Богдан Хмельницкий  : сочинение / Н. Костомаров. – 2-е изд., доп. – СПб. : Изд. книгопродавца Д. Е. Кожанчикова, 1859

Т. 1. – 1859. – 459 с.

Твір Миколи Костомарова було вперше надруковано в 1857 році в «Отечественных Записках» і не залишилося без уваги читачів. Ця книга – це друге видання.

Слід відмітити, що на авантитулі книги міститься дарчий запис та автограф М. Костомарова.

Це перша в укра­їнській історіографії спроба висвітлити на ґрунті великого фактичного мате­ріалу військову і державно-політичну діяльність гетьмана Хмельницького, а «Введение» до монографії, на думку В. Антоновича, безперечно, кращий систематичний нарис з історії козац­тва. М. Грушевський вважав моно­графію «Богдан Xмельницький», як і «Бунт Стеньки Разина», зразком революційної істо­ріографії.

Дослідження історії епохи Б. Хмельницького і створення його життєпису посідають одне з цент­ральних місць у творчості Костома­рова. У творі втілено історичну концепцію автора, складовою якої є ідея незалежності України. У монографії підкреслюється, що епоха Богдана Хмельницького розпочала і підготу­вала те, що мало з перебігом історич­них обставин здійснитися в майбут­ніх поколіннях. Це свідчило про по­яву в науці нового і сміливого підхо­ду до оцінки цієї доби, зокрема щодо ролі гетьмана. У монографії вислов­люється думка про рух Хмельницько­го як такий, що, містячи в собі соці­альні та релігійні мотиви, був насам­перед національною козацькою рево­люцією. Автор, характери­зуючи свій твір у записці для С.-Пе­тербурзького цензурного комітету, за­значав, що Хмельницький має настіль­ки ж мало спільного зі Степаном Ра­зіним і Пугачовим, як і Пожарський. В інтерпретації Костомарова, Хмель­ницький – людина політична, муж ідеї, особистість всесвітньо-історичного зна­чення.

Використані ресурси:

  1. Костомаров, Н. Богдан Хмельницкий  : сочинение / Н. Костомаров. – 2-еизд., доп. – СПб. : Изд. книгопродавцаД. Е. Кожанчикова, 1859-. Т. 1. – , 1859. – 459 с.
  2. «БогданХмельницкий» // Микола Костомаров: Віхи життя і творчості : енцикл. довідник / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь. – Київ, 2005. – С. 61-62.

Автор колажу: Матковська Д. М.
Автор статті:
Матковська Д. М.

16.05.2017

Репозитарій

c

Нові книги

FB

Лічильники

 Яндекс.Метрика   
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.