарних спецільностей до застосування засобів математичної статистики [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валерія Валеріївна Павлова; наук. кер. О. С. Цокур; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 227 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 197-215.

УДК 378.937+378.126+378.14+519.24

88.4

П12        Павлова, І. Г. Становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Георгіївна Павлова; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 292 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 190-214.

УДК 154.2+152.26+152.32

74.3

П12        Павлова, Н. В. Формування комунікативної активності у немовленнєвих дітей молодшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Наталя Василівна Павлова; наук. кер. Т. В. Дегтяренко; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 211 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-185.

УДК 376.37+376.42+376.112.4

22.3

П12        Павловська, Н. Т. Вплив опромінення на магнітні та магніторезистивні характеристики ниткоподібних кристалів Si0,97Ge0,03 [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Надія Тарасівна Павловська; наук. кер. П. Г. Литовченко; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2016. – 147 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 126-147.

УДК 621.315.592

74.58

П12        Падерно, В. В. Формування професійної ідентичності в майбутніх учителів гуманітарних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Вікторівна Падерно; наук. кер. А. Ф. Линенко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Одеса, 2017. – 229 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 204-222.

УДК 378.14:371.13+796/799+378.4

66.011.1

П14        Палазова, Т. М. Особливості становлення політичної еліти на пострадянському просторі: порівняльний аналіз [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Тетяна Михайлівна Палазова; наук. кер. Ю. В. Ткачук; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 201 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-201.

УДК 321.03(477)

81.02:74.261.3:74-252.4

П14        Паламарчук, Е. С. Функциональная направленность изучения глагольных категорий в общеобразовательной школе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Елена Сергеевна Паламарчук; науч. рук. Е. П. Голобородько; Херсон. гос. пед. ун-т. – Херсон, 1997. – 190 с. – Библиогр.: с. 153-169.

УДК 372.62+482+412.53

66.037

П14        Палінчак, М. М. Трансформація державно-церковних відносин у постсоціалістичних суспільствах (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) [Текст] : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Микола Михайлович Палінчак; наук. консультант В. М. Бебик; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 419 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 358-419.

УДК 32-027.21+261.7.009+114(4-11)+(4-191.2)

87.632

П14        Пальчик, С. І. Аксіологічні аспекти патріотизму в контексті національної ідентичності [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Сергій Іванович Пальчик; наук. кер. А. І. Кавалеров; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 200 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-200.

УДК 101+314+316.324

87.632

П14        Пальчинська, М. В. Віртуалізація у релігійному житті сучасної України (соціально-філософський аспект) [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Мар'яна Вікторівна Пальчинська; наук. кер. Е. І. Мартинюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 193 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-193.

УДК 141.7:21(477)"20"

87.632

П14        Пальчинська, М. В. Віртуальний простір в умовах соціокультурних трансформацій [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Мар'яна Вікторівна Пальчинська; наук. консультант Є. Р. Борінштейн; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 430 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 392-430.

УДК 141.5+114+115+316.3

66.037

П14        Пальшков, К. Є. Політична система України: національний фрагмент реформування в контексті трансформаційних процесів Центрально-Східної Європи та СНД [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Костянтин Євгенович Пальшков; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 222 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 196-222.

УДК 32.01:323.1:329

74.580

П14        Пальшкова, І. О. Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ірина Олександрівна Пальшкова; офіц. опоненти: О. А. Біда [та ін.]; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 474 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 362-419.

УДК 371.15:373.3

81

П15        Пампура, С. Ю. Етимологізація запозичень у різноструктурних мовах: лінгвоісторіографічний аспект [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Світлана Юріївна Пампура; наук. кер. В. А. Глущенко; ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2015. – 210 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 181-210.

УДК 81'373.613:930

81.0

П16        Панасенко, Т. А. Комунікативно-прагматичний потенціал загадок у різносистемних мовах [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Тетяна Антонівна Панасенко; наук. кер. С. В. Форманова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 339 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 310-339.

УДК 410+306.44+302.2+398.6

66.016

П16        Панасюк, В. А. Формування та функціонування української політичної еліти у період Гетьманщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) та часи незалежності (наприкінці ХХ - поч. ХХІ ст.): порівняльний аналіз [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Валентин Анатолійович Панасюк; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 218 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 184-218.

УДК 329+342.5(477)

74.03

П17        Папач, О. І. Формування готовності дітей до навчання в школі за вальдорфською педагогікою [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ольга Іванівна Папач; наук. кер. І. О. Меліхова; Одес. держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1994. – 169 с. – Бібліогр.: с. 129-147.

87

П19        Паскалова, М. И. Самоорганизация системы "социум-индивид" в свете нового мышления [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Марина Игнатьевна Паскалова; науч. рук. М. С. Дмитриева; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2011. – 169 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 153-169.

УДК 316.3+301+126

74.261.301р4

П19        Паскаль, Е. В. Педагогическое корригирование произносительных навыков русской речи учащихся первых классов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Елена Викторовна Паскаль; науч. рук. А. М. Богуш; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1998. – 238 с. – Библиогр.: с. 184-198.

УДК 808.2-07+372.64

87

П20        Пастушенко, О. В. Социально-философские основания правосознания трансформирующегося общества [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Ольга Владимировна Пастушенко; науч. рук. И. А. Кадиевская; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2014. – 196 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 177-196.

УДК 1.316.3+34+159.922+316.3

81.2

П20        Патен, І. М. Фраземи зі значенням руху: семантико-ідеографічний та лінгвокультурологічний підхід (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ірина Михайлівна Патен; наук. кер. О. В. Тищенко; Київ. славіст. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства. – Рівне, 2013. – 290 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-236.

