06 05 04 03 02 01

 b

50

Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів

Автори: Бадюк М. І., Ковида Д. В., Микита О. О., Козачок В. Ю, Середа І. К., Швець А. В.

Видавництво: Київ : СПД Чалчинська Н. В.

Рік видання: 2018

Сторінок: 204

Анотація: У навчальному посібнику вперше в Україні висвітлюються основні, най- більш актуальні питання щодо надання медичної допомоги військовослужбов- цям в бойових умовах. Наведено алгоритми і протоколи екстреної медичної до- помоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі в умовах збройного кон- флікту, для розробки яких використано стандарти НАТО, зокрема АМедР-24 (STANAG 2549) та окремі медико-технологічні документи Міністерства охорони здоров'я України.

Зміст

42

Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі

Автори: Богуш А. М.

Видавництво: ТОВ «Друкарня «Рута»

Рік видання: 2018

Сторінок: 392

Анотація: У монографії зібрано статті автора, повний зміст яких було виголошено (та опубліковано) на щорічних Всеукраїнських педагогічних читаннях, конференціях, присвячених спадщині В. О. Сухомлинського. Подано матеріали, у яких представлено розвиток педагогічних ідей ученого в сучасному освітньому просторі, результати експериментальних досліджень автора та її наукової школи, що було опубліковано в різних науково-методичних джерелах. Книга адресована вихователям, викладачам, студентам педагогічних ЗВО, магістрантам, аспірантам.

Зміст

41

Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях

Автори: Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко,

О. В. Пащенко, Л. М. Сокол, Н. В. Харченко

Видавництво: Імекс-ЛТД

Рік видання: 2018

Сторінок: 198

Анотація: У змісті посібиика висвітлено зміст, форми, методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях. Представлено авторський підхід щодо впровадження особистісно оріентованих технологій національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях різного спрямування.

Видання  адресовано координаторам, лідерам громадських oб'єднань, науково-педагогічним працівникам, аспірантам і студентам педагогічиих вищих освітніх закладів, педагогам-практикам, фахівцям сотціальної роботи.

Зміст

40

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в нозаурочний час

Автори: О. А. Комаровська, Н.Є. Миропольська, С. А. Нич-кадо. І.С. Денисюк, І. В. Руденко

Видавництво: Імекс-ЛТД

Рік видання: 2018

Сторінок: 144

Анотація: У монографії розглянуто поняття мистецьких уподобань, окреслено діагностувальну процедуру виявлення мистецьких уподобань учнівської молоді, запропоновано методику формування мистецьких уподобань підлітків та старшокласників у сфері різних видів мистецтва та в мистецтві загалом; подано рекомендації для вчителя стосовно роботи з учнями на уроках мистецтва та в позаурочний час.

Зміст

39

Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника

Автори:  С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко, В. Маршицька, В. Рагoзіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр

Видавництво: lмекс-ЛТД

Рік видання: 2018

Сторінок:252

Анотація: Навчально-методичний посібник «Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника» підготовлений колективом співробітників лабораторії дишкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України за результатами лонгітюдного дослідження, яке охопило різні регіони України. Видання містить коротке теоретичне обтрунтування моделі соціалізуючого освітнього процесу, спрямованого на формyвання соціальнокомунікативної компетентності старших дошкільників та збагачення їх соціального досвіду. У посібнику представлено оригінальні практичні наробки педагогів базових дошкільних закладів, що брали участь в експериментальній складовій проведеного дослідження. Представлені матеріали можуть бути корисними для вихователів дошкільних закладів, центрів розвитку дітей, студентів педагогічних вишів.

Зміст

38

Соціальнo-професійна зрілість учнів закладів професійної

Автори: Радул В. В, Коптева О. М.

