Костомаров, Н. Историческия монографии и изследования Николая Костомарова [Текст]  / Н. Костомаров. – 2-е изд. – СПб. : [Тип. М. М. Стасюлевича], 1885.
Т. 16 : Мазепа и мазепинцы. – 1885. – 752 с.

До книги ввійшли монографії: "Мазепа" – перший науково-історичний твір про відому і неоднозначну особистість - гетьмана України та "Мазепинцы".

«Мазепа. Историческая моно­графия» вперше надрукована у часописі «Русская мысль» (1882. № 1-5, 8- 12). Згодом разом з дослідженням автора «Мазепипцы» була опублікована у XVI томі «Исторических монографий» (видання М. Стасюлевича, СПб., 1885), у серії «Руська історична бібліотека» (Л., 1895 - 1896) і в «Собрании сочи­нений Н. И. Костомарова» (СПб., 1905. Кн. 6, т. 16). Потім неодноразово пере­видавалася, зокрема наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX ст. у Києві і в Москві, а також публікувалася у перекладах шведсь­кою, французькою та іншими мовами. У середині 90-х років XX ст. твір по­міщено у книжці «Рунна; Мазепа; Мазепинцы: Исторические монографии и исследования» (М., 1995, серія «Ак­туальная история России»).

За оцін­кою фахівців, ця монографія Костома­рова посідає одне з почесних місць у справі створення повноцінного дослі­дження, присвяченого українському гетьману І. Мазепі. Вона стала пер­шою спробою в історіографії показати Івана Мазепу не лише як історичну особистість, а й як людину своєї доби. Праця вирізняється фундаментальним змістом. Основному викладу передує характеристика джерел. Розповідь по­чинається описом родоводу І. Мазе­пи і завершується розділом про істо­ричне значення цієї особистості. Велика увага приділяється питанням іс­торії козацтва, торгівлі, переселень та багатьом подіям періоду правління гетьмана. Тривалий час монографія залишалася найбільш повним зібран­ням фактичних даних про життя й діяльність І. Мазепи, що були запози­чені з архівосховищ і праць поперед­ників.

«Мазепинцы» - історичне дослі­дження Костомарова. Вперше надру­коване в часописі «Русская мысль» (1884. № 1—4). Разом з монографією автора «Мазепа. Историческая моно­графия» увійшло до XVI тому «Ис­торических монографий» та до «Собрания сочинений Н. И. Костома­рова». Згодом перевидавалося, зокрема в Києві, з при­мітками Ю. Пінчука («Український історичний журнал». 1990). Увійшло до книж­ки «Рунна; Мазепа; Мазепинцы: Ис­торические монографии и исследова­ния».

Дослідження «Мазепинцы» тематично й композиційно є продовженням студії «Мазепа. Историческая монография». У ньому висвітлюються події та явища історії України періо­ду Північної війни 1700—1721 рр., а також часів російсько-турецьких війн 1710-1713 рр. і 1735-1739 рр. У контексті європейської і близькосхід­ної історії першої половини XVIII ст. розглядаються перипетії боротьби за державність і майбутність України. Простежуються різноманітні зовніш­ньополітичні орієнтації козацької стар­шини, сюжети, пов'язані із Запорозь­кою Січчю. На відміну від багатьох істориків, які торкалися теми І. Ма­зепи та мазепинців, Костомаров як історик-романтик пріо­ритетну увагу приділяє не «зраді» І. Мазепи та його прихильників, а від­творенню людських доль, драматичним поворотам у житті визначних особи­стостей того часу — мазепинців.

 Використані ресурси:

  1. Костомаров, Н. Мазепа и мазепинцы  : ист. монографии / Н. Костомаров. – 2-e изд. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1885. – 752 с.
  2. «Мазепа. Историческая моно­графия» // Микола Костомаров: Віхи життя і творчості : енцикл. довідник / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь. – Київ, 2005. – С. 255-256.
  3. «Мазепинцы»// Микола Костомаров: Віхи життя і творчості : енцикл. довідник / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь. – Київ, 2005. – С. 256.

Автор колажу: Матковська Д. М.
Автор статті:
 Матковська Д. М.

16.05.2017

Репозитарій

c

Нові книги

FB

Лічильники

 Яндекс.Метрика   
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.