УДК 81'373.7(143.5)

74.58

П27        Перець, О. Б. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних диcциплін до педагогічного проектування засобами інформаційних технологій [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Борисівна Перець; наук. кер. Н. В. Яблонська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 300 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 187-214.

УДК 378.937+378.126+378.14+510+371.03

81

П27        Перхач, Р.-Ю. Т. Термінологія в інструкціях до медичних препаратів: лінгвокогнітивний та лінгвокультурний аспекти [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Роксолана-Юстина Тарасівна Перхач; наук. кер. О. П. Левченко; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – 272 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 182-224.

УДК 81'276.6:615]:81-115

87.632

П29        Петінова, О. Б. Економічна людина у соціально-філософському дискурсі [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Оксана Борисівна Петінова; наук. консультант І. Г. Мисик; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 493 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 1.316.3:165.92+111.32

87.632

П29        Петінова, О. Б. Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Оксана Борисівна Петінова; наук. кер. А. А. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 184 с. – Бібліогр.: с. 166-184.

УДК 316.613.227.006.7(043.5)

74.200.58р4

П31        Петрук, А. П. Виховання старшокласників на ідеях миру в позакласній роботі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Анатолій Петрович Петрук; наук. кер. А. С. Дем'янчук; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1995. – 167 с. – Бібліогр.: с. 159-167.

74.584

П31        Петрусенко, С. Ю. Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сергій Юрійович Петрусенко; наук. кер. Т. Ю. Осипова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 293 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 174-203.

УДК 378.169.14+373.11+370.113

74.584

П30        Петухова, Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Любов Євгенівна Петухова; наук. консультант В. Ю. Биков; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – 573 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 402-467.

УДК 371.13:004

81.07

П23        Пєліна, О. В. Особливості перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англійською мовою [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Олена Вадимівна Пєліна; наук. кер. Т. М. Корольова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 192 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 163-192.

УДК 81'253+811.111+008

88

П32        Пивоварчик, І. М. Історія становлення психологічних наукових шкіл на півдні України (ХІХ-ХХ ст.) [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ірина Михайлівна Пивоварчик; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 347 с.: іл. – Бібліогр.: с. 185-218.

УДК 15.010+159+477.7

60.5+87.3

П33        Пироженко, В. О. Історичне буття як соціальний феномен [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Віктор Олексійович Пироженко; наук. кер. Б. П. Шубняков; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1996. – 178 с. – Бібліогр.: с. 170-178.

УДК 300.31+301

88.4

П32        Підбуцька, Н. В. Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерів [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Ніна Вікторівна Підбуцька; наук. консультант М. А. Кузнєцов; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 522 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 378-443.

УДК 159.9+057.875

74.58

П32        Пільова, С. Г. Формування організаційної компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Георгіївна Пільова; наук. кер. Т. Ю. Осипова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 258 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 161-184.

УДК 378.937+378.126

811.16'34-115"18/19"

П34          Піскунов, О. В.

Лінгвістична реконструкція в українському і російському мовознавстві ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст. [Текст]  : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Олександр Вікторович Піскунов; наук. кер. В. А. Глущенко; ДНВЗ "Донбаський державний педагогічний університет"; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Слов'янськ, 2018. – 234 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 187-227

УДК 811.16'34-115"18/19"

81.4

П38        Плетенецька, Ю. М. Малий синтаксис сучасного англомовного відеоряду та його відтворення українською мовою (на матеріалі художніх фільмів США) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Юлія Миколаївна Плетенецька; наук. кер. А. Г. Гудманян; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 231 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 187-217.

УДК 81'367.4:81'25=111(084.122)(043.5)

74.100р4

П38        Плетеницька, Л. С. Підготовка студентів до народознавчої роботи в дошкільному закладі (на матеріалі народної математики) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Лідія Степанівна Плетеницька; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1995. – 243 с. – Бібліогр.

88

П39        Плохіх, В. В. Психологічні механізми часової регуляції діяльності людини [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Віктор Володимирович Плохіх; наук. консультант Т. Б. Хомуленко; Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2011. – 412 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 370-406.

УДК 159.943

87.632

П32        Подвысоцкая, Е. А. Проблема самореализации в социально-философских концепциях [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Евгения Алексеевна Подвысоцкая; науч. рук. К. В. Ушакова; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2016. – 221 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 204-221.

УДК 101.316.+37.013.73

74.3

П44        Подгорна, В. В. Взаємозв'язок корекції рухового і вербального розвитку молодших школярів з важкими порушеннями мовлення [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Вікторія Віталіївна Подгорна; наук. кер. О. П. Романчук; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 232 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 169-195.

УДК 376.3+37.015.3+616.22-008.5+372.4

88.1

П44        Подоляк, Н. М. Ідивідуально-психологічні особливості асертивності особистості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Наталія Михайлівна Подоляк; наук. кер. О. І. Санніков; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2014. – 202 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 174-198.

УДК 159.923+159.9.019.4+316.613.434

74.58

П44        Подтергера, Є. М. Організаційно-педагогічні умови військової підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Євген Миколайович Подтергера; наук. кер. В. Є. Воловник; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 310 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-220.

УДК 378.14+355.233+355.231.3

81.4

П50        Поліщук, В. Л. Фразеологічні одиниці на позначення вживання алкоголю в різносистемних мовах [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Вікторія Леонідівна Поліщук; наук. кер. О. В. Тищенко; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славістичного ун-ту. – Рівне, 2001. – 210 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-210.

УДК 81'373+178.1+811.112+811.111+811.162.2

81.0

П50        Поліщук, О. С. Інтелектуальні характеристики людини в англійській, чеській, українській та російській мовних картинах світу [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Олександр Сергійович Поліщук; наук. кер. А. М. Архангельська; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 278 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 243-278.