Видавництво: Харків: Мачулін

Рік видання: 2018

Сторінок: 216

Анотація: У монографії обгрунтовано теоретичні й методичні засади формування соціально-професійної зрілості учнів професійно-технічних навчальних закладів, яку визначено як якість особистості учня, що характеризується прийняттям та засвоєнням соціaльних та професійних норм і цінностей, відповідальним ставленням до своїх професійних обов'язків та активною участю у практичній діяльності. Праця призначена науковцям, які досліджують формування соціальнo-професійних якостей особистості.

Зміст

37

Сім казок для дорослих і дітей

Автори: Олена Монке

Видавництво: «Черкаський ЦНІІ »

Рік видання: 2018

Сторінок: 64

Анотація: «Сім казок для дорослих і дітей» через художньо-осмислені образи допоможуть пояснити Вашій дитині досить складні і навіть філософські питання: як-от проблему життя і смерті, взаємозв'язку і взаємовпливу усього живого й неживого, силу почуттів, навіть таких дорослих почуттів, як кохання, чому велике щастя просто жити, чому потрібно цінувати життя, врешті, чому сняться сни. Читання цих казок батьками дітям сприяє позбавленню багатьох страхів і фобій, які іноді супроводжують дитину у процесі зростання, як-от страх смерті, побоювання стоматолога тощо. Натомість казки виховують в дитині доброту, любов до прекрасного, щедрість, сміливість, щирість.

Зміст

36Multivariate Prediction, de Branges Spaces, and Related Extension and Inverse Problems

Автори: Damir Z. Arov, Harry Dym

Видавництво: Birkhäuser

Рік видання: 2018

Сторінок: 405

Анотація:  This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed.

The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use.

The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. The publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Зміст

35

Глобальна сексуальна революція: руйнування свободи в ім'я свободи

Автори: Ґабріела Кубі

Видавництво: Мандрівець

Рік видання: 2018

Сторінок: 328

Анотація: “Глобальна сексуальна революція’’ - так можна коротко схарактеризувати ті процеси у сферах культури й моралі, що зараз відбуваються на Європейському та Американському континентах. Автор простежує її витоки, починаючи від лівацьких ідеологій XIX - початку XX століть, через феміністичні рухи, студентські бунти і сексуальну революцію 1968 року й донині. Складником цих процесів є ‘Тендерний мейнстримінг” - програма перевиховання, що її провадять із населенням уряди, керівництво ЄС та деякі ЗМІ, нівелюючи в головах громадян здатність розрізняти чоловіків і жінок та відрізняти взаємну сексуальну привабливість статей - основу продовження людського роду - від інших форм задоволення інстинкту, руйнуючи цим інституції шлюбу і сім’ї.

Книга знімає полуду з очей на те, що зараз діється на Заході, а також уже і в Україні, які засоби використовують перевихователі і яких репресій варто очікувати тим, хто цьому проектові опирається. Ґабріела Кубі називає своїми іменами загрози для нашої свободи з боку антигуманної ідеології та допомагає збагнути всі принади “прекрасного нового світу”.

Зміст

34

Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження

Видавництво: «Твори»

Рік видання: 2018

Сторінок: 395

Анотація: Дванадцятий випуск бібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» приурочений до ювілею Василя Олександровича Сухомлинського — видатного українського педагога-гуманіста. У виданні представлено бібліографію його праць та дослідження, присвячені науково-практичній діяльності вченого та її творчому використанню, що опубліковані впродовж 1945-2017 рр.

Покажчик адресовано вченим, педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, бібліотечним фахівцям, усім, хто вивчає і кого цікавить творча спадщина                           В. О. Сухомлинського.

Зміст

33

Історія соціальної роботи

Автори:  Анатолій Фурман, Марія Підгурська

Видавництво:  Київ : ВЦ «Академія»

Рік видання:  2018

Сторінок: 160

Анотація: Підручник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від давніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події в універсумі норм і цінностей соціальних принципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам соціальних установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом і забезпеченням життєдіяльності різних категорій населення.

