Шановні читачі!

Вітаємо всіх з початком навчального року! Особливо теплими словами хочеться привітати всіх людей, які мають безпосереднє відношення до освіти. Бажаємо, щоб цей рік був для вас особливим, щоб позитивні розвиток та зміни супроводжували весь час!

З нагоди свята бібліотека підготувала експозицію літератури (2-й поверх, каб. 16), яка присвячена навчанню, викладанню та організації роботи у вищих навчальних закладах.

Термін експонування: з 1 по 15 вересня 2016 року.

Список літератури

Деякі книги з виставки

Історія вищої школи Європи
(V ст. — середина XX ст.)
Автор:
О. С. Радул
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД 
Рік видання: 2011
Сторінок: 536
Анотація: У монографії представлено історію західноєвропейської і вітчизняної вищої школи з середніх віків до середини XX століття.

До історичного викладу додаються додатки з історії діяльності вищих навчальних закладів.

Книгу адресовано студентам і магістрантам вищих навчальних закладів, учителям науковцям, усім, хто цікавиться історією освіти.

Освітня політика
(огляд порядку денного) 
Автор:
Андрущенко В. П., Савельєв В. Л.
Видавництво: Київ: "МП Леся"
Рік видання: 2010
Сторінок: 368
Анотація: У книзі аналізується сучасний світовий дискурс освітньої політики, насамперед, його концептуально-теоретична складова. Головна увага приділяється характеристиці особливостей формування понятійно-концептуального поля освітньої політики як міждисциплінарної сфери досліджень у контексті порівняння західної та вітчизняної суспільствознавчої традиції. Змістові та структурно-функціональні особливості сучасної освітньої політики розглядаються крізь призму глобалізації, інтернаціоналізації та європеїзації - основних тенденцій сучасного суспільного розвитку. В центрі уваги авторів ключові питання освітньої політики - пошуки світовою спільнотою адекватних форм врятування у сфері вищої освіти та вирішення проблем, пов'язаних із її неухильною маркетизацією.

Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, аналітиків та експертів, працівників системи управління освітою, учителів — усіх, кого цікавлять питання теорії і практики освітньої політики.

Болонський процес:
головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіта України
Автор:
М. 3. Згуровський
Видавництво: Київ: НТУУ «КПІ»
Рік видання: 2006
Сторінок: 541
Анотація: У книзі подано аналіз структурного реформування системи вищої освіти в країнах Західної. Центральної і Східної Європи в процесі формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору європейського регіону, що дістав назву Болонського пронесу. Розглянуто основні складові структурного реформування вищої освіти, переваги та ризики, які з цими змінами пов'язані.

Проаналізовано стан вітчизняної вищої школи, здобутки та перешкоди на шляху її входження до європейського освітнього простору. Запропоновано напрями структурного реформування вищої освіти України в контексті Болонських перетворень.

Для керівників вищих навчальних закладів, рад ректорів, працівників-практиків міністерств і відомств, викладачів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України.

Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи
Видавництво:
Київ: Парламентське вид-во
Рік видання: 2009
Сторінок: 632
Анотація: Видання містить матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України «Про вишу освіту» від 18 червня 2008 року, інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану та перспектив розвитку вищої освіти в Україні, а також закони окремих європейських країн про вишу освіту.

Для науковців і освітян, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями вищої освіти.

Покликання університету
Відп. редактор:
О. Гомілко
Видавництво: Київ: PIA «ЯНКО»
Рік видання: 2005
Сторінок: 304
Анотація: Книга представляє спільний проект Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта та Фулбрайтівського товариства, основною метою якого є розгорнення широкого обговорення проблем освіти в Україні, зокрема статусу та перспектив університету як потужного культурного феномену зростання та зміцнення людського мислення. Значний обсяг поданих наукових статей, повідомлень та коментарів становить доробок присвячених даній темі фулбрайтівських конференцій. Дається аналіз ідеї університету, етики в університетській освіті, ролі в ній бібліотеки, статусу нових університетських студій та українознавства в університеті. Очікується, що вихід цієї збірки буде сприяти посиленню публічного виміру українського інтелектуального життя, в якому справа розуму набуває сенсу громадської відповідальності та соціально значимого вчинку.

Книга розрахована на широке коло читачів — науковців, викладачів університетів, аспірантів, студентів та працівників освіти.

Модернізація вищої освіти в Україні і світі:
десять років наукового пошуку

Колективна монографія
Академія пед. наук України
За заг. редакцією: В. П. Андрущенка, В. І. Лугового, М. Ф. Степка
Видавництво: Харків: Вид-во НУА
Рік видання: 2009
Сторінок: 504
Анотація: Колективна монографія вчених Інституту вищої освіти АПН України вмішує аналіз філософсько-методологічних, теоретичних, історичних і методико-технологічних проблем модернізації вищої освіти в Україні і світі. Наукову працю підготовлено у зв'язку з підбиттям підсумків десятирічної науково-дослідної діяльності Інституту.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і магістрантів, які цікавляться філософськими, економічними і педагогічними проблемами розвитку освіти і модернізації вищої школи.

Імператив якості:
вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту
Навчальний посібник
За редакцією: Т. Добка, М. Головянко, О. Камкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена
Видавництво: Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"»
Рік видання: 2014
Сторінок: 572
Анотація: У посібнику відображено результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)», спрямованого на побудову загальної, інноваційної, політично нейтральної системи забезпечення якості освіти, створення Національного порталу із забезпечення якості для підтримки неупередженої і відкритої широкому суспільству системи, розробку нових практик щодо забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерства і законодавчих організацій у галузі освіти. У посібнику проаналізовано досвід європейських країн та вітчизняну освітню практику щодо забез-печення якості освіти, а також виклики на шляху інтеграції України в Європейський простір вищої освіти.

Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні
Видавництво:
Київ: Видавничий Дім «Ін Юре»
Рік видання: 2003
Сторінок: 416
Анотація: У монографії аналізуються актуальні проблеми розпитку вищої освіти в Україні, висвітлюється роль освіти в державотворенні та розвитку культури. Велика увага приділяється питанням адаптації вищої освіти до викликів глобалізації та інформаційного суспільства. Автор аналізує тенденції розвитку вищої освіти, основні суперечності та шляхи їх подолання у сучасному українському суспільстві. Досліджуються роль педагога-вчителя, інформаційних технологій навчання, культури та соціальної роботи у вихованні студентської молоді.

Розрахована на викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Зображення для колажу взято з сайту kniga-svit-2013.blogspot.com
Літературу та список книг підготувала Шафоростова К. І.
Автор статті: Матковська Д. М.

31.08.2016

 

Репозитарій

c

Нові книги

FB

Лічильники

 Яндекс.Метрика   
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.