УДК 81'373

81.2

П49        Полякова, О. В. Стратегії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Оксана Вікторівна Полякова; наук. кер. А. Г. Гудманян; Нац. авіац. ун-т. – Одеса, 2015. – 262 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 211-236.

УДК 81'255.4:811.111:004.928:791.43(043.3)

81.432.4+81.411.1

П56        Пономаренко, Л. В. Засоби відтворення сатири та гумору німецькомовних сценічних текстів в українських перекладах [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Леся Василівна Пономаренко; наук. кер. О. Ф. Кудіна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії і практики пер. з нім. мови. – Київ, 2012. – 243 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 159-181.

УДК 81'25:[821.112.2-2:82-7]:[=161.2=03.112.2]

74.268.1(Англ)

П56        Пономарьова, В. А. Методика формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Віра Анатоліївна Пономарьова; наук. кер. Л. В. Биркун; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 294 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-205.

УДК [371.3:811.11].:373.3

328.1888(100)

П57          Попазогло, В. С.

Деструктивні неформальні політичні інститути: форми прояву та механізми протидії [Текст]  : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 : 05 / Влада Сергіївна Попазогло; наук. кер. С. М. Наумкіна; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" МОН України. – Одеса, 2018. – 240 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 200-240

УДК 328.188(100)(043.5+043.5)

74.58

П57        Попель, О. В. Методика навчання майбутніх інженерів англомовної презентації технічного обладнання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Оксана Василівна Попель; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 244 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 191-212.

УДК 378.147=111+001.818-057.21

87.632

П57        Попков, В. В. Концепция персоналистической революции в контексте глобальных вызовов начала ХХІ в. (на материалах творчества Николая Бердяева) [Текст] : дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / Василий Васильевич Попков; науч. консультант А. И. Кавалеров; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2012. – 435 с. – Библиогр.: с. 396-435.

УДК 141.7+141.5

88.374

П57        Поплавская, Е. В. Зависимость негативных особенностей Я-концепции от гендерных стандартов в юношеском возрасте [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ева Вадимовна Поплавская; науч. рук. А. М. Ананьев; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2010. – 246 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 224-246.

УДК 155.2+155.33+159.922.6

87.6

П57        Поплавская, С. В. Самосознание целостной личности в социальных контекстах образования [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Снежана Вадимовна Поплавская; науч. рук. И. Г. Мысык; ГЗ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2013. – 206 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 180-206.

УДК 1+37+17.021.2+37.03+165.242.1

88.51

П57        Поплавская, Т. Н. Генезис менталитета личности в национальной культуре [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Татьяна Николаевна Поплавская; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 195 с. – Библиогр.: с. 178-195.

81.411.1

П58        Попова, І. І. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Іванівна Попова; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 297 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-220.

УДК 372+372.61+8-17

74.10

П58        Попова, Н. Ю. Педагогические условия полового воспитания старших дошкольников в дошкольных учебных учреждениях [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Наталья Юрьевна Попова; науч. рук. И. А. Княжева; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2010. – 340 c. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 192-220.

УДК 372.3+613.954

74.58+81.4

П58        Попова, О. В. Теоретико-методичні засади професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 : 13.00.02 / Олександра Володимирівна Попова; наук. консультант А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 479 с. + Додатки Т. 2 / О. В. Попова. - Одеса, 2017. - 408 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 428-479.

УДК 378+81'253=581=161.2

74.58+81.4

П58        Попова, О. В. Додатки Т. 2 до дис. ... д-ра пед. наук. Теоретико-методичні засади професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти [Текст] : 13.00.04 : 13.00.02 / Олександра Володимирівна Попова; наук. консультант А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 408 с. – Існує електронна копія рукопису.

УДК 378+81'253=581=161.2

81.43

П58        Попова, О. В. Методика навчання майбутніх перекладачів декодування інтонації гендерно-маркованого англійського мовлення [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олександра Володимирівна Попова; наук. кер. Т. М. Корольова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 297 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 199-223.

УДК 378.013+414.6+420

81.2

П57        Попович, Н. М. Відтворення давньогрецької тринітарної термінології в українській християнській богословській терміносистемі (на матеріалі перекладів догматичної християнскої літератури 351-362 років) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Наталія Мафтеївна Попович; наук. кер. Н. Ф. Клименко; Нац. авіац. ун-т. – Одеса, 2015. – 297 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 185-239.

УДК 81'25+81'374.46:27-9"3"-284

81.411.1

П59        Порядченко, Л. А. Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Леся Анатоліївна Порядченко; наук. кер. Л. О. Калмикова; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельниц., 2007. – 284 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 192-220.

УДК 373.2.016:81-028.31

74.102.12р4

П63        Постоян, Т. Г. Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі продуктивно-творчої діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тетяна Григорівна Постоян; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1998. – 195 с. – Бібліогр.: с. 141-153.

УДК 372.22+372.5+372.61

83.07

П64        Потапова, А. Є. Відтворення стилістичних засобів у перекладі дитячої художньої літератури  (на матеріалі українських, німецьких та російських перекладів творів Дж. К. Ролінг) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Анна Євгенівна Потапова; наук. кер. М. Л. Іваницька; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 236 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 212-236.

УДК 81'255.4

74.3

П75        Притыковская, С. Д. Формирование координации движений как стредство коррекции речевых нарушений у старших дошкольников [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Светлана Дмитриевна Притыковская; науч. рук. Б. Г. Шеремет; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2006. – 259 с.: ил. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 202-222.

УДК 372.212.1+371.927

74.580

П76        Пріма, Р. М. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Раїса Миколаївна Пріма; наук. консультант Н. В. Кічук; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 480 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 383-427.