Зміст

32

ЕВОЛЮЦІЙНА МОРФОЛОГІЯ

Автори:  Н.В. Лебединець, О.І. Плиска, А.І. Босенко,

Л.М. Корінчак, В.В. Лазоришинець

Видавництво: Київ : Інтерсервіс

Рік видання: 2018

Сторінок: 224

Анотація: У підручнику викладено загальні положення еволюційної морфології, закономірності та напрямки морфологічних змін систем організму тварин і людини, етапи становлення планів будови у представників різних філогенетичних груп та способи морфологічної адаптації організмів до середовища їхнього існування в процесі еволюції. Теоретичний матеріал підручника дозволяє розібратися в проблематиці питань адаптивної еволюції та її морфологічних наслідків у тваринних організмів і людини.

Підручник адресовано студентам біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, а також споріднених спеціальностей інших вищих навчальних закладів.   

Зміст    

31

Ізофункдійні парадигми в системі предикатів стану в українській мові

Автори: Руслан Шрамко, Микола Степаненко

Видавництво: ПП «Астрая»

Рік видання: 2017

Сторінок: 284

Анотація: У дослідженні удокладнено схарактеризовано                три- /двокомпонентні ізофункційні синтаксичні парадигми речень із предикатами стану й стану-відношення суб ’єкта сучасної української мови; випрацювано чіткий механізм формування парадигм такого типу в українському мовознавстві; представлено семантичний діапазон предикатів зі значенням внутрішнього стану та стану-відношення носія української мови.

Для мовознавців, працівників мас-медіа, учителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зміст

Психодіагностична компетентність соціального працівника

Автори:  Анатолій В. Фурман, Анна Дубно

Видавництво: ТНЕУ

Рік видання: 2017

Сторінок: 102

Анотація: У монографії науково обґрунтована психодіагностика як наука і мистецтво, теорія і професійна практика розпізнання індивідуально-психологічних особливостей людини та порівняння їх з нормою. Опи­сана теоретична модель рівнів організації комплексного соціально-психологічного обстеження, що охоплює мікро-, мезо-, екзо- та макро- рівні і відповідні їм параметри (розумність, соціальність, креативність) психологічного пізнання особистості студента як клієнта і реального учасника інноваційно зорієнтованого кредитно-модульного процесу. Проаналізовані результати експериментально-діагностичного дос­лідження юнаків і дівчат спеціальності “Соціальна робота”  ТНЕУ яі суб’єктів освітньої взаємодії у часопросторі сучасного університету.

Для соціальних працівників і психологів, педагогів, управлінців, а також студентів, аспірантів, докторантів соціогуманітарного профілю.

Зміст

Історичне джерелознавство

Видавництво: Київ : «Либідь»

Рік видання: 2017

Сторінок: 512

Анотація: У підручнику з’ясовуються історичні, теоретично-методологічні й методичні проблеми історичного джерелознавства, його предмет, завдання, структура, теорія джерела, природа й інформативні можливості джерел, зокрема електронних, їх класифікація, методика й основні етапи опрацювання. Значне місце відведено характеристиці традиційної та електронної джерельної україніки, інформаційного потенціалу Національного архівного фонду України, музейних і бібліотечних колекцій, залученню основних груп джерел у дослідженнях з історії України.

Для студентів бакалаврських, магістерських програм та аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

28

Політичне сьогодення української мови

Автори: Микола Степаненко

Видавництво: Іванченко І.С.

Рік видання: 2017

Сторінок: 616

Анотація: У пропонованому читачеві виданні схарактеризовано найважливіші лексичні й лексико-семантичні зміни в сучасній українській мові, спричинені дією екстралінгвальних чинників - Помаранчевої революції та Революції Гідності. З'ясовано, зокрема, новий семантичний обсяг слова майдан (Майдан), проаналізовано й системно представлено неологізми, перифрази й перифрастичні ряди, що об'єктивують суспільно-політичні трансформації в Україні періоду 2004-2016 рр.

Для науковців, викладачів, журналістів, студентів-філологів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом української мови.