УДК 373.3:37.011.31

74.2

П76        Пріміна, Н. М. Методика навчання читання англомовних лоцій майбутніх судноводіїв [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Миколаївна Пріміна; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 318 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 220-248.

УДК 378.4.02-057.875:656.61.052:811.111(043.5)

81.411.1

П78        Прокопенко, Л. І. Увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ліліана Іванівна Прокопенко; наук. кер. Ж. Д. Горіна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 225 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-203.

УДК 378.4+378.14+4(укр.)+415.61

74.58

П78        Прокофьева, М. Ю. Интеграция педагогической подготовки будущих воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Марина Юрьевна Прокофьева; науч. рук. А. В. Глузман; РВУЗ "Крым. гуманит. ун-т". – Ялта, 2008. – 236 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 204-231.

УДК 378:373.3:371.13

88.845

П80        Прокофьева-Акопова, С. А. Психологический механизм мотивации восприятия эстетической культуры юношеством (на примере музыки) [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Светлана Александровна Прокофьева-Акопова; науч. рук. И. А. Мелихова; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2001. – 266 с. – Библиогр.: с. 221-235.

УДК 153.71+371.044.3+78.01

66.037

П78        Проноза, І. І. Політичний тероризм як загроза стабільності сучасного суспільства [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Інна Іванівна Проноза; наук. кер. А. І. Кіссе; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 218 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-218.

УДК 323.28(048)

74.1

П82        Просенюк, А. І. Виховання інтересу до змісту художнього твору в дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Анжела Іванівна Просенюк; наук. кер. Т. Г. Жаровцева; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 322 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 202-224.

УДК 372.21+153.153.3+808.899.282

88.3

П94        Пуляевская, М. Е. Психосемантика как фактор разработки психодиагностических методик [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Марина Евгеньевна Пуляевская; науч. рук. Ю. Б. Максименко; ГУ "Пивдэнноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2012. – 206 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 187-203.

УДК 150+121.68+001.4

Р

378:372.461

Р13           Рабецька, Н. Л.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери у професійній подготовці [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Надія Леонідівна Рабецька; наук. кер. Т. Ю. Осипова; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 299 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378:372.461

74.580

Р15         Радкіна, В. Ф. Формування художньо-естетичного смаку як професійної якості майбутнього вчителя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валентина Федорівна Радкіна; наук. кер. Е. Е. Карпова; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2004. – 196 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-196.

УДК 378.937+378.126+370.212

81.432.1

Р15         Радомская, С. В. Методика обучения монологизированию с использованием разветвленных синтаксических структур (Английский язык, 2-3 курсы гуманитарного вуза) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Светлана Валерьевна Радомская; науч. рук. В. Л. Скалкин; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 202 с. – Библиогр.: с. 151-172.

УДК 371(075)

74.35

Р19         Раку, С. Б. Коррекция психомоторных нарушений у умственно отсталых школьников в пубертатном периоде [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Сергей Борисович Раку; науч. рук. Б. В. Сермеев; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1997. – 158 с. – Библиогр.: с. 143-158.

УДК 371.921+154.6+157.2

87.3

Р31         Ребенко, А. Н. Проблема человеческой активности в философских учениях Востока и Запада [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Алла Николаевна Ребенко; науч. рук. И. Я. Матковская; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2001. – 191 с. – Библиогр.: с. 176-191.

УДК 141.7:316.621(4/5)

74.100.5+88.58

Р33         Редькина, Л. И. Формирование народоведческих представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления их с народными традициями Крыма [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Людмила Ивановна Редькина; науч. рук. Г. А. Нагорная; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1996. – 227 с. – Библиогр.: с. 158-181.

УДК 372.212+390

74.580

Р37         Ремез, Н. Д. Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін у післядипломній освіті до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Дмитрівна Ремез; наук. кер. В. В. Корнещук; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 309 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-204.

УДК 378.013+372+371.272

88.8

Р41         Рєпнова, Т. П. Психологічні особливості розвитку культури емоцій підлітків [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Петрівна Рєпнова; наук. кер. О. Я. Чебикін; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 240 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 188-208.

УДК 159.922.7(043.3)

87.632

Р93         Рибка, Н. М. Єдиний освітній простір як інтегративна система: соціально-філософський аспект [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Наталія Миколаївна Рибка; наук. кер. А. В. Місуно; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2005. – 286 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 156-178.

УДК 300.36

66.037

Р59         Рогатіна, Л. П. Громадський контроль над державою: сутність, механізми реалізації та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ліда Петрівна Рогатіна; наук. кер. Л. М. Дунаєва; ДУ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 197 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-197.

УДК 658.401 3+347.998.2

88

Р60         Родина, Н. В. Индивидуально-личностные особенности менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях: психодинамический подход [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Наталья Владимировна Родина; науч. рук. И. Г. Белявский; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2005. – 195 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 163-180.

УДК 159.922-057.175"3б"

88.84

Р64         Розіна, І. В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Володимирівна Розіна; наук. кер. С. М. Симоненко; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 247 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 231-247.

УДК 159+155.5+153.35

74.58

Р65         Розум, К. В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Катерина Вікторівна Розум; наук. кер. Т. Ю. Осипова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 278 с.: іл. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-199.

УДК 378.937+378.126

74.584

Р58         Ройлян, В. О. Формування професійних якостей майбутніх фахівців сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Володимир Опанасович Ройлян; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 352 с. – Бібліогр.: с. 185-213.

УДК 378.9+378.14+378.126+356.

81'373.45-115

Р69           Роман, В. В.

Адаптація лексичних запозичень у мові-реципієнті (лінгвоісторіографічний аспект) [Текст]  : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Вікторія Володимирівна Роман; наук. кер. В. А. Глущенко; ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т"; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Слов'янськ, 2018. – 243 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 204-238

УДК 81'373.45-115

74.3+75.67+53.541

Р69         Романенко, А. В. Влияние внеклассных занятий по спортивному ориентированию на коррекцию познавательной деятельности и двигательной сферы глухих детей [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Александр Владимирович Романенко; науч. рук. Н. Г. Байкина; Запорожский гос. ун-т, Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1997. – 157 с. – Библиогр.: с. 136-156.

УДК 374.0+371.73+371.913

74.58

Р69         Романенко, Н. А. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до професійної діяльності в умовах інноваційного середовища [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Анатоліївна Романенко; наук. кер. С. К. Хаджирадєва; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2009. – 247 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-208.

УДК 370.113+378.013+658.3

87.632

Р69         Романенко, С. С. Биосоциальная целостность индивида в становлении гражданского общества [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Сергей Степанович Романенко; науч. рук. М. С. Дмитриева; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2010. – 171 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 156-171.

УДК 126+128+301

88.4

Р69         Романова, М. К. Психологічні умови розвитку екологічної свідомості у дорослому віці [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Марина Костянтинівна Романова; наук. кер. Л. П. Журавльова; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2015. – 288 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 203-223.

УДК 159.922:159.922.62:37.015.3

74.100

Р69         Романюк, К. О. Педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Катерина Олександрівна Романюк; наук. кер. О. Б. Будник; МОН України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 262 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-213.

УДК 373.2:315.647.5.-054/.053.4

81.432.1

Р69         Романюк, О. С. Навчання усного англійського мовлення студентів гуманітарних спеціальностей на основі аутентичних художніх творів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олександра Сергіївна Романюк; наук. кер. Р. Ю. Мартинова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 286 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 192-222.

УДК 378.147:811.111'27.821

130.2+330

Р83           Рудан, Н. С.

Генезис та еволюційні трансформації економічної культури: соціально-філософський аналіз [Текст]  : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Наталія Сергіївна Рудан; наук. кер. Є. Р. Борінштейн; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 225 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр.: с. 188-225

УДК 130.2 + 330

74.58

Р83         Руденко, Т. Б. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій діяльності учнів у навчально-виховному процесі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Борисівна Руденко; наук. кер. Т. Ю. Осипова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 268 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-202.

УДК 378.937+378.126+378.14+372+371.15+378.094

81.411.1

Р83         Руденко, Ю. А. Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Юлія Анатоліївна Руденко; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 236 с. – Бібліогр.: с. 169-188.

УДК 371+372.211+372.217+398.21

81.411.1+74.1

Р83         Руденко, Ю. А. Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 : 13.00.08 / Юлія Анатоліївна Руденко; наук. консультант А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 611 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 418-485.

УДК 378.016:[373.2:159.946.4]

81.432.1

Р88         Русалкіна, Л. Г. Формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Людмила Георгіївна Русалкіна; наук. кер. С. В. Боднар; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 303 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 196-224.

УДК 811.111'243-26:378.661(477)

74.580

Р98         Рябенко, М. І. Підготовка майбутнього вчителя як суб'єкта освітніх правовідносин [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Михайло Іванович Рябенко; наук. кер. О. С. Цокур; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 244 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 179-196.

УДК 378.937+378.4+378.126

74.580

Р98         Рябушко, С. О. Формування культури педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Олексіївна Рябушко; наук. кер. В. С. Золотарьова; Ізмаїл. держ. пед. ун-т. – Ізмаїл, 1999. – 215 с. – Бібліогр.: с. 151-173.

УДК 378.937:378.14:42.43.

88.1

Р99         Рязанцева, Е. Ю. Экзистенциальные ресурсы лиц, переживающих психологический кризис [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Елена Юрьевна Рязанцева; науч. рук. И. В. Брынза; ГУ "Пивдэнноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2012. – 238 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 188-214.

УДК 159.922

С

81.411.1

С13        Савінова, Н. В. Коригування мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Володимирівна Савінова; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 246 с. – Бібліогр.: с. 185-201.

УДК 811=161.2+373.29

74.58

С13        Савінська, Т. І. Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з художньою літературою в дошкільному закладі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тетяна Іванівна Савінська; наук. кер. А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 288 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 187-209.

УДК 378+373.2+82

81.4

С12        Савченко, Є. Ю. Просодичні засоби формування тема-рематичної структури висловлювання в англійському й українському мовленні [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Євгенія Юріївна Савченко; наук. кер. Т. М. Корольова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 219 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 194-219.

УДК 80(111+161.2)+81'322.6

74.58

С12        Савченко, Л. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної діагностики якості освіти [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Лариса Олексіївна Савченко; опоненти: Е. Е. Карпова [та ін.]; ДНВЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т. – Одеса, 2014. – 594 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 429-518.

УДК [378:005.6]:37

74.100

С12        Савченко, М. В. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Марина Василівна Савченко; наук. кер. О. П. Аматьєва; ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2014. – 255 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 226-255.

УДК 37.015.311-053.4:796

66.037

С14        Садикова, Є. О. Інститут представництва на місцях в умовах трансформації системи місцевого самоврядування в Україні [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Садикова; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Євгенія Олегівна Ушинського". – Одеса, 2016. – 206 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-206.

УДК 352.077+324+321.02

74.102.12

С14        Садова, Т. А. Становлення і розвиток вітчизняної дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тетяна Анатоліївна Садова; наук. кер. А. М. Богуш; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1997. – 214 с. – Бібліогр.: с. 186-212.