Зміст

 Е-Урядування та Е-Демократія. Начальний посібник у 15 частинах

Видавництво: Київ : ФОП Москаленко О. М.

Рік видання: 2017

Сторінок: 970

Публікація підготовлена за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва в рамках програми «Електронне врядування  задля підзвітності влади та участі громади», що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом InnovaBridge спільно з Державним агентством з питань електронного урядування України.

Програма EGAP спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що допомагають вдосконалити якість врядування, покращують взаємодію влади та громадян та сприяють соціальним інноваціям Україні. 

Частина 1,Частина 2Частина 3Частина 4Частина 5Частина 6Частина 7Частина 8Частина 9

Частина10, Частина 11, Частина 12, Частина 13, Частина 14, Частина 15  

26a

Воля проти рабства

Автори: Ксенія Сорокіна, Наталя Крестовська, Віктор Савченко, Тарас Гончарук, Олександр Бабіч

Видавництво: ООО «Новий Друк»

Рік видання: 2017

Сторінок: 524

Анотація: Перед вами початок великого проекту «Русь проти Росії». Відкриває його книга «Воля проти рабства».

 Авторами статей є знакові для сучасної України люди: доктор юридичних наук, професор Наталя Крестовська; письменник, кандидат історичних наук Віктор Савченко; доктор історичних наук, професор Тарас Гончарук; магістр Ксенія Сорокіна; історик та письменник Олександр Бабич.

Різні за структурою тексти поєднує спільна ідея. Вони являють собою системний виклад фактів споконвічного протистояння двох межових позицій: волі з боку наших предків і сучасних українців та рабства, носієм якого є Росія не одне століття поспіль.

 Особлива вдячність має бути висловлена консультантам проекту: кандидату політичних наук Ользі Михайловій та філософу Сергію Дацюку. Сподіваюсь, після прочитання книги «Воля проти рабства» ви переконаєтесь, що конфлікт, який переживає Україна, - це не тимчасове АТО, а ще один епізод тривалої війни за волю проти рабства.

Марк Гордієнко,

Автор проекту «Русь проти Росії»

Зміст

25

Рекреаційна психологія дитинства. Теорія і практика

Видавництво: Київ : «Центр учбової літератури»

Рік видання: 2017

Сторінок: 320

Анотація: В монографії розкриваються наукові розробки кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та співробітників психологічної служби УДЦ «Молода гвардія» в галузі рекреаційної психології дитинства. Розкриваються актуальні проблеми, механізми і закономірності відновлення психологічного здоровя та особистісного розвитку дітей в умовах рекреації.

Розраховано на студентів, магістрантів, аспірантів психологічних факультетів, а також психологів-науковців, практичних психологів та педагогів-організаторів, що працюють в дитячих оздоровчих закладах.

Зміст

 24Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоровя людини

Видавництво: Одесса

Рік видання: 2017

Сторінок: 232

Анотація: У збірнику матеріалів конференції розглянуті всебічні аспекти організації занять з фізичного виховання, спорту і здоровя людини.

 

 

 

 

Зміст

 23Методика викладання основ підприємництва. Конспекти лекцій з практикумом

Автори: В. К. Сидоренко, Й. М. Гушулей, О. М. Торубара,                     Ю. М. Ковбоса

Видавництво: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка

Рік видання: 2016

Сторінок: 216

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто загальні питання методики викладання основ підприємництва в середніх загальноосвітніх і професійних навчальних закладах.

Автори приділяють значну увагу добору ефективних форм організації навчального процесу, методів і засобів навчання на основі принципів навчання основ підприємництва. У посібнику подано поради щодо планування навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі організації їхньої самостійної навчальної діяльності. Поряд з теоретичним розглядом питань наводяться приклади лабораторно-практичних робіт.

Посібник призначений для вчителів середніх загальноосвітніх закладів (шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, МНВК), викладачів педагогічних ВНЗ і професійно-технічних закладів навчання та студентів. Робота буде корисною також слухачам закладів післядипломної освіти і аспірантам.

Зміст

 22Педагогические основы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности студентов неязыковых специальностей

Автори: Р. Ю. Мартынова

Видавництво: Освіта України

Рік видання: 2017

Сторінок: 208

Анотація: В монографии определена дидактическая сущность педагогической интеграции, обоснованы такие ее виды, как: предметная и процессуальная; последняя реализуется в три этапа. На первом — лингвопонятийном — усваиваются терминологические понятия изучаемого предмета, а вместе с ними и иноязычные средства их выражения. На втором — предметно-речевом — усваивается иноязычно выраженное содержание изучаемого предмета путем его конспектирования при восприятии, комментированного чтения и различных видов интерпретации. На третьем — образовательно-деятельностном — усваиваются способы творческого применения предметных знаний в их иноязычном сопровождении, которые представляют собой подготовку и презентацию профессионально-тематических докладов, а также разработку и апробацию проектов профессиональной деятельности.

Зміст 

21Теоретико-методологічні проблеми психологї (психосеміотичний аналіз понять)

Автори: В. В. Клименко

Видавництво: Київ : Видавничій Дім «Слово»

Рік видання: 2017

Сторінок: 304

Анотація: Нова праця В. В. Клименка, доктора психологічних наук, професора, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки присвячена дослідженню наукової мови психології за правилами семіотичних та лінгвістичних засобів: синтаксису - поняття-знаки підкорюються порядку і зв’язкам їх у реченні, семантики (знаки щось значать і мають смисл), сигматики - внутрішньої, позамовної форми психічних утворень (що з чого народжується) та прагматики (як регулювати розвитком понять, зберігати психічні утворення і благополуччя людини) - особливості користування мовними знаками у праксисі.

Студентам-психологам, магістрантам, соціальним працівникам і тим, хто цікавиться психосеміотичними проблемами психології.

Зміст

20Вплив мобільного телефону на емоційну сферу студентів

Автори: О. Я. Чебикін, А. О. Кабешева

Видавництво: ТОВ «Лерадрук»

Рік видання: 2017

Сторінок: 180

Анотація: Монографію присвячено дослідженню впливу комп’ютерної діяльності на емоційну сферу, емоційну стабільність студентів. Отримані в процесі дослідження результати стали основою для побудови цілеспрямованої системи формування емоційної стабільності та корекції негативних емоційних проявів у студентів, які активно працюють за компютером.

Монографія адресована науковцям, аспірантам, викладачам, психологам та користувачам комп’ютерної техніки.

Зміст

10

Політичний маркетинг

Автор : Сергій Шубін

Видавництво : «Іліон»

Рік видання : 2018

Сторінок : 1156

Анотація : Монографія є першою в Україні фундаментальною науковою працею, присвяченою розкриттю сутності та основних функцій політичного маркетингу. У ній докладно описуються теоретичні основи політичного маркетингу, висвітлено сутність політичних маркетингових досліджень, аналізу, прогнозування якісного і кількісного типів. Велику увагу приділено управлінській функції політичного маркетингу в державному управлінні і політичному менеджменті. Монографія призначена викладачам суспільно-політичних дисциплін, аспірантам, студентам ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, практикуючим політикам і політтехнологам. Ця наукова праця може бути використана як підручник або навчальний посібник.

Зміст

09

Субєктивна та обєктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі

Автор : Микола Степаненко, Людмила Дейна

Видавництво : «Дивосвіт»

Рік видання : 2018

Сторінок : 268

Анотація: У пропонованому дослідженні здійснено лексико-семантичний, граматико-стилістичний, функційно-комунікативний аналіз суб'єктивної та об'єктивної оцінки на матеріалі щоденників українських письменників другої половини ХХ століття. З'ясовано філософську, логічну й лінгвістичну природу суб’єктивної та об’єктивної оцінки, програмованої інтра- й екстралінгвальними параметрами діарійного дискурсу; схарактеризовано функційно-інтенційний діапазон аналізованої категорії; простежено механізм формування аксіологічної концептосфери щоденникаря та змодельовано кола його цінностей; інвентаризовано найпродуктивніші експлікатори й засоби інтенсифікації суб’єктивної та об'єктивної оцінки.