УДК 372.808.2"18"/"19"(477)

66.037

С18        Саєнко, І. В. Функціонування політичної опозиції в умовах демократизації суспільства [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ірина Валентинівна Саєнко; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 223 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 197-223.

УДК 323.39:316.652.2(477)

74.1

С12        Сазонова, А. В. Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Анастасія Вікторівна Сазонова; наук. кер. Н. В. Гавриш; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 252 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 190-209.

УДК 373.2:330

74.58

С14        Саїт Емре Ерджієс Формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Саїт Емре Ерджієс; наук. кер. І. О. Пальшкова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2016. – 242 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 162-189.

УДК 371.15+368-057.4+376.68+78-047.22

74.58

С14        Сайфул Дин Абдул Салам Маджид Формирование межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сайфул Дин Абдул Салам Маджид; науч. рук. О. А. Горчакова; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2013. – 289 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 194-222.

УДК 378.013+306(658.311.2+418.020.92)

74.58

С16        Сакалюк, О. О. Формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Олександрівна Сакалюк; наук. кер. С. К. Хаджирадєва; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 246 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 193-222.

УДК 378+373.61+371.15+008

87.3

С15        Сакун, А. А. Образование как предмет философско-акcиологической рефлексии [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.10 / Анна Александровна Сакун; науч. рук. О. П. Пунченко; Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова. – Одесса, 2010. – 198 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 181-189.

УДК 316.32+300.54+10(09)+115+401+141.7+111.12+101.8

87.3

С15        Сакун, А. В. Комунікативна легітимація освіти в контексті глобалізації [Текст]  : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Айта Валдуровна Сакун; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 174 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 165-174.

УДК 370.2+100

81.0

С16        Саламатіна, О. О. Мовленнєвий жанр "інтерв'ю" в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ольга Олександрівна Саламатіна; наук. кер. А. М. Науменко; Чорномор. держ. ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – 228 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 192-226.

УДК 81'42:82-94=112.2=161.2

88.1

С17        Самотаева, Э. А. Психологические особенности влияния эмоциональности на индивидуальный стиль саморегуляции студентов [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Элла Александровна Самотаева; науч. рук. Ю. Б. Максименко; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2010. – 187 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 162-183.

УДК 159.942.5

66.037

С18        Сандул, В. А. Професійна політична діяльність як чинник структурування пострадянського простору [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Валентин Анатолійович Сандул; наук. кер. Л. М. Дунаєва; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2016. – 224 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 199-224.

УДК 321.01

88.1

С18        Санников, А. И. Психология принятия жизненных решений личностью [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Александр Ильич Санников; науч. консультант А. Я. Чебыкин; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2016. – 510 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 403-465.

УДК 159.954.2.018.4

74.268.1Укр

С20        Саприкіна, О. В. Методика розвитку активного мовлення дітей третього року життя у процесі художньо-предметної діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Олена Володимирівна Саприкіна; наук. кер. Н. В. Гавриш; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 229 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 183-20.

УДК 373.2:372.3

74.580

С12        Сарафанюк, Е. І. Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Едуард Іванович Сарафанюк; наук. кер. В. В. Корнещук; Одес. ін-т Сухопутних військ. – Одеса, 2005. – 227 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 175-197.

УДК 378.14+378.126+371.031+355.232

88.1

С24        Свертілова, Н. В. Диференційно-психологічний аналіз переживання образи [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Наталія Валеріївна Свертілова; наук. кер. О. П. Саннікова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 216 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 177-197.

УДК 159.964.2+364.634

66.037

С28        Седнєва, Н. О. Політичні аспекти мовної політики в сучасній Україні (на прикладі Південного регіону) [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Наталя Олександрівна Седнєва; наук. кер. М. О. Багмет; Чорномор. держ. ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 251 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 201-244.

УДК 329:81'272(477)

74.58р4

С30        Семенова, А. В. Професійна діяльність учителя з розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках прородничо-математичного циклу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Алла Василівна Семенова; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 288 с. – Бібліогр.: с. 180-198.

УДК 378.937+378.126+371.302.3

74.10

С30        Семчук, С. І. Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Світлана Іванівна Семчук; наук. кер. І. П. Рогальська; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 2010. – 218 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 186-205.

УДК 37.013.42+070+372

74.58

С31        Сенча, І. А. Педагогічні умови формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ірина Анатоліївна Сенча; наук. кер. В. В. Корнещук; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 252 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 171-191.

УДК 378.12+378.14+001.8

88.37

С32        Сергеева, А. В. Психология становления интегральной идентичности личности [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Алла Владимировна Сергеева; науч. консультант О. П. Санникова; Пивдэноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2013. – 387 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 352-387.

УДК 159.923:316.6

88р4

С32        Сергеева, А. В. Психологические особенности трудностей общения у лиц с различной эмоциональной диспозицией [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Алла Владимировна Сергеева; науч. рук. О. П. Санникова; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1993. – 165 с. – Библиогр.: с. 131-142.

88.4

С32        Середницька, І. Я. Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентській молоді [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ірина Ярославівна Середницька; наук. кер. Н. В. Скотна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 192 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 159-173.

УДК 152.3:378

74.580

С28        Серьожникова, Р. К. Додатки до дис. ... д-ра пед. наук. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього викладача у процесі професійної підготовки в університеті [Текст] : 13.00.04 / Раїса Кузьмівна Серьожникова; наук. консультант Н. Г. Грама; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2009. – 173 с. – Існує електронна копія рукопису.

УДК 371.132

74.580

С32        Серьожникова, Р. К. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього викладача у процесі професійної підготовки в університеті [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Раїса Кузьмівна Серьожникова; наук. консультант Н. Г. Грама; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2009. – 442 с. + Додатки / Р. К. Серьожникова. – Донецьк, 2009.- 173 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 385-442.