Для науковців, викладачів і студентів гуманітарних факультетів, учителів-словесників, журналістів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зміст

 08Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові

Автор : Микола Степаненко, Наталія Лукаш

Видавництво : «Дивосвіт»

Рік видання : 2018

Сторінок : 318

Анотація: У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. Зясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб’єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sud + Рread quant; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанта об'єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми.

Sud + Рread quant + Ехр, розмежовано облігаторний і факультативний її вияви; ідентифіковано чинні в українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.

Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Зміст

07

Синтаксична і семантична валентність відносних  прикметників у сучасній  українській мові

Автор : Микола Степаненко, Ірина Кірічек

Видавництво : «Астрая»

Рік видання : 2017

Сторінок  236

Анотація: У монографії здійснено комплексне дослідження синтагматики відносних ад’єктивів; ідентифіковано типологію семантико-синтаксичних відношень, які виникають між компонентами словосполучень із відносним прикметником у ролі детермінованого і детермінувального компонента; виділено чинні в сучасній українській мові структурні моделі й субмоделі можливих конкретних реалізаторів синтаксичних конструкцій із відносним прикметником у ролі основного носія валентності та валентного партнера; проаналізовано лексико-семантичний діапазон заповнювачів конститутивних позицій прикметниково-іменникових, прикметниково-прийменниково-іменникових, прикметниково-прислівникових та іменниково-прикметникових словосполучень із відносним ад’єктивом.

   Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

06Закоханий лимон

Автор : Валентин Бушанський

Видавництво : Фенікс

Рік видання : 2017

Сторінок : 144

Анотація : Книга «Закоханий лимон» є збіркою оповідань. Місце дії більшості опові­дань - Київ. Та не лише час і місце об’єднує їхніх героїв. Попри те, що персонажі цілком відмінні за родом своїх занять і з ними трапляються геть несхожі пригоди, все ж є речі, які об’єднують більшість із них. Усі вони намагаються подолати са­мотність і протистояти безглуздості життя. Але не всім їм це вдається. 

Зміст

02

Сучасна українська драматургія для дітей та молоді

Автор : Марина Каранда

Видавництво : Чернігівський ЦНІІ

Рік видання : 2017

Сторінок : 138

Збірка містить п’єси з методичними рекомендаціями для постановки в аматорських молодіжних театрах. Драматичні тексти створені або інтерпретовані автором на основі досвіду виконання культурного проекту «Соціальний театр — мода на добре мистецтво» за фінансової підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні. Всі п’єси поставлені студентським соціальним театром «ЕХ LIВRІS», художнім керівником якого є автор збірки, на сцені Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, пройшли апробацію гастролями в області та участю у Всеукраїнських театральних фестивалях аматорських театрів. Тексти мають рекомендоване музичне оформлення. Збірка адресована учителям словесності, керівникам театральних гуртків, режисерам аматорських соціальних, психологічних, драматичних, молодіжних театрів.

01

Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944рр.

Автор : Левченко Юрій

Видавництво : НПУ імені М. П. Драгоманова

Рік видання : 2017

Сторінок : 404

Монографію посвячено особливостям реалізації окупаційної політики німецьких та румунських окупантів у адміністративно-територіальних одиницях, створених на території України: Рейхскомісаріаті “Україна”, дистрикті “Галичина”, “зоні військової адміністрації”, губернаторствах “Буковина”, “Бессарабія” і “Трансністрія”.

Висвітлені плани та методи німецьких і румунських загарбників перетворення українських територій на складові частини Німеччини та Румунії. Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності органів окупаційної влади в кожній адміністративно-територіальній одиниці. З’ясовано особливості організації та функціонування їх управлінських апаратів. Комплексно досліджена економічна політика в окупаційних утвореннях через фінансові системи та способи управління сільським господарством і промисловістю. Розкрито специфіку використання “людського ресурсу” та здійснення Голокосту. Здійснено порівняльну характеристику особливостей політики в сферах освіти, релігії та видавничій діяльності.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться або досліджує період окупації України 1941-1944 років

Зміст

03

Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови

Автор : А. М. Поповський

Видавництво : Ліра

Рік видання : 2015

Сторінок : 292

Кожен, хто вболіває за повнокровний розвиток рідної мови, мусить знати умови її формування в минулому, продовжувати й примножувати славні традиції відданих своїй справі і своєму народові талановитих попередників, які першими постали на захист рідного слова й засіяли благородні зерна освіти й науки на Полтавщині та й всій Україні. Свято берегти й шанувати тих полтавських лицарів Слова, які невтомно торували шлях для української освіти, народної творчості, театру, лінгвістики й преси попри всілякі валуєвські заборони й переслідування.

Ця праця адресована тим, хто вивчає історію свого народу й своєї мови, прагнучи до глибини знань і самовдосконалення.

Зміст

05

Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови

Автор : А. М. Поповський

Видавництво : Ліра

Рік видання : 2018

Сторінок : 324

У становленні української літературно-національної мови важлива роль належить Степовій Україні, де гартувався свободолюбивий дух запорозького козацтва, яке пильно оберігало не тільки свою землю від посягань ворожих нападів, а й рідну мову, віру, пісню і народні звичаї. І після зруйнування Запорозької Січі російськими військами в 1775 році тут не замулилися попри всякі офіційні й неофіційні заборони царськими сатрапами українського слова животворні джерела народної мови, фольклору, освіти. Зросла талановита когорта митців художнього слова і корифеїв українського театру, педагогів і видавців, які заклали міцний фундамент для формування української мовно-літературної норми.

Це дослідження адресоване тим, хто прагне знати історичні процеси становлення літературної мови свого краю і звитяжних борців за її повнокровне функціонування в усіх сферах суспільного життя.

Зміст

04

Ментальний вимір української цивілізації 

Автор : Я. С. Калакура,  О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій

Видавництво : Генеза

Рік видання : 2017

Сторінок : 560

Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації, її феномен, історичні витоки й основні етапи розвитку від найдавніших часів до сьогодення. Викладено теоретико-методологічне, історіософське та історіографічне підґрунтя цивілізаційного осмислення менталь­ності українського народу. Досліджується еволюція ментального образу українців під впливом зародження писемності, прийняття християнства, формування козацтва, розвитку книгодрукування, університетської освіти, науки, міжконфесійного діалогу, засвоєння духовних цінностей епохи Рене­сансу і Просвітництва, історіософії Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін.

Значне місце відведено аналізу регіональних культурних, духовних, психоповедінкових особливостей менталітету українців на материковій території та в діаспорі. Досліджуються руйнівні наслідки для української ментальності репресивної політики імперських та комуністичного режимів, голодоморів та войовничого безбожництва, показано форми самозахисту менталітету українців, їх спротив асиміляційним процесам.

Розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться істо­рією української культури, методологією її цивілізаційного пізнання.

Зміст

11Тестові технології оцінювання компетентностей учнів

Автор : О. І. Ляшенко, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко,                               С. О. Науменко,А. В. Гривко

Видавництво : Київ : Видавничий дім «Сам»

Рік видання : 2017

Сторінок : 128

Анотація: У посібнику розкрито прикладні питання застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. На конкретних прикладах показано можливості визначення рівня сформованості компетентності: в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання.

Робота спрямована на підвищення якості підготовки працівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ управління освітою в галузі педагогічного оцінювання, тестування та моніторингу якості освіти. Може використовуватися у навчальному процесі за різними кваліфікаційними рівнями із спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання», в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у процесі організації педагогічних вимірювань у загальноосвітніх навчальних закладах.