УДК 371.132

81.4

С34        Сивокінь, Г. В. Просодичні засоби актуалізації епістемічної модальності в науково-популярному дискурсі [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ганна Володимирівна Сивокінь; наук. кер. Т. М. Корольова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2001. – 198 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 166-198.

УДК 401.42+415+444.6+808.1

88.4

С34        Сидоренко, Н. І. Розвиток усвідомленої саморегуляції довільної активності майбутніх вчителів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Іванівна Сидоренко; наук. кер. Н. Д. Хмель; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 263 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 183-205.

УДК 152.3+152.34+378.937

74.1

С40        Сиротич, Н. Б. Підготовка майбутніх вихователів до формування творчих умінь у старших дошкільників засобами театрально-мовленнєвої діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Наталія Богданівна Сиротич; наук. кер. Н. І. Богданець-Білоскаленко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 348 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 190-224.

УДК 378.011.3-051:373.2:792

88.8

С41        Ситнік, С. В. Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Світлана Володимирівна Ситнік; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 210 с. – Бібліогр.: с. 167-182.

УДК 15.010+152.3+158

88.8

С41        Ситнікова, Н. Є. Психологічні особливості самоствердження особистості старшокласника в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Євгенівна Ситнікова; наук. кер. А. В. Фурман; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2009. – 215 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-191.

УДК 371.2-057.874

81

С95        Ситняк, Р. М. Діахронна семасіологія: історія і сучасний стан [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Роман Миколайович Ситняк; наук. кер. В. А. Глущенко; ДВНЗ"Донбаський держ. пед. ун-т", Горлівський ін-т інозем. мов. – Горлівка, 2014. – 219 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 192-219.

УДК 81-112:81'371

81.432.1

С41        Сищенко, Ю. Р. Методика застосування мовленнєвотворчих завдань у підготовці майбутніх учителів англійської мови [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Юлія Радіонівна Сищенко; наук. кер. Н. В. Гавриш; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – 202 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-202.

УДК 378.147:811.111

22.3

С37        Сімченко, С. В. Нерівноважні електричні і магнітоелектричні ефекти в реакційних атомних зіткненнях на поверхні твердих тіл [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Сергій Володимирович Сімченко; наук. кер. В. В. Стиров; "Бердян. держ. пед. ун-т", ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 194 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 164-180.

УДК 539.389.3

88.8

С38        Сінєльнікова, Т. В. Тренінгові технології в системі фахової підготовки майбутніх психологів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна В'ячеславівна Сінєльнікова; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 276 с. – Бібліогр.: с. 194-212.

УДК 378.937+378.126+15.018

83.07

С41        Сітко, А. В. Відтворення комунікативної семантики англійських інтерогативних конструкцій у перекладі [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Алла Василівна Сітко; наук. кер. А. Г. Гудманян; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2011. – 278 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 235-278.

УДК 81'255.4(043.5)

88.4

С41        Січка, В. І. Психологічні особливості розвитку образу світу у підлітків [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Вікторія Іванівна Січка; наук. кер. С. М. Симоненко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2017. – 191, [25] с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 172-191.

УДК 159.922.6+140.8+172.42

74.100р4

С42        Скирко, А. З. Способы сочетания организационных форм обучения детей старшего дошкольного возраста [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Анна Захаровна Скирко; науч. рук. Н. В. Кичук; Южноукр. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1995. – 212 с. – Библиогр.: с. 190-212.

УДК 372.2+372.217+372.31

87.632

С43        Скловський, І. З. Метафізика української ідеї в контексті її етносоціальних змін на межі тисячоліть [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Ігор Зіновійович Скловський; наук. консультант О. В. Халапсіс; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2013. – 401 с. – Бібліогр.: с. 364-401.

УДК 130.3+930.1(477)

74.58

С45        Скоромна, М. В. Формування культури почуттів у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Маріанна Володимирівна Скоромна; наук. кер. З. Н. Курлянд; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 272 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 170-197.

УДК 378.937+378.126

81

С47        Слабоуз, В. В. Власні назви як об'єкт онімографії у теоретичному та прикладному аспектах [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Вікторія Василівна Слабоуз; наук. кер. Т. М. Корольова; ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2015. – 215 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 178-202.

УДК 811.161.2'282.2

87.632

С51        Смаль, І. І. Метатеорія свідомості: аксіологічний аспект [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ірина Ігорівна Смаль; наук. кер. А. А. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – 207 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 189-208.

УДК 167.258.4

22.3

С50        Смирнова, С. В. Текстура и анизотропия физико-механических свойств гексагональных поликристаллов с идеальным соотношением с/а [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Светлана Васильевна Смирнова; науч. рук. Н. М. Шкатуляк; ГУ "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2016. – 125 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 114-125.

УДК 669-176+669.721.5:620.177.3+539.32+539.424

378:371.134+629.5.072.8

С52          Смірнов, С. В.

Формування конкурентноздатності майбутніх судноводіїв у процесі професійної підготовки у морських закладах вищої освіти [Текст]  : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сергій Володимирович Смірнов; наук. кер. А. Ф. Линенко; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2018. – 326 с.  – Існує електронна копія рукопису  – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378:371.134 + 629.5.072.8

81.4

С53        Снісаренко, Я. С. Суспільно-політична лексика у структурно-семантичному аспекті [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Яна Станіславівна Снісаренко; наук. кер. О. А. Семенюк; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – 216 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 180-211.