 Зміст

Римське право

Автор: Підопригора О. А., Харитонова Є. О.

Видавництво : Київ : Юрінком Інтер

Рік видання : 2014

Сторінок : 528

Анотація: У підручнику комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.

Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців усіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.

 Зміст

Адміністративне право України (Загальна частина)

Автор : О. А. Задихайло

Видавництво : «Право»

Рік видання: 2016

Сторінок: 314

Анотація: У навчальному посібнику, який присвячений Загальній частині адміністративного права, на основі досягнень адміністративно-правової науки, новітніх нормативно-правових актів висвітлені основні теоретичні положення адміністративного права з урахування перспектив його подальшого розвитку відповідно до вимог адміністративно-правової реформи. Посібник зручний у використанні, вигідно відрізняється лаконічністю і доступністю подання навчального матеріалу.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративного права. 

 Зміст

Кримінальне право України (Загальна частина)

Автор Р. В. Вереша

Видавництво : Київ : «Центр учбової літератури»

Рік видання: 2016

Сторінок: 320

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням змін Кримінального кодексу України станом на вересень 2011 року. Зміст навчального посібника узгоджується з навчальною програмою з Загальної частини кримінального права України.

Видання розраховане на студентів, аспірантів викладачів, наукових

працівників, а також на всіх хто цікавиться питаннями кримінального права.

Зміст

Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у вимірі сучасності

Автор : Алла Богуш, Вікторія Пікінер

Видавництво : Київ : «Слово»

Рік видання: 2017

Сторінок: 344

Анотація: У монографії розкрито життя, педагогічну і наукову діяльність засновника вітчизняної дошкільної педагогіки Костянтина Дмитровича Ушинського: становлення педагогічної системи вченого; розвиток педагогічних ідей Ушинського в теорії педагогічної освіти і зокрема дошкільної освіти; схарактеризовано лінгводидактичну спадщину К. Д. Ушинського; представлено результати експериментального дослідження з використанням спадщини                         К. Д. Ушинського в сучасних закладах.

Монографія адресована науковцям, магістрам, студентам, викладачам, аспірантам, вихователям ДНЗ.

Зміст

Наукове забезпечення розвитку освіти                                   в Україні: актуальні проблеми теорії і практики

Видавництво : Київ :  видавничій дім «Сам»

Рік видання: 2017

Сторінок: 400

Анотація: Книга містить праці провідних учених Національної академії педагогічних наук України з пріоритетних питань методології, теорії, історії освіти, педагогіки, психології, соціальної роботи. Особливу увагу приділено практичному впровадженню результатів фундаментальних і прикладних досліджень та

експериментальних розробок з метою модернізації вітчизняної системи освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації.

Видання присвячується 25-річчю Національної академії педагогічних наук України.

Зміст

Цивільне право України (Загальна частина)

Видавництво : Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2017

Сторінок: 976

Анотація: У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Загальній частині  висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті  немайнові права, право інтелектуальної власності.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Зміст

Цивільне право України (Особлива частина) 18

Видавництво : Київ : «Юрінком Інтер»

Рік видання: 2017

Сторінок: 1176

Анотація: У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо), позадоговірні зобов'язання, спадкування.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Зміст

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи.

Видавництво : Київ

Рік видання: 2017

Сторінок: 90

Анотація: Методичні рекомендації підготовлено з метою вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання. Висвітлено основні напрями, методи та форми роботи шкільної бібліотеки, розглянуто питання комплектування фонду літературою національно-патріотичного спрямування, підготовки рекомендаційних бібліографічних посібників, інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу. У додатках вміщено орієнтовний план заходів із національно-патріотичного виховання у шкільній бібліотеці, інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання.

Видання призначено фахівцям бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, а також буде корисним усім, хто здійснює національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Зміст

 

 

 

bantp

Лічильники

 Яндекс.Метрика   
FB

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.