УДК 81'373+811.111+811.161.2

74.3

С59        Сокирко, О. С. Розвиток пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Олексій Сергійович Сокирко; наук. кер. Н. Г. Байкіна; ДВНЗ "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя, 2011. – 215 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-205.

УДК 37.03-056.263-053.4:797.2

74.03

С79        Соколова, А. В. Професійна підготовка вчителя у системі педагогічної освіти Англії і Шотландії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Алла Вікторівна Соколова; наук. кер. Р. І. Хмелюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 201 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 176-194.

УДК 378.4+378.126+378.14+370

87.3(0)6

С59        Соколова, Ю. В. Коэволюционное развитие природы и общества в концепции ноосферы В. И. Вернадского [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Юлия Вячеславовна Соколова; науч. рук. В. М. Чугуенко; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1997. – 151 с. – Библиогр.: с. 145-151.

УДК 113+100.2+500

87.632

С60        Соловьева, И. И. Девиантность личности в условиях компьютеризации общества: социально-философский аспект [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Ирина Ивановна Соловьева; науч. рук. А. И. Кавалеров; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2007. – 181 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 165-181.

УДК 300.4/5+154.3+681.142.35

74.580

С60        Соломко, Л. Р. Дидактичні умови забезпечення успішності навчання студентів молодших курсів технічних закладів освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лілія Романівна Соломко; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – 241 с. – Бібліогр.: с. 178-199.

УДК 378.147:681.3.06

81.411.1

С54        Сопилюк, Н. М. Лінгвокультурна адаптація психологічної прози М. Пруста в українському художньому перекладі [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Наталія Михайлівна Сопилюк; наук. кер. О. І. Чередниченко; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 274 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 215-245.

УДК 811.133.1'255.4

88.8

С89        Сопрун, І. П. Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Павлівна Сопрун; наук. кер. О. Я. Чебикін; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 236 с. – Бібліогр.: с. 179-194.

УДК 154.2

74.266.4

С65        Сорока, О. В. Підготовка майбутнього вчителя до інтегративного використання образотворчого мистецтва в початковій школі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Вікторівна Сорока; наук. кер. Н. В. Кічук; Ізмаїл. держ. пед. ін-т. – Ізмаїл, 2000. – 224 с. – Бібліогр.: с. 175-196.

74.100

С69        Соцкая, Е. П. Формирование эмоционально-выразительной речи старших дошкольников в процессе восприятия произведений живописи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Елена Петровна Соцкая; науч. рук. А. М. Богуш; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2008. – 284 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: С. 191-208.

УДК 372+372.61+155.4+153.7+372.212.3

66.037

С72        Співак, Д. П. Інститут місцевого самоврядування в комунікативному політичному процесі України [Текст] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Дмитро Павлович Співак; наук. кер. С. М. Наумкіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2012. – 235 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 210-235.

УДК 321.02:352.75(477)

88.1

С74        Спринська, З. В. Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Зоряна Валентинівна Спринська; наук. кер. Н. В. Скотіна; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 177 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 160-177.

УДК 159.923

66.037

С75        Срібна, Т. В. Трансформація політичних режимів України та Республіки Польща: порівняльний аналіз [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Тетяна Вікторівна Срібна; наук. кер. О. О. Левченко; Чорномор. держ. ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 231 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 197-231.

УДК 32:303.446

87.632

С77        Стадник, І. Б. Українська ментальність у контексті відродження національної духовності [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Ірина Борисівна Стадник; наук. кер. А. І. Кавалеров; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 194 с. – Бібліогр.: с. 169-194.

УДК 300.36+130+177

87.632

С79        Стайкуца, С. В. Социотехнические аспекты становления современной информационной цивилизации [Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Сергей Владимирович Стайкуца; науч. рук. О. П. Пунченко; Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова. – Одесса, 2009. – 210 с. – Имеется электронная копия рукописи – Библиогр.: с. 192-210.

УДК 141.7+165+32:33(477)

88.840

С77        Старовойтов, А. В. Психологические особенности телесноориентированной коррекции поведения подростков с акцентуациями характера [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Андрей Валерьевич Старовойтов; науч. рук. Н. Ф. Калина; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2003. – 211 с. – Библиогр.: с. 174-191.

УДК 159.923.3:159.922.8

87.223р4

С77        Старовойтова, І. І. Ідентифікація в соціальному пізнанні [Текст] : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.02 / Ірина Іванівна Старовойтова; наук. кер. О. В. Чайковський; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – 182 с. – Бібліогр.: с. 161-182.

УДК 100.72

74.58

С77        Стас, Т. В. Формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого мистецтва [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Володимирівна Стас; наук. кер. І. О. Пальшкова; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2014. – 173 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 153-173.

74.584

С78        Стасюк, В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі "школа - вищий заклад освіти" [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Варвара Дмитрівна Стасюк; наук. кер. З. Н. Курлянд; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 280 с. – Бібліогр.: с. 168-189.

УДК 378.937+378.126

74.03(4Укр)

С79        Степанова, Т. М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кінець ХІХ - ХХ ст.) [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 : 13.00.08 / Тетяна Михайлівна Степанова; наук. консультант А. М. Богуш; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 595 с. – Існує електронна копія рукопису – Бібліогр.: с. 426-471.

УДК 37.01+37.011.33+372.3/4+373.21+373.29

74.102.13

С79        Степанова, Т. М. Индивидуализация обучения как средство формирования математических представлений у детей старшего дошкольного возраста [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Татьяна Михайловна Степанова; науч. рук. К. И. Щербакова; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 1994. – 217 с. – Библиогр.: с. 174-197.

74.580

С81        Стовба, Н. И. Психологические составляющие проектирования учебной деятельности будущих педагогов [Текст] : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталья Ивановна Стовба; науч. рук. Ю. Б.